Page images
PDF
EPUB

petusque hoftium ex ipforum fententia succedere non sinet, quicquid reges et cardinales turbarum meditentur aut ftruant. Synodo interea protestantium Laodunensi, propediem, ut scribis, convocandæ, precor id, quod nulli adhuc fynodo contigit, fælicem exitum, non Nazianzenicum; fælicem autem huic nunc fatis futurum, fi nihil aliud de creverit, quam ejiciendum efse Morum. De adversario posthumo fimul ac prodierit, fac me, rogo, primo quoque tempore certiorem. Vale.

Westmon. Decemb. 20. 1659.

Nobili Adolescenti RICHARDO JOnesio..

30. Quod longo intervallo ad me scribis, modeftiffime tu quidem te excusas, qui poffis ejusdem delicti me rectius accusare : ut haud fciam profecto utrum non deliquifse te, an sic excusasse, maluerim. Illud tibi in mentem cave veniat; me gratitudinem tuam, fi qua mihi abs te debetur, literarum assiduitate metiri : tum te gratiffimum adversus me effe fenfero, cum mea erga te quæ prædicas merita, non tam in literis crebris, quam in optimis perpetuo ftudiis tuis ac laudibus apparebunt. Viam virtutis quidem, in illo orbis terrarum gymnafio quod es ingreffus, recte fecisti; fed viam fcito illam virtutis ac vitii communem ; illuc progrediendum, ubi via in bivium fe fcindit. Teque fic.comparare jam nunc mature debes, ut relicta hac communi, amona ac florida, illam arduam ac difficilem, qui folius virtutis clivus eft, tua sponte libentius, etiam cum labore ac periculo, poffis afcendere. Id tu præ aliis multo facilius, mihi crede, poteris, qui tam fidum ac peritum nactus es itineris ducern. Vale.

Weftm. Decemb. 20. 1659.

Ornatiffimo Viro PETRO HEIMBACHIO, Electoris Branden

burgici Consiliario.

31. Si inter tot funera popularium meorum, anno tam gravi ac peftilenti, abreptum me quoque, ut fcribis, ex rumore præfertim aliquo credidisti, mirum non est ; atque ille rumor apud vestros, ut videtur, homines, fi ex eo quod de salute mea foliciti effent, increbuit, non displicet; indicium enim suæ erga me benevolentiæ fuiffe existimo. Sed Dei benignitate, qui tutum mihi receptum in agris paraverat, et vivo adhuc et valeo ; utinam ne inutilis, quicquid muneris in hac vita restat mihi peragendum. Tibi vero tam longo intervallo venisse in mentem mei, pergratum est; quanquam, prout rem verbis exornas, præbere aliquem suspicionem videris, oblitum mei te potius effe, qui tot virtutum diversarum conjugium in me, ut scribis, admirere. Ego certe ex tot conjugiis numerosam nimis prolem expavescerem, nisi constaret in re arcta, rebusque duris, virtutes ali maxime et vigere : tametsi earum una non ita belle charitatem hofpitii mihi reddidit: quam enim politicam tu vocas, ego pietatem in patriam dictam abs te mallem, ea me pulchro nomine delinitum prope, ut ita dicam, expatriavit. Reliquarum tamen chorus clare concinit. Patria eft, ubicunque est bene. Finem faciam, fi hoc prius abs te impetravero, ut, fi quid mendofe descriptum aut non interpunctum repereris, id puero, qui hæc excepit, Latine prorsus nescienti velis imputare; cui fingulas plane literulas annumerare non sine miseria dictans cogebar. Tua interim viri merita, quem ego adolefcentem spei eximiæ cognovi, ad tam honeftum in principis gratia provexiffe te locum, gaudeo, cæteraque fausta omnia et cupio tibi, et spero. Vale.

ille

Londini, Aug. 15. 1666.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Scriptum poft fe reliquere paslim nobiliflimi quique rhetoricæ, magistri, quod nec vos præteriit, Academici, in unoquoque dicendi genere, five demonstrativo, five deliberativo, five judiciali, ab aucupanda auditorum gratia exordium duci oportere ; alioqui nec permoveri poffe auditorum animos, nec caufam ex sententia fuccedere. Quod fi res ita est, quam fane, ne vera disfimulem, eruditorum omnium consensu fixum ratumque novi, miseruni me! ad quantas ego hodie redactus sum angustias ! qui in ipso oraa tionis limine vereor ne aliquid prolaturus fim minime oratorium, et ab officio oratoris primo et præcipuo necesse habeam abfcedere. Etenim qui pofsim ego vestram sperare benevolentiam, cum in hoc tanto concursu, quot oculis intueor tot ferme aspiciam infesta in me capita; adeo ut orator veniffe videar ad non exorabiles. Tantum potest ad simultates etiam in scholis æmulatio, vel diversa studia, vel in eisdem ftudiis diversa judicia sequentium ; ego vero folicitus non fum,

