Page images
PDF
EPUB

συμβάσαν τα Καλλικλεϊ βλάβην ως μικράν και 15 ουκ άξίαν τηλικαύτης δίκης, και το όλον ήδικήσθαι

μεν ουδέν φησι τον Καλλικλέα, επιθυμεϊν δε των χωρίων των εαυτού και δια τούτο συκοφαντίας μηχανασθαι πάσας.

I

Ουκ ήν άρ', ώ άνδρες Αθηναίοι, χαλεπώτερον ου- 1272 δεν ή γείτονος πονηρού και πλεονέκτου τυχεϊν, όπερ έμοι νυνι συμβέβηκεν. επιθυμήσας γαρ των χωρίων μου Καλλικλής ούτω διατέθεικέ με συκοφαντών ώστε

πρώτον μεν τον ανεψιόν τον εαυτού κατεσκεύασεν 2 αμφισβητείν μοι των χωρίων, εξελεγχθείς δε φανερώς

και περιγενομένου μου της τούτων σκευωρίας πάλιν δύο δίκας ερήμους μου κατεδιητήσατο, την μεν αυτός

1 αυτώ Καλλικλής (male) Kerrich ms. of the damage done. See 88 23 Hesiod's Works and Days 345, -26. Dem. Οr. 13 8 12 διέσυρε πημα κακός γείτων. (“depreciated') τα παρόντα και συκοφαντών.] by his vexaτους προγόνους επήνεσε.

tious litigation, his petty perseSS 1, 2. There is really no

cution.' The word is always greater nuisance, gentlemen, difficult to render, and we have than a greedy neighbour, as I generally to be guided by the have found to my cost in the context for the exact equivalent case of the plaintif Callicles. in English. He has set his heart upon my κατεσκεύασεν.] suborned his property, and has therefore by cousin to claim it from me.' every legal means, direct or in- The verb, here followed by the direct, made me the victim of a infinitive, most commonly takes vexatious persecution.

an accusative, Θ.g. 8 34 τον Though I am no speaker my- ανεψιόν κατεσκεύασε, Οr. 54 8 self, yet, if the court will give 14. me their attention, the facts 2. σκευωρίας.] intrigue, jobthemselves will prove the base- bery. Or, 36 8 33 πλάσμα και lessness of the present action. σκευώρημα.

1. ουκ ήν άρ'-τυχείν.] For δίκας ερήμους-κατεδιητήσατο.] ουκ ήν άρα, there is not really 'got two awards (in arbitration) after all,' cf. Soph. 0. C. 1697, decided against me by default πόθος και κακών αρ' ήν τις, and for (for non-appearance). Οr. 21 this use of nv, especially with (Meid.) 88 84, 85, (Στράτων και äpa, to express a fact which is διαιτητής) ώς ούτ' εγώ συνεχώρουν and always has been the same, ούθ' ούτος (Meidias) απήντα, see the examples given in Lid- της δ' ώρας εγίγνετο όψε, κατε: dell and Scott, 3.ν. ειμί, F. διήτησεν. ήδη δ' εσπέρας ού

For the general sense, cf. σης και σκότους έρχεται Μειδίας

b Bekk.

χιλίων δραχμών, την δε τον αδελφόν τουτονι πείσας Καλλικράτην. δέομαι δή πάντων υμών ακούσαί μου και προσέχειν τον νούν, ούχ ως αυτός δυνησόμενος είπείν, αλλ' ίν' υμείς εξ αυτών των πραγμάτων καταμά

θητε ότι φανερώς συκοφαντούμαι. 3

“Εν μέν ούν, ώ άνδρες Αθηναίοι, προς άπαντας τους τούτων λόγους παρέχομαι δίκαιον. το γαρ χωρίον τούτο περιωκοδόμησεν ο πατήρ μικρού δείν πριν εμέ γενέσθαι, ζώντος μέν έτι Καλλιππίδου του τούτων»

a Bekker (Berlin ed.). Καλλικρατίδην Ζ et Bekker (st. Leipsig ed.). καλλικρατίτης ΣΒ et γρ. FΦ.

