Page images
PDF
EPUB

δως μέν έμαυτώ μέλλοντι δικάζεσθαι, συνειδώς δ' υπεναντίαν ούσαν, είπερ ήν τοιαύτη, τους εμαυτώ συμ

φέρoυσι, κληρονόμος δε αν και ταύτης, είπερ ήν του22 μου πατρός, και των άλλων πατρώων ομοίως και ουκούν

το παρέχεσθαι μεν Φορμίωνι, γεγράφθαι δε Πασίωνος, ειάσθαι δ' υφ' ημών, εξελέγχεται κατεσκευασμένη Πο8 μεν η διαθήκη, ψευδής δ' ή του Κηφισοφώντος μαρτυρία. άλλ' εω Κηφισοφώντα ούτε γάρ νύν μοι προς

εκείνόν έστιν ούτ' εμαρτύρησεν εκείνος περί των εν 23 ταϊς διαθήκαις ενάντων ουδέν. καίτοι και τούτο σκο

πείτε, όσον εστί τεκμήριον, ώ άνδρες Αθηναίοι, του τούτους τα ψευδή μεμαρτυρηκέναι. ει γαρ ο μεν αυτός έχειν το γραμματείον μαρτυρών ουκ ετόλμησεν αντίγραφα είναι α παρείχετο Φορμίων των παρ' αυτό μαρτυρήσαι, ούτοι δε ούτε εξ αρχής ως παρίσαν έχοιεν αν ειπείν ούτε ανοιχθέν είδον προς το διαιτητή το γραμματείον, αλλά και μεμαρτυρήκασιν αυτοι μη εθέλειν έμε ανοίγειν, ταύτα ως αντίγραφά εστιν εκείνων

6

[ocr errors]
[ocr errors]

33, we have πείθουσα τον Ευκτήμονα την διαθήκην ανελεϊν ως ου χρησίμην ούσαν τους παισίfollowed by ο Ευκτήμων έλεγεν ότι βούλοιτ' ανελέσθαι την διαθήκης and ποιησάμενος πολλούς μάρτυρας ως ουκέτι αυτώ κέoιτο ή διαθήκη, ώχετο απιών. Cf. also Isaeus Οr. 1 (Cleonym.)8 14, ασθενών... εβουλήθη ταύτας τάς διαθήκας ανελεϊν, where Schömann remarks 'åvalpeîv est lúelv tollere, rescindere: αναιρείσθαι autem, de contractuum, testamentorumque tabulis, proprie est repetere ab eo, apud quem depositae fuerunt, quod fit a sublaturo.' In these passages, however, the phrase is used of a testator revoking his own will; here of an heir claiming his father's will, with a view to suppressing it.

Cf. note on Οr. 34 8 31.

22. τω παρέχεσθαι Φορμίωνι.] ‘By its being produced, not by, but to Phormio,'-elao lalo' and yet let alone, (not made away with,) by myself.' (See last note.) The pf. pass. ειάσθαι is apparently never used elsewhere.

23. αυτός έχειν.] That he had the document in his own keeping.'

εξ αρχής ως παρήσαν.] “Were present in the first instance' as witnesses when Pasion made his will. But it may be remarked that even supposing they were so present, it does not follow that they would know the contents of the document. (See note on Or. 46 § 2 and Becker's Charicles, Sc. ix. note 18.)

[ocr errors]

μεμαρτυρηκότες, τι άλλο ή σφών αυτών κατήγοροι γε

γόνασιν ότι ψεύδονται; 24 "Έτι τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, ως γέγραπται

τις αν εξετάσας την μαρτυρίαν γνοίη παντελώς τούτο μεμηχανημένους αυτούς, όπως δικαίως και αδίκως δόξει ταύτα ο πατήρ ούμός διαθέσθαι. λαβε δ' αυτήν την μαρτυρίαν, και λέγ' επισχων ου άν σε κελεύω, ίν' εξ αυτής δεικνύω.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. [Μαρτυρούσι παρείναι προς το διαιτητή Τισία, ότε προκαλείτο Φορμίων Απολλόδωρον, ει μή φησιν

αντίγραφα είναι των διαθηκών των Πασίωνος.]
25 Επίσχες. ενθυμείσθε ότι των διαθηκών γέγραπ-

ται των Πασίωνος. καίτοι χρήν τους βουλομένους
ταληθή μαρτυρείν, ει τα μάλιστ' εγίγνετο η πρόκλη-
σις, ως ουκ εγίγνετο, εκείνως μαρτυρείν. λέγε την
μαρτυρίαν απ' αρχής πάλιν.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ.

I 109 Μαρτυρούσι παρείναι προς τη διαιτητή Τισία. Μαρτυρούμεν" παρημεν γαρ δή. λέγε.

ότε προκαλείτο Φορμίων Απολλόδωρον.

SS 24-26. Let us now examine the terms of the deposition and we shall see that its object is to make it appear by any means, fair or foul, that my father made this will. It speaks of the will of Pasion ;' whereas it ought to have run the will which Phormio asserts to have been left by Pasion ;' and you are aware that there is a vast difference between a thing being really true and Phormio's saying so.

