Page images
PDF
EPUB

Δ

και οι γράφοντες και οι συμβουλεύοντες υπέρ Φορμίωνος πολλοί άμα τ' εικός έστι τους εγχειρούντας τα

ψευδή μαρτυρείν και την απολογίαν ευθέως υπέρ αυ2 των μελετάν. ότι δ' εν τοσούτω λόγω ουδαμού μάρτυ

ρας παρέσχετο υμίν ώς ή διατιθεμένω τώ πατρί το εμώ παρεγένετο που αυτός ταύτην την διαθήκην, ώστ είδέναι ταύτα ότι αντίγραφά εστιν ων ο πατήρ μου διέθετο, ή ανοιχθέν είδε το γραμματείον ο φασι δια

θέμενον εκείνον καταλιπείν, ταύτα συμμέμνησθέ μοι. 3 αλλά μην οπότε μεμαρτύρηκεν αντίγραφα είναι των

διαθηκών των Πασίωνος τα εν τω γραμματείω γεγραμμένα, τας δε διαθήκας μη έχει επιδείξαι μήθ' ως ο πατήρ διέθετο ήμών, μήθ' ως αυτός είδε παραγενόμενος

b Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum G. H. Schaefer. ēXELV Bekker (Berlin ed.) cum libris. suspicions that Stephanus would of the same. Cf. Isaeus Or. 4 have recourse to this line of (Nicostratus) 8 13 των διατιθεdefence. See Or. 45 SS 44 and μένων οι πολλοί ουδέ λέγουσι τοις 87.

παραγινομένοις και τι διατίθενται, οι γράφοντες...υπέρ Φορμίωνος.] αλλ' αυτου μόνου, του καταλιπείν e. g. Demosthenes himself. διαθήκας, μάρτυρας παρίστανται,

την απολογίαν...μελετάν.] pre- του δε συμβαίνοντός έστι και γραμpare their defence.'

μελετάν, ματείον αλλαγήναι και ταναντία like meditari, with which it is ταϊς του τεθνεώτος διαθήκαις μεταetymologically connected, is γραφήναι. ουδέν γαρ μάλλον οι often used of 'rehearsing a μάρτυρες είσονται ει εφ' αις εκλήpart,' 'conning over a task,' θησαν διαθήκαις, αύται αποφαίνον“ practising for a performance.' ται (Becker, Charicles, Scene IX. 2. μάρτυρας ως, παρεγέ

note 18). νετο.] The plaintif objects that The inelegance of the triple Stephanus could not attest repetition διατιθεμένω..διέθετο.. to a document being a copy διαθέμενον is perhaps open to of Pasion's will,' as he calls criticism. (A. Schaefer, Dem. no evidence to prove he was 1. 8. Zeit, ΙΙΙ. 2. 187.) present when the will

εκείνον] not αυτόν, either bemade (cf. Οr. 45 8 26). But cause it refers to a person deeven supposing he had been ceased, or to distinguish τον present, it would not follow that πατέρα from the subject of the he was familiar with the terms, sentence, Στέφανος. Ρ.] as even the witnesses to a will

συμμέμνησθε.] A verb apwould not necessarily know its parently never used elsewhere, contents, or be able to attest to except in late Greek. its correspondence with any do- 3. οπότε.]See the note on Οr. cument purporting to be a copy 34 8 33 and cf. inf. 8 9 ad in, P. S. D, IΙI.

