Page images
PDF
EPUB

κατασχεϊν, ά τέως ουδε των άλλων λεγόντων ακούειν 84 έδόκουν, ερώ και ου σιωπήσομαι. εγώ γάρ ομομήτριον

μεν αδελφόν έμαυτού Πασικλέα νομίζω, όμοπάτριον δ' ουκ οίδα, δέδοικα μέντοι μη των Φορμίωνος αμαρ- 127 τημάτων εις ημάς άρχή Πασικλής ή. όταν γάρ τώ δούλω συνδική τον αδελφόν ατιμών, και παραπεπτωκώς θαυμάζη τούτους υφ' ών αυτώ θαυμάζεσθαι προσήκε, τίν' έχει δικαίαν ταύθ' υποψίαν ; άνελε ούν εκ μέσου μοι Πασικλέα, και σος μέν υιός αντί δεσπότου καλεί

σθω, έμός δε αντίδικος (βούλεται γαρ) αντ' αδελφού. 85 'Εγώ δε τούτω μεν χαίρειν λέγω, ούς δ' ο πατήρ

μοι παρέδωκε βοηθούς και φίλους, είς τούτους ήκω,
εις υμάς, ώ άνδρες δικασταί. και δέομαι και αντιβολώ
και ικετεύω, μη υπερίδητέ με και τας θυγατέρας δι'
ένδειαν τους εμαυτού δούλους και τους τούτου κόλαξιν
γαρ ομομήτριον. There is no Apoll., p. 90).
great difficulty in the passage ; Πασικλέα.] The silence of
certainly it is not made clearer Pasicles is a point brought
by any proposed alteration. against Apoll. in Or. 36 § 22.
He was going to say εγώ και περί The insinuation in the text
Πασικλέους-έρω, but he lost seems quite gratuitous, and its
himself, as it were, in the maze indelicacy forms a singular con-
of the intervening clauses. P.] trast to the plaintiff's affectation

84. παραπεπτωκώς.] “Court of reserve in referring to his
ing,' .flattering.' As this verb mother in the earlier part of the
does not seem to occurelsewhere speech (§ 3 and $ 27).
in this sense (which indeed is $ 85. Farewell, then, to my
not noticed in Liddell & Scott) so-called brother; while I turn
H. Wolf and Dobree would to my true friends, the jury, and
prefer ÚTOTETTWKWS as in $$ 63, appeal to them not to allow me
65 ; but the text is supported to be laughed to scorn by my own
by the mss and by Harpocra- servants and by those who cringe
tion, who says: αντί του υπο- to them, like Stephanus.-My
πεπτωκώς. Δημοσθένης εν τω father φας α great benefactor to
κατά Στεφάνου.---παραπεπτωκώς the state, and it would hardly be
implies subservience of a less creditable to yourselves that his
abject and cringing form than son should suffer wrong.
υποπεπτωκώς, which would be 85. δέομαι... αντιβολώ... ικε-
to0 strong a word for this con- τεύω.] Cf. 8 1.
text. “υποπίπτειν est ad pedes τοις τούτου κόλαξιν] i. e. Ste-
alicuius, mapamiately ad latus phanus and his friends (not ex.
alicuius succumbere' (Lortzing, cluding Pasicles).

επίχαρτον γενόμενον. ο έμός υμίν πατηρ χιλίας έδωκεν ασπίδας, και πολλά χρήσιμον αυτόν παρέσχε, και πέντε τριήρεις εθελοντής επιδους και παρ' αυτού πληρώσας έτριηράρχησε τριηραρχίας, και ταύτα, ουκ οφείλειν υμάς νομίζων χάριν ημίν, υπομιμνήσκω ημείς γαρ οφείλομεν υμίν" αλλ' ίνα μη λάθω τι παθών τού

των ανάξιον ουδέ γάρ υμϊν αν γένοιτο καλόν. 86 Πολλά δ' έχων ειπείν περί ων ύβρισμαι, ουχ ικα

επίχαρτον.] Thuc. ΙΙΙ. 67. bree. [Compare αρχήν άρξαι. 'Demosthenes non dixit.' (Lort. Here we should have expected Zing, Apoll. p. 91.)

either έτριηράρχησεν αυτών, or ασπίδας.] The father, Pasion, έτρ. τάς τριηραρχίας.] On the had a shield manufactory, as we trierarchal services of Apollodolearn from Or. 36 8 4.