24. ώς γέγραπται κ.τ.λ.] i.e. εί τις εξετάσειεν ως γέγραπται ή

μαρτυρία, γνοίη κ.τ.λ.

δικαίως και αδίκως δόξει.] That
rightly or wrongly it may ap-
pear that my father made this
will.' A singular expression,
the adverbs belonging to δόξει
and not to διαθέσθαι.

25. ει τα μάλιστα.] If it
were ever so true that the chal-
lenge took place, which I utterly
deny.'--εκείνως, “in a form whic!
I am about to shew,' viz. in
8 26 των διαθηκών (not των Πα-
σίωνος) but ών φησι Φορμίων Πα-
σίωνα καταλιπείν.

[ocr errors]
[ocr errors]

Και τούτο, είπερ προκαλείτο, ορθώς αν εμαρτύρουν. ει μή φησιν αντίγραφα είναι των διαθηκών των

Πασίωνος. 26 "Έχε αυτού. ουδ' αν είς έτι δήπου τούτ' εμαρτύ

ρησεν, ει μή τις και παρήν διατιθεμένω τώ πατρί το εμώ αλλ' ευθυς αν είπε τι δ' ήμεϊς ίσμεν, εί τινές « εισι διαθήκαι Πασίωνος ;και γράφειν αν αυτόν ήξίωσεν, ώσπερ εν αρχή της προκλήσεως, «εί μή

φημ' εγώ αντίγραφα είναι των διαθηκών, ων φησι Φορμίων Πασίωνα καταλιπείν,” ου « των Πασίω

νος." τούτο μεν γάρ ήν είναι διαθήκας μαρτυρείν όπερ ήν τούτοις βούλημα, εκείνο δε φάσκειν Φορμίωνα" πλείστον δε δήπου κεχώρισται το τείναι και

το τούτον φάσκειν. 27 "Ίνα τοίνυν ειδήτε υπέρ ηλίκων και όσων ήν το

κατασκεύασμα το της διαθήκης, μικρά ακούσατέ μου. ήν γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, τούτο πρώτον μεν υπέρ του μη δούναι δίκην ών διεφθάρκει ήν εμοί μεν ου

26. εί τινές εισι.] if there is hands; and (3) to obtain conany will of Pasion's at all.” trol over all the rest of the

ώσπερ εν αρχή της προ- family property. κλήσεως.] ώσπερ should perhaps 27. κατασκεύασμα.] The “fabe struck out.

brication,' “forgery,' of the will. φάσκειν] (sc. είναι διαθήκας.) Cf. κατασκευάζειν in 88 13 and 20. Here, as often, used with the ων διεφθάρκει ην...] • Το collateral notion of saying what escape the penalty of having is untrue. Thus both onui and corrupted her whose name I páokw are used in Soph. El. 319 cannot here mention withof promising without perform- out impropriety, but whom ing: φησίν γε φάσκων δ' ουδέν you yourselves know without ών λέγει ποιεί. [For the whole my naming her.' sentence, cf. Εur. Alc. 528 χωρίς “delicacy of allusion, cf. note το τείναι και το μη νομίζεται.] on 8 3.)-ών διεφθάρκει ην is

$S27, 28.] An examination equivalent to της διαφθοράς της of the terms of the Willproves γυναικός ήν (or του διεφθαρκέναι that Phormio had important ταύτην ήν). The substantive is motives for forging it, viz. (1) here thrown into' the verb as to escape the penalty for se- in Fals. Leg. § 238 p. 415 év ducing one who shall be name- αυτοίς οίς ετιμάσθε, in the very less, (2) to secure all my father's honours you enjoyed,' where money that was in my mother's Shilleto quotes de corona § 312

(For this

6

n

καλόν λέγειν, υμείς δ' ίστε, κάν εγώ μη λέγω, έπειθ' υπέρ του κατασχεϊν όσα ήν τώ ημετέρω πατρί χρήματα παρά τη μητρι, προς δε τούτοις υπέρ του και των άλλων των ημετέρων απάντων κυρίω γενέσθαι. ότι δ' ούτω ταύτ' έχει, της διαθήκης αυτής ακούσαντες γνώσεσθε φανήσεται γαρ ου πατρός υπέρ υιέων γράφον

τος έoικυία διαθήκη, αλλά δούλου λελυμασμένου τα 28 των δεσποτών, όπως μη δώσει δίκην σκοπούντος. λέγε ΙΙΙΟ

δ' αύτοϊς την διαθήκην αυτην, ήν ούτοι μετά της προκλήσεως μεμαρτυρήκασιν υμείς δ' ενθυμείσθε ά λέγω.

ΔΙΑΘΗΚΗ. °[Τάδε διέθετο Πασίων 'Αχαρνεύς: δίδωμι την έμαυτού γυναίκα 'Αρχίππην Φορμίωνι, και προίκα επιδίδωμι 'Αρχίππη τάλαντον μεν το έκ Πεπαρήθου, ώσπερ Z cum libris. Ús tepi E in margine.

