Page images
PDF
EPUB

κεν. και γαρ το πρότερον πείσας τον ανεψιόν αμφισβητείν μοι του χωρίου συνθήκας ου γενομένας απήνεγκε, και νύν αυτός ερήμην μου καταδεδιήτηται τοιαύτην ετέραν δίκην, Κάλλαρον επιγραψάμενος των έμων δούλων. προς γάρ τοις άλλοις κακούς και τούτο

εύρηνται σόφισμα Καλλάρω την αυτήν δίκην 32 δικάζονται. καίτοι τίς αν οικέτης το του δεσπότου

χωρίον περιοικοδομήσειε μη προστάξαντος του δεσπότου; Καλλάρω δ' έτερον εγκαλείν ουδέν έχοντες, υπέρ ών ο πατήρ πλέον η πεντεκαίδεκα έτη φράξας έπεβίω δικάζονται. κάν μεν έγω των χωρίων αποστώ τούτοις αποδόμενος ή προς έτερα χωρία άλλαξάμενος, ουδέν αδικεί Κάλλαρος" αν δ' εγώ μή βούλωμαι τάμαυτού 128Ι τούτοις προέσθαι, πάντα τα δεινότατα υπό Καλλάρου πάσχουσιν ούτοι, και ζητούσι και διαιτητήν όστις

αυτοίς τα χωρία προσκαταγνώσεται, και διαλύσεις 33 τοιαύτας εξ ών τα χωρία έξουσιν. ει μεν ούν, ω

άνδρες δικασται, τους επιβουλεύοντας και συκοφαντούντας δει πλέον έχειν, ουδέν άν όφελος είη των ειρημένων ει δ' υμείς τους μεν τοιούτους μισείτε, τα δε δίκαια συνθήκας ου γενομένας απήνεγ- 45 8 27, ών διεφθάρκει and 8 68, κε.] put in (or, made a return & πέπλασται. of ') false documents, forged con- διαιτητήν όστις ... προσκαταtracts that had never been really γνώσεται]an arbitrator who shall made. This is the okevwpia actually (go so far as to) adalluded to in $ 2.

judge their property to them; ερήμην...καταδεδιήτηται. Ουε give a verdict of condemnation

adjudging the property to them. επιγραψάμενος.] Having en διαλύσεις.] “compromises, tered on the indictment the settlements.' name of Callarus, one of my $$ 33, 34. Now if conspiracy slaves; [for the same action and paltry persecution are to could not be brought twice in win the day, my words are merely the same name. P.]

wasted; but if you detest such For another use of επιγρά conduct and intend to give a just φεσθαι cf. Οr. 54 8 31.

verdict on the ground thatneither 32. υπέρ ών κ.τ.λ.] = δικά my father normy servant has done ζονται υπέρ τούτων & έφραξεν ο αny damage or wrong to the plainπατήρ και πλέον η πεντήκοντα έτη tiff, then I have already said επεβίω. See esp. notes on Οr. enougla.

8 2.

ψηφίζεσθε, μήτ' απολωλεκότος Καλλικλέους μηδέν

μήτ' ήδικημένου μήθ' υπό Καλλάρου μήθ' υπό του 34 πατρός, ουκ οίδ' ό τι δεί πλείω λέγειν. ίνα δ' είδητε

ότι και πρότερον επιβουλεύων μου τους χωρίοις τον ανεψιόν κατεσκεύασε, και νυν την ετέραν αυτός κατεδιητήσατο Καλλάρου ταύτην την δίκην, επηρεάζων εμοί διότι τον άνθρωπον περί πολλού ποιούμαι, και Καλλάρω πάλιν είληχεν ετέραν, απάντων υμίν αναγνώσεται τας μαρτυρίας.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 35 Μή ουν προς Διός και θεών, ώ άνδρες δικασται,

προσθέ με τούτοις μηδέν αδικούντα. ου γαρ της ζημίας τοσούτόν τί μοι μέλει, χαλεπόν όν πάσι τοις μικράν ουσίαν έχουσιν· αλλ' εκβάλλουσιν όλως εκ του δήμου με ελαύνοντες και συκοφαντούντες. ότι δ' ουκ άδικούμεν ουδέν, έτοιμοι μεν ημεν επιτρέπειν τοις ειδόσιν, ίσοις και κοινοίς, έτοιμοι δ' ομνύναι τον νόμιμον όρκον" ταύτα γαρ ώόμεθα ισχυρότατα παρα

8 35. Lastly, I entreat the jury not to sacrifice me to my opponents, when I have done them no wrong. It is not so much the penalty that I care for, hard though that is for a poor man to pay; but they want to turn me out of the parish by their petty persecution. To prove we were in the right, we were ready to submit to a fair arbitration, and to swear the customary oath; for ue felt that that would be the strongest argument with you, gentlemen, who are yourselves upon your solemn oath.

