Page images
PDF
EPUB

NEMEA IX.

ON THE VICTORY OF CHROMOS OF ARTNA WITH THE POUR-HORSE CHARIOT IN THE PYTHIA AT SIKYON.

INTRODUCTION,

For Chromios son Introduction to N. 1. In this victory Chromios won a crown (vv. 62, 63) and silver bowls (v. 61). The ode was composed some time after the victory (v. 52) soon after the founding of Aetna, 36. B.C. 474 or 472 (v. 2). As Pindar seems to have been present the latter date is preferable.

Pindar makes effective use of the legend suggested by the games of Adrastos at Sikyon.

In the two passages vv. 21—29 and 48-54 the poet has elaborated a striking contrast between the turmoil and disaster of defeat in war on the one hand and the peaceful oelebration of a peaceful victory on the other. We have:

ν. 21 έ: άταν σπεύδεν

ν. 48 άσυχία,

υ. 49 νικαφορία ν. 22 χαλκέους οπλοισιν

θ. 51 αργυρέαισι φιάλαισι *υ. 22 ίππείοις συν εντεσιν

υ. 52 ας ποθ' ίπποι κ.τ.λ. νυ. 22, 23 γλυκών | νόστoν (denied) ν. 50 γλυκύν κώμου προφάτων . 28 λευκανθέα σώματα

νυ. 52, 53 θεμιπλέκτους άμα |

Λατοΐδα στεφάνοις ου. 28, 24 σώματ' έπιαναν καπνόν ν. 48 συμπόσιον· νεοθαλής κ.τ.λ.

επτά γάρ δαίσαντο τυροί νεογυιους φώτας.

• Tautometrio (I also φιλιπποι ν. 82).

10. 4, 26 κεραυνώ ταμβίρ...δουρί νυ. 51, 52 νωμάτω...βιωτών" | αμπέλου ...μαχατάν"

Taid' ου. 26, 27 πριν νώτα τυτέντα... νο. 48, 49 αύξεται | μαλθακά ικαφορία αισχυνθήμεν

our douda ο. 27 δαιμονίοισι φόβους

ν. 49 θαρσαλέα & ταρά κρατήρι φωνά

γνεται 0. 26 Ζευς

ν. 63 Ζευ πάτερ νυ. 28, 29 πείραν άγανορα Εγχέων ν. 54 εύχομαι ταύταν* αρετών κελα. raúrar "

δήσαι

In the prayers vo. 28–32, 68—56 we find besides this last responsion another contrast and two resemblances :0. 29 αναβάλλομαι ώς πόρσιστα ν. 55 ακοντίζων σκοτοι’ αγχιστα Μοισώ 0. 81 Zell marep (beginning line) ο. 53 Ζευ πάτερ (ending line) θ. 81 αγλαΐαισι

ν. 54 Χαρίτισσα

[ocr errors]

In the 4th verses of the 4th and 5th stanzas Zeus' lightning is mentioned, first as not giving a favorable omen, then as dealing merciful destruction.

We have also subordinate contrasts between the defeat of Amphiaraos and his friends and Chromios' victories in righteous war. Thas ν. 37 θυμόν αιχματάν echoes νυ. 26, 27, μαχατάν | θυμόν αι*., and νεότατα 44 effectively echoes the nearly tautometric veoyulous v. 24, as doos laulwv αέθλων...* ν. 9, το κρατήσιππον* ν. 4. The exact responsions παίδες ν. 14, παιδεσσιν ν. 4, άνθρωποι ν. 41, ανθρώπων ν. 6, βαθυ- νυ. 40, 25, ρομι. υυ. 8, 3, «ονι- νυ. 43, 28 Beem to have no significance.

The mode is Dorian and the ode is processional, accompanied both by lyre and Auto (v. 8); the metres dactylo-epitritic.

[blocks in formation]

ANALYSIS.

1-K Invocation to the muses to inspire the chorus to oelo

brate Chromios' victory in gamos sacred to Loto and bor

children, 6, 7.

