Page images
PDF
EPUB

ταύτα. αλλ' όμως και τους είκοσι, τους χρόνους, τους πεπραγμένους εξελέγχεται ψευδή, ταύτα μαρτυρείν

ουκ ώκνησεν ουτοσί Στέφανος. 37 Είτα λέγει περιών ως εμαρτύρησε μεν Νικοκλής

επιτροπεύσαι κατά την διαθήκην, εμαρτύρησε δε Πασικλής επιτροπευθήναι κατά την διαθήκην. εγώ δε αυτά ταύτ' οίμαι τεκμήρια είναι του μήτ' εκείνους τάληθή μήτε τουσδε μεμαρτυρηκέναι. ο γαρ επιτροπεύ- III3 σαι κατά διαθήκας μαρτυρών δήλον ότι καθ' οποίας

αν είδείη, και ο επιτροπευθήναι κατά διαθήκας μαρ38 τυρών δήλον ότι καθ' οποίας αν είδείη. τί ούν μαθόντες εμαρτυρείτε υμείς εν προκλήσει διαθήκας, αλλ' ουκ

9 παθόντες H. Wolf et Dindf. (1867). μαθόντες Bekker Zet Dindf. (1846 and 1855) cum

τοις εικόσι...εξελέγχεται ψευδή.] set of facts, the former to ano•That which the facts, the dates, ther? It's the old story; they the probabilities of the case, divided the responsibility of the shew to be false, Stephanus the wrong; the guardian and ward defendant has not scrupled to deposed to the guardianship as bear witness to.’ Κ. For τοις being under the will, and the εικόσι see esp. 88 9-14. τοις other witnesses, under cloak of a χρόνοις seems inexplicable, ex- challenge, deposed to the contents cept as a rhetorical flourish, for the scandalous contents of the we have had nothing like an will.? argument from dates; and Do. 37. κατά την διαθήκην.] Οr. bree rightly asks Quomodo ?. 36 8 8 Φορμίων την μέν γυναίκα Even τοϊς πεπραγμένοις is barely λαμβάνει κατά την διαθήκην, τον justifiable, unless it is to be δε παϊδα επετρόπευεν. referred to SS 15-18.

καθ' οποίας αν ειδείη.] would 88 37-39. Phormio attempts know the purport of (the terms to prove the existence of the of) such will.' [The repetition 'will, by going about saying of the clause δήλον-ειδείη seems that Nicocles gave evidence to needless, and perhaps is due to having been guardian, and Pa- a copyist. P.] sicles to having been in ward- 38. τι μαθόντες.] Μadvig, Gk. ship, under the will. Why then Synt. § 176 (b) R.; or Goodwin's were not the terms of the will Moods and Tenses § 109 (b). deposed to by Nicocles and Pa. [ What then induced you to sicles, instead of by Stephanus give evidence of a will in con. and his friends ? Was it because nexion with a challenge, instead the former did not know the of letting them prove it for you?' terms? If not, much less could P.] the latter. How then came the υμείς.] sc. οι περί Στέφανον.latter witnesses to depose to one

εκείνους Nicocles and Pasicles.

[ocr errors]

εκείνους ειάτε; ει γαρ αν μη φήσουσιν ειδέναι τα γεγραμμένα εν αυταίς, πως υμάς οδόν τ' είδέναι τους μηδαμη μηδαμώς του πράγματος εγγύς ; τί ποτ' ουν οι

μεν εκείνα, οι δε ταύτα εμαρτύρησαν και όπερ είρηκα 39 και πρότερον, διείλοντο ταδικήματα, και επιτροπεύσαι

μεν κατά διαθήκην ουδέν δεινόν ηγείτο μαρτυρείν και μαρτυρών, ουδ' επιτροπευθήναι κατά διαθήκην, αφαιρων εκάτερος το μαρτυρεϊν τα εν ταις διαθήκαις υπό τούτου γεγραμμένα, ουδε καταλιπείν τον πατέρα αυτώ επιγεγραμμένον γραμματείον διαθήκην, ουδε τα τοιαυτα διαθήκας δε μαρτυρείν, εν αις χρημάτων του σούτων κλοπή, γυναικός διαφθορά, γάμοι δεσποίνης, πράγματα αισχύνην και ύβριν τοσαύτην έχοντα, ούδείς ήθελε πλήν ούτοι, πρόκλησιν κατασκευάσαντες, παρ' ών δίκαιον της όλης τέχνης και κακουργίας δίκην

λαβείν. 40

"Ινα τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, μή μόνον εξ ων

και μηδαμή Ζ. οι μεν...οι δε.] Nicocles and 8 4, where the γάμος leads to a Pagicles...οι περί Στέφανον.-εί- γραφή ύβρεως being threatened ρηκα και πρότερον refers to 8 18. by Apollodorus.

