Page images
PDF
EPUB

OLIVERIUS, Protector Reipub. Anglia, &c., Sereniffimo ac Potentiffimo Principi CAROLO GUSTAVO Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, Magno Principi Finlandia, Duci Efthonia, Carcliæ, Brema, Verda, Stetini, Pomerania, Casfubia et Vandalia, &c.

Sereniffime potentiffimeque Rex,
amice ac fœderate chariffime,

Vir nobiliffimus Gulielmus Jepfonus, militum tribunus, et parlamenti noftrifenator, cui hoc munus honori erit,quod majeftati veftræ hafce literas dabit, certiorem eam faciet, quanta cum perturbatione ac dolore nuntium accepimus belli illius funefti inter majeftatem veftram Daniæque regem coorti ; quamque nobis cordi ac ftudio fit, nullam noftram operam aut officium prætermittere, quoad Deus facultatem dederit ; ut huic ingruenti malo remedium aliquod maturè afferatur, exque fimul calamitates avertantur, quas inferri ex hoc bello religionis caufæ communi neceffe erit; hoc præfertim tempore, quo adverfarii noftri contra orthodoxæ fidei profeffionem et profeffores cùm confilia perniciofiffima tùm vires arctiffimè conjungunt. Hæc atque alia nonnulla permagni ad utriufque gentis commoda rationefque publicas momenti adduxere nos, ut hunc virum ornatiffimum internuntii extraordinarii prædictum munere ad majeítatem veftram mitteremus: Quem uti amicè recipiatis, eique, iis in rebus quas cum majeftate veftra noftro nomine communicaverit, fummam fidem adhibeatis rogamus; cum is fit cujus fidei atque prudentiæ nos quoque plurimum tribuamus. Simul et illud petimus, ut majeftas veftra noftram erga fe refque fuas benevolentiam fingularem, atque ftudium perfuafiffimum fibi habeat; cujus nos argumenta certiffimam per omnem occafionem et propenfo animo et officiis paratiffimis præbebimus.

Ex Aula noftra Weftmonafterii,

Aug. an. Dom. 1657.

Majeftatis veftræ amicus et fœderatus conjunctiffimus,

OLIVERIUS Protector Reip. Angl. &c.

Excellentiffimo Domino, DOMINO de BOURDEAUX, Serenif fimi Regis Galliarum Legato extraordinario.

Excellentiffime Domine,

Mercatores quidem Londino-derrienfes Samuel Daufonus, Joannes Campfejus, et Joannes Nevinus, per libellum fupplicem, Sereniffimo Domino protectori ediderunt, fe, pofteaquam fœdus inter hanc rempub. regnumque Galliæ redintegratum intellexerant, an. Dom. 1655 navem quandam, cui nomen Anglicè The Speedwell, melioris ominis caufa, quam eventus ferebat, impofitum, cujus Joannes Ker magister erat, mercibus quibufdam ex portu Derrienfi Burdegalam convehendis oneraffe; eam navem illic onere expofito, vinoque aliifque mercibus inde impofitis, captam in reditu die 24 Novembris anni fupra dicti à duabis Breftenfum navibus armatis, quarum alteri Adrianus Vindmian Swart, alteri Jacobus Jonfonus, præfuit, ab iifdem etiam in portum Brivatem, vulgo Brestensem, fuiffe abductam; ibique et jure captam judicatam effe, et auctione venditam, cum mille centumque libras noftras æftimatione jufta valuiffet, extra damnum mille librarum præterea datum: de quibus recuperandis omni fe honesta ratione cum illius loci præfectis egiffe: id fibi hactenus fruftra fuiffe: fe etiam moribus edictum curiæ maritimæ confecutos effe, quo citarentur in judicium qui navem illam cepiffent, autem jure effe captam defendere ftatuiffent. Edictum hoc et recte atque ordine promulgatum et redditum: idque ab ejufdem curiæ miniftris publicis maturè Domino legato Galliæ fignificatum effe: cum nemo contra comparuiffet, teftes aliquot juratos de re judicanda interrogatos effe. Quæ res cum à petitoribus ad celfitudinem Domini protectoris delata fit, ab eaque cognitioni atque fententiæ concilii mandata, cumque de facto et teftimoniis juratis libello fupplici adjunctis abunde conftet, petitoribufque liberum commercium Burdegalæ fit datum, mercefque illic emptæ atque impofitæ vi fint in reditu ereptæ et occupatæ contra fœderis fidem, ut fupra demonftratum eft, quis non videt hoc effe æquiffimum, aut navem cum onere petitoribus reftitui, aut de damno cùm

E 3

captæ

captæ navis tum juris perfequendi plene fatisfieri? Peto igitur ab excellentia veftra, atque etiam fereniffimi domini protectoris nomine peto, omnem velit operam dare, omnique operæ authoritatem etiam fui muneris adjungere, ut primo quoque tempore horum alterutrum fiat. Cum neque in caufa æquiore laborare poffit, neque mihi gratiore; qui eo diligentius curaffe quod mandatum mihi eft videbor, quo excellentia veftra maturius quod fuum eft præftiterit. Ex Alba Aula Augufti an. Dom. 1657.

OLIVERIUS Protector Reip. Angliæ, &c., Sereniffimo Principi D. FREDERICO WILHELMO Marchioni Brandenburgenfis, Sacri Romani Imperii Archi-Camerario, ac Principi Electori Magdeburgi, Pruffia, Julia, Clivia, Montium, Stetini, Pomerania, Caffubiorum Vandalorumque, necnon in Silefia Crofne et Carnoviæ Duci, Burggravio Norinbergenfi, Principi Halberstadii et Minda,Comiti Marca et Ravenfbergi, Domino in Ravenftein: S. P. D.

