Page images
PDF
EPUB

τί γέγραπται; τί μεμαρτύρηκας και ταύθ' ως αληθή δείκνυε. και γαρ αντιγέγραψαι ταύτα αληθή μεμαρ

τύρηκα, μαρτυρήσας τα εν τω γραμματείω γεγραμ46 μέναου το και το των εν τω γραμματείω. ότι δ' ούτω ταύτ' έχει, λαβε την αντιγραφήν αυτήν μοι. λέγε.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
ΓΑπολλόδωρος Πασίω- Στέφανος Μενεκλέους 'Α-

νος Αχαρνεύς Στεφάνω χαρνεύς ταληθή εμαρ-
Μενεκλέους 'Αχαρνεί τύρησα μαρτυρήσας τα
ψευδομαρτυριών, τίμη- εν τω γραμματεία γε-
μα τάλαντον. τα ψευδή γραμμένα.]°
μου κατεμαρτύρησεΣτέ-
φανος μαρτυρήσας τα
έν τω γραμματεία γε-
γραμμένα.
Ταύτα ούτος αυτός και αντεγράψατο, α χρή μνημο- 1116

6 om. Σ.
1 Στέφανος Μενεκλέους Αχαρνεύς cum Reiskio Bekker.

om, Z
cum libris.
8 Bekker (Berlin ed.). om. Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum 2.

αντιγέγραψαι.] "You have *είρω.) ρηθήσεται however is pleaded' in answer to the in- found in Thuc. 1. 73, Ar. Ethics dictment or plaint (añžis); see ΙV. 1. 14, and Rhet. I. 12 and 13. Dict. Antiq. 8. v. Antigraphe. 88 47-50. I hear they pro“The two pleadings together, pose to speak of my original the plaint on the left side, the action and to denounce it as plea on the right, form (as we fraudulent and vexatious. But should say) the issue on the I submit that this would be irrecord. The deposition com- relevant to the present issue, and plained of was annexed.' C. R. I claim that, instead of their Kennedy.-το και το go and being allowed to go into the 80 ;' this or that, cf. τόσα και proofs of the original claim τόσα in Οr. 34 8 24.

which they debarred me from 46. επ' εξαπάτη.] Οr. 20 adducing, they should be com(Lept.) 8 98 εξαπάτης ένεκα.- pelled, in interests of justice ρηθησομένους. This future is and for the convenience of the used chiefly in the participle jury, to keep to the record, and and infinitive, while the “third prove that the testimony by future' is probably confined to which they deprived me of those the third person singular elpń proofs was true. σεται. (Veitch Greek Verbs 8. ν.

νεύειν υμάς, και μη τους επ' εξαπάτη νύν λίγους υπό τούτου ρηθησομένους πιστοτέρους ποιείσθαι των νόμων και των υπό τούτου γραφέντων εις την αντι

γραφής. 47

Πυνθάνομαι τοίνυν αυτούς και περί ών έλαχαν την εξ αρχής δίκην έρείν και κατηγορήσειν, ως συκοφαντήματα ην, εγώ δ' ον μέν τρόπον εσκευωρήσατο την μίσθωσιν, όπως την αφορμήν της τραπέζης κατάσχοι, είπον και διεξήλθον υμίν, υπέρ δε των άλλων ουκ αν οιός τ' είην λέγειν άμα και τούτους ελέγχειν

περί της μαρτυρίας" ου γαρ ικανόν μοι το ύδωρ εστίν. 48 ότι δ' ουδ' υμείς εθέλοιτ' άν είκότως ακούειν περί τού

των αυτών, εκείθεν είσεσθε, αν λογίσησθε προς υμάς αυτούς ότι ούτε νύν εστι χαλεπόν περί ων μη κατηγόρηται λέγειν, ούτε ψευδείς αναγνόντα μαρτυρίας απο

φεύγειν. αλλ' ουδέτερόν γε δίκαιον τούτων ουδ' αν 49 εις φήσειεν είναι, αλλ' και εγώ προκαλούμαι νύν.

πείτε δε ακούσαντες. εγώ γάρ αξιώ, ούς μέν αφείλοντό με ελέγχους περί των εγκλημάτων, ούς προσήκον ήν ρηθήναι, μη ζητείν αυτούς νύν, αίς δε αφείλοντο μαρτυρίαις, ως εισίν αληθείς, δεικνύναι. ει δ' όταν μεν την δίκην είσίω, τας μαρτυρίας με ελέγχειν αξιώσουσιν,

όταν δε ταύταις επεξίω, περί των εξ αρχής εγκλη

σκο

47. περί ών έλαχον.] The original indictment of Phormio in the δίκη αφορμής to which Οr. 36 is a παραγραφή.-όπως κατάσχοι, sup. 8 27.--είπον και διεξήλθον Sc. in 8S 29-36.-On το ύδωρ, see note on Οr. 54 8 36.

48. ούτε νύν κ.τ.λ.] 1.θ. “it is easy enough for my opponents to introduce into their reply matter that is irrelevant to the case and is no part of my in. dictment, just as formerly it

was easy enough for them to get an acquittal by reciting false depositions.'

