Page images
PDF
EPUB

δίκαιον, a plea, 54.27, 42; 55.3
δίκαιον (and επιεικές) 54.21
δίκαιος 36. 43
δίκη ιδία, opp. to γραφή ύβρεως,

45.4
διορύττειν τοίχους 54.37

πράγματα 45.30
διότι, for ότι, 46.16
δίωξις 45, 50
δοκιμασθείς 36.10
δοξαι...είναι 36.44
δ' ούν 54. 27
δωροδοκία 46. 26

54.2;

Ε.
έγγειος ουσία 36.5
εγγράφειν 53.14
εγγύη 46.18
εγκαλεί, future, 55.17
εγκαλεϊν c. gen. 36. 9;

C. acc. 36. 12
εθέλειν (θέλειν) 45.15
ει 54.44; repeated, 46.23;

c. subj. 46.11n.
ειάσθαι 45.22
ει και 55.21
ειπείν...λέγειν 36.33
els, 'to the extent of,' 51.21
είς γέλωτα...έμβαλείν 54. 13
εις ουδείς 45.18
εις παν ελθών 54.13
εισαγώγιμος 36.3, 23
εισιέναι δίκην 45.49; (εις δικασ

τήριον) 45.7; 54.32 ; (είς

την εκκλησίαν) 54.39
εισφέρειν 45.69
είτα 54.20
εκ μικρού παιδαρίου 53. 19
'Εκαταία 54.39
εκβαλείν, eject,’ 36.49; 45.70;

•banish, 54. 25
εκδιδόναι, give in marriage,

36.45
εκδύεσθαι 54.32
εκκρούειν 36. 2
εκκρούων 54.30
εκμαρτυρία 46. 7
εκστήναι των όντων,of bankrupts,

36. 50 (passive to έκβαλεϊν);

45. 64
εκτίλλειν 53.16
εκφέρειν λόγους 33.14

ελάαι περίστοιχοι 53.15
ελαύνεις, συκοφαντείς, διώκεις,

36.52
ελέγχεσθαι 54.30
ελευθέρους αφεΐσαν 36.14
'Ελευσίνι 55. 28
έλκη...υπό δεσμών 53.8
εμβαλείν (είς τον εχίνον) 45,20
εμβάλλεται (είς τον εχίνον) 54.31
έμβεβλημένα 53.15
έμποιείν χρόνους 36.2
έμπνος 54. 12 ; p. 212
εμφανών κατάστασις 53.14
εναποτιμάν 53. 20
ενδεικνύναι 53.14
ενεργός 36.5
ενθήκη (late Greek) 36. Arg. 23
ενοφειλομένου...αργυρίου 53.10
ένστήναι 55. 10
εξ ευπορίας πονηροί 45.67
εξαγαγών αιμασιών 55.22; ύδωρ

55.17
εξαναστήσας 54.7
εξαπάτη 45.46
εξεπλάγην 45.57
εξέρα το ύδωρ 36. 62
εξετάζειν 45.66, 76, 82
εξην without αν 55.5
εξομνύναι 45.58, 60
εξορκίζειν 54.26
εξορκούν 45.58
εξώλης 54.41
εόρακα, resperit, 45.64
επαγγέλλειν 45.68
επάγεσθαι 54.1
επαινείν 53.6
επεβίω 55.32
επειδή θαττον 54.5
επί 45.30
επί διετες ήβησαι 46. 20
επί δύο παισιν 36. Arg. 1
επί προικι 36. Arg. 6
επί του ειργασμένους 45. 81
επιβιoύντος 55.5
επιβολή...επιβουλή 53.14, 15
επιγεγραμμένος followed by acc. .

45.39
επιγράφεσθαι 53, 14, 15; 54.31;

55.31
επιδιδόναι 45, 85; προκα 45.35,54
επιδικασία 46. 22
επικαθήσθαι επί τραπέζης 36,7

ηλικία 54.1
ήφθαι 54. 35

θ.
θείος 45.70, 75
θεσμοθέται 46. 26

Ι.
ιδίαν δίκην 54.1
ίδιος 55. 8
ιδιώτης 53.2
ιθύφαλλος 54. 14, 16, 20
Ικαριεύς 54.31
ένα...όπως 53.13
ίνα C. indic. 36.47; 45. 13;

53.24; 55.5, 6
ίσα βαίνειν, 45. 63
ίσοι 55.9, 35

επικατασκευάζειν (late Greek)

