Page images
PDF
EPUB

έξω την αιμασιάν, ίνα τα δένδρα της οδού ποιήσειεν είσω, έπειτα δε τον χλήδον εκβαλών εις την οδόν, εξ ών υψηλοτέραν την οδόν και στενοτέραν πεποιήσθαι

συμβέβηκεν, εκ των μαρτυριών αυτίκ' είσεσθε σα23 φέστερον, ότι δ' ουδεν απολωλεκώς ουδε καταβε

βλαμμένος άξιον λόγου τηλικαύτην μοι δίκην ελληχε, τούθ' υμάς ήδη πειράσομαι διδάσκειν. της γάρ μη

* Bekker st. cum yp. Fo et Harpocrat. p. 184, 14. cf. $ 27. εμβαλών Zet Βekk. (Berlin). But the forms in w have better εμβέβληκεν, ώς και αυτος εξής authority than those gram- υποσημαίνει. κέχρηνται δε το marians supposed (Kühner 1 § ονόματι πολλοί. Αισχύλος Αρχεί154 anm. 2).

οις και παλτά κάγκυλητα και εξαγαγών...] by advancing- χλήδον βαλών” (fr. 14). Bekker's carrying-out-his wall beyond Anecd. Gr. 315 ο κλήρος των the boundary. Thuc. 1. 93 αποκαθαρμάτων, ο έχων ιλύν τινα μείζων ο περίβολος πανταχή εξή- και βοτανώδη και φρυγανώδη. χθη της πόλεως. 8 27 nfra, Hesychius χλήδος" ο σωρός των

o αιμασίαν προαγαγόντες κ.τ.λ. λίθων. [The article shews that

ίν'-είσω] Not to get his χλήδον does not here mean trees within the road' (O.R.K.) rubbish generally, but the soil but to take in, enclose, the or gravel thrown up from altertrees of the road.' A thrust at ing the fences. P.] the πλεονεξία of the plaintif. εξ ών.] The pl. refers to εξ.

(1) Lego τα δένδρα τα της οδού αγαγών ... αιμασίαν and χλήδον ποιήσειεν είσω, scil. της αιμασιάς. εκβαλών. The first adjective —(2) Imo deleta glossa lege υψηλοτέραν is explained by the δένδρα ποιήσειεν είσω. Dobree. latter, the second στενωτέραν by

χλήδον] rubbish'; the word the former :-one of the many is only found in § 27 and in a forms of χιασμός or introverted fragment of Aeschylus quoted parallelism. This enables the below. Harpocrations.V. χλήδος: speaker to put his main point Δημοσθένης εν τω προς Καλλικλέα in the most emphatic positions περί χωρίου βλάβης· έπειτα δε τον (first and last) and the suborχλήδον εκβαλών εξ ών υψηλοτέ- dinate point between them (note ραν και στενωτέραν την αυτήν on Isocr. ad Dem. § 7, Paneg, οδόν πεποιήσθαι συμβέβηκεν. πάν 8 54).-αυτίκα, Sc. at the end of πλήθος χλήδος λέγεται και εστιν 8 27.-τηλικαύτην δίκην. Cf. 8 οίον σωρός τις, μάλιστα δε των 25 χιλίων δραχμών δίκην. αποκαθαρμάτων τε και άποψημά- 88 23-25. The actual loss των, και η των ποταμών πρόσχω- sustained was very trifling, as σις, και πολύ μάλλον των χει- I know on good authority; and as μάρρων και και χέραδος καλείται for the old wall which he makes (Iliad XXI. 319). νύν δε έoικεν out he was compelled to repair, ο ρήτωρ λέγειν ότι χούν και that must not be put to my ac. φρυγανώδη τινα εκ του χωρίου, count, as the wall neither fell σωρόν ο Καλλικλής εις την οδον down nor incurred any damage,

[ocr errors]

6

τρός της έμής χρωμένης τη τούτων μητρι πριν τούτους επιχειρήσαι με συκοφαντείν, και προς αλλήλας αφικνουμένων, οίον είκός άμα μεν αμφοτέρων οίκου