τούτου Ζcum Σ. ...και καταλαμβάνει τον Στρά- ground that the building of a τωνα απιόντ' ήδη, την έρημον wall enclosing my property has δεδωκότα. το μεν ουν πρώτον stopped a water-course, and thus οδός τ' ην πείθειν αυτον, ήν κα- diverted the drainage of the ταδεδιητήκει, ταύτην αποδε- surrounding hills on to the proδιητημένην αποφέρειν.

perty of the plaintiff on the op. čpnuos in Attic has usually posite side of the road). two terminations only: hence. In answer to all their arguερήμους δίκας, which was per- ments, I have simply to plead haps preferred to έρήμας δίκας that my father built that wall on grounds of euphony. In ß fifteen years before his death, 6 however we find ερήμην κατε- without any objection, formal or διητήσασθε, possibly to avoid informal, on the part of the the ambiguity arising from the plaintiff's family, who are now ellipse of δίκην, and in 8 31 we attempting to take advantage of have ερήμην μου καταδεδιητήκει my youth and inexperience. τοιαύτην ετέραν δίκην.

I also challenge them to prove την μέν χιλίων.] The same the existence of the alleged watersuit is described in § 31 (quoted course (8 6). in last note) as similar to the 3. δίκαιον.] a fair and suit in which this speech is legal plea.’ Οr. 54 38 27, 29, spoken. The damages in the 42. latter are also fixed at 1000 gàp.] See note on Or. 53 § 4. drachmae, $ 25.

-ο πατήρ, 80. Τisias 8 5.-μικ. πείσας] sc. καταδιαιτήσασθαι. ρού δείν πριν, almost before,Καλλικράτην.] On the part (i.e. 'a very short time after') taken in these lawsuits by Cal. I was born; not within a little licrates, the brother of the before,' just before.' plaintiff Callicles, see A. Schae- Καλλιπίδου τούτούτων πατρός.] fer, Dem. und seine Zeit III. 2, The two song Καλλικλής and p. 254 note.

Καλλικράτης bear names similar 88 3–7. (My opponents bring to their father's, Καλλιπίδης, an action for damages on the all three being compounds of

6

6

πατρος και γειτνιώντος, ος ακριβέστερον ήδει δήπου

τούτων, όντος δε Καλλικλέους άνδρός ήδη και επιδη4 μούντος 'Αθήνησιν εν δε τούτοις τοις έτεσιν άπασιν

ούτ' εγκαλών ουδείς πώποτ' ήλθεν ούτε μεμφόμενος (καίτοι δήλον ότι και τόθ' ύδατα πολλάκις εγένετο “), ούτ' εκώλυσεν εξ αρχής, είπερ ήδίκει τινά περιοικοδο- 1273 μών ο πατήρ το ημέτερον χωρίον, αλλ' ουδ' απηγόρευ

ó σεν ουδε διεμαρτύρατο, πλέον μεν ή πεντεκαίδεκ' έτη του πατρός επιβιoύντος, ουκ ελάττω δε του τούτων

Zet Βekk. (st. Leipsig ed.). εγίγνετο Βekk. (Berlin ed.). κάλλος. «Thug we have Ναυ- tives being generally borrowed σίφιλος Ναυσινίκου, and Καλ- from ερω, είπον, είρηκα, είρημαι, λίστρατος Καλλικράτους. So al- έρρήθην, ρηθήσομαι, with ρησις, so brothers' names sometimes ρητος, ρητέον. Thus αναγορεύω varied but slightly, as Diodotus (to proclaim) has for its imand Diogeiton' (Becker's Chari- perfect ávnyópevov, while the cles p. 220 Eng. ed.).

correct forms for the other ανδρος ήδη.] Having attained parts are, ανερώ, ανείρηκα, ανείto man's estate and being resi- πον, άνερρήθην and ανάρρησις dent at Athens, Callicles might &., instead of αναγορεύσω... have brought an action long ανηγόρευσις &c. The strict rule, ago, if he felt himself aggrieved. however, as to this verb and

its compounds, has its excep4. καίτοι -- ύδατα πολλάκις tions, in the case of προσαγορεύω εγένετο.] and yet of course it and partially also in απαγορεύω. often rained then, just as it Thus instead of the more usual does now,'—a touch of quiet απείπε, we here find απηγόρευσε, humour characteristic of this which also occurs in Dem. Or. speech. (ύδωρ γενέσθαι literally 40 8 44 απηγόρευσεν αυτώ μη refers to rain, though floods are διαιτάν and Arist. Oecon. ΙΙ. 24; implied as a necessary conse- Plat. Theaet. p. 200, απαγοquence. Ar. Vesp. 265, δείται peúons. In Ar. Pax 107 we have

