தமிழ்ப் பாதுகாப்பு நூற்றிரட்டு

Front Cover
publisher not identified, 1961 - Tamil language

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

இந்நூலில் அழைப்பிதழ் எழுதுமுறை, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசை, மக்கட்பெயர் அகரவரிசை, பழமொழி அகரவரிசை, உவமை அகரவரிசை, பிழை நீக்கி எழுதுமுறை, இல்லப்பெயர் அகரவரிசை, ஆட்சிச்சொல் அகரவரிசை என்ற எட்டு தலைப்புகள் காணப்படுகின்றன.- முனைவர் பா.ஜம்புலிங்கம். 

Bibliographic information