σων εν αγρώ και γειτνιωσων, άμα δε των ανδρών 24 χρωμένων αλλήλοις έως έζων, ελθούσης δε της έμής

μητρός ως την τούτων και αποδυραμένης εκείνης τα συμβάντα και δεικνυούσης, ούτως επυθόμεθα πάντα ημείς, ώ άνδρες δικασταί» και λέγω μεν άπερ ήκουσα της μητρός, ούτω μoι πολλά αγαθά γένοιτο, ει δε ψεύδομαι, ταναντία τούτων ή μην οράν και της τούτων μητρός ακούειν έφη κριθων μεν βρεχθήναι, και ξηραινομένους ιδείν αυτήν, μηδε τρείς μεδίμνους, αλεύρων δ' ως ημιμέδιμνον ελαίου δ' αποκλιθήναι

μεν κεράμιον φάσκειν, ου μέντοι παθείν γε' ουδέν. 25 τοσαύτα, ώ άνδρες δικασται, τα συμβάντ' ήν τούτοις, άνθ' ών εγώ χιλίων δραχμών δίκην ατίμητον φεύγω. t Bekk.

ούτως εμοί Ζ eum FΣΦΒ, αυτήν Z cum G. H. Schaefer.

μέντοι γε Ζ cum Σ. 23. χρωμένης...μητρί.] “inti- Καλλικλέα ο Δημοσθένης, κριθων mate with.' Dem. Or. 29 § 15 μέν --παθείν γε ουδέν. και 'Αφόβω χρώμενον, Οr. 33 (Apa- τούτο δε μετά σεμνότητος, όπου tur.) 8 7, Οr. 35 (Lacrit.) 8 6, γε αυτό το κύριον λεχθέν κινεπιτήδειοί μοί είσι και χρώμεθ' δυνεύει ευτέλειαν ποιήσαι, ώσπερ αλλήλοις.-των ανδρών, “ their ει έλεγες, ου μέντοι έκχυθήναι husbands.'

γε, ενταύθα ο δε αντί του κυρίου 24. εκείνης] 8c. της τούτων και του κατ' είδος, εν γένει μεμητρός.

ταβαλών είπεν, ου μέντοι παθείν ούτω-γένοιτο.] Ter. Εum. IV. 1, 1 ita me dii bene ament. κριθων-μεδίμνους.] “not even Prop. I. 7,3 ita sim felix. Cic. three medimni (or four and a ad Att. v. 15 ita vivam.

half bushels) of barley.' The τάναντία.] a kind of euphem. μεδίμνος = six εκτείς = six modii = ism for πολλά κακά. So also about 12 gallons, or a bushel Soph. Phil. 503, παθείν μεν ευ and a half.-κεράμιον used like παθείν δε θάτερα.

the Roman amphora as a liquid κριθών-παθεϊνγε ουδέν.]Quot- measure=about six gallons or ed by Aristeides (11. 544 Spengel two-thirds of the Greek αμφορεύς Rhet. Gr.) ενίοτε δε η μεν έννοια (μετρητής). αφελής εστιν, η δε απαγγελία 8 25. χιλίων δραχμών δίκην πολιτική, ως και εν τω προς ατίμητον.] See note on $ 18.

u Bekk.

v Bekk.

γε ουδέν.

[ocr errors]

X

ου γαρ δη τειχίον η ει" παλαιών επικοδομησεν, εμοί και τούτο λογιστέον εστίν, ο μήτ' έπεσε μήτ' άλλο δεινόν μηδέν έπαθεν. ώστ' ει συνεχώρoυν αυτούς απάν- 1279

των αίτιος είναι των συμβεβηκότων, τά γε βρεχθέντα 26 ταύτ' ην. οπότε δε μήτε εξ αρχής ο πατήρ ήδίκει το

χωρίον περιοικοδομών, μήθ' ούτοι πώποτε ενεκάλεσαν τοσούτου χρόνου διελθόντος, οι τάλλοι πολλά και δεινά πεπονθότες μηδέν μάλλον εγκαλούσιν έμοί, πάντες τε υμείς το εκ των οικιών και το έκ τών χωρίων ύδωρ εις την οδόν εξάγειν ειώθατε, αλλ' ού μα Διείσω το έκ της οδού δέχεσθαι, τί δεί πλείω λέγειν; ουδε