Let not a deed of prowess sink into oblivion. 8, 9. Strike up with lyre and flute in honor of the games

instituted by Adrastos. 8–27. 'Myth of the Seven against Thebes concluding with the

Aight and engulfing of Amphiardos. 88-32. Prayer that Zeus may grant lasting peace, civil order

and glory in games to the Ætnwans. *82–34. Thoy aro fond of horsog and, strango to say, are above

considorations of gnin or oconoiny in thoir ainbition. 84-39. Chronion is a nighty warrior much as fow bovidom. 80–43. As llektor by Skumnndros, Ho Chromios by Holbros got

glory, and olsowhoro too by land and sea. 44. He has earned a peaceful old age. 46–47. He has been blessed with riches and honor. 48, 49. The banquet loves peace; fresh victory is enhanced by

song, which is inspired by the bowl. 80—03. Lot the prizo bowls be filled with wine. 63_end. Zeus is invoked to note the excellence of the poet's

minstrelsy.

Etp. a'. Κωμάσομεν παρ' 'Απόλλωνος Σικυώνοθι, Μοϊσαι, και των νεοκτίσταν ές Αίτναν, ένθ' αναπεπταμέναι ξείνων

νενίκανται θύραι,

[ocr errors]

1 Κωμάσομεν For the future referring to the time of reoitation of. v. 10, P. 9. 89, 11. 10. Böckh and others make this and Opo ouer conjunctivos, .Don. on v. 48 de. liberative Sutures, a noodloos din. tinotion.

3 dva mitandvat Flung unok. felvwv lor tho yon. ol. Hoph. a. 1863 κρατούν τοι των φίλων νικώμενου, ,

Eur. Med. 318 siyno bucola, Kpeco • obww vox cuevos, Madv. g 64. 'For the hospitality of Aetna of. P. 1. 88; of Chromios of. N. 1. 19-26. The Schol. on Aristoph. Acharn. 127 τους δε ξενίζειν ουδέποτε γ' έσχει Qúpa, has como down to us with tho atrango minuotation of this panMNGO-- Ivo' åpa ritraudvarr fel. νων ινκαν τα θύραιν. .

1ο

10

3 δλβιον ές Χρομίου δώμ'. αλλ' επέων γλυκών ύμνον

πράσσεται. και το κρατήσιππον γάρ ες άρμαναβαίνων ματέρι και

διδύμοις παιδεσσιν αυδάν μανύει 6 Πυθώνος αιπεινάς όμοκλάροις επόπταις.

Στρ. β'. ι έστι δέ τις λόγος ανθρώπων, τετελεσμένον έσλόν 1 μή χαμαι σιγα καλύψαι· θεσπεσία δ' έπέων καύχαις αοιδα πρόσφορος.

15 3 αλλ' ανά μέν βρομίαν φόρμιγγ', ανά δ' αυλόν επ'

αυτάν όρσομεν και ιππίων αέθλων κορυφών, άτε Φοίβη θήκεν 'Αδραστος

επ' 'Ασωπού ρείθροις· ών εγώ πράσσεται Cr. Ο. 8. 7, 10, 80 Ο. 9. 103, 1. 7. 19, Ν. 6. 2. σλόν for the phrase, in which the ode is Used in this senso, N. 6. 47, and regarded as a debt. The majority of almost=' victories,' 'prizes,' P. 8. M88. and editors read a páo o ete, but 73. Cf. the poet's use of αρετή, it is not easy to see who is meant, Ν. 5. 63. as the Muses do not claim songs 7 dmtwv Paley rightly takes this but inspire, and so forth. For the gen. after αοιδα. Cf. επ. Ομνον ο. 3, addition of επέων cf. υ. 7 infra επ. αοιδαίς Ν. 7. 16. Kayser, and N. 7. 16. The άλλ' favors the Rauchenstein and v. Leutsch alter reading πράσσεται. The chorus επέων. . καυχαις πρόσφορος «Ιε must discharge their obligation of well adapted for loud acclaim.' minstrelay before partaking of Cl. 09. 38, and for sentiment Chromiox' hospitality.

0. 11. 91--06. ΜΗΝ. give καύχας, κρατήσιππον

• Team-van which Mommsen reads. The geni. quishing, according to analogy είνο καύχας might be liko ανάγκας, probably, but cf. Ρ. 9. 86. ματίρι, Ν. 8. 8, and qualify έπέων αοιδά, k.r.l. In honor of 10to and Apollo but wpbo popos without a dative is and Arteinis. Cf. P. 4. 8. αυδάν awkward. pavúel He gives the signal for a 8 dXX' Resumptive, going back strain.' The sceming interpreta. to υυ. 4, 5. Cf. Ο. 4. 6. βρομίαν tion of αυδάν by the Schol., το “Pealing' (Myers). Cf. N. 11.7 λύρα θαυμάζεσθαι, may have been due to δέ σφι βρέμεται και αοιδά. The root a false rending ayar or to a true Bper properly denotes deep sound or παιδεσσαγασθαι. Anyhow the great body of sound. ανά...άνα meaning of μανύει is singular. . Tmesis. For repetition cf. Ι. 3. 8.

