Page images
PDF
EPUB

είναι, και μη αυτόν αυτω νόμους ιδίους θέμενον δια

πράξασθαι α έβούλετο. 24

Σκέψασθε δή και τονδί τον νόμον, ός κελεύει την διαθήκην, ήν αν παίδων όντων γνησίων ο πατήρ διαθηται, εάν αποθάνωσιν οι παίδες πρίν ηβήσαι, κυρίαν είναι,

ΝΟΜΟΣ. ["Ο τι αν γνησιων όντων υιών ο πατήρ διαθηται, εάν αποθάνωσιν οι υιείς πριν επί διετες ηβών, την

του πατρός διαθήκην κυρίαν είναι.] 25 Ουκούν οπότε ζώσιν, άκυρος μεν η διαθήκη εστίν,

ήν φασιν ούτοι τον πατέρα καταλιπείν, παρά πάντας δε τους νόμους μεμαρτύρηκε Στέφανος ουτοσί τα ψευδη, ως αντίγραφά εστι της διαθήκης της Πασίωνος πως γαρ συ οίσθα, και που παραγενόμενος διατιθεμένω τω πατρί; κακοτεχνών δε φαίνει περί τας διαθήκας, τα ψευδή μεν αυτός μαρτυρών ετοίμως, κλέπτων δε τας αληθείς μαρτυρίας, εξαπατών δε τους δικαστές,

συνιστάμενος δ' επί ταϊς δίκαις. οι δε νόμοι και περί 26 των τοιούτων γραφήν πεποιήκασιν. καί μοι ανάγνωθι τον νόμον.

ΝΟΜΟΣ. ΓΕάν τις συνίσταται η συνδεκάζη την ηλιαίαν ή § 24. Again, there is a law could not disinherit him ; al. allowing a will made by a father though his will might take (though he has legitimate sons) effect on the contingency of the to become valid if the sons die son not completing his sevenbefore reaching manhood. In teenth year' (C. R. Kennedy in the present case, as the sons are

Dict. Ant. s. v. Heres). alive and grown up, the 'will' For the latter part of this is invalid.

statement, the present passage εάν αποθάνωσιν-πριν σβήσαι.] is perhaps the only express Every man of full age and authority sound mind, not under durance $S 25–26. Further, the de

improper influence (cf. fendant has illegally entered $ 15), was competent to make a into a conspiracy to defeat the will; but if he had a son he ends of justice.

[ocr errors]

or

ea.'

των δικαστηρίων τι των 'Αθήνησιν ή την βουλήν επί δωροδοκία χρήματα διδους ή δεχόμενος, η εταιρείας συνιστη επί καταλύσει του δήμου, ή συνήγορος ών λαμβάνη χρήματα επί ταϊς δίκαις ταις ιδίαις ή δημοσ

ίαις, τούτων είναι τας γραφάς προς τους θεσμοθέτας.] 27 Ηδέως αν τοίνυν υμάς εροίμην επί τούτοις άπασι

κλέπτων...μαρτυρίας.] Οr. 45 Lycus near the law-courts. 8 58. On συνιστάμενος, see note Meier and Schömann, Att. Proon συστάσεις Οr. 45 8 67.

cess p. 150. Ηarpocr. 8. ν. δεκάσυνδεκάζη.] “Bribe the Heli- ξων.)