46. Arg. 1
επίκληρος 45. 75; 46. 20, 22 ;

53.29
επιμονή (rhet.) 36.52 n.
επινέμειν 55.11
επιπίλιος 54.34
επίσκηψις 46.7
επισκοπείν 54.12
επιτρέπειν, ανατρέπειν, 36. 58
επιτρέπειν (δίαιταν) 36.15
επιτροπή 36.20
επίτροπος 36. 22
επίχαρτος 45.85
εποικοδομεϊν 55. 25
επωβελία 45.6
έρανος 53.8, 12
εργάζεσθαι χρήμασι 36.44
ερήμην sc. δίκην 55.6
ερήμους δίκας 55.2
έρράφθαι 54.35
ερώτησις (rhet.) 46. 10 η.
εσπέρας 54.7
εταιρεία 46.26
εταιρείν 45.79
έτεσι και χρόνοις ύστερον 36.53
έτος τουτί τρίτον 54.3
ευθεία (δίκη) 36. Arg. 25
ευθυδικία 45.6
εύθυναι 46.9
ευμενώς and ευνοϊκώς 45.1
ευοδείν 55. 10
εύορκος 45. 88; 54. 40
εύπορεϊν χρήματα 31.57 η.
ευρεϊν, to get by good luck,”

36.43; 45.81
ευ φρονείν, 46.16
Ευφραίος 36.37
ευχερώς έχειν 54. Arg. 6
έχίνος 54. 27 ; 45, 8, 17, 58;

53. 24
εχρήν without αν 45. 17
έωράμεθα 54.16

Κ.
καθαρότης (rhet.) 54.1 η.
καθ' εαυτόν 36. 4
καθ' ένα 54. 26
και, for ότε, 54.8
και γάρ...και 55. 13
και δη και 54.14; 55.10
και...και 55. 29
και ταύτα 36. 45
κακηγορίας δίκαι 54. 17, 18
κακοτεχνιών δίκη 46.10 n.; p. XXy
κακών αλλοτρίων κλέπτης 45.59
Κάλλιππος 36. 53; p. ΧΧVi
καλών κάγαθών 45. 65; 54.14
κάνει 45.12
κατα in composition 36. 39;

54.40 ad in.
κατα παίδων ομνύναι 54. 38, 40 -
καταλείπειν 46. 28
καταλειτουργείν 36.39
κατασκευάζειν 46.11; 54.14 ;

55,1
κατασκεύασμα 45. 27, cf. 8 42
καταχύσματα 45. 73
καταψευδομαρτυρηθείς 45. 1
κατεαγέναι 54.35
κατεδιητήσατο 55.2, 6
κατειργασται, middle, 45.66
κατεπιορκηθησόμενος 54.40 ad fin,
κατώκουν...οικώ 53.4
κείμαι and τίθημι 46. 12
κεκομίσθαι, deponent, 45, 30

[ocr errors][merged small][merged small]

μέσον, το μέσον, 55. 10
μετεωρότερος 55.29
μέτοικος 36. 6
μέτριοι λογοι 45.4
μη 54. 40
μη ότι 36,39; 54.16; 55. 19
μικρού δείν πριν 55.3
μισθούν 36. 12, 13
μίσθωσις “rent' 36. 33, 36
μοχθηρός 53. Arg. 8
μυλων 45. 33

κεράμιον 55.24
Κέρδων 53. 19
κηδεστης 36. 31
Κηφισιεύς 54.7
κινείν 45.58
κλάω, κλαίω, 53.7
κίχρημι (and δανείζω) 53.12
κληρονομος 36. 32
κληρούν κλήρων 46. 22
κοινός εχθρός της φύσεως 45. 53
κομίζεσθαι τας βλάβας 55. 29
κοσμείν και περιστέλλειν 36. 47
κτήμα...εργασία 36.11
κύριος 45. 74

Λ.
λαγχάνειν δίκην 54.1
λακωνίζειν 54.34
λαλείν μέγα 45.77
λαχείν της επικλήρου 46.23
λαχείν, of jury 46. 23
λειτουργείν 36.39
λελευκωμένον γραμματείον 46. 11
λελυμασμένος, deponent 45. 27
λέλυσαι 36.45
Λεωκόριον 54.7
ληξις 36.21; 45. 50
λίθος (βωμός) 54.26
λιθοτομίαι 53. 17
λόγος, mere talk,' 36. 60
λόγω...έργα 46.9; 55.6
λοιδορείσθαι 54.18; λοιδορηθείς

54.5
λοιδορία 54. 19
λωποδυτης 54. 1, 24, 32

N.
νεανικά 54. 35
νεμεσάν, rare in prose, 45. 71
Νικήρατος 54.32
νόμοι γεγραμμένοι 45.53
νόμον επί ανδρί θεϊναι 46. 12
νύκτες 54. 26