περί G. Η. Schaefer. Únèp Bekk. et Dindf. cum H. Wolf.

A

[ocr errors]

om. Σ.

εφ' οίς έλυμήνω and a striking instance from Plato, Phaedo p. 94 c. We may add Meid. & 189 p. 576 εφ' οίς έλειτούργουν υβρίζειν and Αr, Ach. 677, ου γάρ αξίως εκείνων ων εναυμαχήσαμεν γηρο. βοσκούμεσθ' υφ' υμών. Cf. Οr. 55 8 32.

υπέρ του κατασχεϊν.] • for the purpose of securing.' So inf. § 47 όπως την αφορμήν της τραπέζης κατάσχοι.

κυρίω γενέσθαι.] The dative is used as though the sentence had begun with η διαθήκη κατεσκεύαστο Φορμίωνι instead of with its equivalent in sense ñy od κατασκεύασμα το της διαθήκης. The regular construction would of course require κύριον (proposed by Lambinus and approved by G. H. Schaefer).

λελυμασμένου.] Also a deponent perfect in Or. 19 & 105

and Or. 21 8 173 (λελύμαν-
ται). The inf. is found as
pass. in Οr. 20 8 142.--The
sense is :-'a slave who is think.
ing how to escape punishment
for having wronged, dishonour.
ed, his master's household,
damaged his master's property.'
τα των δεσποτων refers to his
master's wife [but is expressed
purposely in a general way.
Aeschylus however uses γυναι-
κός λυμαντήριος in this sense,
Ag. 1413 and Cho. 751. P.]

διαθήκην μετά της προκλήσεως.]
8 12 προσεμαρτύρουν τη προκλήσει
την διαθήκην and 15 πρόκλησιν
όμου διαθήκη μαρτυρείν. The
Μss have πρό, which is altered
by Reiske into μετά and by
Dobree into διά (cf. 8 31 την
μίσθωσιν ήν τον αυτόν τρόπον
διά προκλήσεως ενέβαλοντο).

το εκ Πεπαρήθου...το αυτόθεν.]

τάλαντον δε το αυτόθεν, συνοικίαν εκατόν μνών, θεραπαίνας και τα χρυσία και τάλλ' όσα εστιν αυτη ένδον. άπαντα ταύτα 'Αρχίππη δίδωμι.

Ηκούσατε, ώ άνδρες Αθηναίοι, το πλήθος της προικός, τάλαντον εκ Πεπαρήθου, τάλαντον αυτόθεν, συνοικίαν εκατόν μνών, θεραπαίνας και χρυσία, και τάλλα, φησίν, όσα εστίν αυτή, δίδωμι, τούτω τώ γράμματι και του ζητήσαι τι των καταλειφθέντων απο

κλείων ημάς. 29 Φέρε δή δείξω την μίσθωσιν υμίν καθ' ήν έμεμί

σθωτο την τράπεζαν παρά του πατρός ούτος. και γαρ έκ ταύτης, καίπερ εσκευωρημένης, όψεσθε ότι πλάσμα όλον εστίν η διαθήκη. δείξω δ' ήν ούτος παρέσχετο

«Malim των......των.Dobree. and knavery he is far from a

Sumsin gross, charged on land, fool.) are meant (as Pabst and Ken- The terms of the 'lease' shall nedy understand it); not annual now be read and examined. rents (as G. H. Schaefer sup- (1) No one would have paid poses).-Οη συνοικίαν see notes so large a rent, as that alleged, on Οr. 36 SS 6 and 34.

for the banking business. και του ζητήσαι... αποκλείων.] (2) No one would have comSee on Οr. 40 8 15 εάν τι ούτοι mitted the rest of his property to των πατρώων επιζητώσι.

a man under whose management SS 29–36. Again, the 'lease' the Bank got into debt. upon which Phormio took the (3) The stringency of the probank from my father, though viso preventing Phormio from itself a fabrication, will prove doing business as a banker on the Will' αη utter forgery. his own account is inconsistent

It concludes with a clause with the singularly generous stating that my father owes terms of the will and proves the eleven talents to the bank. This latter to be a forgery. was added in order that what- 29. την μίσθωσιν κ.τ.λ.] See ever sums were traced to Phor- Οr. 36 38 4-6.-και γάρ εκ mio, might be made out to have ταύτης, “ for from this too,&c. been paid' in discharge of this [The clause καίπερ εσκευωρημένης debt, and not embezzled.—(You reads unlike the style of Deimagine perhaps that, as Phor- mosthenes. P.] mio speaks bad Greek, he is πλάσμα.] Cf. πέπλακε in line merely a foreigner and a fool. 10 of Argument, and Or. 368 33. To be sure, he is anything but a Hesychius has πλάσμα σχημαgood Greek in hating those he Tloubs (late Greek 'pretence'). ought to honour, but in villany ψεύσμα. ή κτίσμα.

« PreviousContinue »