Page images
PDF
EPUB

90.

7 Φυλακίδα γάρ ήλθον, ώ Μούσα, ταμίας
8 Πυθέα τε κώμων Ευθυμένει τε· τον 'Αργείων τρόπον 85
και ειρήσεται πα κ' εν βραχίστοις.

'Αντ. γ'. 60 τάραντο γαρ νίκας από παγκρατίου,

1 τρείς απ' Ισθμού, τας δ' απ' ευφύλλου Νεμέας,
3 αγλαοί παϊδές τε και μάτρως. ανά δ' άγαγον ές φάος

οίαν μοίραν ύμνων:
+ ταν Ψαλυτιδάν δε πάτραν Χαρίτων

5 άρδοντι καλλίστα δρόσω,
65 6 τόν τε Θεμιστίου ορθώσαντες οίκον τάνδε πόλιν.

7 θεοφιλή ναίοισι. Λάμπων δε μελέταν
8 έργοις οπάζων Ησιόδου μάλα τιμά τούτ' έπος,
υιοίσί τε φράζων παραινεί,

Επ. γ. α ξυνόν άστει κόσμον εώ προσάγων. 70 o και ξένων ευεργεσίαις αγαπάται,

ο μέτρα μεν γνώμα διώκων, μέτρα δε και κατέχων:

95

9

[ocr errors]

68 For these names cf. N. 6, Introd. τον Αργείων τρόπον οι. Aesch. Suppl. 200, 273 μακράν γε μεν δή ρήσιν ου στέργει πόλις. Soph, Frag. 411 μύθος γαρ 'Αργολιστί συντέμνειν βραχύς. Dorians of Argolis had colonised Aegina.

89 X Forke (av) with the future of. N. 7. 68. The M88. πα κ' and που κ. suggest πάν And πολλ' As old variants.

οι τας δ' Cf. Ο. 12. 6 πόλλ' άνω, τα δε αυ κάτω, Ν. 9. 43. Bergk is wrong in limiting the victories to three and putting a comma after τρείς, for N. 5. 44 and I. 4. 18 give each of the trio a Nemean victory, 80 that. rds ' means · and other three.' A schol. on N. 5 ascribes the third Isthmian victory to Euthymenes, the two others belonging to Phylakidas.

02 CI. Ι. 8. 8948. olay Es. clamatory, of. Ο. 9. 89, 93.

63 Ψαλ. Μ88. Ψαλυχιαδάν, but the metre does not admit a resolved long syllable at the end of an epitrite.

64 For metaphor of. N. 8. 40.

68 ορθώσαντες Cf. Ρ. 4. 60, 1. 46.

67 Ηes. W. and D. 411 ου γάρ έτωσιοεργός ανήρ πίμπλησι καλιών, ουδ' αναβαλλόμενος μελέτη δέ τε έργον οφέλλει. Pindar of course means athletic exercises by éprous.

60 ξυνόν Cr. Ο. 7. 21, 11. 11. το ευεργεσίαις Dat. of cause. Cf. Ο. 9. 83, Ι. 6. 15.

71 For the repetition of a word with μέν...δε cf. Ι. 3. 8. For senti. ment cf. Hes. V. and D. 694 μέτρα φυλάσσεσθαι· καιρός δ' επί πάσω άριστος.

105

4 γλώσσα δ' ουκ έξω φρενών· φαίης κε νιν ανδράσιν

άεθληταϊσιν έμμεν Ναξίαν πέτραις εν άλλαις χαλκοδάμαντ' άκόναν.

Η πίσω σφε Δίρκας άγνόν ύδωρ, το βαθύζωνοι κόραι 75 ο χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ανέτειλαν παρ' ευτειχέσιν

Κάδμου πύλαις.

[ocr errors]

72 ουκ έξω φρενών “Does not For this termination in the femi. go beyond the bounds of wisdom.' nine gender cf. ανδροδάμαντ' 'Εριβchol. oυ πρoπετώς φθέγγεται. Mez φύλαν Ν. 9. 16, ποταμία 'Ακράγαντι ger, does not say one thing and Ρ. 6. 6. mean another.'

φαίης, κ.τ.λ. Μ88. 74 mlow I will offer them as φαίης κε νιν ανδρ'' (άνδρα) εν αθλη my ξείνιον 8 draught.. For the Talow. Heyne, Hermann, Böckh, future referring to the time of reφ. κ. ν. ανδράσιν αθ. Mommsen, citation of. 0. 11. 79, 84, P. 9. 89. φ. κ. Μένανδρον εν άεθλ., after the The causal forms πίσω, ενέπισε Triclinian gloss, τον αλείπτην Μέ (Frag. 88) are referred to the lato νανδρον είναι εξοχον, which is 8 πιπίσκω by lexicographers. . wrong interpretation drawn from the double accusative cf. ποτίζω. N. 5. 48. Bergk gives the text. σφε The Psalychidae. Pindar's So the Schol. είπoι δ' άν τις αυτόν house was near the fountain of τον Λάμπωνα, είναι τοιούτον άνδρα εν Dirko. τους αθληταίς, οίαν, κ.τ.λ. The 18 χρυσοπίπλου Our phrase Schol., however, needlessly regards • golden memories' recommends Lampon as a trainer.

this epithet to us, but very likely it 78 Naflav The Schol. Aays recalled somo celebrated picture or that the best whetstones were those piece of sculpture in Pindur's time. of Naxos in Creto. χαλκοδάμαντ’ ευτειχίσιν Of the well-built walls.'

