Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ήδικού, δίκην αξιoύν λαμβάνειν, ή των ιδίων ων νυν εγκαλείς, άλλως τε και τηλικούτων όντων, ως συ φής και τί ποτ' ουν εκείνων κατηγορών τόνδ' είας; ουκ ήδικού, άλλ', oίμαι, συκοφαντείς νύν. ηγούμαι τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, πάντων μάλιστ' εις το πράγμα

είναι τούτων μάρτυρας παρασχέσθαι τον γαρ συκο55 φαντούντα αεί τι χρή νομίζειν νυν ποιείν ; και νή Δί'

έγωγε, ώ άνδρες Αθηναίοι, νομίζω πάνθ' όσα του τρόπου του Φορμίωνός έστι σημεία και της τούτου δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας, και ταυτ' εις το πράγμ' είναι προς υμάς ειπείν. ο μεν γαρ περί πάντ' άδικος τάχ' άν, ει τύχοι, και τούτον ήδίκει και δε μηδένα μηδέν ήδικηκώς, πολλούς δε ευ πεποιηκώς εκών εκ τίνος είκότως αν τρόπου τούτον μόνον ήδίκει των πάντων; τούτων τοίνυν των μαρτυριών ακούσαντες γνώσεσθε τον εκατέρου τρόπον.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. "Ίθι δή λέγει και τας προς 'Απολλόδωρον της πονηρίας. και Δία Ζ.

* ΣrA1. αν είκότως Ζ. I coniecit G. H. Schaefer. om. Z cum libris. were but partially affected, to * anything but irrelevant.' The the neglect of private suits in depositions about to be prowhich, as he says, he has a duced on the general character direct and an important con. of plaintiff and defendant, are cern. If Apollodorus had been liable to objection on the ground really wronged by Phormio, he of their being beside the queswould have prosecuted him tion. The speaker here meets before. For the emphatic re- that objection beforehand. ference to the name,

cf. 56. τάς.] sc. μαρτυρίας. “TesCicero, ad Att. v. 2, "...quum timony to the plaintiff's bad Hortensius veniret et infirmus character.' et tam longe et Hortensius,' The four sets of depositions

μέρος.] In part alone,' as may probably be grouped as only one aggrieved person, out follows: of many. So to mépos in Herod. (1) General evidence of PhorI, 120, ΙΙ. 173, and μέρος τι in mio's good character. Τhuc. IV. 30.

(2) On his opponent's bad πάντων μάλιστ' εις το πράγμα.]

character. • Very much to the purpose,

(3) On Phormio's generosity

56

6

[ocr errors]

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.
*Αρ' ούν όμοιος ουτοσί, σκοπείτε. λέγε.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.
'Ανάγνωθι δη και όσα δημοσία χρήσιμος τη πόλει
γέγονεν ουτοσί.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 57 Τοσαύτα τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, Φορμίων

χρήσιμος γεγονώς και τη πόλει και πολλοίς υμών, και ουδένα ούτ' ιδία ούτε δημοσία κακόν ουδέν ειργασμένος, ουδ' άδικών Απολλόδωρον τουτονι, δείται και ικετεύει και άξιοι σωθήναι, και ημείς συνδεόμεθα οι 962 επιτήδειοι ταύθ' υμών. εκείνο δ' υμάς ακούσαι δεί. τοσαύτα γαρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, χρήμαθ' υμίν άνεto those in need (S 58, ακούετε give the defendant a release ...οιον τοις δεηθείσι παρέχει). from all claims (S$ 15, 16), or

(4) On Phormio's public that the laws allow a claim to benefactions (SS 56, 57, χρήσιμος be set up when once such a reτη πόλει, and 8 58 ad in.). lease has been given (S8 23–5).

αρ' ούν όμοιος ουτοσί, σκο- Challenge him to prove any one πείτε.] Look on this picture and of these points, or anything like

them. If, for want of such $ 57 to end. The defendant proof, he resorts to ribaldry, not only implores your protec- don't attend to him, don't allow tion, but claims it as his right. his loud and shameless asserGenerous in his benefactions and tions to mislead you ; but careapart from his actual resources fully remember what you have enjoying credit for at least as 'heard on our side. If so, you much besides, he is enabled by will give a verdict which will be means of that good credit to be true to your consciences, true to of advantage, not to himself the cause of justice. (The clerk alone, but to yourselves as well. shall read you the law and the Do not suffer 80 worthy, 80 remaining depositions.) energetic, so generous a man of That is our case, gentlemen: business to be ruined by this I need not detain you any longer. abominable blackguard. Most 57. δείται και ικετεύει και άξιοι of the plaintiff's statements you σωθήναι.] Requests, implores

, will simply disregard as base- and claims your protection. Or. less calumny, but you