rus, see note on Or. 36 § 41. επιδούς.] Used of voluntary SS 86-end. Time would not free gifts for state purposes suffice to tell of all the outrages (επιδόσεις) opp. to εισφέρειν. inflicted on me; but you may See Wolf's Leptines p. 66, ed. form some notion of their enorBeatson, notes 109, 110; and mity if each one of you would Boeckh, P. E. Book IV. 8 17, just think of the slave he left.at notes 447 454.

home and imagine himself treated έτριηράρχησε τριηραρχίας.] At by him as I have been treated by first sight this is an exception to Phormio. Whatever satisfaction the usual idiom, whereby a cog each of you would claim under nate accusative is not used after such circumstances, you will al. a verb except with an adjective. low me to have a right to now, But the clause πέντε τριηρείς and I therefore ask you for the εθελοντής επιδους is virtually an sake of the laws and of your adjectival phrase descriptive of solemn oaths to establish a signal the nature of the trierarchies. precedent by the punishment of Thus, in English we do not say the man who by his false evidence he fought a fight' by itself, but robbed me of that satisfaction. he has fought a good fight,' Remember all that you have or, he fought a fight and won heard on our side and meet my the day,' where the additional opponents' suggestions at every clause in italics is equivalent to point. If they deny that they an adj. to the cognate accusa- are responsible for all the details tive .fight.' (See esp. Mayor's of their deposition, ask them note on dicta dicere and servi- What stands in the document?' tutem serviunt Cic. Phil. II. Why did not Stephanus erase § 42 where the absence of the the clause?' If they say that a adj. is explained by the sense will has been deposed to by a of the acc. being different from guardian, by a ward, and by that of the governing verb and one who has it in his keeping; therefore cognate in form alone.) then ask these three witnesses •Speciose Reiskius i ét pinpáp •What will ?' 'what are its χησε τριηραρχίας i.e. πέντε' Do- terms !' for not one of the three

νόν άν το ύδωρ ορώ μοι. ως oύν μάλιστ' άν άπαντας υμάς ηγούμαι γνώναι την υπερβολήν ών ήδικήμεθ' ημείς, φράσω" ει σκέψαιτο προς εαυτόν έκαστος υμών τίν' οίκοι κατέλιπεν οικέτην, είθ' υπό τούτου πεπονθόθ' εαυτόν θείη ταύθ' άπερ ημείς υπό τούτου. μη γαρ ει Σύρος ή Μάνης ή τις έκαστος εκείνων, ούτος δε Φορμίων αλλά το πράγμα το αυτό δούλοι μεν εκεί

νοι, δούλος δ' ούτος ήν, δεσπόται δ' υμείς, δεσπότης 87 δ' ήν εγώ. ήν τοίνυν υμών αν έκαστος δίκην αξιώσεις

λαβείν, ταύτην νομίζετε κάμοι προσήκειν νυν και τον αφηρημένον το μαρτυρήσαι τα ψευδή και υπέρ των 1128 νόμων και υπέρ των όρκων, ούς ομωμοκότες δικάζετε, τιμωρήσασθε και παράδειγμα ποιήσατε τοις άλλοις, μνημονεύοντες πάντα όσα ακηκοάτε ημών, και φυλάττοντες, εάν παράγειν επιχειρώσιν υμάς, και προς έκαστον απαντώντες, εάν μη φώσιν άπαντα μεμαρτυρηκέναι, «τί ούν εν τω γραμματείω γέγραπται; τί ούν

• Bekker (Berlin ed.). om. Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum FΣΦ. has gone so far as to attest to p. 467 εξ ών γαρ έκομίζετο ή τοίς the terms of the will, which are έθνεσιν εκείνοις ομωνύμους εκάλουν deposed to by the other witnesses τους οικέτας ως Λυδών και Σύρον, (vid. by Stephanus and his ή τοίς επιπολάζουσιν εκεί ονόμασι friends). If they appeal to your προσηγόρευον, ως Μάνην (cf. Οr. compassion, remember that the 53 8 20) ή Μίδαν τον Φρύγα, victim of a wrong deserves more Τιβιον δε τον Παφλαγόνα (Κ. F. pity than those who are doomed Hermann, Privatalt. § 13, 16). to be punished; and that if you [Ar. Pac. 1146, τόν τε Μανών ή inflict that punishment, you will Σύρα βωστρησάτω 'κ του χωρίου. grant redress to myself, you will restrain my opponents from their 87. τον αφηρημένον.] Him (i. θ. abject adulation, and you will Stephanus) who by false testi. be giving a verdict which will be mony has robbed me of it (i.e. true to your solemn oath.

of my right to a verdict, το δίκην ουχ ικανόν το ύδωρ.] Cf. note λαβεϊν). on Οr. 54 8 36.