For

[blocks in formation]

ON THE VICTORY OF STREPSIADAS OF THEBES IN THE

PANKRATION,

INTRODUOTION,

STREPSIADAA, a Theban, nophew of Stropsiadas son of Diodotos, probably gained the victory celebrated in this ode at the Isthmian festival of O. 81. 2, April, B.C. 456, soon after the disastrous defeat of the Thebans by the Athenians at Oenophyta, which threw the government of Thebes into the hands of the democratic party. In this battle Stropsiadas the elder, maternal uncle of tho victor, had fallen (vv. 24-38).

Mezger's theory that the ode was written between the victory of Tanagra and the defeat of Oenophyta is preposterous. Never before or since was a patriot who died in the arms of victory so cheated of his ducs, as the senior Strepsiadas would have been, if this theory could hold. And fancy a poet saying of his country shortly after a great national victory παλαιά εύδει χάρις, αμνώμονες δε βροτοί, νυ. 16 f. Nol the Isthmian victory of a Theban gives the Theban poet courage to rise de profundis and recall the ancient glories of his country which had been obscured by defeat.

The divisions of tho ode fall after v. 22 and in v. 39.

There is an exact responsion evavOda vv. 51, 34, cf. v. 24 and deurdo da. occurs vv. 19, 44.

The compounds which seem to be coined for this ode are cúpuxaltas, Ιππόμητος, ακάμαντολόγχας.

The mode is Lydo-Aeolian; the metre is logaoedic. The strophe containing two inverted periods, vo. 1-4, consisting of first glyconice and choreic tripodies, 4.4.3.3.4.4 and v. 5, with mesode and epodo,

-3.4.3.3. The epode also presents two periods; v. 1, 2 palinodio, v. 3-7 unsymmetrical or antithetic with mesode and epode. There are six instances of the form of the second Pherocratic while versos 3 and 6 are first Pherecratics.

STROPHE. 1. wivul-u1-31->) lst Glyc. 2. vivul-ul-ul-u|| LI-ul-^]

1st Glyc. +3 chor. 3. -l-ul-ull vul-ul-|-^]

3 chor. + 1st Glyo. 4. >: -ul-ul-ul->] 1st Glyo. 8. -> | wulaull-> | wul-ul-> || -ul

vul-> || -ul-ul-^]

EPODE. 1. -ul-ul-ull-ul-ul-^] 2nd Pher. + 3 chor. 2. L-ul-u || vul-> ] 2nd Pher. + 2nd Pher. 3. >-ul-ul-^] 1st Pher. 4. W wul-ul-ul-> ] Ist Glyc. 5. -* -vil-u || -| wul-ul-^]

2nd Pher. + 2nd Glyo. 6.

vul-> |-^ ] 1st Pher. 7. - 1 vull ||~-ul-1] 2nd Pher. +2nd Pher.

ANALYSIS.

1–16. Theba is asked in which of the ancient glories of Thebes

she feels most delight. 16–21. But as men forget what is not immortalized in verse, the

poet bids the chorus celebrate in song Strepsiadas. 21-23. For he has won the prize in the pankration at Isthmos,

and is richly endowed by nature and made illustrious by

minstrelsy, 24–36. And has given delight to his namesake and maternal

uncle, who had recently died fighting like a hero for his country.

37–39. The post was bitterly grievod at the defeat and the deaths

of his countrymen, but now Poseidon offers him calm

after the storm. 38–42. A prayer that diving envy may not disturb his tranquil.

enjoyment of whatever pleasure presents itself as he

awaits age and death. 42, 43. For all must die alike, but are unequal in fortune. 43_47. If a mortal be ambitious, he is too puny to mount to

Olympos. 47, 48. Sweets unjustly enjoyed are in the issue most bitter. 49—51. Invocation to Apollo to grant Strepsiadas victory at the

Pythian games.

Στρ. α'.

Τίνι των πάρος, ώ μάκαιρα Θήβα, 1 καλών επιχωρίων μάλιστα θυμόν τεόν 3 εύφρανας; ή ρα χαλκοκρότου πάρεδρον

+ Δαμάτερος ανίκ' ευρυχαίταν 5 5 άντειλας Διόνυσον, ή χρυσό μεσονύκτιον νίφοντα δεξαμένα τον φέρτατον θεών,

"Αντ. α'. 1 οπότ' 'Αμφιτρύωνος εν θυρέτρους

5

2 καλών επιχωρίων • • Local 6. 269 Ε), νιφέτω με αλφίτους | ψαglories '; the phrase is used in a καζέτω δ' άρτοισιν, θέτω δ' έτνει. rather different sense P. 5. 108. For the adverbial use of adjective

8 ή ρα Cf. Ρ. 9. 37, 11. 38. of. Ο. 14. 11, 13. 17. L. and S., χαλκοκρότου An epithet of Rhea regardless of order, joins μεσ. δεξα. transferred to Dömêtēr, 'worshipped uéva, but as the legends of Zeus with clash of bronze,' i.e. of cym. and showers of gold at Argos and bals or ηχεία. πάρεδρον The

Rhodes (0. 7. 34, Philostr. Imag. 2. connexion between Dionysos and 27 'Ροδίοις δε λέγεται χρυσός εξ ουDémêtêr, wine and corn, is natural: ρανού ρεύσαι και διαπλήσαι σφών τας Ter. Eun. 4. 5. 6 sine Cerere et οικίας και στενωπούς νεφέλην ές αυ. Libero friget Venus. They are τους ρήξαντος του Διός) very likely represented together on several rested at least partly on a shower antique gems.

Mariette, Traité of meteorg, μεσονύκτιον is quite apdes pierres gravées, 2. p. 1, Pl. 32. propriately attached to νίφοντα. Ι6

και χρυσό...νίφοντα «Snowing secms as if one of these stories gold at midnight. For the dative attached to πολύχρυσοι, αγλααι θηof. I. 4. 50, Nikophon (Athenaeos Bai.

« PreviousContinue »