Sereniffime Princeps, amice ac foederate chariffime, Cum ea fit celfitudinis veftræ fingularis virtus et pace et bello terrarum orbe toto jam clara, ea magnitudo animi atque conftantia, ut amicitiam veftram omnes fere principes vicini ambiant, amicum et focium nemo fideliorem fibi aut conftantiorem cupiat, ut nos quoque in eorum numero effe intelligatis, qui de vobis veftrifque egregiis de rep. chriftianæ meritis quam optimè quamque præclarè fentiunt, robili Timum virum Gulielmum Jepfonum, tribunum militum et Parlamenti noftri fenatorem, ad vos mifimus, qui vobis noftro nomine et plurimam falutem dicat, et rebus veftris felicitatem omnem ominetur atque exoptet; noftram denique benevolentiam fummumque ftudium erga veftram ferenitatem verbis ampliffimis exponat; eique proinde fidem, iis in rebus de quibus vobifcum egerit, eandem habeatis rogamus, ac fi a nobifmetipfis teftata omnia atque confirmata coràm effent.

Ex Aula noftra Weftmonafterio Augufti an. Dom. 1657.

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Ampliffimis civitatis Hamburgenfis Confulibus ac Senatoribus: S. P. D.

Ampliffimi, magnifici et fpectabiles viri,
Amici chariffimi;

Cum vir ornatiffimus Gulielmus Jepfonus, tribunus militum, et parlamenti noftri fenator, ad Suecorum regem fereniffimum à nobis miffus veftram per urbem iter faciat, in mandatis dedimus, uti vos quoque ne præteriret nostro nomine infalutatos; neque non rogatos, ut fi qua in re veftra authoritate, confilio aut præfidio opus fibi effe judicaverit, ei quibus rebus poteftis præftò effe velitis. Id quo libentius feceritis eo majorem a nobis iniiffe vos gratiam intelligetis.

Ex Aula noftra Westmonafterio, die Aug.

an. Dom. 1657.

Ampliffimis Civitatis Bremenfis Confulibus ac Senatoribus.

S. P. D.

Ampliffimi, magnifici et spectabiles Viri,
Amici chariffimi;

Qui nofter animus erga veftram civitatem, quæque benevolentia, cùm propter puriorem apud vos religionis cultum, etiam propter urbis celebritatem, fit, et fenfiftis aliàs, et quoties facultas dabitur fentietis. Nunc, cum ornatiffimus vir Gulielmus Jepfonus, tribunus militum, et parlamenti nostri senator, ad fereniffimum regem Sueciæ per urbem veftram oratoris munere inftructus iter faciat, hoc tantum in præsetia voluimus, ut et vos ille peramanter perque amicè noftro nomine falutet, et fiquid acciderit in quo veftraope atque ami. citia ufus fibi effe poffit, id uti à vobis pro noftra neceffitudine peteret. Qua in re non magis defuturos vos effe confido, quam de noftro erga vos amore fingulari ac ftudio dubitare debetis.

Westmonafterio, ex Aula noftra die Aug.

an. Dom. 1657.

OLIVERIUS Protector Reipub. Angliæ, &c., Ampliffimis Civitatis Lubecenfis Confulibus ac Senatoribus, S. P. D.

Ampliffimi, magnifici, et spectabiles viri, amici chariffimi, Gulielmus Jepfonus, vir nobiliffimus, militum tribunus, et parlamenti noftri fenator, ad fereniffimum Suecorum regem, ab urbe veftra haud longe caftra habentem publico munere ornatus proficifcitur, quapropter ei per urbem veftram aut ditionem iter facenti ut omni adjumento, fi opus erit, atque præfidio, pro noftra amicitia atque commercio, adeffe velitis rogamus. De cætero et falutatos vos effe noftro nomine peramicè volumus, deque noftro erga vos propenfo animo ac voluntate effe perfuafiffimos. Weftmonafterio, ex Aula noftra, die Aug. an. Dom. 1657

OLIVERIUS Protect. Reipubl. Angliæ,&c., Ampliffimis Civitatis Hamburgenfis Confulibus ac Senatoribus, S. P. D.

Ampliffimi, magnifici, et fpectabiles viri, amici chariffimi, Qui hafce ad vos literas perfert, Philippus Meadowes, oratoris munere a nobis inftructus ad fereniffimum Daniæ regem per urbem veftram proficifcitur. Eum, fiquid erit, in quo veftram authoritatem adjumento fibi fore aut præfidio exiftimaverit, commendatum vobis magnopere volumus. Noftraque commendatio, quo folet effe apud vos pondere, eodem uti nunc fit rogamus: vobis viciffim, fiquid ejufmodi occurrit non defuturi.

Ex aula noftra Weftmonafterio, die Aug. an. 1675.

OLIVERIUS Protector Reipub. Anglia, &c., Sereniffimo Principi FREDERICO Heredi Norwegia, Duci Slefvici, Holfatia, Stormaria, Ditmarfa, Comiti in Oldenburg et Delmenborft.

Sereniffime princeps, amice chariffime,

Miffus à nobis vir domi nobilis Gulielmus Jepfonus, militum tribunus, et parlamenti nostri senator, ad fereniffi

mum

« PreviousContinue »