Page images
PDF
EPUB

.

αλλά αποκρίνεσθαι Απολλοδώρω δικάζεσθαι, ει βούλοιτο, εί τι φησιν άδικείσθαι υφ' εαυτού.].

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. 62 Τις αν ούν υπέρ τοιαύτης αιτίας, ώ άνδρες δικα

σται, είπερ έπίστευεν αυτώ, ούκ εδέξατο την βάσανον; ουκούν τη φεύγειν την βάσανον υφηρημένος εξελέγχεται, άρ' ούν αν υμίν αισχυνθήναι δοκεί την του τα ψευδή μαρτυρείν δόξαν και την του κλέπτης φανήναι μη φυγών; ή δεηθέντος οκνήσαι τα ψευδή μαρτυρείν,

ος & μηδείς εκέλευεν εθελοντής πονηρός ήν; 63 Δικαίως τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, τούτων απάν

των δούς δίκην, πολύ μάλλον αν είκότως διά τάλλα κολασθείη παρ' υμίν. σκοπείτε δε, τον βίον όν βεβίωκεν εξετάζοντες" ούτος γάρ, ηνίκα μεν συνέβαινεν ευτυχεϊν 'Αριστολόχω το τραπεζίτη, ίσα βαίνων εβάδιζεν

8 Bekker.

έκέλευσεν Ζ cum Σ. 62. τήν του κλέπτης φανήναι some allowance made them, for (δόξαν), “ the discredit of being the exigencies of their position ; proved a thief.' ('Who did not rogues who are rich can claim no shrink from becoming a thief.' K.) excuse and therefore call for

δεηθέντος.] τινός. See punishment at your hands. Kühner Gk. Gr. § 486 A. 2. p: 63. ηνίκα συνέβαινεν ευτυχεϊν 641 'on the gen. absol. without 'Αριστολόχω.] See Οr. 36 $ 50. any substantive like ανθρώπων, Note συνέβαινεν followed πραγμάτων being expressed.” soon after by βαίνων.

SS 63–67. Examine the de- ίσα βαίνων εβάδιζεν υποπεπτωfendant's life and character, and κώς εκείνω.] Walked in step you will find him cringing to with that person and cringed to and flattering the prosperous,

him.' Cringed to him, as he only to desert them when they fall walked beside him.' Harpocr. into destitution. For the present, ίσα βαίνων Πυθοκλεϊ: Δημοσθένης he is the creature of Phormio ; εν τώ κατΑισχίνου (Fals. Leg. 8 and, to compass his own ends, 315) αντί του συνών αεί και μηδε he is willing to do wrong to his βραχύ αφιστάμενος. own relations, regardless of the κατά Στεφάνου α' φησίν Αριστοill-repute he thus incurs, He der λόχω το τραπεζίτη ίσα βαίνων serves to be abhorred as the com- εβάδιζε.” Μένανδρος παρ' αυτόν mon enemy of all humanity. ίσα βαίνουσ' εταίρα πολυτελής. With all his wealth, he has never ('Αριστολόχα really comes after performed a single public service. συνέβαινεν and is understood Rogues who are poor may have after loa Balvwv.) MrShilleto u.s,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

και εν τω

[ocr errors]

υποπεπτωκώς εκείνω, και ταυτα ίσασι πολλοί των 64 ενθάδ' όντων υμών. επειδή δ' απώλετ' εκείνος και

' των όντων έξέστη, ουχ ήκιστα υπό τούτου και των τοιούτων διαφορηθείς, τω μεν υιεί τώ τούτου πολλών πραγμάτων όντων ου παρέστη πώποτε ουδ' εβοήθησεν, αλλ' 'Απόληξις και Σόλων και πάντες άνθρωποι μάλλον βοηθούσι: Φορμίωνα δε πάλιν εόρακεθ, και τούτω γέγονεν οικείος, εξ Αθηναίων απάντων τούτον εκλεξάμενος, και υπέρ τούτου πρεσβευτής μεν ώχετο Ι121 είς Βυζάντιον πλέων, ηνίκα εκείνοι τα πλοία τα τούτου κατέσχον, την δε δίκην έλεγε την προς Καλχηδονίους,