γαρ εκ τούτων άδηλον ότι φανερώς συκοφαντούμαι, 27

ούτ' άδικών ουδέν ούτε βεβλαμμένων ά φασιν, ίνα δ' είδητε ότι και τον χλήδον εις την οδόν εκβεβλήκασι και την αιμασιαν προαγαγόντες στενοτέραν την οδον πεποιήκασιν, έτι δ' ως όρκον εδίδουν εγώ τη τούτων μητρί και την εμαυτού του αυτόν ομόσαι προύκαλούμην, λαβέ μοι τάς τε μαρτυρίας και την πρόκλησιν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. 28 Είτα τούτων αναισχυντότεροι γένοιντ' άν άνθρω

* Βekk. et corr. Σ. ει τειχίον Σ. τειχίον pr. Σ. τειχίον γε r. τειχίον ει FB. * Z et Bekk. st. έμβεβλήκασι Βekk. (Berlin).

y

στενωτ. Ζ. επωκοδόμησεν] (cf. επισκευά- ούτε βεβλαμμένων α φασι.] βεSELV) refers to repairing the old βλαμμένων, not neuter, but wall.

masc. 'they have not incurred δ μήτ' έπεσε.] if the wall the damage they allege.' § 21 neither fell nor incurred any πολλών πολλά και μεγάλα βεdamage whatsoever.' δ μήτε... βλαμμένων. would in Latin be represented 27. χλήδον.] See note on 8 22. by quod nec cecidisset nec.... όρκον εδίδουν.] ofered an oath?

SS 26, 27. Summary of pre- in the sense of 'proposed to vious arguments, and calling of administer an oath.' On opkov witnesses.

διδόναι και λαμβάνειν, see esp. 26. οι τ' άλλοι έμοι.] Cf. 8 Arist. Rhet. Ι. 15 8S 27-33. 21 πολλών πολλά...βεβλαμμένων 88 28-30. My opponents, after –πάντες-ειώθατε. See § 17 having themselves advanced their init.

wall and raised the road's level,

6

[ocr errors]

ποι ή περιφανέστερον συκοφαντούντες, οίτινες αυτοί την αιμασιαν προαγαγόντες και την οδόν ανακεχωκότες ετέροις βλάβης δικάζονται, και ταυτα χιλίων δραχμών ατίμητον, ού γ' ουδε πεντήκοντα δραχμών το παράπαν άπαντα απολωλέκασι, καίτοι σκοπεϊτ', ω άνδρες δικασται, πόσους υπό των υδάτων εν τοις αγρούς βεβλάφθαι συμβέβηκε, τα μεν Ελευσίνι, τα δ' εν τοις άλλοις τόποις. αλλ' ου δήπου τούτων, ω γη

ω και θεοί, παρά των γειτόνων έκαστος αξιώσει τας 29 βλάβας κομίζεσθαι, και εγώ μεν, δν προσήκεν αγανακ

τείν της οδού στενοτέρας και μετεωροτέρας γεγενημένης, ήσυχίαν έχω τούτοις δε τοσούτον περίεστιν,

γεγενημένης και μετεωροτέρας Ζ.

are most shamelessly suing the very victims of their own wrong, for a penalty of a thousand drachmae, while their own loss is less than fifty.

If the plaintif may enclose his land, we may enclose ours. If my father wronged you, by enclosing, you are just as much wronging me, for if you dam off the water, it will be swept back on my own property and will throw down my wall. But I am not going to complain; I shall simply do my best to protect my land from such an incursion. The plaintiff shews his prudence in protecting his own property; but in prosecuting me, he only shews his villany and his infatuation.

28. ανακεχωκότες.] Cf. 8 22 υψηλοτέραν την οδον...πεποιήσθαι συμβέβηκεν.

'Ελευσίνι.] Commonly without εν. So also Μαραθώνι and other locatives of Attic demes. Cobet. var. lect. p. 69, 201 and μου. lect. p. 95, 96. • Eleusis was subject to... OC

P. S. D. ΙΙ.

casional encroachments from the river Cephissus, which---although for the greater part of the year quite dry, or finding its way to the sea in three or four slender rills, almost lost in a gravelly bed-sometimes descends from the mountains with such impetuosity as to spread itself over a wide extent of the plain, damaging the lands and buildings.' Leake's Demi of Attica, p. 154.