Pollux: δώρων κατά του The usual phrase for bribery επί δώρους δικάσαντος ην η γραφή, is χρήμασι φθείρειν (or διαφθείδεκασμού δε κατά του διαφθεί- ρειν), though the euphemism ραντος και ο μεν δεκάζεσθαι ο δε χρήμασι πείσαι is still more fre- . δεκάζειν ελέγετο. Cf. Οr. 21 quent, and it is curious to note (Mid.) 8 113 ler, εάν τις...διδώ how frequently the word δωροετέρω η διαφθείρη τινάς επαγ- dokla occurs, and how rarely γελλόμενος, επί βλαβή του δήμου δεκασμός and its corresponding ...άτιμος έστω. δεκασμός how- verb. Again and again we have ever (strictly meaning a systema- charges of receiving bribes, tic bribery by division into sets seldom of giving them; possibly of ten) is only a late word and because those who gave them is not found in the Attic Ora- were too powerful to be attacked. tors, though αδέκαστος occurs in -επί δωροδοκίg with a corrupt Ar. Ethics ΙΙ. 9. 6, ου γαρ αδέ- motive,' is here a general term, καστοι κρίνομεν (την ηδονήν), and implying without directly exAeschines, Timarch. § 86, has pressing the corresponding term συνδεκάζειν την εκκλησίας και δεκασμός. τάλλα δικαστήρια and ib. 8 87 εταιρείας επί καταλύσει του μαρτυρείν τον μεν ως εδέκαζε τον δήμου.] Thuc. VΙΙΙ. 54, ο Πείσδε ως έδεκάζετο. Cf. Isocr. Οr. 8 ανδρoς τας ξυνωμοσίας..απάσας 8 50 θανάτου της ζημίας επικει- επελθών και παρακελευσάμενος μένης, εάν τις αλώ δεκάζων and όπως ... καταλύσουσι τον δήμον Lysias Or. 29 8 12 δεδεκασμένοι. κ.τ.λ. See Grote, H. G. chap. 51 So in Latin, we have decuriare (iv. p. 394, ed. 1862). used of organised bribery at επί ταϊς δίκαις κ.τ.λ.) “In any elections, Cicero, pro Plancio cause either of a public or pri§ 45 decuriatio tribulium and vate nature.' K. Rather (as decuriasse Plancium, conscrip- above, 8 25), with a view to sisse. Cf. the obscure name winning the causes brought given to bribed dicasts at either by private persons or on Athens, Λύκου δεκάς. (In whole- public grounds.' It is to a sale bribery an agent, it is con

collusion for such a purpose jectured, was chosen from each between the σύνδικος and the tribe and the group of ten thus συνήγορος that Aristophanes alselected to deal with their fellow- ludes in Vesp. 694. P.] tribesmen were comically called θεσμοθέτας.] The six minor Δύκου δεκάς from the statue of Archons. P. S. D. ΙΙ.

9

κατά ποίους νόμους όμωμοκότες δικάζετε, πότερα κατά τους της πόλεως ή καθ' ους Φορμίων αυτώ νομοθετεί. εγω μεν τοίνυν τούτους παρέχομαι υμίν, και εξελέγχω αυτούς αμφοτέρους παραβεβηκότας, Φορμίωνα μεν εξ αρχής αδικήσαντα ημάς και αποστερήσαντα τα χρήματα, ά ο πατήρ ημϊν κατέλιπε και έμίσθωσε τούτω μετά της τραπέζης και του εργαστηρίου, Στέφανος δε τουτονι τα ψευδή μεμαρτυρηκότα και παρά τον

νόμον. 28 "Αξιον τοίνυν, ώ άνδρες δικασται, και τόδε έν

θυμηθήναι, ότι διαθηκών' ουδείς πώποτε αντίγραφα εποιήσατο, αλλά συγγραφών μεν, ίνα είδωσι και μη παραβαίνωσι, διαθηκών δε ού. τούτου γάρ ένεκα καταλείπουσιν οι διατιθέμενοι, ίνα μηδείς ειδή & δια

Ο Bekker cum Σ (in margine). διαθήκης Ζ cum ΣΦ. διαθήκας F. § 27. The jury has sworn to death. The reason why people do justice according to the laws leave their wills behind them of Athens and not the laws ( (instead of publishing them be. which Phormio chooses to lay fore they die) is to prevent any down for himself. I produce the one knowing their contents.' laws of Athens and I prove that Kennedy renders it: 'keep wills both of my opponents have by them until their death.' broken them, Phormio by de. From not recognising this frauding me of the money left meaning, several unnecessary me by my father, Stephanus by conjectures have been suggestgiving false evidence and that ed, e.g. κατασεσημασμένας καταcontrary to the law.