.....ύδωρ γενέσθαι κάπιπνεύσαι καταγορεύση. (See Cobet's να βόρειον αυτοίς.)

riae lectiones p. 35-39 and novae είπερ ήδίκει.] (Ας he would lectiones p. 778; also Veitch, have done) if my father was Greek Verbs p. 10, ed. 1871.) wronging any one... (But he did διεμαρτύρατο.] formally pronot prevent him; and not only tested.' Οr. 33 8 20, διαμαρτυ8ο,) but &c. P.]

ραμένου του ανθρώπου εναντίον απηγόρευσε.] forbade.” In τύρων. Classical Greek, αγορεύω and επιβιoύντος.] Sense and usage its compounds are seldom found alike shew that this, though at except in the present and im- first sight an ambiguous form, perfect tenses; the remaining is certainly aorist, and not pretenses and the verbal deriva, sent. Cf. 8 32, επεβίω, which

P.]

5 πατρός Καλλιππίδου. καίτοι, ω Καλλίκλεις, εξήν δήπου τόθ' υμίν, ορώσιν άποικοδομουμένην την χαράδραν, ελθούσιν ευθύς αγανακτείν και λέγειν προς τον πατέρα Τισία, τί ταύτα ποιείς; άποικοδομείς την χα

also occurs in Thuc. II. 65, (of Pericles) επεβίω δύο έτη και μήνας εξ και επειδή απέθανεν κ.τ.λ. So also Οr. 41 88 19 and 18, επιβιoύντος μετά ταύτα πλείον ή πένθ' ημέρας. The first person επεβίων is naturally rare, as the aorist of this verb is mainly applicable to those who are no longer living ; but Thuc. v. 26, has, επεβίων διά παντός (του πολέμου). In Attic Greek έβίων, like βιώσομαι, βεβίωκα and βεβιωμένος is used to supplement the defects of sîv, which is itself hardly used except in the present and imperfect active. šňow is very rare. (See Cobet, variae tect. p. 610).

5. εξήν.] Ag usual, without dv. See note on expņu Or. 45 $ 17, followed, as here, by iva with the indicative,

ipiv.] ‘You and yours,' i.e. your father, your brother and (when at home, and not at Athens § 3) yourself. υμείς never stands for où, and it has been shewn elsewhere that the passages quoted from Isocrates to prove the contrary will not bear examination (Isocr. ad Dem. § 2). So also, in Eur. Bacch. 252, αναίνομαι πάτερ | το γήρας υμών εισορών νούν ουκ έχον, the plural úpwv refers to Cadmus and Teiresias, not to the former only; and in Homer, Odyss. XII. 81, we have grep av υμείς νήα παρά γλαφυρής ιθύνετε, φαίδιμΟδυσσεύ, where υμείς refers to Odysseus and his comrades.

In Latin however the rule is

perhaps less strictly kept, and vester appears to be used for tuus in Catullus 71, 3, A emulus iste tuus qui vestrum exercet amorem, probably the only in. stance of this exceptional use of plural for singular. The rule is only apparently broken in Virg. Aen. Ix. 525, Vos, o Calli. ope, precor, aspirate canenti. Here vos refers to all the Muses, though Calliope alone is mentioned. (Cf. Aen. I. 140, ves. tras, Eure, domos.) So too Cicero pro Deiot. $ 29, vos vestra secunda fortuna, Castor, non potestis sine propinquorum calamitate esse contenti ? (The plural vos is at once explained by felix ista domus in the previous sentence.)