τα ψευδή δ' εμού φανερώς ούτω καταμεμαρτύρηκεν 65 είθ' ός ευτυχούντων εστί κόλαξ, κάν άτυχώσι, των αυτών τούτων προδότης, και των μεν άλλων πολιτών

εώρακε Ζ. explains it here as 'truckling apòs Mardpratov as grandfather to, and adapting his pace to his of Macartatus and there are companion's.' The phrase be- others of the same name in came common in later Greek, inscriptions. Of this Solon Θ. g. Alciphron Εp. ΙΙΙ. 56 έπαι- nothing is known, and 'Aπόληξις ρεις σεαυτόν, ουδέν δέον, και βαδί- cannot be identified with any ζεις ίσα δή [και τύφου πλήρης ει] of the above, τούτο δή του λόγου, Πυθοκλεϊ. εόρακε] respecit, has had See note on § 68.

his eye upon,' i.e. has courted. 64. των όντων εξέστη.] Οr. 36 8 A remarkable use. P.] 50 εξέστησαν απάντων των όντων. πρεσβευτής.] “Agent.' Οr. 32

διαφορηθείς.] In pass. gener- Zenoth. 811, πρεσβευτήν εκ βουλής ally of things, here of the person, τινα λαμβάνομεν... One who plundered. (But it is an un- negotiates for another is named common word. Eur. Bacch. after a political custom 'an am746, Θάσσον δε διεφορούντο σαρκός bassador.' ενδυτά, “the cattle had their

εκείνοι] 8ο. οι Βυζάντιοι, im. flesh (or hides, perhaps) carried plied from Βυζάντιον. See note off in different directions. Ibid. on Isocr. Paneg. 8 110: φάσκον739, άλλαι δε δαμάλας διεφόρουν τες μεν λακωνίζειν ταναντία δ' σπαράγμασιν. Ρ.]

εκείνοις επιτηδεύοντες. 'Απόληξις.] Ηarpocr. είς των Καλχηδονίους.] Phormio, it ι' συγγραφέων, δν Πλάτων κωμωδεί seems, must have been implicaέν Σοφισταίς. (For ι' the MSS ted in some mercantile suit with have v, corrected by Cobet who people at Calchedon (opposite explains it of the ten συγγραφείς Byzantium). The affair is not in Τhuc. VΙΙΙ. 67.) 'Απόληξις alluded to elsewhere. Προσπάλτιος occurs in Or. 43

[ocr errors]

πολλών και καλών κάγαθών όντων μηδενί μηδ' εξ ίσου χρήται, τοις δε τοιούτους εθελοντής υποπίπτει, και μήτ' εί τινα των οικείων αδικήσει μήτ' ει παρά τους άλλοις φαύλην δόξαν έξει ταύτα ποιών μήτ' άλλο μηδεν σκοπεί, πλήν όπως τι πλέον εξει, τούτον ου μισεϊν

ως κοινόν εχθρών της φύσεως όλης της ανθρωπίνης 66 προσήκει; έγωγή αν φαίην. ταύτα μέντοι τα τοσαύτην

έχοντα αισχύνην, ώ άνδρες Αθηναίοι, επί τω την πόλιν φεύγειν και τα όντα" αποκρύπτεσθαι προήρηται πράττειν, ίν' εργασίας αφανείς διά της τραπέζης ποιήται και μήτε χορηγή μήτε τριηραρχή μήτ' άλλο μηδέν ων προσήκει ποιή, και κατείργασται τούτο. τεκμήριον δέ έχων γαρ ουσίαν τοσαύτην ώστε εκατόν μνάς έπιδούναι τη θυγατρι, ουδ' ήντινούν εώραται λειτουργίαν" υφ' υμών λειτουργών, ουδε την ελαχίστην. καίτου πόσο κάλλιον φιλοτιμούμενον εξετάζεσθαι και προθυμούμενον εις α δει τη πόλει, ή κολακεύοντα και τα ψευδή μαρτυρούντα; αλλ' επί τω κερδαίνειν πάν

Bekker. χρήματα Z cum Σ. * Bekker. λειτουργίας εώραται Z cum Σ. (F, ηοη Σ.Dindf.)