8

was

αυταίς° διατιθεμένου του πατρός, πως ου περιφανώς

ούτος εξελέγχεται τα ψευδή μεμαρτυρηκώς ; 4 Εί τοίνυν πρόκλησίν φησιν είναι και μη μαρτυ

ρίαν, ουκ αληθή λέγει: άπαντα γάρ όσα παρέχονται εις το δικαστήριον προκαλούμενοι αλλήλους οι αντίδικοι, 1130 διά μαρτυρίας παρέχονται. ου γαρ αν είδείηθ' υμείς είτ' έστιν αληθή είτε ψευδή ά φασιν εκάτεροι, ει μή τις και τους μάρτυρας παρέχοιτο. όταν δε παράσχηται, τούτοις πιστεύοντες υποδίκοις ούσι ψηφίζεσθε εκ των

λεγομένων και μαρτυρουμένων και αν υμίν δοκώ δίκαια 5 είναι. βούλομαι τοίνυν και την μαρτυρίαν εξελέγξαι,

ότι ου πρόκλησίς έστι, και ως έδει μαρτυρείν αυτούς, είπερ έγίγνετο η πρόκλησις, ως ουκ εγίγνετο. μαρτυρούσι παρεϊναι προς τη διαιτητή Τισία, ότε προύκαλείτο Φορμίων Απολλόδωρον ανοίγειν το γραμματείον, ο παρεϊχεν 'Αμφίας και Κηφισοφώντος κηδεστής, 'Απολλόδωρον δ' ουκ εθέλειν ανοίγειν. ούτω μέν αν μαρτυρούντες έδόκουν αληθή μαρτυρείν" αντίγραφα δε των διαθηκών των Πασίωνος μαρτυρεϊν είναι τα εν τη γραμματεία & παρείχετο Φορμίων, μήτε παραγενομένους εκείνω διατιθεμένω, μήτ' ειδότας εί διέθετο, πως ου περιφανώς αναισχυντία δοκεί υμίν είναι; • Bekker cum libris.

aútàs Z cum Baitero. SS 4-5. If my opponent for the deposition, but the urges that he is responsible for plaintiff on his part insists that a Challenge only and not for the deposition is inseparable a deposition, then he is not from the Challenge, as no Chalspeaking the truth. Every Chal- lenge could be put in evidence lenge necessarily involves a de- at a trial unless attested by the position, and I shall shew that deposition of a responsible he has deposed to something witness. more than a mere Challenge,

περιφανώς αναισχυντία.] and I shall also criticize the Malim περιφανούς αναισχυντίας.' terms of his deposition.

Dobree. For περιφανως cf. 8 3 ; 4. πρόκλησιν...μη μαρτυρίαν.] the corresponding substantive Οr. 453 43 προκλήσεώς έστιν περιφάνεια has occurred in Or. . υπεύθυνος, ουχί μαρτυρίας. Ste- 45 8 2. phanus disclaims responsibility

5.

6

'Αλλά μην εί φησί Φορμίωνος λέγοντος πιστεύειν ταυτ' αληθή είναι, του αυτού ανδρός έστι πιστεύειν τε λέγοντι τούτω ταύτα και κελεύοντι μαρτυρείν. οι δε γε νόμοι ου ταύτα λέγουσιν, άλλ' ανά είδη της και οις αν παραγένηται πραττομένοις, ταύτα μαρτυρείν κελεύουσιν εν° γραμματεία γεγραμμένα, ένα μήτ' αφε

λεϊν έξη μηδέν μήτε προσθεϊναι τοίς γεγραμμένοις. 7 ακοήν δ' ουκ εώσι ζώντος μαρτυρείν, αλλά τεθνεώτος.

των δε αδυνάτων και υπερορίων εκμαρτυρίαν γεγραμμένην εν τη γραμματεία και από της αυτής επισκήψεως τήν τε μαρτυρίαν και εκμαρτυρίαν αγωνίζεσθαι ΙΙ31

då äv Bekker, αν Ζ cum Bekkero (ad Οr. 18 3). αν Σ prima manu. έν Bekker. .