Whether, with Dobree, we read ούτε (τότε) ψευδείς or not, we must in either case take the second clause as a pointed refer. ence to the former trial.

49. αϊς δ' αφείλοντο μαρτυρίαις] Sc. τους ελέγχους.-Οη την δίκην εισίω see note on 8 7 προς εκείνους εισίω.

μάτων λέγειν με κελεύσουσιν, ούτε δίκαια ούτε υμίν 5ο συμφέροντα ερoύσιν. δικάσειν γάρ ομωμόκατε υμείς

ου περί ών αν ο φεύγων αξιοί, άλλ' υπέρ αυτών ων αν η δίωξις ή. ταύτην δ' ανάγκη τη του διώκοντος λήξει δηλούσθαι, ήν εγώ τούτω ψευδομαρτυριών είληχα. μη δή τούτ' αφεις περί ων ουκ αγωνίζεται λεγέτω μηδ' 117

υμείς εάτε, αν άρα ούτος αναισχυντή. 51 Οίμαι τοίνυν αυτόν ουδέν ουδαμή δίκαιον έχοντα

λέγειν ήξειν και επί τούτο, ως άτοπον ποιώ, παρα-
γραφήν ηττημένος, τους διαθήκην μαρτυρήσαντας δι-
άκων, και τους δικαστές τους τότε φήσειν διά τους
αφεϊναι μεμαρτυρηκότας άποψηφίσασθαι μάλλον ή
διά τους διαθήκην μαρτυρήσαντας. εγώ δ', ώ άνδρες
'Αθηναίοι, νομίζω πάντας υμάς είδέναι ότι ουχ ήττον
τα πεπραγμένα ειώθατε σκοπεϊν ή τας υπέρ τούτων
παραγραφάς περί δη των πραγμάτων αυτών τα ψευ-
δή καταμαρτυρήσαντες ουτοί μου ασθενείς τους περί

Ο οίομαι Ζ (cf. Οr. 36 8 18).
και ουδαμή Ζ. cum Reiskio Bekker, φήσει Z cum libris.

[ocr errors]

1

50. περί...υπέρ.] 8 11 2.- main issue (like the defendant) δίωξις. (Dem.) Οr. 47 $ 70. οι crippled my case on the special δε νόμοι τούτων κελευόυσι την plea. Where all gave false eviδίωξιν είναι. Τhe word is also dence, it is not enough for any found in Antiphon Or. 6 § 7 individual defendant to point την δίωξιν ευσεβείας ένεκα ποιείσ. out that some other witness θαι.-On λήξει...είληχα cf. Οr.36 damaged my case more than he 8 50 λήξεων.

did, but to prove that his own S$ 51–52. The defendant will evidence is true, urge that the jury in the former 51. αφεϊναι] 8ο. των εγκληtrial were led to dismiss my suit μάτων Φορμίωνα. Οr. 36 88 23 by reason of the witnesses in sup. -25. port of the discharge on which τα πεπραγμένα.] The facts of Phormio's special plea was based; the case on its merits, as opand not by reason of those who posed to the special plea. See (like himself) gave evidence to the note on Or. 36 Argument I. 25 will, as part of the main issue. άπτεται της ευθείας κ.τ.λ. But I reply that every one knows ασθενείς εποίησαν κ.τ.λ.] that juries look to the main issue "Weakened my arguments on as well as to the special plea, the special plea.' This need and I contend that witnesses to the not imply that he actually

52 της παραγραφής εποίησαν λόγους, χωρίς δε τούτων

άτοπον, πάντων τα ψευδή μαρτυρησάντων, τίς μάλιστα έβλαψεν αποφαίνειν, αλλ' ουχ ως αυτός έκαστος αληθή μεμαρτύρηκε δεικνύναι. ου γάρ, αν έτερον

δείξη δεινότερα ειργασμένον, αποφεύγειν αυτώ προσ! ήκει, αλλ' αν αυτός ως αληθή μεμαρτύρηκεν αποφώνη. 53 'Εφ' ώ τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, μάλιστ' απο

λωλέναι δίκαιός έστιν ουτοσί Στέφανος, τούτ' ακούσατέ μου. δεινόν μέν γάρ έστιν ει και καθ' ότου τις ούν τα ψευδή μαρτυρεί, πολλώ δε δεινότερον και πλείονος οργής άξιον, 'εί κατά των συγγενών ου γάρ τους γεγραμμένους νόμους και τοιούτος άνθρωπος μόνον, spoke; as a matter of fact, we 'Intelligisne (asks Cobet) quae find the court would not listen sint τα της φύσεως οικεία opto him (s 6).

positα τους νόμους τους γεγραμSS 53–56. By giving false μένοις ? Non opinor. Sed atet evidence against me, the defen- in oikeia vocabulum quo non est dant has done wrong to the un- aliud apud Oratores tritius et written laws of natural affection, frequentius, nempe τα της φύσεως for my wife is his first cousin. δίκαια αναιρεί, veluti in Οrat. Very different has been the con- ΧΧV. 28 προφάσεις πλάττων και duct of my wife's father, Deinias, ψευδείς αιτίας συντιθείς τα κοινά who holds himself debarred by δίκαια ανατρέψειν οίει. Rectissime the claims of kinship from giving igitur componuntur τα της φύσεως even true evidence on my behalf δίκαια et τα των νόμων δίκαια, against my opponent Stephanus, quæ commemorat idem Orator who is his sister's son.

