Page images
PDF
EPUB

υπό γήρως ή υπό μανιών ή υπό ανάγκης τινός καταληφθέντα άκυρον κελεύουσιν είναι οι νόμοι. σκοπείτε

δης, ει δοκούσιν υμίν ευ φρονούντος ανδρός είναι αι Ι134 17 διαθήκαι, άς φασι διαθέσθαι ούτοι τον πατέρα. μη

προς άλλο δε τι παράδειγμα σκέψησθε ή προς την μίσθωσιν, ει δοκεί υμίν ακόλουθον είναι τώ την τέχνην μη εξουσίαν δόντι εν τω αυτώ ημίν εργάζεσθαι, τούτω την γυναίκα δούναι την αυτού και των παίδων εάσαι κοινωνόν αυτό γενέσθαι. και μή θαυμάζετε, ει τάλλα σκευωρουμένους αυτούς τα εν τη μισθώσει τούτο παρέλαθεν. ίσως μέν γάρ ουδε προσεύχον άλλο ουδενί ή τω τα χρήματα αποστερήσαι και τα προσοφείλοντα τον πατέρα έγγράψαι είτα δε' ουδε έδόκουν έμε ούτω δεινόν έσεσθαι ώστε ταύτα ακριβώς εξετάσαι.

q Bekker cum correcto E. δε Ζ cum (prima manu).

r είτα δε Z, Dind., Bekker (st. Leipsig ed.) cum Σ et γρ. Φ. είτα Βekker (Berlin ed.). ει δοκούσιν ευ φρονούντος κ.τ.λ.]

be a forgery. It is curious to find the plaintiff 17. ακόλουθον είναι...τω δόντι... setting up this suggestion of τούτο δούναι.] Thejuxtapositions lunacy when in another speech, of these two datives, referring Or. 49 (Timoth.) $ 42, delivered to two different persons, is exat an eirlier date, he describes tremely harsh. The order is : his father as not only giving δοκεί υμίν ακόλουθον είναι (Πασί. him a written statement of ωνι), τώ μή δόντι εξουσίαν εργάdebts due, but also, in his last ζεσθαι την τέχνην εν τω αυτώ illness, telling him and his ημίν, δούναι τούτω (sc. Φορμίωνι) brother the details of each par- την γυναίκα την αυτού ; “Is it ticular sum, the name of the consistent for one who refused debtor, and even the purpose Phormio permission to carry on for which the money was lent. business in partnership with

He might have turned his us, actually to give Phormio his argument to more account, if, own wife ?

?' instead of insinuating that the των παίδων κοινωνών αυτώ.] terms of the alleged will sug. Kennedy: partner with him. gested that his father was of self in paternity' (by marrying unsound mind, and therefore his widow). For σκευωρουμένους legally incompetent to make cf. Οr. 45 8 5. any will at all, he had urged έγγράψαι.] Specially used of that, his father having been of registering' a man as debtor. sound mind up to the day of Cf. Οr. 53 8 14. his death, the 'insane' pro- ούτω δεινον.] “They little visions of the will betrayed it to dreamt I should be clever

om. Ζ.

18

Σκέψασθε τοίνυν και τους νόμους, παρ' ων κελεύουσι τας εγγύας ποιείσθαι, ίν' ειδήτε και εκ τούτων ως κατεσκευασμένης διαθήκης ψευδής μάρτυς γέγονε Στέφανος ουτοσί. λέγε.

ΝΟΜΟΣ. ["Ην αν εγγυήση επί δικαίοις δάμαρτα είναι η πατήρ ή αδελφός όμοπάτωρ ή πάππος και προς πατρός, εκ ταύτης είναι παΐδας γνησίους, εάν δε μηδείς ή τούτων, εαν μεν επίκληρός τις ή, τον κύριον έχειν, εάν

δε μη ή, ότω αν επιτρέψη, τούτον κύριον είναι.] 19 Ούτος μεν τοίνυν ο νόμος ους εποίησε κυρίους είναι, ακηκόατε ότι δ' ουδείς ήν τούτων τη μητρι, οι 8 Bekker.

om. Z cum Σ. t Bekker cum libris. enough to examine all these ques. on public service (and therefore tions thoroughly.' This passage of full age) when Phormio has been quoted as an indication married my mother (and he did of the plaintiff's consciousness 80 without obtaining the consent of his own oratorical skill, and as of myself, her guardian). a presumption in favour of the 18. σκέψασθε τους νόμους.] view that Apollodorus is him- The accusative after the prin. self the writer of the speeches cipal verb, where in English delivered by him which have we should prefer making it the come down to us among the ora- nom. of the subordinate clause. tions of Demosthenes. (A. Schae. Cf. Οr. 45 8 24. Kennedy parfer, Dem. u. 8. Zeit, ΙΙΙ. 2.192.) tially keeps up the Greek con. SS 18-21.