39. αφαιρών εκάτερος.] i. . $$ 40–42. In bar of the preboth of them declining to depose vious action, Phormio pleaded to the terms entered in the will a discharge deposed to have by Phormio, not by Pasion him. been granted by me, releasing self as is alleged.

him from all further claims. καταλιπείν] sc. δεινόν ηγείτο This is false, as I shall prove at μαρτυρείν. The previous parti- the proper time ; but suppose you cipial sentence is subordinate assume it to be true, it shews only, and does not carry κατα- that Stephanus has given false λιπείν with it. There was no evidence and that the will to danger in a minor (i. e. Pasi. which he bears witness is a cles) deposing, that his father forgery. For no one would be had left him a document entitled so foolish as to take the preΚ.

caution of having witnesses preFor επιγεγραμμένον διαθήκης sent when he gave a discharge cf. Virg. Εcl. III. 106 inscripti to a lessee with a view to getting nomina regum... flores.'

rid of any claims against himχρημάτων κλοπή.] 34 υφήρη- self on the part of that lessee; ται and 8 81 init. -γυναικός δια- and yet allow the lease' itφθορα 8 27 and 3.-On ύβριν cf. self and the 'willto remain

[ocr errors]

6

a

“ a will. »»

[ocr errors]

εγώ κατηγορώ και ελέγχω δηλος υμίν γένηται τα ψευδή μεμαρτυρηκως ουτοσί Στέφανος, αλλά και εξ ών πεποίηκεν και παρασχόμενος αυτόν, τα πεπραγμένα εκείνω βούλομαι προς υμάς είπεϊν. όπερ δ' είπον αρχόμενος του λόγου, δείξω κατηγόρους γιγνομένους αυτούς εαυτων. τήν γάρ δίκην, έν ή ταύτα εμαρτυρήθη, παρε

γράψατο Φορμίων προς εμέ μη εισαγώγιμον είναι ως ΙΙΙ4 41 αφέντος εμού των εγκλημάτων αυτόν. τούτο τοίνυν

εγώ μέν οίδα ψεύδος ον, και ελέγξω δε, όταν είσίω προς τους ταύτα μεμαρτυρηκότας' τούτω δε ουχ οϊόν τε τούτ' ειπείν. εί τοίνυν αληθή πιστεύσαιτείναι την άφεσιν, ούτω και μάλιστ' άν ούτος φανείη ψευδή μεμαρτυρηκως και κατεσκευασμένης διαθήκης μάρτυς γεγονώς. τίς γαρ ούτως άφρων ώστε άφεσιν μεν έναντίον μαρτύρων ποιήσασθαι, του βεβαίαν αυτή την

αυτώ Ζ. sealed to his detriment. The plea ject in having witnesses to his is therefore inconsistent with the alleged åpeous of Phormio would evidence and the lease is incon- be to ensure his own απαλλαγή, sistent with the will; and thus that is, his getting quit of any the whole affair is proved to be counter-claim on the part of a fabrication and a fraud. the latter. Οr. 33 8 3, πάντων

40. παρεγράψατο ως αφέν- απαλλαγής και αφέσεως γενοτος.] See notes on Οr. 36 Ar- μένης. gument l. 23 and ib. § 29. The If απαλλαγή were synonymous distinction there drawn between with άφεσις, we should have to αφιέναι and απαλλάττειν may be render 'in order to make his disexemplified thus:

charge of Phormio's dues valid.' αφήκε μέν'Απολλόδωρος ο απαλ. •Who would be such a fool,' λαγείς, απήλλαξε δε Φορμίων και he would then ask, 'as to give an αφεθείς.

άφεσις in presence of witnesses 41. τούτω κ.τ.λ.] Stephanus, and so lose all right to further however, has no right to declare claims?' But the sense is that the evidence to the release rather: 'Admit it true that the is false. [The meaning is, that plaintiff gave a release to PhorStephanus was in league with mio in the presence of witnesses Phormio, and therefore was not with a view to his own riddance in a position to deny, though of any counter-claim on Phor. he knew it to be untrue, any mio's part; no one who had plea of Phormio's against A.] (as alleged) done this, would

του βεβαίαν αυτή την απαλ- be such a fool as to allow the λαγήν είναι.] The plaintif's ob- compacts and agreements, the

[ocr errors]

43

απαλλαγής είναι, τάς δε συνθήκας και τας διαθήκας

και τάλλα, υπέρ ών έποιείτο την άφεσιν, σεσημασμένα 42 εάσαι καθ' αυτού κείσθαι; ουκούν εναντία μεν η

παραγραφή πάσι τοις μεμαρτυρημένοις, εναντία δε, ήν ανέγνων υμίν άρτι, μίσθωσις, τήδε τη διαθήκη ουδέν δε των πεπραγμένων ούτ' εύλογον ούθ' απλούν ούθ' ομολογούμενον αυτό εαυτό φαίνεται. εκ δε τούτου του τρόπου πάντα πεπλασμένα και κατεσκευασμένα ελέγχεται.

