Page images
PDF
EPUB

20 πώποτε υπέρ των γραμμάτων. δεύτερον δε, τίς ουκ

άν, ηνίκα ο Πασικλής ανήρ γεγονώς έκομίζετο τον λόγον της επιτροπής, ει δι' αυτού τα γράμματ' ώκνει την μητέρα αιτιάσθαι διεφθαρκέναι, τούτω ταύτ' έδήλωσεν, όπως διά τούτου ταύτα λέγχθη; τρίτον δ', εκ ποίων γραμμάτων τας δίκας ελέγχανες; ούτος γαρ πολλούς των πολιτών δίκας λαγχάνων πολλά χρήματα είσπέπρακται, γράφων εις τα εγκλήματα «έβλαψέ με

«ο δείνα ουκ αποδιδους έμοί το αργύριον, και κατέλιπενα 21 «ο πατήρ οφείλοντα αυτόν εν τοις γράμμασιν.καίτοι

ει ηφάνιστο τα γράμματα, εκ ποίων γραμμάτων τας δίκας ελάγχανεν, αλλά μήν ότι ταύτ' αληθή λέγω, την μεν νομήν ακηκόατε, ήν ενείματο, και μεμαρτύρηται

Ο κατέλειπεν Ζ cum Σ. -έλιπεν Βekk.

[ocr errors]

υπέρ των γραμμάτων.] sc. περί της αφανίσεως αυτών.

20. ανήρ γεγονώς.] Cf. S 10, δοκιμασθέντος Πασικλέους.

έκομίζετο κ.τ.λ.] Was getting in an account of the guardianship,' i.e. the accounts from his guardians. Οr. 27, κατ' 'Αφόβου επιτροπής, 8 50, πότερον επιτροπευθείς απεδέξατ' αν τούτον τον λόγον παρά των επιτρόπων και

τούτω...τούτου.] It seems best to refer these pronouns to Pasicles (with Reiske and Ken. nedy); not to Apollodorus (with G. H. Schaefer). The sense is : Assuming Apollodorus hesi. tated with his own lips to accuse bis mother of destroying the documents; at any rate, when Pasicles came of age and was in course of receiving the report of his guardians' administration, is there any one who, under the circumstances, would not have stated the fact to his younger brother, and by his instrumentality had the matter

investigated?

όπως λέγχθη.] inf. 8 47 ίνα, « that so they might be proved true or false,' &c. P.]

πολλά χρήματα είσπέπρακται.] • He has succeeded in recovering large sums of money.' The famous general Timotheus, un. der pressure of political exigencies, in the years 374 to 372 B.C., borrowed more than forty-four minae from the banker Pasion, on whose death his son Apollodorus sues Timotheus for payment in a speech still extant, belonging probably to the year B. C. 362. (Or. 49, προς Τιμόθεον υπέρ χρέωσ.) Cf. infr. $$ 36 and 54.

21. έκ ποίων γραμμάτων.] If there were no papers, then the grounds of your actions were fraudulent, συκοφαντίαι, inf. In Or. 49, Pasion's papers are expressly cited, e.g. S 43, κελεύντος ενεγκεϊν τα γράμματα από της τραπέζης και αντίγραφα αιτούντος...εξενέγκας έδωκα ζητεί

[ocr errors]

22

υμίν των δε λήξεων τούτων αναγνώσεται υμίν τας μαρτυρίας. λαβέ τάς μαρτυρίας μοι.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. Ούκούν εν ταύταις ταις λήξεσιν ώμολόγηκεν απει- 95 I ληφέναι τα του πατρός γράμματα ου γαρ δή συκοφαντείν γε, ουδ' ων ουκ ώφειλον ούτοι δικάζεσθαι φήσειεν άν.

Νομίζω τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, μεγάλων και πολλών όντων εξ ών έστιν ιδείν ουκ αδικούντα Φορμίωνα τουτονι, μέγιστον απάντων είναι, ότι Πασικλής, αδελφός ών Απολλοδώρου τουτουί, ούτε δίκην είληχεν ούτ' άλλ' ουδέν ων ουτος εγκαλεί. καίτοι ου δήπου τον μεν παίδα υπό του πατρός καταλειφθέντα, και ου των όντων κύριος ήν, επίτροπος καταλελειμμένος, ουκ αν ήδίκει, σε δε, ός ανήρ κατελείφθης τέτταρα και τα γράμματα και εκγράφεσθαι όσα Φορμίωνα τουτονι.] τουτονι need ούτος ώφειλεν, and 8 59, τους not refer to Apollodorus, but γράμμασι τους τραπεζιτικούς. may be taken with Φορμίωνα,

λήξεων μαρτυρίας.] “The de- cf. infr. 'Απολλοδώρου τουτουί. positions in support of' (or ούτ' άλλ' κ.τ.λ.] sc. ούτε άλλο verifying ') 'these plaints.' ουδέν εγκαλεί ων ούτος (εγκαλεί). For ληξις, cf. supr. δίκας ελάγ- τον.] Construe with καταλειφχανεν, also Οr. 45 $ 50, τη του θέντα, παίδα being a predicate. διώκοντος λήξει ήν εγώ τούτω κύριος...επίτροπος.] Cf. Οr. 38 ψευδομαρτυριών είληχα and Or. 33 8 6, των επιτρόπων οι μετά 8 35, εγκέκληκε και...την λήξιν τον εκείνου θάνατον των ημετέρων πεποίηται.