65. καλών κάγαθών.] In good κατειργασται τούτο (middle) he Greek always two words (neither has accomplished this object.' καλός και αγαθός nor καλοκάγαθός) τεκμήριον δέ έχων γάρ.] Madthough the derivative is never. vig Gk. Synt. § 196 a, and note theless καλοκάγαθία. Cf. θεοίς on Isocr. Paneg. $ 87. εχθρος and θεοισεχθρία. See note εξετάζεσθαι.] To be found in on Isocr. Paneg. 8 78.

the pursuit of an honourable κοινόν εχθρών της φύσεως.] 353 ambition for willing service to τα της φύσεως οικεία αναιρεί. the state. Or, shorter, 'to shew

66. επί τώ την πόλιν φεύγειν.] oneself a man of public spirit.' . With a view to escape the Harpocr. αντί του οράσθαι, Δημοσpublic service. K. [Another θένης κατα Στεφάνου, και εν τω singular expression. Such citi. κατ' 'Ανδροτίωνος (p. 613 ad in.) Zens were called διαδρασιπολίται, εξητάσθης' φησίν αντί του ώφθης, Ar. Ran. 1014.]

εωρήθης. εργασίας αφανείς.] Sly (un- αλλ' επί τώ κ.τ.λ.] returned) profits.' Contrast $ 30 fortunately, the defendant is a απάντες ήδεσαν κ.τ.λ.

person who will do anything to χορηγή...τριηραρχή.] See note get money.' K. on Οr. 36 8 39 έλειτούργεις.

[ocr errors]
[ocr errors]

67 αν ούτος ποιήσειεν. και μήν, ώ άνδρες Αθηναίοι,

μάλλον άξιον οργίλως έχειν τοις μετ' ευπορίας πονηρούς ή τους μετ' ενδείας. τοις μεν γάρ ή της ανάγκης 1122 χρεία φέρει τινά συγγνώμην παρά τους ανθρωπίνως λογιζομένοις" οι δ' εκ περιουσίας, ώσπερ ούτος, πονηροι ουδεμίαν πρόφασιν δικαίαν έχοιεν αν ειπείν, αλλ' αισχροκερδία" και πλεονεξία και ύβρει και το τας αυτών συστάσεις κυριωτέρας των νόμων αξιoύν είναι ταύτα φανήσονται πράττοντες. υμίν δε ουδέν τούτων συμφέρει, αλλά τον ασθενή παρά του πλουσίου δίκην, αν άδικηται, δύνασθαι λαβείν. έσται δε τούτο, εάν κολάζετε τους φανερώς ούτως εξ ευπορίας

πονηρούς. 68 Ου τοίνυν ουδ' α πέπλασται και βαδίζει ούτος

* -εία Ζ. -ία Σ prima manu. 67. ή της ανάγκης χρεία.] “The of Stobæus. For the copyist's force of circumstances (“the pres- patchwork δ' ουν κακά πράγματα „sure of their necessitous lot,' we should therefore restore dove lit. 'need induced by necessity,') λικά πράγματα from Demos• leads to some allowance being thenes himself, and print the made for them in the eyes of passage as a separate extract. those who view the case with συστάσεις.] plots, conspirahuman fellow-feeling.' Stobæus cies,' parties, political interests, in quoting this passage in his studiα, εταιρείαι. Οr. 37 38 39 • Elegant Extracts' has the περιστήσας τους μεθ' εαυτού, το reading adopted in the text, εργαστήριον των συνεστώτων. instead of the common reading [Εur. Andr. 1088, εις δε συστάσεις ή της χρείας ανάγκη. He also κύκλους τ' εχώρει λαός οικήτωρ has ουδεμίαν δικαίαν πρόφασιν θεού. Τhuc. 11. 21, κατά συστάέχoυσι, besides, for obvious σεις γενόμενοι. So also οι συνreasons, omitting ώσπερ ούτος. ιστάμενοι in Ar. Lysistr. 577.] (Florilegium 46. 72. p. 316.) Cf. Οr. 46 8 25. The extract proceeds with the εξ ευπορίας πονηρούς.] “made words πολλά δ' ούν κακά πράγ- bad by their wealth.' K. is ματα τους ελευθέρους ή πενία hardly correct here in rendering βιάζεται ποιείν, εφ' οίς αν ελεούντο men who (for all their riches) δικαιότερον ή προσαπολλύοιντο, are thus flagrantly dishonest. which do not appear in the It is not in spite of, but directly present passage. They are re- from, their large means that ally taken from Dem. Or. 57 they become bad citizens. P.] (Eubulides) § 46, as Meineke 88 68-70. His affected airs might have noted in his edition as he sullenly slinks along the