The forgery of struction by rendering it thus : the will is also proved by the • look now at the laws, (to see) law of betrothals, which provides from whom they require betroththat a woman may be affianced for als to be obtained.' lawful wedlock by her guardians, εγγύας.] The betrothal (έγ. i.e. certain near relations, such γύησις) was made by the natural as father, brother or grandfather. or legal guardian of the girl, in As none of these are in existence, the presence of the relatives of and you may be sure that the

both parties.

All children other side would have produced born from a marriage legally them or pretended to do so to contracted in this respect were suit their purpose, it follows γνήσιοι, and consequently, if that my mother was an heiress,' Sons, ισόμοιροι, or entitled to and the law declares that the inherit equally.' (Whiston in son of an heiress, when he comes Dict. Ant. s. v. Matrimonium, of age, shall be his mother's K. F. Hermann, Privatalt. § 30, guardian. Now I was abroad 7 and 8 65, 15.)

αντίδικοί μοι αυτοί μεμαρτυρήκασιν, ει γαρ ήν, παρείχοντάν. ή μάρτυρας μέν ψευδείς οίεσθ' αν παρασχέσθαι και διαθήκας ουκ ούσας, αδελφόν δε ή πάππον η πατέρα ουκ άν, είπερ ήν δυνατόν ένεκα χρημάτων και οπότε τοίνυν μηδείς φαίνεται ζων τούτων, τότε ανάγκη επίκληρον την μητέρα ημών είναι. της τοίνυν επικλή

ρου σκοπείτε τίνας κελεύουσιν οι νόμοι κυρίους είναι. ΙΙ35 20 λέγε τον νόμον.

ΝΟΜΟΣ. [Και εάν εξ επικλήρου τις γένηται, και άμα ήβηση επί διετες, κρατείν των χρημάτων, τον δε σίτον μετρείν τη μητρί.]

Ουκούν ο μεν νόμος κελεύει τους παίδας ηβήσαντας κυρίους της μητρός είναι, τον δε σίτον μετρεϊν τη

μητρί. εγώ δε φαίνομαι στρατευόμενος και τριηραρ21 χών υμίν, ότε ούτος συνώκησε τη μητρί. αλλά μην

ότι εγώ μεν απεδήμουν τριηραρχών, έτετελευτήκει" δ' ο πατηρ πάλαι, ότε ούτος έγημε, τας δε θεραπείνας

1 τετελευτήκει Ζ. 20.

και εάν-μητρί.] “If a επιδιετές ηβήσαι is explained to son is born of an heiress, two include the 17th and 18th year, years after he has attained his and the coming of age’ is placed puberty he shall enter into at the age of 18. K.F. Hermann, possession of the estate, and he Privatalt. § 35.) shall pay alimony to his mo- On επίκληρος cf. note on Οr. ther. K. Harpocr. επιδιετές 45 & 75 and see C. R. Kennedy ηβήσαι: Δημοσθένης εν τω κατά in Dict. Antiq., K.F.Hermann, Στεφάνου. At the end of his Public Antiq. § 120, notes 6article he quotes Hyperides 12. (Lortzing, Apoll. p. 85 and (frag. 223) έπει δε ενεγράφην

A. Schaefer u. s. p. 176.) εγώ και ο νόμος απέδωκε την στρατευόμενος κ.τ.λ.] And κομιδής των καταλειφθέντων τη

therefore of full age; referring μητρί, δς κελεύει κυρίους είναι της back to παϊδας ήβήσαντας. επικλήρου και της ουσίας απάσης 21. πάλαι.] Pasion died B. C. τους παίδας, επειδάν επιδιετές 370, the trierarchy probably took ήβωσιν. Cf. Isaeus frag. 90, 1d. place in B. C. 368 (Or. 45 8 3), Οr. 10 812 and Or. 88 30. (See Α. and it was during the plaintiff's Schaefer, Dem. ΙΙΙ. 2. 19-39, absence on this public service esp. p. 25, Eintritt der Mündig. that the marriage of Archippe keit nach Attischen Rechte, where took place. The interval here

αυτόν εξήτουν και ήξίουν περί αυτού τούτου βασανίζεσθαι αυτάς, εί ταύτ' αληθή εστι, και ως προεκαλούμην, λαβέ μοι την μαρτυρίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. [Μαρτυρούσι παρεΐναι, ότε προκαλείτο 'Απολλόδωρος Φορμίωνα, ότε ήξίου αποδούναι Απολλόδωρος Φορμίωνα τας θεραπείνας εις βάσανον, ει μή φησι Φορμίων και πρότερον διεφθαρκέναι την μητέρα την έμήν, πριν ου αποφαίνει Φορμίων γήμαι εγγυησάμενος αυτήν παρά Πασίωνος. ταύτα δε προκαλουμένου 'Απολλοδώρου ουκ ήθέλησε Φορμίων παραδούναι τας θεραπείνας.]