Ne mihi Polydamas et Troïades Labeonem prætulerint;

nuga. Veruntamen ne penitus defpondeam animum, sparsim video, ni fallor, qui mihi ipfo aspectu tacito, quam bene ve lint, haud obfcure significant ; à quibus etiam quantumvis paucis, equidem probari malo quam ab innumeris imperiorum centuriis, in quibus nihil mentis, nihil rectæ rationis, nihil fani judicii inelt, ebullienti quadam et plane ridenda verborum fpuma fese venditantibus; à quibus fi emendicatos ab novitiis authoribus centones dempseris, Deum immortalem! quanto nudiores Leberide conspexeris, et exhausta inani vocabulorum et fententiuncularum fupellectile, undé you péyyer Jan, perinde mutos ac ranuncula Se. riphia. At ô quam ægre temperaret à risu vel ipfe, fi in vivis esset, Heraclitus, fi forte hosce cerneret, fi Düis placet, oratorculos, quos paulo ante audiverit cothurnato Euripidis Oreste, aut furibundo fub mortem Hercule grandiora eructantes, exhausto tandem vocularum quarundam tenuissimo penu, posito incedere supercilio, aut retractis introrsum cornibus, velut animalcula quædam abrepere. Sed recipio me paululum digressus. Si quis igitur est qui, spreta pacis conditione, ärtoudou monérov mihi indixerit, eum ego quidem in præsentía non dedignabor orare et rogare, ut femota paulifper fimultate, æquabilis adsit certaminis hujus arbiter; neve oratoris culpa, si qua est, causam quam optimam et præclarissimam in invidiam vocet. Quod fi mordaciora paulo hæc et aceto perfusa nimio putaveritis, id ipsum de industria fecisse me profiteor : volo enim ut initium orationis meæ primulum imitetur diluculum ; ex quo subnubilo serenissima fere nascitur dies. Quæ an nocte præstantior fit, haud vulgaris utique agitatur controversia, quam quidem mearum nunc est partium, auditores, pensique hujus matutini, accurate et radicitus excutere ; quamvis et hæc prolufioni poeticæ, quam decertationi oratoriæ, magis videatur idonea : at at noctémne dixi cum die struxiffe lites ? Quid hoc rei eft ? quænam hæc molitio ? numnam antiquum Titanes redintegrant bellum, Phlegræi prælii instaurantes reliquias ? an terra novam in superos deos enixa est portentosæ magnitudinis prolem ? an vero Typhæus injectam Ætnæ montis eluctatus est molem ? an denique, decepto Cerbero, catenis adamantinis subduxit fe Briareus? quid est aliquando tandem, quod deos manes ad cælestis imperii fpem jam tertiò erexerit ? adeone contemnendum Jovis fulmen? adeon' pro nihilo putanda Palladis invicta virtus, qua tantam olim inter terrigenas fratres edidit stragem? exciditne animo infignis ille per cæli templa Liberi VOL. VI.

torum

L

patris

patris 'ex profligatis gigantibus triumphus ? neutiquam fanè: meminit iHa probe, nec fine lachrymis, confternatos plerofque à Jove fratres superstitesque cæteros usqué ad penitiffimos inferorum receffus in fugam actos; et certe jam nihil minus quam bellum adornat trepida, querelam potius et lites instruit, atque pro more mulierum post rem unguibus et pugnis fortiter gestam ad colloquium feu verius ad rixam venit, periclitura, opinor, linguáne plus an armis valeat. At vero quam inconsultò, quam arroganter, quamque debili caufæ titulo præ die fummam rerum ambiat, expedire festino.

Video fiquidem et ipsam diem galli cantu expergefactam, cursu folito citatiori adproperasse ad fuas laudes exaudiendas. Et quoniam unusquisque hoc imprimis ad honores et decus conferre arbitratur, fi ab generofis natalibus et prisco regum vel deorum fanguiné oriundum 'se compererit. Videndum primo utra genere fit clarior, mox quænam antiquitate honoratior; dein hæc an illa humanis ufibus accommodatius inferviat. Apud vetuftiffimos itaque mythologiæ fcriptores memoriæ datum reperio, Demogorgonem deorum omnium-atavum (quem eundem et Chaos ab antiquis nuncupatum hariolor) inter alios liberos, quos fustulerat plurimos, Terram genuisse; lac, incerto patre noctem fuisse prognatam ; quamvis paulo aliter Hefiodus cam chaogenitam velit hoc moDafticho.

"Εξ χάεος δ' 'Ερεθόςε μέλαινά τε νύξ εγένονο.

Hanc, quocunque natam, cum adoleverat ad ætatem nuptiis maturam, pofcit fibi uxorein Phanes pastor ; annuente matre, refragatur illa, negatque se ignoti viri et nusquam visi, moribufque infuper tam longe diversis concubitum inituram. Repulfam Phanes ægre ferens, vcrso in odium amore, nigellam hanc Telluris filiam per omnes orbis terrarum tračtus ad necem sequitur indignabundus. Illa vero quem 'amantem sprevit, eum hostem non minus tremit; propterea ne apud ultimas quidem nationes, et disjuncta quam maxime loca, immo ne in ipso finu parentis fatis fe tutam rata, ad incestos Erebi fratris amplexus furtim et clanculum fe corripit; timore simul gravi foluta, maritum

que

« PreviousContinue »