εν τω Ζ cum ΣΦ. I om. Z cum Reiskio.

e

88 6-8. If Phormio's as- ή μεν μαρτυρία των παρόντων έστιν, sertion was the defendant's only η δ' εκμαρτυρία των απόντων. σα. reason for deposing to the docu- φέστατα δε περί τούτων διδάσκουσι ment being a copy of Pasion's Δημοσθένης τε εν τω κατα Στεwill, then he has been guilty of φάνου και Δείναρχος. giving hearsay evidence which από της αυτής επισκέψεως.] is false and which he has given The laws enact that the evi. in a manner contrary to the law. dence of the absent witness shall

7. ακοήν... μαρτυρείν.] “ to give come before the court under hearsay evidence.' Isaeus Or. the same impeachment as that 6 (Philoctemon) 54 oss uri of the witnesses attesting the παρεγένετο, αλλ' ήκουσέ τις, ακοήν same, in order that, if the ab. μαρτυρείν. Dem. Or. 57 $ 4. sent witness acknowledge his

των αδυνάτων και υπερορίων evidence, he may be liable to εκμαρτυρίαν.] The witness, whe- a trial for false testimony, ther he had been present at the and if he disown it, then the preliminary examination or not, attesting witnesses. For επίwas compelled to attend at the σκηψις, the process of bringing trial itself to confirm his evi. an action for false witness, cf. dence, unless he was either ill Arist. Pol. II. 12. 11 Χαρώνδου or abroad, in which case his ίδιον ουδέν έστι πλην αι διι αι των evidence might be taken by a ψευδομαρτυριών, πρώτος γαρ εποίcommission. Isaeus Or. 3 (Pyr- ησε την επίσκηψιν. Οr. 47 88 rhus) 88 20-27, esp. 8 20 παρά 1 and 5 θεόφημος αυτούς ως αλητων ασθενούντων ή αποδημεϊν θη μεμαρτυρηκόσιν ουκ επεσκέψα. μελλόντων όταν τις εκμαρτυρίαν το ουδ' επεξέρχεται των ψευδοποιήται... Ηarpocration, εκμαρ- μαρτυριών. Οr. 29 3S 7, 4i and τυρία διαφέρει της μαρτυρίας, ότι Οr. 34 8 46 note.

άμα, ίν' εάν μέν αναδέχεται ο εκμαρτυρήσας, εκείνος

υπόδικος ή των ψευδομαρτυριών, εάν δε μη αναδέχη8 ται, οι μαρτυρήσαντες και την εκμαρτυρίαν. Στέφανος

τοίνυν ουτοσί, ούτ' ειδώς διαθήκας καταλιπόντα τον πατέρα ημών, ούτε παραγενόμενος πώποτε διατιθεμένω τώ πατρί ημών, ακούσας δε Φορμίωνος, μεμαρτύρηκεν ακοήν τα ψευδή τε και παρά τον νόμον. και ταύθ' ότι αληθή λέγω, αυτόν υμίν τον νόμον αναγνώσεται.

ΝΟΜΟΣ. ['Ακοήν είναι μαρτυρείν τεθνεώτος, εκμαρτυρίαν δε υπερορίου και αδυνάτου.] 9 “Ως τοίνυν και παρ' έτερον νόμον μεμαρτύρηκεν

επιδείξαι υμίν βούλομαι, ίνα είδητε ότι μεγάλων αδικημάτων ουκ έχων καταφυγήν ο Φορμίων, πρόφασιν 8 Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum Reiskio.

εκμαρτυρήσαντες Bekker (Berlin ed.) cum libris.

εαν μη αναδέχηται.] if he does tainable against a person on the not acknowledge it'e.g. on the ground of his having given eviground of its being forged or dence contrary to the law. incorrectly copied. Isaeus Or. 9. πρόφασιν λαβών την προ3 SS 23, 24 tells us it was usual κλησιν.] Ιn Οr. 45 8 19 (which to select persons of good cha- should be compared with the racter to receive such evidence whole of the present sentence) and to have as many of them as this Challenge is denounced as possible.' (C. R. Kennedy in 8 παραπέτασμα. So below, προDict. Αnt. 8. ν. εκμαρτυρία.) Cf. στησάμενος τούτους “putting these Schol. on Aeschin. Fals. Leg. men forward as an excuse. For 8 19 ει επανελθών εκείνος (sc. ο the favourite antithesis between εκμαρτυρήσας) είπεν, ότι ουδέν λόγος and έργον cf. Thucydides είπον, εκρίνοντο ούτοι (sc. οι μαρ- passim. The historian possibly τυρήσαντες) ως συκοφάνται. caught this mannerism from