ΧΧV. 3 μεθ' εαυτου δείξων εκάτερος 53. απολωλέναι.] To be put τα των νόμων δίκαια' (Νουα Lecto death' for bearing false wit- tiones p. 619).-τα της φύσεως ness against his own relations, οικεία may however be retained Apollodorus having married the in spite of the above suggestion, first cousin of Stephanus. and we may readily render it καθ' ότου τις oύν]

= καθ'

“ natural relationship' or better ότουουν όστισουν; like οπωστι- the home-ties of nature,' the ούν = οτιούν και οπωσούν.

natural ties of home affections.' τους γεγραμμένους νόμους...τα In $ 65, Stephanus is denounced της φύσεως οικεία.] Soph. Αntig. as 'the common enemy of all 454 ου γαρ σθένειν τοσούτον ω- human nature.' όμην τα σά κηρύγμαθώστ' άγρα- C. R. Kennedy (Introduction πτα κάσφαλή θεών νόμιμα δύνασ. to κατα Στεφ. p. 45) observes, θαι θνητόν όνθ' υπερδραμείν, “ To give wilfully false testimony where, as here, the unwritten against the plaintiff was law of natural affection is con. aggravation of his offence, . trasted with human ordinances. for the Athenians excused a man

[ocr errors]

6

[ocr errors]

an

αλλά και τα της φύσεως οικεία αναιρεί τούτο τοίνυν

επιδειχθήσεται πεποιηκώς ουτοσία. έστι γαρη τούτου 54 μήτηρ και o της έμής γυναικός πατηρ αδελφοί, ώστε

την μεν γυναίκα την εμήν ανεψιών είναι τούτω, τους δε παίδας τους εκείνου και τους εμούς ανεψιαδούς. ΙΙΙ8 άρ' ουν δοκεϊ ποτ' αν υμών ούτος, εί τι δι' ένδειαν είδε ποιούσας ων ου χρή τας αυτού συγγενείς, όπερ ήδη πολλοί πεποιήκασι, παρ' αυτού προίκα επιδους εκδούναι, ός υπέρ του μηδ' & προσήκει κομίσασθαι ταύτας τα ψευδή μαρτυρείν ηθέλησε, και περί πλείονος έποι

ήσατο τον Φορμίωνος πλούτον ή τα της συγγενείας 55 αναγκαία και αλλά μην ότι ταύτ' αληθή λέγω, λαβέ μοι"

την μαρτυρίαν την Δεινίου και αναγίγνωσκε, και κάλει Δεινίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ, °[Δεινίας Θεομνήστου Αθμονεύς μαρτυρεί την θυa Bekker (Berlin ed.). αυτος Zet Bekker (st. Leipsig ed.) cum Σ, 2 Bekker, om, Z cum Σ.

One. Σ. for being reluctant even to give και της ανεψιάς, i.e. cousins once true evidence against a rela- removed, second cousins.

The tion.” [The patriarchal system, form of the word follows the descended from the old Aryan analogy of λυκιδεύς, κυναδεύς, peoples, made the Greeks view αδελφιδούς, θυγατριδούς, αλωπεall family ties as almost invio- κιδεύς, the terminations in -ιδεύς, lable. With all their respect for -ιδέος, -αδεύς, -αδέoς (ούς), being written law,' the obligations of a kind of patronymic form. P.] relationship had more of reli- See Dict. Ant. 8. v. Heres. gious sanction. See Cox, Hist. πολλοί τεποιήκασι κ.τ.λ.) Inof Greece, I. pp. 15-18. Ρ.] stances of such generosity are

54. και της έμής γυναικός πατήρ.] given in the passages quoted i.e. Deinias, father of the from Dem. in the note on Theomnestus who speaks the § 35 supra, where instead of first 15 88 of Or. 59 κατά Νεαίρας, επιδούναι προίκα the rather less when Apollodorus takes up the Common phrase προσθείναι προϊspeech. Apollodorus, besides ka is used. being brother-in-law to Theom- τα συγγενείας αναγκαία.] “The nestus by marrying the sister strong ties of kindred,' Cf. of the latter, gave his own necessitudo. Fals. Leg. § 290. daughter in marriage to him υπερσυγγενών και αναγκαίων. Cf. (Or. 59 8 2).

Οr. 36 8 30 ανάγκη...οικείον. ανεψιαδούς.] Ηesych. ανεψια- 55. Δεινίας θεομνήστου Aθμοδούς· εκ του ανεψιού γεγονώς, νεύς.] The father's name is

[ocr errors]
« PreviousContinue »