Τον τοίνυν νόμον επί τούτοις ανάγνωθι, ός κελεύει επιδικασίας είναι των επικλήρων απασών, και ξένων

22

implied by the vague word πάλαι some time before would seem to be two years. The plaintiff wishes to insinuate that, though some time elapsed before the marriage proper (έγημε), intrigues had been going on at an earlier date, and this is how the composer of the deposition in § 21 seems to have understood it.

την μητέρα την εμήν.] These words, which would have been appropriate enough in the mouth of Apollodorus, are absurdly out of place in the deposition, and betray gross carelessness on the part of the fabricator of the document. Even apart from this detail, the general contents of the deposition are different from what we are led to expect by the plaintiff's language in introducing it. (A. Westermann u. 8. p. 113.) 88 22-24.

The law does not

allow any one to marry an "heiress,' without a legal adjudication. Phormio made no legal claim for the hand of my mother, but did exactly as he pleased, in defiance of the law.

22. των επικλήρων.] Theplaintiff attempts to prove that his mother was an 'heiress.' If so, her property ought to have passed absolutely into the hands of her eldest son, on his coming of age, whether her husband was alive or not. But there is not a single trace of such a relation between Archippe and Apollodorus in the rest of the speeches of the latter. Archippe was most probably of foreign extraction (cf. Οr. 45 8 22) and the plaintiff's argument seems the merest shuffling. ( (See further, A. Schaefer, Dem. u. 8. Zeit, ΙΙΙ. 2, p. 176.) On επιδικασία των επικλήρων see note on Οr. 45 8 75.

W

και αστών, και περί μεν των πολιτών τον άρχοντα
εισάγειν και επιμελείσθαι, περί δε των μετοίκων τον
πολέμαρχον, και ανεπίδικον μη εξείναι έχειν μήτε
κλήρον μήτε επίκληρον.
ΝΟΜΟΣ.

1136 [Κληρούν δε τον άρχοντα κλήρων και επικλήρων, όσοι είσι μήνες, πλην του σκιροφοριώνος. ανεπίδικον δε κλήρον μη έχειν.]

Ούκούν αυτόν είπερ έβούλετο' ορθώς διαπράττε23

σθαι, λαχεϊν έδει της επικλήρου, είτε κατά δόσιν αυτώ"
προσήκεν είτε κατά γένος, ει μεν ως υπέρ αστής, προς
τον άρχοντα, ει δε υπέρ ξένης, προς τον πολέμαρχον,
και τότε, είπερ τι λέγειν είχε δίκαιον, πείσαντα υμών
τους λαχόντας μετά των νόμων και της ψήφου κύριον

• Bekker. . ήβούλετο Ζcum Σ.
* αυτή Ζ.

Σ'G. H. Schaefer. προσήκειν Ζ cum libris.
κληρούν κλήρων κ.τ.λ.] i. e. vacated office and passed their
'assign by lot days for the trial audit.
of claims to inheritances or ανεπίδικον.] “Without legal
heiresses.' Below, we have the adjudication. See K. F. Her.
corresponding phrase λαχείν mann, Privatalt. § 66, notes 1
της επικλήρου, i.e. to have allot- and 2.
ted to one a suit for the hand of 23. είπερ...είτε...είτε...εί...ει...
the heiress.' Cf. the common είπερ.] ει is here repeated in
phrases λαγχάνειν and κληρούν various forms no less than six
δίκην και ο λαγχάνειν του κλήρου times in the same sentence; cf.
• to be a suitor for the property,'

Or. 53 § 23 where el occurs Isaeus Or. 11 (Hagn.). SS 22, twice. But even the undisputed 40, Οr. 3 (Pyrr.) 8 74 and Or. writings of Demosthenes con9 (Astyph.) 8 4.

tain frequent instances of such τον άρχοντα.] The Archon reiteration, e.g. Or. 54 § 15 Eponymus, or Chief Archon. (twice); Or. 15 (de Rhod. lib.) See Or. 35 § 48 (where the 8 15 (thrice) ; Οr. 20 (Lept.) duties of the Polemarch are Š 113 (four times) quanquam also mentioned) and Or. 37 hic ει μεν et ει δε ιnter se op

ponuntur quae non πλην σκιροφοριώνος.] The last repetitio.' (Lortzing, Apoll. p. month of the Attic year, nearly 33). corresponding to our June. It υμών τους λαχόντας.] “Those is here excepted, apparently of your number who were drawn because it was in this month for the jury' ('allotted for the that most of the magistrates trial of the cause').

§ 33.

est

vera

« PreviousContinue »