“Ως μεν τοίνυν έστιν αληθή τα μεμαρτυρημένα, ούτ' αυτόν τούτον ούτ' άλλον υπέρ τουτου δείξαι δυνήσεσθαι νομίζω.. ακούω δ' αυτόν τοιούτόν τι παρεσκευάσθαι λέγειν, ως προκλήσεώς έστιν υπεύθυνος, ουχί μαρτυρίας, και δυοϊν αυτό προσήκει δούναι λόγον, ου πάντων των γεγραμμένων, είτε προκαλείτό

Zet Dind. cum libris. του τούτου τρόπου Bekker: cum Reiskio. will, &c. (και τάλλα 8c. περί την 88 43-36. Stephanus will μίσθωσιν) to remain in existence urge, that he is not responsible to his own detriment. No! if for a deposition but for a chal. he had given a receipt, he would lenge, and for the latter on two have opened and suppressed the points only, (1) the question documents. But as a fact, he had whether Phormio made this not touched them, and his re- challenge or not, and (2) whether fraining from suppressing them I refused it ; and that the terms is thus inconsistent with the of the challenge mentioned in the alleged grant of a release to deposition are Phormio's busi. Phormio. ποιήσασθαι άφεσιν ness, not his. If so, the witness not 'to get' but to give à re- ought to have had the words lease,' αφείναι, as any verb erased when his deposition was in Greek may be resolved into drawn up; it is now too late to the cognate substantive with disclaim them, and he is bound ποιείσθαι.' Shilleto on Fals, in this trial by the terms of his Leg. 8 103.

own plea that he gave true 42. εναντία μίσθωσις...διαθή- testimony, in testifying to that κη.] 88 34-36.

For πεπλασ- which is written in the record.' μένα cf. Οr. 36 8 33. -εκ τούτου προκλήσεως υπεύθυνος] liable to του τρόπου, in this manner.” be prosecuted for giving evi. Kennedy, doubtless following dence of a pretended challenge Bekker's text (εκ του τούτου that never took place. This is τρόπου), translates : just what clear from what follows: del you might expect from this αυτόν δούναι λόγον είτε προύκαman's character.'

λείτο Φ. ή μή. P, S. D. ΙΙ,

6

με ταύτα Φορμίων ή μη, και ει μή έδεχόμην έγώ ταύτα μεν γαρ απλώς αυτός μεμαρτυρηκέναι φήσει, τα δ'

άλλα εκείνον προκαλείσθαι, ει δ' έστιν ή μη ταύτα, 44 ουδέν προσήκειν αυτώ σκοπεϊν. προς δη τον λόγον

τούτον και την αναίδειαν βέλτιόν εστι μικρά προειπεϊν υμίν, ίνα μη λάθητε εξαπατηθέντες. πρώτον μεν, όταν 1115 έγχειρη λέγειν τούτο, ως άρα ου πάντων υπεύθυνος έστιν, ενθυμείσθε ότι διά ταύτα ο νόμος μαρτυρεϊν εν γραμματείω κελεύει, ίνα μήτ' αφελεϊν εξή μήτε προσθεϊναι τοϊς γεγραμμένοις μηδέν. τότ' ουν αυτόν έδει

ταύτ' απαλείφειν κελεύειν, ά νύν ού φησι μεμαρτυρη45 κέναι, ου νύν ενόντων αναισχυντείν. έπειτα και τότε

σκοπείτε, ει εάσαιτ' αν εναντίον υμών έμε προσγρά-
ψαι τι λαβόντα το γραμματείον. ου δήπου. ούκουν
ουδε τούτον αφαιρεϊν των γεγραμμένων εάν προσήκει
τις γαρ αλώσεται έτι ποτέ ψευδομαρτυριών, ει μαρ-
τυρήσει τε ά βούλεται και λόγον ών βούλεται δώσει και
αλλ' ουχ ούτω ταύτα ούθ' ο νόμος διεϊλεν ούθ' υμίν
ακούειν προσήκει" αλλ' εκείνο απλούν και δίκαιον.

4 έτι ποτέ (legebatur πώποτε') Dindf. TÁTOTE Z cum libris.
44. μαρτυρείν εν γραμματείω.] ου νυν, ενόντων, αναισχυντείν.]
*All testimonial evidence was • The terms being in the depo-
required to be in writing in sition, he ought not to have
order that there might be no the impudence to repudiate
mistake about the terms and them now.'
the witness might leave no sub- ei táoait' äv.] When el stands
terfuge for himself when con- for είτε or πότερον, to express
victed of falsehood.' C. R. an alternative of probabilities,
Kennedy in Dict. Antiq. 8. v. it sometimes takes äv, which
Martyria.

would, in the ordinary sense of
απαλείφειν.] Used of any ob. εί, be inadmissible.
literation or

erasure whether 45. αλώσεται ... ψευδομαρτυ-
the document was

a tablet ριών.] For the gen. cf. Οr. 24 of wax, or, as in this case, of 8 102 εάν τις αλώ κλοπής και μη Some other material, as we , τιμηθή θανάτου ..., και εάν τις learn from Or. 46 § 11 where αλής της κακώσεως των γονέων...) the deposition in question is κάν αστρατείας τις όφλη. (Küh. described as λελευκωμένον and ner, Gk. Gr. 8 419, 2 p. 331).not έν μάλθη γεγραμμένον. ων βούλεται, supply μόνον.

« PreviousContinue »