35. χαλεπον όν] sc. το δημιούσθαι. Hard though it falls on those whose property is but small.

έλαυνόντες και συκοφαντούντες] by their persecution and petty litigation.

έτοιμοι μεν...έτοιμοι δε.] 8 20 έβλαψε μεν...έβλαψε δε.

τοίς ειδόσιν, ίσοις και κοινοίς.] 'impartial, fair and unbiassed persons, acquainted with the facts.' 8 9 τοίς ειδόσι...τοίς ίσοις.

τον νόμιμον όρκον.] The defendant appears to have offered to take an oath in the αντωμοσία at the ανάκρισις, or preliminary examination. Such an oath might be taken by either of the parties, with a view to decide the cause, or some particular point in dispute. But it was only taken by the consent of the adversary, upon a challenge

σχέσθαι τοίς αυτοίς υμίν όμωμοκόσιν. και μοι λαβε την τε πρόκλησιν και τας υπολοίπους έτι μαρτυρίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.

given and accepted (C. R. K. in Dict. Αntig.). Cf. Οr. 54 S 40, ηθέλησα ομόσαι ταυτί. Αristot. Rhet. i. 15 ss 27-33.

παρασχέσθαι.] Malim παρέξεσθαι. vel, quandoquidem παρασχέσθαι dat MS, possis ισχυρότατ'

αν παρασχέσθαι. Dobree.

τοίς αυτοίς υμίν όμωμοκόσι.] to you who are yourselves on oath' i vobis iudicibus qui et ipsi iurastis.' Seager Classical Journal 1825, no. 61 p. 63.

GREEK INDEX.

N.B. The first figure refers to the number of the Speech, the
second to the Section.

Α.
αγανακτείν, C. acc. neut. pron.,

54. 15
αγνωμοσύνη 36.46
αγνώμων 54. 14, 16
αγορά, anarthroug, 54.7
αγορεύω (usage of) 55. 4 n.
αγώγιμος 53.11
αικία 54. 1, 28
αιμασιά 55. 11
αιτίαν έχειν 55. 21
αιτιάσθαι 36. 40 ; 54. 15
ακοήν μαρτυρείν 46. 7
ακόλουθοι 36. 45
ακρόδρυα 53.15
“Αλαιεύς 54.31
αληθινός (αληθής) 53.7
αλίσκεσθαι, ο. gen., 45.45
αλλά 45.56; 55. 12
αλλά νή Δία 54.34; 36.39
άλλος, C. gen., 45.13
αμαξιαίος 55.20
αμεληθέν 55.11
αμις 54.4
άν, attracted to negative, 36.

49; 45.7; 53. 12; consopitum
45.12; separated from verb,
53.12; 54.32: see also notes

on 45. 17, 18, 35, 71; 53. 17
ανάγειν 45. 81 ; -άγεσθαι 53. 5
αναγκαία πρόφασις 54.17
ανάγκη, a family tie,' 36.30; cf.

45, 54
ανάγκης χρεία 45. 67

αναδενδράδες 53.15
αναδέχεσθαι 46.7
αναίνεσθαι 36. 31
αναιρείσθαι διαθήκην 45. 21
ανακείον 45.80
ανακεχωκότες 55.28
ανακρίνεσθαι δίκην 53.14, 17
ανάκρισις 53. 22
ανασκευάζεσθαι, become bank-

rupt,' 36.50 η.
ανατρέπειν τράπεζας 36. 58 η.
ανεκδότους ένδον γηράσκειν p. xliii
ανεπίδικος 46. 22
ανεψιαδούς 45, 54
ανήρ γεγονώς 36. 20
άνωθεν πονηρός 45.80
αοίκητος, “houseless, ' 45.70
αντιγράφεσθαι 45.45
αντιμοιρεί 36. 8
ανυπόστατος 54.38
αξιοπιστία (rhet.) 54. 41 η.
απάγειν κλέπτης 45.81
απαγωγή 54.1
απαιτείν 53.10
απαλείφειν 45.44
απαλλαγή 45. 41; 36.2
απαλλάττειν 36. 25
απαναισχυντείν 54. 33
απειπείν 46.14 ; 54. 25
απεκεκλείμην, των σιτίων, 54.11
απεκρινάμην 53.8
απεπεμψάμεθα 54.4
απήγγειλεν 54. 38
απηγόρευσε 55.4