X

σω

παρά τους τοίχους έσκυθρωπακώς, σωφροσύνης άν τις ηγήσαιτο είκότως είναι σημεία, αλλά μισανθρωπίας. εγώ γαρ, όστις αυτό μηδενός συμβεβηκότος δεινού μηδε των αναγκαίων σπανίζων εν ταύτη τη σχέσει διάγει τον βίον, τούτον ηγούμαι συνεορακέναι και λε

εωρακέναι Ζ. sides of the streets, so far from may compare Or. 37 (Pant.) 8 52 shewing a modest reserve, really where the defendant anticipates indicate an unsociable charac- that the plaintiff will bring up ter, All this solemn guise is against him his fast walking purposely put on, to veil his and loud talking, and his conreal disposition, while it serves stantly carrying a stick. After to repel the approaches of his contrasting their respective chafellow-men. He has never con- racters he adds (S 55) τοιούτος tributed to the needs of any one εγώ ο ταχύ βαδίζων και τοιούτος

ó of all the citizens of Athens; συ ο άτρέμας. Again Plato Charbut as a usurer, who counts his mid. p. 159 B expressly mentions neighbours' needs his own good walking quietly in the streets' fortune, he has ejected relations as a mark of σωφροσύνη. of his from their homes, and φροσύνη το κοσμίως πάντα πράτshewn himself ruthless in the τειν και ήσυχη, έν τε ταϊς οδούς exaction of interest from his βαδίζειν και διαλέγεσθαι. Αrisdebtors.

totle ascribes κίνησις βραδεία and 68. α πέπλασται κ.τ.λ.] ex- φωνή βαρεία to his μεγαλόψυχος plained by the contrast imme- (Eth. iv. 9=3) and Theophrasdiately after, τοίς απλώς ως tus characterises the • Arrogant πεφύκασι βαδίζουσι και φαιδρούς. man” (ο υπερήφανος) as δεινός... α πέπλασται και βαδίζει instead εν ταις οδούς πορευόμενος μή of ήν έχει πεπλασμένην όψιν και λαλείν τοίς εντυγχάνουσι, κάτω το σεμνόν βάδισμα, is a fresh in- κεκυφώς. Cf. Alexis ap. Αthen. stance (like ών διεφθάρκει in 8 Ι. p. 21 8 38 (referred to by 27) of the fondness of the Greeks Mr Jebb, Theophr. p. 188), for throwing into the verb what εν γαρ νομίζω τούτο των ανεin other languages would be λευθέρων ! είναι, το βαδίζειν naturally expressed by a sub- αρρύθμως εν ταις οδούς. Soph. stantive.

fragm. 234 b, ως νυν τάχος στείέσκυθρωπακώς.] Οr. 54 8 34 χωμεν ου γαρ έσθ' όπως σπουδής μεθ' ημέραν μέν έσκυθρωπάκασι δικαίας μώμος αψεται ποτε. Alciκαι λακωνίζειν φασί... For this phron i. 34. 1, εξ ου φιλοσοφείν and similar words expressing επενοήσας, σεμνός τις εγένου και sullen and demure demeanour τάς οφρύς υπέρ τους κροτάφους the student should read the επήρας. είτα σχήμα έχων και speech of Hercules in Eur. Alc. βιβλίδιον μετά χείρας είς τήν 'Ακά773–802.

δημίαν σοβείς. Cf. supr. S 63 Fora similar passage, shewing ίσα βαίνων κ.τ.λ. and infr. 8 77.. how keenly the demeanour of σχέσει.] cf. το σχήμα inf. $ 69. persons walking in the streets [διάγειν εν σχέσει seems unlike was criticised at Athens, we Demosthenes. The same may P. S. D. ΙΙ.

7

« PreviousContinue »