εγένοντο κύριοι. 8 22.

Argument from the σε δε.] sc. άν ήδίκει. Notice the silence of plaintiff's younger

double force of the negative, brother. Pasicles, as a minor, ου δήπου ουκ αν ήδίκει, “Surely had been much more liable to be he would not have abstained wronged by the defendant, who from wronging one who had as testamentary guardian had been left a minor by his father, control over his ward's property. and over whose property he had Pasicles makes no complaint. a legal power and authority, as Therefore (it is tacitly assumed) having been left guardian of it, he had no complaint to make. and yet have wronged you,' &c. A fortiori defendant is not likely So inf. 8 46, ουδε τον Φορμίωνα to have wronged the plaintiff, εκείνος ουχ ορά. [Expectabam, ου who at his father's death was δήπου σε μέν αν ήδίκει, τον δε a man of four and twenty, and raida oứ. Shilleto, De Fals. fully able to defend himself. Leg. 8 390, not. crit, P.]

είκοσιν έτη γεγονώς, και υπέρ σαυτού ραδίως αν τα δίκαια ελάμβανες ευθύς, εί τι ήδικού. ουκ έστι ταύτα, ως τοίνυν ταύτ' αληθή λέγω και ο Πασικλής ουδέν εγκαλεί, λαβέ μοι την τούτου μαρτυρίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 23

*Α τοίνυν ήδη περί αυτού του μη εισαγώγιμον είναι την δίκην δει σκοπεϊν υμάς, ταύτ' αναμνήσθητε εκ των ειρημένων. ήμείς γαρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, γεγενημένου μέν διαλογισμού και αφέσεως της τραπέζης και του ασπιδοπηγείου της μισθώσεως, γεγενημένης δε διαίτης και πάλιν πάντων αφέσεως, ουκ έώντων

των νόμων δίκας ών άν αφή τις άπαξ λαγχάνειν, 24 συκοφαντούντος τούτου και παρά τους νομούς δικαζομέ

νου παρεγραψάμεθα εκ των νόμων μη είναι την δίκην εισαγώγιμον. ίν' ούν είδηθ' υπέρ ου την ψήφον οί

ίδητε Ζcum Σ. ειδήθ' Βekk. ο Πασ. ουδέν εγκαλεί.] Brings come before the court because no claim against Phormio,' i.e. he has given the defendant a for property of his father's discharge from the original withheld. Cf. Οr. 45, κατά lease of the Bank and ManuEted. A SS 83, 84, where Apol- factory, and a second discharge lodorus meets the objection from a subsequent claim which arising from the silence of was settled by arbitration; and Pasicles by broaching a sus. the laws allow no right of action picion that he is his half-brother where a release and discharge only and by insinuating he is have been given or received. really a son of Archippe and 23. μή εισαγώγιμον.] Cf. υπόθεPhormio. “Say no more, pray, σις 1. 23, n. διαλογισμού, και of Pasicles; no! let him be reckoning up, or producing of called your son, Phormio, not accounts as between the two your master; and my opponent parties, Phormio and Apoll. (he is bent upon it)—not my Cf. 8 60. brother.'

αφέσεως μισθώσεως.] The 88 23-25. The speaker που order is (γεγενημένης) αφέσεως passes from the arguments in της μισθ. της τραπέζης κ.τ.λ. support of the main issue (or Cf. 8 24, ήφίει της μισθώσεως and the case upon its merits) to

Supr. S 10. those on which the defendant διαίτης κ.τ.λ.] 8 16. raises a special plea in bar of 24. εκ των νόμων.] Contrasted αction.

with παρά τους νόμους. As he The plaintiff's case cannot brought his action contrary to the

[ocr errors]

σετε, τόν τε νόμον υμίν τούτον αναγνώσεται και τας μαρτυρίας εφεξής των παρόντων, ότ' ήφίει της μισθώ- 952 σεως και των άλλων απάντων εγκλημάτων Απολλόδωρος Φορμίωνα". λαβέ μοι τας μαρτυρίας ταυτασί και τον νόμον.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. ΝΟΜΟΣ. 25

'Ακούετε του νόμου λέγοντος, ώ άνδρες Αθηναίοι, τα τε άλλα ων μη είναι δίκας και όσα τις αφήκεν ή απήλλαξεν. εικότως ει γάρ έστι δίκαιον, ών άν άπαξ γένηται δίκη, μηκέτ' εξείναι δικάζεσθαι, πολύ των αφεθέντων δικαιότερον μή είναι δίκας. ο μεν γαρ εν υμίν ηττηθείς τάχ' άν είπoι τούτο ως εξηπατήθητε υμείς: ο δε αυτου φανερώς καταγνούς και αφείς και απαλλάξας, τίν' άν εαυτόν αιτίαν αιτιασάμενος των " αφίει Ζ.