μνημονεύοντες ... φυλάττοντες.] μή γαρ......] sc. σκέψηται, αη. Οr. 36 8 61. derstood from σκέψαιτo in the τί ούν... γέγραπται.] Cf. 8 45. previous sentence.

απηλείφου 8 44. η αντιγραφή Σύρος ή Μάνης.] Both com. 8 46. mon slave-names. Strabo vii.

“ου τότε απηλείφου; τίς ή παρά τούς άρχουσιν αντι88 “γραφή;έαν μεμαρτυρηκέναι τον μεν επιτροπευθη

ναι κατά διαθήκας, τον δ' επιτροπεύσαι, τον δ' έχειν, ποίας; έν αίς τί γέγραπται και ταύτ' έρωτάτε & γαρ ουτοι μεμαρτυρήκασιν, ουδείς εκείνων προσμεμαρτύρηκεν. εάν δ' οδύρωνται, τον πεπονθότα ελεεινότερον των δωσόντων δίκην ηγείσθε. ταύτα γάρ αν ποιήτε, έμοί τε βοηθήσετε, και τούτους της° άγαν κολακείας επισχήσετε, και αυτοί τα εύορκα έσεσθε εψηφισμένοι.

ο Bekker. τας Ζcum FΣΦ. 88. τον μεν επιτροπευθήναι his supporters.-εκείνων, Pasiκ.τ.λ.] 88 37, 38.

cles and Nicocles. τον δ' έχειν.] “Has the docu. εαν οδύρωνται.] Alluding to ment in his custody,' i.e. the the pathetic appeals of the γραμματείον inscribed διαθήκη peroration. Cf. the miserabiles Πασίωνος 8 16, ο μεν γραμματειον epilogi of Cicero and the ελέου έχειν εφ' ώ γεγράφθαι διαθήκη εκβολή of the Greek Rhetoricians Πασίωνος,

(Volkmann, die Rhetorik der å gap. None of the witnesses Griechen und Römer $ 27). corroborate one another ; one εύορκα κ.τ.λ.] So in the group depose to one series of former speech on the other isolated facts ; another to side; Οr. 36 8 61 αυτοι ευορκή another.-ούτοι, Stephanus and σετε.

XLVI.

ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ Β.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. ΓΕν τούτω τώ λόγω και των φθασάντων τινά επικατασκευάζεται, και έτερα προσεισάγεται, ει και ο παράνομοι αι διαθήκαι.]

& «immo ws kai vel orc kal. ai Bekkerus addidit' Z. 1 "Ότι μεν ουκ απορήσειν έμελλε Στέφανος ουτοσί

και τι απολογήσεται περί της μαρτυρίας, παράγων τω λόγω, ως ου πάντα μεμαρτύρηκε τα εν τω γραμματεία γεγραμμένα, και εξαπατών υμάς, και αυτός σχεδόν τι υπενόουν, ώ άνδρες δικασταί, πανούργός τε γάρ έστι

Argument. των φθασάντων τινα επικατασκευάζεται.] «The speaker establishes afresh some of the points of his former speech.’ φθάνειν in this sense is common in late Greek, e. g. Argument to Or. 4 (Philippic) το φθάσαντι (λόγω), and Aelian Var. Ηist. Ι. 34 τα φθάσαντα,

the matters before-mentioned.' επικατασκευάζειν (according to Sophocles' Lex, of late Greek) is found in Dio Cassius 50. 23. 3 (“to construct on’) and Eusebius II. 557 A ('to prepare after '). It is here perhaps middle, and not passive. - προεισ. áyw is found in Diogenes Laer. tius 9. 88 (quoted by Liddell and Scott, who take it as middle in the present passage). — ai διαθήκαι.' The Kerrich Ms like the rest, omits the article.

S$ 1–3. Stephanus has made

α long reply to my former speech, and, as I suspected, has had a good deal to say in defence of his evidence. A cunning rogue himself, and well primed by Phormio's numerous advisers, he has attempted to mislead you into the notion that he is not responsible for all the details of his deposition. He has not brought a single witness to prove, either (1) that he was present when my father made the alleged will, or (2) that he ever saw it opened after my father's death; and yet he has actually deposed that the copy set forth in his deposition is a transcript of the will." By so doing he is palpably convicted of having given false testimony.

1. παράγων υπενόουν.] Apol. lodorus' had already, in his former speech, thrown out his

« PreviousContinue »