Ξ.
ξύλον, bench,' 45. 33

Μ.
μάλθη 46. 11
μάλιστα 45. 25
Μάνης 45. 86; 53. 20
μανιών ένεκα 46.14
μαρτυρείν εν γραμματείω 45. 44
μέγεθος, neutral word, 53.1
μέδιμνος 55.24
Μειδίας 54.10
μελετών, meditari, 46.1
Μελίτη 54.7
μέν...δέ 53. 9; 54.14, 17:

55. 22, 35
μέρος, in part alone,' 36. 54 ;

το σαυτού μέρος 45.70

0.
δ και δεινότατον ει 55. 20
δ μή 55. 25
και τι τύχοιεν 54.4
οδοποιεϊν 55. 11; p. 1xi
οδύρεσθαι 45. 88
oίμαι (parenthetical) 36.41 ;

54.38
ομολογουμέναι (curious use of)

55.19
όνομα παρέχειν 53.2
όντι και ζωντι 36. 29
όπου, whereas,' 55. 18
οπώραν πρίασθαι 53.21
την οργήν έχειν 54.42
όρκον διδόναι 55.27
όρκος νόμιμος 55.35
όρχεις (χοίρων) 54.39
όσα μη 54.36
όση και οία 54.36; όσα...οία

53.3
ότι, superfuous, 53. 12
οτιούν 54. 39
ότου τις ουν 45. 53
ού and μη 36.6; 54.43 ; 55,20
ου μη εθελήσει 53.8
ου μην αλλα 45. 9; 54. 38
ουδε πολλού δει 54.40

ουδέν προς το πράγμα 54.26
ουκ ήν άρα 55.1
ούτε, ουδέ, 54.16; ούτε... τε

55.8
ούτος, ambiguous uses of, 36.12,

20, 22, 42, 83
ουτος...εκείνος 54. 21, 23
ούτω...γένοιτο 55. 24
ούτωσι 54. 26
ουχ όπως 53. 13

Π.

πάλαι, vaguely used, 46. 21
Πάνακτον 54. 3; p. liv
πάνυ, separated from its adj.,

54.1
παθείν τι, 54.25
παραγραφή36. Arg. 23; 45. 5, 6, 51
παρακαταθήκη 36.5
παρανενομήσθαι 54.2
παρανοείν 46. 14
παραπεπτωκώς 45. 84
παραπέτασμα, “pretext,' 45. 19
παραστήσασθαι παίδας, 54.38
παρέχεσθαι 36. Arg. 23
παρρησίας αποστερείν 45.79
παροικοδομεϊν 55.17
παροινείν 54. 4, 16
παροξυσμός 45.14
πατάξαι and πληγήναι p. 210
περί...υπέρ 45.11, 50
περιάγειν, περιέγεσθαι, 36. 45
περιεστηκότες 54.41
περίεστιν, absolute, 55.29
περιέχειν κύκλο 55. 10
περιοράν 55.7
περιφάνεια 45.2
περιφανώς 46.5
περιώδυνος 54.12
πικρός 54.14
πιστευθείς 54.40
πίστις, “credit,’ 36.44, 57
Πιτθεύς 54.31
πλάσμα 36. 33; 45.29
πλάσσειν 45. Arg. 12; 45.42, 68
πλείν...βαδίζειν 45. 16
πληγάς ειληφέναι 54.14
πληγείς το κακό 45.57
ποιείσθαι άφεσιν 45.41
ποιείσθαι, double sense, 46.14
ποιητος (πολίτης) 45. 78

ποικίλη στοα 45. 17
ποτέ, first word in sentence,

36.50
πράγματα 36. 53; 54.1
πρεσβεία 36.34
πρεσβευτής, agent,' 45.64
πρίασθαι...ώνείσθαι 53. 10, 21
προ 54.42
προ του 36.33
προβαίνειν 53.4
πρόβλημα 45.69
προδιήγησις (rhet.) 54.2
προειμένος 36. 6
προεισάγειν (late Gk.) 46. Arg. 1
προέσθαι 36.58
προεώραται 54.19
προήκται 54. 23
προθεσμία 36. 26-27
προκαλείσθαι 54. 27
πρόκλησις 36.7; 45. 15, 16
προς, adverbial, 55.29
πρός μέρος 36. 32
προσεκαλεσάμην 54. 29
προσηυπoρηκώς χρήματα 36. 57
πρόσκρουσματα 54.3
προσοφείλειν 36.4, 7, 10
πρόσταντας 46. 11
προστιθέναι προίκα 45.35
προσυβρισθείς 54.43
προσφέρεσθαι 53. 28
πρόφασις 46.9
πρώτον, ambiguous use of,