27 8 68, and 578 1, δέομαι και order him to prove either that ικετεύω και αντιβολώ. there was no will (cf. § 33), or ταύθ'.) Perhaps we should that there is some other lease read ταύθ'. besides that produced on our χρήμαθ' υμών ανεγνώσθη προσside (cf. § 9), or that he did not ηυπoρηκώς.] C. R. Kennedy

on that.

must

m

m

γνώσθη προσηυπoρηκως τα όσ' ούθ' ούτος ούτ' άλλος ουδείς κέκτηται. πίστις μέντοι Φορμίωνι παρά τους είδόσι και τοσούτων και πολλά πλειόνων χρημάτων

έστι, δι' ης και αυτός αυτό και υμίν χρήσιμός εστιν. 58 α μη προησθε, μηδ' επιτρέψετε ανατρέψαι τω μιαρώ

προσευ- Ζ. 2 Βekk. cum Alr. προεισθε prima manu Σ. πρόησθε Ζ (vulgo et correctus Σ). translates: 'It has been read you show that the defendant out to you, that he has acquired has (lit. he has been recited to such a heap of money as nei- you as having) provided you on ther he nor any one else pos- emergencies with larger sums sesses. This can hardly be of money than his own (ούτος right, particularly as such a i.e. our friend, the defendant's) blunt assertion of Phormio's or any one else's private foraffluence would be a very in- tune amounts to; but then he vidious statement for his friends has credit, &c.' The sentence to make, and would not ingra- πίστις μέντοι κ.τ.λ. shows how it tiate him in the eyes of the came to pass that Phormio was court. ευπορεϊν χρήματα (or enabled, as a capitalist in the χρημάτων) has two senses, (1) enjoyment of extensive credit “to be well of’; (2) to supply in the commercial world, to money.’ ευπορείν, says Lo- advance sums of money larger beck (Parergap.595), non solum than the private resources of significat abunde habere...sed any single individual. etiam suppeditare: επικουρίαν πίστις.] “Credit. Cf. S 44, ταις χρείαις εξευπορείν Ρlato Legg. πίστις αφορμή κ.τ.λ. ΧΙ. 153; χρήμαθ' υμίν προσ- 58. α μη προσθε.] “Do not ευπορικώς Dem. Phorm. 962. throw this away,' i. e. do not Cf. Apat. 894. 14' (Or. 33 8 7 sacrifice these advantages to the ευπορήσειν αυτώ δέκα μνας); de interests of the plaintiff.' reb. Chers. p. 94 (συνευπορούντας μηδ' επιτρέψετε ανατρέψαι.] εκείνη χρημάτων); Boeot. p. Possibly an unintentional collo1019 (Or. 40 8 36 χρήματα ευπο- cation of two compounds of ρήσας); Neaer. 1369. 10; Aeg- τρέπειν. One word, however, chin. Timarch. p. 121 ; Lycurg. might suggest the other. Do Leocr. p. 233; quibus inter se not suffer this wretch to overcollatis intelligitur, quanta sit turn it,' i.e. overthrow the deutriusque notionis contagia, & fendant from his high position Romanis quoque unius verbi and good credit. suppetendi angustiis conclusa.' [The metaphoris perhaps from (See note on Or. 40 § 36, and overthrowing a fabric of wealth, cf. 33 8 6 τριάκοντα μνάς συνευ

as in Aesch. Pers. 165, μή μέγας πορήσαι.)

πλούτος κονίσας ούδας άντρέψη We must here take the secon- ποδι όλβον δν Δαρείος ήρεν ουκ dary sense of εύπορείν, and ex- άνευ θεών τινός, i.e. injurioso plain the passage as follows: pede proruere.' P.] *The depositions read aloud to In Liddell and Scott the

6

τούτω ανθρώπω, μηδέ ποιήσητε αισχρον παράδειγμα, ως τα των εργαζομένων και μετρίως εθελόντων ζήν τοις βδελυρούς και συκοφάντεις υπάρχει παρ' υμών λαβείν» πολύ γάρ χρησιμώτερα υμίν παρά τώδε όντα υπάρχει.

δράτε γάρ αυτοί και ακούετε των μαρτύρων, οίον εαυ59 τον τοίς δεηθείσι παρέχει. και τούτων ουδέν ένεκα

του λυσιτελούντος εις χρήματα πεποίηκεν, αλλά φιλανθρωπία και τρόπου επιεικεία. ούκουν άξιον, ώ άνδρες Αθηναίοι, τον τοιούτον άνδρα προέσθαι τούτω, ουδε τηνικαύτα ελεεϊν ότ' ουδέν έσται τούτω πλέον, αλλά νύν ότε κύριοι καθέστατε σώσαι: ου γαρ έγωγή ορώ καιρόν εν τίνι αν μάλλον βοηθήσει τις αυτώ. phrase ανατρέπειν τράπεζαν 18 8 136, where δανείσαι τους τραexplained to upset a banker's πεζίταις is followed by έτυχεν table, i.e. to make him bank- ύστερον ανατραπήναι τάς τραπέrupt. The only passage quoted šas (Baiter and Sauppe, Orat. is Dem. 403. 7, where however Αtt. ΙΙ. 119. 6. 35). See 8 50 there is no reference whatever εξέστησαν, η. to a bankruptcy, but only to αισχρον παράδειγμα κ.τ.λ.] Α the overturning of a table to- disgraceful precedent that the wards the close of a disorderly property of men in business, banquet.