βάρβαρος 45.30, 81
βασανίζειν 45. 16; βάσανος, terms
" of, 45. 61; evidence extort-

ed,' 53. 24
βλάβης δίκη 55. 20
βοηθείν...τα δίκαια 54.2, 42
Βραυρωνόθεν 54. 25

απλάς υποδέδενται 54.34
αποβλέπειν 54.38
απογραφή 53.1; p. xlvii sq.
αποδεικνύναι, 53. 28
αποδιδόναι τα δίκαια 54. 42
αποδύρεσθαι 45.57
αποθνήσκειν (usage of), 54.20, 22,

39
αποικοδομεϊν 55. 5
απορίαι 53. 29
απορούμενος 54.12
αποφαίνειν δίαιταν 54. 27
απόφασις 45. 60
αποφράττειν 55.17
απράγμων 36. 53; 54. 24
απρόσκλητος 53.14, 15
άρα 55.15
αραι, imprecations in wills,

36. 52
Αρειος Πάγος 54.25, 28
αριστήσαιεν 54. 3
'Αριστοκράτης 54.39
'Αριστόλοχος 36. 49; 45. 64
'A pxeßiáons, Plutarch's descrip.

tion of, 54. 34
αρχειν χειρών αδίκων 54. 28 η.
'Αρχέστρατος 36. 43
αρχή, “magistrate,' 45.58;

53.24
άρχοντες, the Eleven, 53. 24
άρχων, eponymus, 46.22
ασπιδοπηγείον 36. 11
ατίμητος δίκη 55.18, 25
αυτό τουναντίον 55.17
αυτολήκυθοι 54. 14; p. 212-4
επ' αυτοφώρω 45.81
αφανείς εργασίαι 45.66
αφείς και απαλλάξας, αφήκε και

απήλλαξεν, 36. 25; αφήκατε,

άφηκαν, 36.10, 12
άφεσις 45.41
αφιέναι 36. 25, 32; 45. 40, 51
αφορμή 36. 12, 11, 44: αφορμής

δίκη 36. Arg. 22 ; p. Χxiii
άχρηστος (αχρείος) 54. 44

Γ.
γάρ, idiomatic uses of, 45.83;

53.4; 54.17; 55.3
εν γειτόνων, εκ γειτόνων, 53.10
γελάσαντες...αφήσετε 54. 20
γενναίος 53. 15 ́
γνώριμος 45. 73; 53.4
γνώσις, award,' 36. 16;

έγνω 36. 60
γούν, 36. 52 ; 54.25
τα γράμματα (τα τραπεζιτικά)

36. 18, 21, 36; 45. 33
γραμματείδιον 54. 37
γραφαι...δίκαι 54.2; 46.9
γράφεσθαι 53.24
γυμνός 54. 9

Δ.

δανείζειν επί γη 36, 6
δεινός 46. 17
δείται και ικετεύει 36, 5, 7; 45, 1
δεκασμός 46. 26 η.
δημοσία αποδημεϊν 45, 3

--- βασανίζεσθαι 53, 23
το δημόσιον 53.14
διά 45.31; 53.14, 18
δια ταχέων 53.5
διά του πυρός 54.40
δίαιτα 54. 26; 36. 16
διαλεχθείς 54.7
διαλογισμός 36. 23
διαλύειν 36. 50
διαλύσεις 55.32
διαμεμετρημένη ημέρα 53.17
διαρραγή 54.41
διασύρειν 55. Arg. 13
diapopnoeis, of person plunder.

ed, 45.64
διεμαρτύρατο 55.4
διεφθαρμένος τους οφθαλμούς 54.
39

- - υπό νόσου 55.33
διήγησις απλή (rhet.) 59.4 η.
δικάζεσθαι, επιδικάζεσθαι, 45.75

Β.
βαδιείσθαι 55.16
βαδίζειν επί τινα 53. 15; p. 1i
βαδίζειν παρά τους τοίχους 45.68
- -- ταχέως 45.77
βαλανείον 54.9

« PreviousContinue »