For sentiment cf. l'. 9. 93 επ' αύταν ι. α. κορυφάν For the 00, Frag. 98, τιτιλισμένον, κ.τ.λ. very prime of contents with horuch.' • Hido not by milenco in abusement Tho phırano refers to four horse cha tho mohiovuinont of a doorl of riot racow ponerally. Cf. N. 10. 89. prowonn.' for the infinitivo olnning 'Aow Tron Hor thin stream, ol. 1. 2. 24. For tho partioiplu ol. on the ount of Hikyou, of. N. 3. 4.

15

10 και μνασθείς επασκήσω κλυταϊς ήρωα τιμαίς,

Στρ. η. α δς τότε μεν βασιλεύων κείθι νέαισί θ' εορταϊς ο ισχύος τ' ανδρών αμίλλαις άρμοσί τε γλαφυρούς

αμφαινε κυδαίνων πόλιν. • φεύγε γαρ'Αμφιάρηόν τε θρασυμήδεα και δεινάν στάσιν 30 4 πατρώων οίκων από τ' "Αργεοςαρχοι δ' ουκ έτ' έσαν

Ταλάου παίδες, βιασθέντες λύα. 15 • κρέσσων δε καππαύει δίκαν ταν πρόσθεν ανήρ.

Στρ. δ'. Κι ανδροδάμαντ'Εριφύλαν, όρκιον ώς ότε πιστόν, ο δόντες Οικλείδα γυναίκα, ξανθοκομάν Δαναών έσσαν

μέγιστοι δη τόθεν.

35

11 pdv Without dé. Cf. O. 3. 19. telligenoe.' Cf. Xen. Mem. 1. 2. 12 άρμασι Böckh and Dissen 88 16 and 47, and perhaps P. 5. 102 take this dative as dependent on κρέσσονα μεν αλιείας | νόον φέρβεται. αμίλλαις, comparing O. 5. 6. Cr. A Schol. interpreta κρείσσων φανείς also P. 6. 17. γλαφυρούς “Carved.' και συνετώτερος. καππαύει For Bockh. άμφαινε κυδαίνων Both καταπαύει, “annuls. For the A8these words are elsewhere (P. 9. 73, similation cf. 0. 8. 38. δίκαν 0. 11. 66) used of victors; but here •The previous award' (given against of the άγωνοθέτης Adrastos, who him). The line must refer to conferred distinction upon Sikyon, what follows on account of the the city whither he fled from Argos asyndeton (or r') in the next line whon expelled by Ampbiarâos' and the fact that doutes refers to faction, by instituting sacred games the game subject 88 βιασθέντες. there. Pindar ignores the fact that One Schol., Thiersch and Mozger Kleisthenes had suppressed Adras. explain •For a stronger man put. tos' games and substituted the teth an end to the former right Pythia in wbich Chromios gained (of sovereignty)'; i.e. might goes his victory.

before right. The shade of mean. 18 φευγε “Had fed. Lit. “was ing given to dlxn is at least unusual: in light from.'

and why should Pindar say . might 14 Ταλαού παιδες Adrastos and is right' just before telling of a his brothers Parthenopaeos, Pro compromise by which the former nax, Mekisteus and Aristomachos ; right was recovered ? these were descendants of Bias, Am.

M89. give ανδροδάμαν τ' and phiarios of Melanipus, Kapaneus ανδρομέδαν το. Pindar uses the of Proetos. λύα Cf. Hesych. λύα: epithet in reference to her bringing otásis. Meaning at first, no doubt, about Amphiarâos' death.

For a struggle for deliverance from termination -αντ. fem. cf. Ι. 5. 73. oligarchy or monarchy.

ως 8τε Cf. 0. 6. 2. 16 κρίσσων “Of Superior in. 17 δόντες έσσαν “It was after

[ocr errors]
« PreviousContinue »