τάς βλάβας κομίζεσθαι.] “ to recover the damages.'-METEWροτέρας = υψηλοτέρας, cf. $ 22.

8 29. περίεστιν.] More commonly with a genitive: but cf. Mid. 3 17, ουδ' ενταύθ' έστη της ύβρεως, αλλα τοσούτον αυτώ περιών ώστε τον.. άρχοντα διέφθειρε.

[τοσούτον, i.e. αναισχυντίας (0) συκοφαντίας), to be supplied from αναισχυντότεροι (ή περιφανέστερον συκοφαντούντες) above, in S 28.-περίεστιν, i. θ. εκ περιουσίας έχουσιν. Ρ.] L. and S. less well explain it; “So far are matters come with them that ....'

16

[ocr errors]

ως έoικεν, ώστε τους ήδικημένους προς συκοφαντούσιν". 128ο καίτοι, ώ Καλλίκλεις, ει και υμίν περιοικοδομεϊν έξεστι τό υμέτερον αυτών χωρίον, και ημίν δήπου το ημέτερον εξήν. ει δ' ο πατήρ ο έμός ήδίκει περιοικο

δομών υμάς, και νύν υμείς εμέ αδικείτε περιoικοδομούν30 τες ούτως δήλον γαρ ότι μεγάλους λίθοις άποικο

δομηθέντος πάλιν το ύδωρ εις το εμόν ήξει χωρίον, είθ' όταν τύχη καταβαλεί την αιμασιάν απροσδοκήτως. αλλ' ουδέν μάλλον εγκαλώ τούτοις εγώ διά τούτο, αλλά στέργω την τύχην και τάμαυτού φυλάττειν πειράσομαι. και γάρ τούτον φράττοντα μέν τα εαυτού σωφρονείν ηγούμαι, δικαζόμενον δέ μοι πονηρό

τατόν τ' είναι και διεφθαρμένον υπό νόσου νομίζω. 31 Μη θαυμάζετε δ', ώ άνδρες δικασται, την τούτου προθυμίαν, μηδ' εί τα ψευδή κατηγορείν νυν τετόλμη

προσσυκοφαντούσιν Ζ. b Bekk. (Berlin). κατηγορείν Zet Bekker st. μαρτυρείν FΣΦB. προς συκοφαντουσιν.] Cf. Αη- $S 31, 32. The plaintiff's asdrot. 8 75 τοσούτ' απέχει του surance in bringing false charges τιμής τινός...τυχεϊν ώσταπειλό- against me is only of a piece with καλος προς έδοξεν είναι. Οr. 37 his producing a forged document 8 49 n.

on a former occasion, when he και υμίν...και ημίν.] This prompted his cousin to claim my idiomatic repetition of kal can. land. Apart from this, simply to not be literally rendered in spite me (s 34), he has brought English.

the same charge against my serπεριοικοδομών -δομούντες.] vant, Callarus, as against myself, Posses παροικοδ. bis: sed case though the servant could not have facias. construe ήδίκει υμάς περι- enclosed the land on his own reοικοδομών by hedging in’ etc. sponsibility. Dobree.

Their interested motive is 30. άποικοδομηθέντος.] Geni- proved by the fact that, if I let tive neuter absolute. We can- them have my property, by purnot understand either του ύδατος chase or exchange, then Callarus Or του χωρίου. Μalim άποικοδο- is at once held to be doing them μηθέν, says Dobree.- στέργω, see no wrong; if I refuse, they make S 22.

themselves out to be grievously διεφθαρμένον υπό νόσου.] Blind- wronged by him, and try to get ly infatuated,'having his judg- an award or a compromise which ment (or reason) impaired by will secure them my estate. some malady,' contrasted with 31. μή θαυμάζετε...εί.] Goodσωφρονείν in the previous clause. win's Moods and Tenses, $ 56.

[ocr errors]
« PreviousContinue »