who live respectable lives, may In Andocides de Mysteriis, be obtained from you by mis§ 130, we have a curious pas- creants and pettifoggers.' K. sage stating that in Athens

υπάρχει, “ that the laws allow, there was a story current among

that it is a condition of your the old wives and the little polity.' children, that the house of 59. του λυσιτελ. εις χρήματα.] Hipponicus was haunted by an Pecuniary advantage ; instead unquiet spirit that overturned of being placed between the his table (Ιππόνικος εν τη οικία article and participle, as would αλιτήριον τρέφει, δς αυτου την be most natural, εις χρήματα is τράπεζας ανατρέπει). πώς oύν reserved for a more emphatic (the orator continues) η φήμη

ή φήμη position. . ή τότε ούσα δοκεί υμίν αποβήναι; καιρόν εν τίνι.] Confused beoιόμενος γάρ Ιππόνικος υιόν τρέ- tween εν τίνι καιρώ, and καιρόν φειν, αλιτήριον αυτώ έτρεφεν, δς εν ώ, κ.τ.λ. Cf. Οr. 56 8 24 n., ανατέτροφες εκείνου τον πλού- and Plat. Rep. p. 399 E Blov τον, την σωφροσύνην, τον άλλον ρυθμούς ιδείν κοσμίου τε και βίον άπαντα. But the only place, ανδρείου τίνες εισίν ούς ιδόντα so far as I can find, in which κ.τ.λ. Cf. Isocr. ad Dem. S 5 the phrase has a distinct refer- συμβουλεύειν, ών χρή...ορέγεσθαι ence to bankruptcy is the και τίνων έργων απέχεσθαι, η. Scholium on Dem. Timocr.

6ο τα μεν ουν πολλά ων Απολλόδωρος ερεϊ, νομίζετ' είναι

λόγον και συκοφαντίας, κελεύετε δ' αυτόν υμίν° επιδείξαι ή ως ου διέθετο ταύθ' ο πατήρ, ή ως έστι τις άλλη μίσθωσις πλην της ημείς δείκνυμεν, ή ως ουκ αφήκεν αυτόν διαλογισάμενος των εγκλημάτων απάντων α έγνω ο κηδεστης και τούτου και ούτος αυτός συνεχώρη

σεν, ή ως διδόασιν οι νόμοι δικάζεσθαι των ούτω βι πραχθέντων, ή των τοιούτων τι δεικνύναι. εάν δ' бі

άπορων αιτίας και βλασφημίας λέγη και κακολογή, μη προσέχετε τον νούν, μηδ' υμάς ή τούτου κραυγή 963 και αναίδεια εξαπατήση, αλλά φυλάττετε και μέμνησθε όσ' ημών ακηκόατε, κάν ταύτα ποιήτε, αυτοί τ' ευορκήσετε και τούτον δικαίως σώσετε, άξιον όντα νη τον Δία και θεούς άπαντας.

'Ανάγνωθι λαβών αυτοίς τον νόμον και τας μαρτυρίας τασδί.

ΝΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.

62

ο Βekk.

om. Ζ et Bekker st. cum Σ. P Bekk. vv Z cum Er (etiam Fø).

[ocr errors]

60. λόγον και συκοφ.] i.e. empty talk, and baseless mis. representation. For λόγος, mere talk, cf. Οr. 20, Lept. 8 101, ει δε ταύτα λόγους και φλυαρίας είναι φήσεις, εκείνο γ' ου λόγος.

επιδείξαι.] Plaintif is challenged to demonstrate,' not to rest content with vague calumny, but to proceed to prove, &c.

διαλογισάμενος.] See 8 23.

εγκλημάτων α έγνω.] Claims which were the subject of the award (γνώσις) of Deinias, “α Šyvw, quae disceptavit.' G. H. Schaefer. Cf. 8 17 init.

δεικνύναι.] sc. κελεύετε, “ tell him to try if he can show,' &c.

To be distinguished from επι-
δείξαι just above.

61. λέγη.] “Go on tallking,
&ο.
[φυλάττετε

Te may mean 'retain
in your mind, though the
middle is more usual. So
Aesch. Suppl. 179, αινώ φυλάξαι
τάμ' έπη δελτουμένας. But we
may also render it 'keep a
guard over him, though not,
of course,

"beware of him,' which would be φυλάττεσθε. Ρ.]

62. τον νόμον και τάς μαρτυρίας.] The context does not show what law or what depositions are referred to: possibly another vóuos of the same general purport as that recited before,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »