Page images
PDF
EPUB

ήδικού, δίκην αξιoύν λαμβάνειν, ή των ιδίων ων νυν εγκαλείς, άλλως τε και τηλικούτων όντων, ως συ φης ; τί ποτ' ουν εκείνων κατηγορών τόνδ' είας; ουκ ήδικου, άλλ', oίμαι, συκοφαντείς νύν. ηγούμαι τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, πάντων μάλιστ' εις το πράγμα

είναι τούτων μάρτυρας παρασχέσθαι τον γαρ συκο55 φαντούντα αεί τι χρή νομίζειν νυν ποιείν ; και νή Δί'

έγωγε, ώ άνδρες Αθηναίοι, νομίζω πάνθ' όσα του τρόπου του Φορμίωνός έστι σημεία και της τούτου δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας, και ταύτ' εις το πράγμείναι προς υμάς είπείν. ο μεν γαρ περί πάντ' άδικος τάχ' άν, ει τύχοι, και τούτον ήδίκει και δε μηδένα μηδέν ήδικηκώς, πολλούς δε ευ πεποιηκώς εκών εκ τίνος εικότως αν τρόπου τούτον μόνον ήδίκει των πάντων; τούτων τοίνυν των μαρτυριών ακούσαντες γνώσεσθε τον εκατέρου τρόπον.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. "Ίθι δή λέγει και τας προς 'Απολλόδωρον της πονηρίας. και Δία Ζ.

& ΣrA1. αν είκότως Ζ. i coniecit G. H. Schaefer. om. Z cum libris. were but partially affeeted, to anything but irrelevant.' The the neglect of private suits in depositions about to be prowhich, as he says, he has a duced on the general character direct and an important con. of plaintiff and defendant, are cern. If Apollodorus had been liable to objection on the ground really wronged by Phormio, he of their being beside the queswould have prosecuted him tion. The speaker here meets before. For the emphatic re- that objection beforehand. ference to the

name, cf.

56. τάς.] sc. μαρτυρίας. “TesCicero, ad Αtt. ν. 2, ...quum timony to the plaintiff's bad Hortensius veniret et infirmus character.' et tam longe et Hortensius,' The four sets of depositions

μέρος.] In part alone,’ 88 may probably be grouped as only one aggrieved person, out follows: of many. So to mépos in Herod. (1) General evidence of Phor1, 120, ΙΙ. 173, and μέρος τι in mio's good character. Τhuc. IV. 30.

(2) On his opponent's bad πάντων μάλιστ' εις το πράγμα.] character. * Very much to the purpose, (3) On Phormio's generosity

56

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.
'Αρ' ούν όμοιος ουτοσί, σκοπείτε. λέγε.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.
'Ανάγνωθι δη και όσα δημοσία χρήσιμος τη πόλει
γέγονεν ουτοσί.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 57

Τοσαύτα τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, Φορμίων χρήσιμος γεγονώς και τη πόλει και πολλοίς υμών, και ουδένα ούτ' ιδία ούτε δημοσία κακόν ουδέν ειργασμένος, ουδ' άδικών Απολλόδωρον τουτονι, δείται και ικετεύει και αξιοί σωθήναι, και ημείς συνδεόμεθα οι 962 επιτήδειοι ταύθ' υμών. εκείνο δ' υμάς ακούσαι δεί. τοσαύτα γαρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, χρήμαθ' υμίν άνεto those in need (S 58, ακούετε give the defendant a release ...οιον τοις δεηθείσι παρέχει). from all claims (S$ 15, 16), or

(4) On Phormio's public that the laws allow a claim to benefactions (SS 56, 57, χρήσιμος be set up when once such a reτη πόλει, and 8 58 ad in.). lease has been given (S8 23—5).

αρ' ούν όμοιος ουτοσί, σκο- Challenge him to prove any one Trete] Look on this picture and of these points, or anything like

them. If, for want of such $ 57 to end. The defendant proof, he resorts to ribaldry, not only implores your protec- don't attend to him, don't allow tion, but claims it as his right. his loud and shameless asserGenerous in his benefactions and tions to mislead you; but careapart from his actual resources fully remember what you have enjoying credit for at least as heard on our side. If so, you much besides, he is enabled by will give a verdict which will be means of that good credit to be true to your consciences, true to of advantage, not to himself the cause of justice. (The clerk alone, but to yourselves as well. shall read you the law and the Do not suffer 80 worthy, 80 remaining depositions.) energetic, so generous a man of That is our case, gentlemen: business to be ruined by this I need not detain you any longer. abominable blackguard. Most 57. δείται και ικετεύει και άξιοι of the plaintiff's statements you σωθήναι.] Requests, implores will simply disregard as base- and claims your protection. Or. less calumny, but you must 27 8 68, and 578 1, δέομαι και order him to prove either that ικετεύω και αντιβολώ. there was no will (cf. § 33), or ταύθ'.] Perhaps we should that there is some other lease read ταύθ'. besides that produced on our χρήμαθ' υμίν ανεγνώσθη προσside (cf. $ 9), or that he did not ηυπoρηκώς.] C. R. Kennedy

on that.

m

γνώσθη προσηυπoρηκως η όσ' ούθ' ούτος ούτ' άλλος ουδείς κέκτηται. πίστις μέντοι Φορμίωνι παρά τους είδόσι και τοσούτων και πολλά πλειόνων χρημάτων

έστι, δι' ής και αυτός αυτό και υμίν χρήσιμός εστιν. 58 α μη προησθε, μηδ' επιτρέψετε ανατρέψαι το μιαρώ

προσευ- Ζ. 2 Βekk. cum Alr. προεισθε prima manu Σ. πρόησθε Ζ (vulgo et correctus Σ). translates: 'It has been read you show that the defendant out to you, that he has acquired has (lit. he has been recited to such a heap of money as nei- you as having) provided you on ther he nor any one else pos- emergencies with larger sums sesses.' This can hardly be of money than his own (ούτος right, particularly as such a i.e. our friend, the defendant's) blunt assertion of Phormio's or any one else's private foraffluence would be a very in- tune amounts to; but then he vidious statement for his friends has credit, &c.' The sentence to make, and would not ingra- πίστις μέντοι κ.τ.λ. shows how it tiate him in the eyes of the came to pass that Phormio was court.

εύπορεϊν χρήματα (or enabled, as a capitalist in the χρημάτων) has two senses, (1) enjoyment of extensive credit

to be well off'; (2) 'to supply in the commercial world, to money.’ ευπορείν, says Lo- advance sums of money larger beck (Parergap.595),'non solum than the private resources of significat abunde habere...sed any single individual. etiam suppeditare: επικουρίαν πίστις.] “Credit. Cf. S 44, ταϊς χρείαις εξευπορείν Ρlato Legg. πίστις αφορμή κ.τ.λ. ΧΙ. 153; χρήμαθ' υμίν προσ- 58. α μη προσθε.] “Do not ευπορικώς Dem. Phorm. 962. throw this away,' i. e. do not Cf. Apat. 894. 14' (Or. 33 8 7 sacrifice these advantages to the ευπορήσειν αυτώ δέκα μνας); de interests of the plaintiff.'. reb. Chers. p. 94 (συνευπορούντας μηδ' επιτρέψετε ανατρέψαι.] εκείνη χρημάτων); Boeot. p. Possibly an unintentional collo1019 (Or. 40 8 36 χρήματα ευπο- cation of two compounds of ρήσας); Neaer. 1369. 10; Aeg- τρέπειν. One word, however, chin. Timarch. p. 121 ; Lycurg. might suggest the other. "Do Leocr. p. 233; quibus inter se not suffer this wretch to overcollatis intelligitur, quanta sit turn it,' i.e. overthrow the deutriusque notionis contagia, & fendant from his high position Romanis quoque unius verbi and good credit. suppetendi angustiis conclusa.' [Themetaphoris perhaps from (See note on Or. 40 $ 36, and overthrowing a fabric of wealth, cf. 33 8 6 τριάκοντα μνάς συνευ

as in Aesch. Pers. 165, μή μέγας πορήσαι.)

πλούτος κονίσας ούδας άντρέψη We must here take the secon- ποδι όλβον δν Δαρείος ήρεν ουκ dary sense of εύπορείν, and ex- άνευ θεών τινός, i.e. injurioso plain the passage as follows: pede proruere. P.] *The depositions read aloud to In Liddell and Scott the

τούτων ανθρώπω, μηδέ ποιήσητε αισχρον παράδειγμα, ως τα των εργαζομένων και μετρίως εθελόντων ζην τοις βδελυρούς και συκοφάντεις υπάρχει παρ' υμών λαβείν» πολύ γάρ χρησιμώτερα υμϊν παρά τώδε όντα υπάρχει.

δράτε γάρ αυτοι και ακούετε των μαρτύρων, οίον εαυ59 τον τοίς δεηθείσι παρέχει. και τούτων ουδέν ένεκα

του λυσιτελούντος εις χρήματα πεποίηκεν, αλλά φιλανθρωπία και τρόπου επιεικεία. ούκουν άξιον, ώ άνδρες Αθηναίοι, τον τοιούτον άνδρα προέσθαι τούτω, ουδε τηνικαύτα ελεεϊν ότ' ουδέν έσται τούτω πλέον, αλλά νύν ότε κύριοι καθέστατε σώσαι: ου γαρ έγωγή ορώ καιρόν εν τίνι αν μάλλον βοηθήσει τις αυτώ. phrase ανατρέπειν τράπεζας is 8 136, where δανείσαι τους τραexplained to upset a banker's πεζίταις 1s followed by έτυχεν table, i.e. to make him bank- ύστερον ανατραπήναι τάς τραπέrupt. The only passage quoted gas (Baiter and Sauppe, Orat. is Dem. 403. 7, where however Αtt. ΙΙ. 119. 6. 35). See 8 50 there is no reference whatever εξέστησαν, η. to a bankruptcy, but only to αισχρον παράδειγμα κ.τ.λ.] Α the overturning of a table to- disgraceful precedent that the wards the close of a disorderly property of men in business, banquet.