λείπουσιν (Reiske); κατακλείουσιν τα χρήματα.] sc. the Banking- (Seager); ου καταλείπουσιν, SC. stock, which is the subject of διαθηκών αντίγραφα (G.H.SchaeΟr. 36. The εργαστήριον is the

fer). shield-manufactory of Or. 36 [I incline to think κατακλεί

ουσιν is the true reading. The § 28. The jury, by the way, reason why people • leave wills' should also notice that no one is to shew how they wish to ever makes a copy of a will. dispose of their property; the How then came Stephanus and reason why they keep them his friends to know that the con- under lock and key' is that no tents of the document appended one may have access to them. to the deposition are a copy of P.] my father's will ?

For the reiteration διατιθε. καταλείπουσιν.] Especially μενοι...διατίθενται, see SS 2 and used of leaving behind one at 3.

8 4.

τίθενται. πως ούν υμείς ίστε ότι αντίγραφά εστι των διαθηκών των Πασίωνος τα εν τω γραμματεία γε

γραμμένα και 29 Δέομαι δ' υμών απάντων, ώ άνδρες δικασται, και

ικετεύω βοηθήσαι μεν εμοί, τιμωρήσασθαι δε τους ετοίμως ούτω τα ψευδή μαρτυρούντας, υπέρ τε υμών αυτών και εμού και του δικαίου και των νόμων.

§ 29. I implore the jury to grant me redress, that those who are so prompt to give false evi. dence may be punished on all grounds, particularly for the sake of justice and the laws.

των νόμων.] Placed last for emphasis, since the whole speech has dealt with quotations of laws and not with είκότα, or presumptive proofs,' as in the former oration.

LIII.

ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΕΘΟΥΣΙΟΥ.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 'Απολλόδωρος γραψάμενος ψευδοκλητείας» 'Αρεθούσιον ειλεν. οφείλοντος δε του 'Αρεθουσίου τάλαντον τη πόλει και αποδούναι μη δυνηθέντος, και διά

τούτο εις τα δημόσια απογραφομένης αυτού της ου5 σίας, απογράφει ο Απολλόδωρος οικέτας ως όντας

'Αρεθουσίου, ο δε Νικόστρατος° μεταποιείται ως ο ιδίων και εκείνο προσηκόντων ουδέν. έπει δε το πράγμα μοχθηρόν έστι, διά τούτο ο ρήτωρ διηγείται πηλίκας πέπoνθεν 'Απολλόδωρος υπ' Αρεθουσίου, ίνα δοκή μη

και προς Νικόστρατον περί των 'Αρεθουσίου άνδραπόδων Ζ.
b-tlas Kerrich ms.

c gàp Kerrich ms. d-d ως ουκ όντας 'Αρεθουσίου, μεταποιούνται ως Kerrich ms. e [ο δε Νικόστρατος] Ζ. addidit Bekker cum H. Wolf.' 1 om. Ζ. αddidit Dindf. ex Σ. 8 ποικίλλα (sic) Kerrich ms. Argument 1. ψευδοκλητείας.] at which the two slaves are See note on 8 17.

valued in the specification (two1. 8. μοχθηρόν.] vexatious,' and-a-half minae), so that the Sc. συκοφαντικόν.

pecuniary gain to which I am SS 1–4. (Arethusius has in- legally entitled for bringing this curred a debt to the public trea- information is small, while the sury and has neglected to dis- loss which I should incur, if I charge it.) I have accordingly fail, is 1000 drachmae, (or four laid an information against him times as great as the value of and drawn up a specification of the slaves). (2) The fact that I his property. :

I have been have laid the information in my prompted to do so, not by petty

own name,

instead of getting a and vexatious motives, but by friend to act on my behalf, the simple desire to exact ven- proves that I am prompted by geance for having been outrage- the personal motive of revenge ously wronged by Arethusius and alone ; content with that rehis brother Nicostratus.

venge, I am willing to waive in purity of my motives will be favour of the public treasury all proved, (1) by the small amount claim to the reward which the

The

« PreviousContinue »