54. 32
πώποτε, without negative,

53. 20

Ρ.
ραδίως 55.7
ράων έσομαι 45. 57
ρηθησόμενος 45.46
ροδωνιά 53.16

Σ.
σημεία, seals,' 45. 17
σημείον...τεκμήριον 54.9
σκεύη εκφορείν 53.14
σκευωρουμένους 46. 17
σκευώρημα 36.33; 45. Arg. 12
σκευωρία 55. 2
σκιροφοριών 46. 22
σκυθρωπάζειν 45. 68; 54.34

σολοικίζειν, 45.30
Σόλων 36. 27
Σπίνθαρος ο Ευβούλου 54.7
στενότερος 55.22
στέργειν την τύχην 55. 22
Στέφανος Αχαρνευς 45.8
συγγενείας αναγκαία 45. 54
συκοφαντείν 55. 1, 35
συκοφαντία disclaimed, 53.1
συμβάλλεσθαι 45.69
συμβουλεύειν 54.1
συμμέμνησθε 46. 1
συμπλάσας 36. 16
συνδεκάζειν 46.26
συνέσκοτασεν 54.5
συνιστάμενος 46.26
συνίστησιν (in late Gk.) 55. Arg.

12
συνοικία 36.6, 34; 53. 13
Σύρος 45.86
σύσσιτοι 54. 4
συστάσεις 45.67
σφίσιν αυτοίς and αλλήλοις 54.14
σφοδρότης (rhet.) 54.20 η.
σχέσις 45.68

τρίβων 54.34
τριηραρχίας τριηράρχεϊν 45. 85
τοίχους διορύττειν 54. 37
τοιχωρυχεϊν (metaph.) 45.30 μ.
τολμάν, (τλήναι), 55. 21
τραύματος γραφαί 54.18
τυπτήσω p. 211
τυπτητέοι 54.44
τύπτω, (prose usaeg of), p.207-

211
τυχόν, acc. abs., 54.42
τριηραρχία 36. 41
των Πυθοδώρου 54.7

Υ.
υβρίζων αυτών 36. 30
ύβρις 45.4; 53. 16; 54.1; pen-

alty in certain cases death,

45.79; 54.23
υβρισθήναι 54.15
ύδωρ γενέσθαι 55. 4
ύδωρ (κλεψύδρα) 54.36, 44;

53.17; 36.62; 45. 86
υμείς, you and yours,' 55.5;

36.30
υπάρχειν 55.8, 14
υπερήμερος 45. 70
υπεύθυνος 45. 53
υπόλογος 36. 48
υποπεπτωκώς 45. 63, cf. 8 84

Τ.

τεθνεώς 54.20
τεκμήριον δε... γαρ 45.66
τετυπτήσθαι (late Gk.) 54. Arg. 2
τηλικούτος, so young,' 55.7
τηνικαύτα, “in that case,' 55. 10
τί...ά, 54.13
τί γαρ άν; 54.33
τί μαθόντες 45. 37
τίθεσθαι...τιθέναι 53.10, 12
τίθημι and κείμαι 46. 12
τιμάν...τιμάσθαι 53. 18, 26
τίμησις 53.18
τιμητος δίκη 55.18 η.
Τιμόμαχος 36. 53
τιμωρείσθαι δείν 53.1
τίς, ός, 36. 59 η.
τίς ου; 36. 53
το και το 45.45
τοιούτος 54.6, 33
τοσαύτα, tantilla, 36. 41
του μη... γίγνεσθαι 54. 18
τράπεζα 36.11
τρέπεσθαι 54.16
Τριβαλλοι 54.39 and p. 214--0

Φ.
φαιδροι 45.68
φαίνεται 54.33; φ. ων 53.23
φαρμακάν 46.16
φάσκειν 45. 26
φέρειν χαλεπώς 54.15
Φερρεφάττιον 54.8
φεύγειν την πόλιν 45. 66
φθάνειν (late Gk.) 46. Arg. 1
φιλάνθρωπος 45. 4
φιλαπεχθημοσύνη 54.37
φοράδην 54. 20
φρουράς προγραφείσης 54.3
φυλάττειν 36. 61; 45.87
φύσεως οικεία 45.53

Χ.

χαράδρα 55.5, 12, 13

« PreviousContinue »