who live respectable lives, may In Andocides de Mysteriis, be obtained from you by mis$ 130, we have a curious pas- creants and pettifoggers.' K. sage stating that in Athens υπάρχει, “ that the laws allow, there was a story current among

that it is a condition of your the old wives and the little polity.' children, that the house of 59. του λυσιτελ. εις χρήματα.] Hipponicus was haunted by an Pecuniary advantage; instead unquiet spirit that overturned of being placed between the his table (Ιππόνικος εν τη οικία article and participle, as would αλιτήριον τρέφει, δς αυτου την be most natural, εις χρήματα is τράπεζας ανατρέπει). πώς oύν reserved for a more emphatic (the orator continues) ή φήμη position. ή τότε ούσα δοκεί υμίν αποβήναι; καιρόν εν τίνι.] Confused beoιόμενος γάρ Ιππόνικος υιόν τρέ- tween εν τίνι καιρώ, and καιρόν φειν, αλιτήριον αυτώ έτρεφεν, δς εν ώ, κ.τ.λ. Cf. Οr. 56 8 24 n., ανατέτροφες εκείνου τον πλού- and Ρlat. Rep. p. 399 E βίου τον, την σωφροσύνην, τον άλλον ρυθμούς ιδείν κοσμίου τε και: βίον άπαντα. But the only place, ανδρείου τίνες εισίν ούς ιδόντα so far as I can find, in which κ.τ.λ. Cf. Isocr. ad Dem. 8 5 the phrase has a distinct refer- συμβουλεύειν, ών χρή...ορέγεσθαι ence to bankruptcy is the και τίνων έργων απέχεσθαι, η. Scholium on Dem. Timocr.

6ο τα μεν ούν πολλά ων Απολλόδωρος ερεϊ, νομίζετ' είναι

λόγον και συκοφαντίας, κελεύετε δ' αυτόν υμίν° επιδείξαι ή ως ου διέθετο ταύθ' ο πατήρ, ή ως έστι τις άλλη μίσθωσις πλην της ημείς δείκνυμεν, ή ως ουκ αφήκεν αυτόν διαλογισάμενος των εγκλημάτων απάντων α έγνω ο κηδεστής ο τούτου και ούτος αυτός συνεχώρη

σεν, ή ως διδόασιν οι νόμοι δικάζεσθαι των ούτω βι πραχθέντων, ή των τοιούτων τι δεικνύναι. έαν δ'

απορών αιτίας και βλασφημίας λέγη και κακολογή, μη προσέχετε τον νούν, μηδ' υμάς ή τούτου κραυγή 963 και αναίδεια εξαπατήση, αλλά φυλάττετε και μέμνησθε όσ' ημών ακηκόατε. κάν ταύτα ποιήτε, αυτοί τ' ευορκήσετε και τούτον δικαίως σώσετε, άξιον όντα

νη τον Δία και θεούς άπαντας. 62 'Ανάγνωθι λαβών αυτοίς τον νόμον και τας μαρτυρίας τασδί.

ΝΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.

[blocks in formation]

60. λόγον και συκοφ.] i.e. To be distinguished from επι. empty talk, and baseless mis- δείξαι just above. . representation. For λόγος, mere 61. λέγη.] “Go on talking, talk, cf. Οr. 20, Lept. 8 101, &c. ει δε ταύτα λόγους και φλυαρίας [φυλάττετε

ετε may mean retain είναι φήσεις, εκείνο γ' ου λόγος. in your mind, though the

επιδείξαι.] Plaintif is chal- middle is more usual. So lenged to demonstrate,' not Aesch. Suppl. 179, αινώ φυλάξαι to rest content with vague τάμ' έπη δελτουμένας. But we calumny, but to proceed to may also render it keep a prove, &c.

guard over him, though not, διαλογισάμενος.] See 8 23. of course, 'beware of him,'

εγκλημάτων α έγνω.] Claims which would be φυλάττεσθε. Ρ.] which were the subject of the 62. τον νόμον και τάς μαρτυρίας.] award (γνώσις) of Deinias, “α The context does not show what &yuw, quae disceptavit.' G. H. law or what depositions are Schaefer. Cf. 8 17 init.

referred to: possibly another δεικνύναι.] sc. κελεύετε, “ tell vóuos of the same general purhim to try if he can show,' &c. port as that recited before,

« PreviousContinue »