SS 9—10. The defendant has his master Antiphon (Or. 5 § 5 also given evidence contrary to ου γάρ δίκαιον ούτε έργω αμαρanother law. Under cover of τόντα διά ρήματα σωθήναι ούτε the testimony of the defendant έργω ορθώς πράξαντα διά ρήματα and his friends, Phormio has απολέσθαι· το μέν γάρ ρήμα της virtually given evidence in his γλώσσης αμάρτημά έστι το δ' own cause, which is illegal; and έργον της γνώμης. Cf. ιο. 8 84 the law declares that a suit for and Or. 6 8 47 οι μεν αλλοι false testimony shall be main- άνθρωποι τοίς έργοις τους λόγους

λαβών λόγω την πρόκλησιν, έργο αυτός αυτώ μεμαρτύρηκε πρoστησάμενος τούτους, δι' ών οι μεν δικασται εξηπατήθησαν ως αληθή τούτων μαρτυρούντων, εγώ δε απεστερήθην ών ο πατήρ μοι κατέλιπε χρημάτων και του δίκην λαβείν περί ών αδικούμαι. μαρτυρείν γάρ οι νόμοι ουκ εώσιν αυτόν αυτώ ούτ' επί ταϊς γραφαϊς ούτ' επί ταϊς δίκαις ούτ' εν ταις ευθύναις. Ο τοίνυν Φορμίων αυτός αυτώ μεμαρτύρηκεν, οπότε

φασιν ούτοι ακούσαντες εκείνου ταύτα μεμαρτυρη1ο κέναι. ίνα δε ειδήτε ακριβώς, αυτόν τον νόμον μοι ανάγνωθι.

ΝΟΜΟΣ. [Τούν αντιδίκουν επάναγκες είναι αποκρίνεσθαι αλλήλοις το ερωτώμενον, μαρτυρείν δε μή.]

Σκέψασθε τοίνυν τουτονι τον νόμον, ός κελεύει υποδίκους είναι των ψευδομαρτυριών και κατ' αυτό II32 τούτο, ότι μαρτυρεί παρά τον νόμον. ελέγχουσιν, ούτοι δε τοις λόγοις 8 5; Οr. 13 88 30-33. Dem. τα έργα ζητούσιν άπιστα καθιστά- de cor. & 52, Plato Apol. p. 25, ναι).

Isaeus Or. 11 g 4. 'A favourite τούτων] is redundant after δι' instrument of debate with ūv, that is, uapt upoúvtwv might speakers in the public assembly have agreed with wv, instead of and law courts is the interrogaa new clause introduced with a tion of the adversary. The genitive absolute. In the next object of this is to enforce an line Dobree would read wv O'

θ' ο argument; or to take the ad. πατήρ...και του δίκην λαβείν, κ.τ.λ. versary by surprise and extract

γραφαϊς...δίκαις.] See note on from him an unguarded ad. Οr. 548 2.--ευθύναις, “audits,' mission ; or to place him in an examinations on surrendering awkward dilemma, by shaping office,' as opposed to dokimaria your question in such a way, 'the enquiry preliminary to that he must either by avowing taking office.

it admit something which his 10. τον αντιδίκοιν-μή.] • that antagonist wishes to establish, both parties be compelled to or by refusing seem to give answer one another's questions, consent by his silence to that but that neither be allowed to which the questioner wishes to be a witness in his own cause.' insinuate ; or to gain some On ερώτησις see Aristot. Rhet. similar advantage. (Cope's InIII. 18 and for examples cf. troduction to Ar. Rhet. p. 362.) Lysias Or. 12 88 24-26, Οr. 22

« PreviousContinue »