Page images
PDF
EPUB

VAN DE

BOEKEN, KAARTEN, PENNINGEN ENZ.,

INGEKOMEN BIJ DE

KONINKLIJKE AKADEMIE

VAN

WETENSCHAPPEN,

TE AMSTERDAM.

VAN APRIL 1873 TOT EN MET MAART 1874.

AMSTERDAM,

C. G. VAN DER POST.

1874.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

OVERZIGT

DER DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

ONTVANGEN EN AANGEKOCHTE

BOEKWERKEN.

TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN IN DE MAAND APRIL 1873.

NEDERLAND.

Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs. 's Gravenhage 1873. Afl. 3. 1872-1873. 4°.

Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving. Amsterdam 1872. Dl. XXII. 1-4. 8°.

Regtsgeleerd bijblad behoorende tot de nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving. Amsterdam 1872. DI. XXII. 8°.

Wiskundige opgaven met derzelver ontbindingen van 1871, door de leden van het wiskundig genootschap: Een onvermoeide arbeid komt alles te bonen. Amst. 1872. St. 5-8. 8°.

BOEKGESCH. DER KON. AKAD. V. WETENSCH.

1

Royal Dutch Meteorological Institute. A Sequel to the suggestions on a uniform system of Meteorological Observations. Utrecht 1873. 8°.

L. PH. C. VAN DEN BERGH. Verslag van den staat van het Rijksarchief over 1872. 's Gravenhage 1873. 8°.

letterkunde. Gro

Bibliotheek van middelnederlandsche

ningen 1873. Afl. 8. 8o.

Lijst van boekwerken, enz. welke van 1 Januarij tot 31 December 1872 voor de bibliotheek van het Ministerie van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen. 8°. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het koningrijk der Nederlanden, gedurende de maanden Februarij en Maart 1873. 's Gravenhage 1873. Nieuwe Reeks. Folio.

Bijvoegsel tot de verzamelingstabel der waterhoogten, langs de kusten van de Zuiderzee en de Wadden, waargenomen in Januarij en Februarij 1873. 's Gravenhage 1873. Folio.

Recapitulatie-tabel der waterhoogten langs de kusten van de Zuiderzee, de Wadden, de Schelde, den Amer enz. waargenomen in 1872. 's Gravenhage 1873. Folio.

THEOD JORISSEN. Mémoires de Constantin Huygens, publiés pour la première fois d'après les minutes de l'auteur, précédés d'une introduction. La Haye 1873. 8°. R. FRUIN. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en ondheidkunde. 's Gravenhage 1873. Nieuwe Reeks. Dl. VIII. St. 1. 8°.

L.

J. SURINGAR. Bijdragen tot de kennis van den regeeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, maar bijzonder gedurende het tijdvak 1632-1794. (Academisch proefschrift.) Leiden 1873. 8o.

De Navorscher. Amst. 1872-1873. Jaarg. 22. n°. 12. Jaarg. 23. n°. 1-5. 8°.

NEDERLANDSCH OOST-INDIË.

Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indië. Batavia 1873. Dl. XVIII. 1. 8°.

B. F. MATTHES. Boegineesche chrestomathie Dl. I. 8°.

K W. VAN GORKUM. Bijdragen tot de kennis der kinakultuur op Java. Bandong 1872. 8°.

BELGIË.

Mémoires de l'Académie royale des sciences de Belgique. Brux. 1872. Tome XXXIX. 4o.

Mémoires couronnés et autres mémoires, publiés par l'Académie royale des sciences. Brux. 1872. Tome XXII. 4o. Bulletins de de l'Académie royale des sciences. Brux. 1873. 42e Année. 2me Série. Tome XXXV. 3. 8°. Annuaire de l'Académie royale. Brux. 1872—1873. Années 38 et 39. 8°.

Centième anniversaire de fondation de l'Académie royale de Belgique. (1772-1872). Brux. 1872. Tome I - II. roy. 80.

Un exemplaire en bronze de la médaille commémorative frappée à l'occasion de cet anniversaire.

AD. QUETELET. L'Académie royale. Centième anniversaire de sa fondation (1770-1872). Premier siècle de l'Académie. (Extrait.) Brux. 1872. 8°.

ED. MAILLY. De l'astronomie dans l'Académie royale de Belgique. Rapport séculaire (1772-1872). Brux. 1872. (Extrait.) roy. 8o.

Biographie nationale publiée par l'Académie royale des sciences de Belgique. Brux. 1872. Tome III. 2. Tome IV. 1. roy. 8°.

« PreviousContinue »