την χαράδραν.] The word is not only used of the torrent itself, but also of the channel cut by the torrent's course (der. χαράσσω). Ηesychius χαράδρα χείμαρρος ποταμός. κατάγει δε ούτος παντοία εν τω ρεύματι και κατασύρει. χαράδραι· αι χαράξεις του εδάφους. και οι κοίλοι τόποι από των καταφερομένων ομβρίων υδάτων. The rendering "water-course' will suit all the passages in which it occurs in the present speech.

τί ταύτα ποιείς;] Not why are you doing this ?' but what is this that you are doing ?' “Are you cutting off, stopping, the water-course?'

αποικοδομείς.] αντί του αποφράττεις απολαβών τινα (2) οικοδομήματος Δημοσθένης εν τω προς Καλλικλέα. The above expla

[ocr errors]

ράδραν; είτ' εμπεσείται το ύδωρ εις το χωρίον το «ημέτερον, ίν' ει μεν έβούλετο παύσασθαι, μηδέν υμίνα ήν δυσχερές προς αλλήλους, ει δ' ώλιγώρησε και συν

έβη τι τοιούτον, μάρτυσιν είχες τους τότε παραγενομέ6 νους χρήσθαι. και νή Δί’ επιδείξαι σε έδει πάσιν αν

θρώποις χαράδραν ούσαν, ίνα μη λόγω μόνον, ώσπερ νύν, αλλ' έργα τον πατέρ' αδικούντ' απέφαινες. τούτων τοίνυν ουδέν πώποτ' ουδείς ποιείν ήξίωσεν. ου γάρ αν ούτ' ερήμην, ώσπερ εμού νύν, κατεδιητήσασθε,

d

ημίν ήν δυσχερές προς αλλήλους Βekk. (st. ed.). υμίν δυσχερές προς αλλήλους ήν Βekk. (Berlin).

nation from Harpocration, with rently in other ass, the sense is: the awkward τινά, does not en- in which case you and I would tirely suit this passage, though have been having no disputes he specially refers to this speech. with one another (as we now But in Thuc. 1. 134, we read of have).' Pausanias, ένδον όντα τηρήσαντες εί...συνέβη τι τοιούτον.] i. θ. ει αυτόν και απολαβόντες είσω ενέπεσεν το ύδωρ εις το χωρίον το αποκοδόμησαν, and it seems υμέτερον.-μάρτυσι, referring to likely that the lexicographer, or διεμαρτύρατο in 8 4. his transcribers, either had είχες.] without αν, being dethat passage itself in view, or pendent on (va, like the precarelessly incorporated into an ceding ήν. intelligendum de explanation of Demosthenes Callicle, qui si tale quid olim the note of some previous ex- factum esset, testibus nunc uti. positor of Thucydides.

posset.' G. H. Schaefer. ίνα...ήν.] Goodwin's Moods 6. επιδείξαι ... χαράδραν ού. and Tenses § 44, 3, and Or. 36 σαν.] 8 12, εγώ αποδείξω χωρίον § 47. As an exact parallel to όν τούτ' άλλ' ου χαράδραν. the whole of this sentence, we επιδείξαι σέγε, Reiskius eMss, have Οr. 28 $ 5, έχρήν (like εξήν, sed vel lege ne, vel potius dele supra)...είσκαλέσαντας μάρτυρας σε.' Dobree. πολλούς παρασημήνασθαι κελεύ- ένα--απέφαινες.] Constr. ίνα σαι τάς διαθήκας, ίν', ει τι έγίγ- μη λόγω μόνον απέφαινες τον νετο αμφισβητήσιμον, ήν εις τα πατέρα αδικούντα, ώσπερ νύν γράμματα ταύτ' επανελθείν. (αποφαίνεις), αλλ' έργα (απέυμίν, the reading of the Zurich φαινες αδικούντα). λόγω and editors, as well as Dindorf, έργα (on which see Οr. 46 8 9) refers to the defendant's father are not to be taken with a dia Tisias and the family of Cal- κούντα.-In the next sentence licles the plaintiff. If (with ουδείς means ουδείς υμών. G. H. Schaefer) we accept ipîv ερήμην...κατεδιητήσασθε.] See which is found in the codex

8 2. Augustanus primus and appa

« PreviousContinue »