om. Z cum ΣrA', αdd. Βekk. law, we have putin an objection case and has palpably to it which is fully allowed by decided against himself by giv, the law.

ing and receiving a discharge.' 25. ακούετε κ.τ.λ.] Οr. 38, πα- Cf. Οr. 37, 8 20. ραγραφή προς Ναυσίμαχον, 8 5, αυτού...καταγνούς.] The two ακούετε του νόμου σαφώς λέγοντος subsequent participles are subέκαστα ων μη είναι δίκας, ών έν ordinate in construction to έστιν, ομοίως τοις άλλοις κύριον, καταγνούς. “He who has clearly περί ών άν τις αφή και condemned (given a verdict aαπαλλάξη, μή δικάζεσθαι. gainst) himself by both granting

ών μή είναι δίκας.] Infin. in and getting a release and disrelative clause influenced by charge.' Madvig Gr.Synt.&176, d. λέγοντος. Among other cases αφείς και απαλλάξας.] It is in which an action cannot be clear the words do not mean maintained, those especially in the same thing, for below we which a discharge and release have γέγονεν αμφότερα και have been given or received.' γάρ αφήκε και απήλλαξε. αφιέναι ει γάρ κ.τ.λ.] The

own

6

is used of the lender, or the is, “If it is just that, when landlord, who, on settlement once a case has been tried, it of his claims, releases the borshould not be tried again, even rower or the tenant from all although the defeated litigant further liability (S$ 10, 15, 16, might fairly plead that the 17, 24). απαλλάττειν refers to court had been imposed upon, the debtor or tenant getting a fortiori there is no ground quit of his creditor or landlord for re-opening the question by discharging or compromising when a man has judged his the debt (34 8 22 τους δανείσαν»

sense

[ocr errors]
[ocr errors]

αυτών πάλιν είκότως δικάζοιτο ; ουδεμίαν δήπου. διόπερ τούτο πρώτον έγραψεν και τον νόμον θείς ών μη είναι δίκας, όσα τις αφήκεν η απήλλαξεν. γέγονεν αμφότερα και γαρ άφηκε και απήλλαξεν. ώς δ' αληθή λέγω, μεμαρτύρηται υμίν, ώ άνδρες Αθη

ναίοι. 26 Λαβε δή μοι και τον της προθεσμίας νόμον.

ΝΟΜΟΣ. “Ο μεν τοίνυν νόμος, ώ άνδρες Αθηναίοι, σαφώς ούτωσι τον χρόνον ώρισεν: 'Απολλόδωρος δ' ουτοσί παρεληλυθότων ετών πλέον η είκοσι την εαυτού συκοφαντίαν άξιοί περί πλείονος υμάς ποιήσασθαι των τας απήλλαξεν). Settling a cross that it had passed into a techniaccount between lessor and les- cal expression, and that practi. see (e. g. Apoll. and Phormio) cally they became synonyms. would involve a double release The grammarians were fond of and quittance on either side. “hair-splitting.' Ρ.]

The present passage is the § 26. The plaintiff's suit is subject of the following arti. also inadmissible for another cle in Harpocration. αφείς και reason; it contravenes the statute απαλλάξας" το μεν αφείς όταν of limitations, in which the term απολύση τίς τινα των εγκλημά- of five years is fixed as a suffiτων ών ένεκάλει αυτό, το δε cient time for injured parties to απαλλάξας, όταν πείση τον recover their dues, whereas the εγκαλούντα αποστήναι και μηκέτι plaintif puts forward his claim εγκαλεϊν (recte): Δημοσθένης εν τη after a lapse of more than twenty υπέρ Φορμίωνος παραγραφή. έστι years. δε και ούτως ειπείν, ότι αφίησι προθεσμίας νόμον.] (See Dict. μέν τις αυτών μόνον ών άν εγκαλή, Antig. 8.υ.)-Ηarpocr. Δημοσθέαπαλλάττει δε, όταν μηδε νης υπέρ Φορμίωνος· τήν τών ε' άλλον τινά λόγον υπολίπηται ετών αν λέγοι προθεσμίαν ο ρήτωρ, εαυτώ προς τον εγκαλούμενον. ως εν τω λόγω υποσημαίνει. See Δημοσθένης εν τη υπέρ Φορμίωνος Οr. 38 38 17, 27, and cf. Isaeus, παραγραφή « ν' απαλλαγή τις 3*$ 58, and Plato Leg. p. 954c. αυτώ γένηται παρ' υμών κυρία. (Caillemer, la Prescription à Cf. Οr. 37 SS 1, 16, 19; Οr. 38 Athènes, 1869, and K. F. Her85; Οr. 33 8 3. Βekk. Anecd. mann, Privatalt. § 71, 5 and 6.) pp. 202, 469.

πλέον ή είκοσι.] The speaker [From the frequency of this apparently goes back to the time legal formula, though a shade of Pasion's lease of the banking of difference may be traced, and business to Phormio, which perhaps originally existed, be. cannot well have been later than tween these verbs, I agree with B.C. 371, when Pasion was so Mr Kennedy (Dem. Pant. p. 230) infirm that he died a year after.

[ocr errors]
« PreviousContinue »