Page images
PDF
EPUB

219. [258.]= Β 234.

Ύφ' άρμασιν ίππος, έν δ' αρότρω βούς παρά ναύν δ' ιθύει τάχιστα δελφίς: κάπρο δε βουλεύοντα φόνον κύνα χρή τλάθυμος εξευρείν...

220. [259.]= B 235. “Αλίου δ' ερεθίζομαι δελφίνος υπόκρισιν· τον μεν ακύμονος εν πόντου πελάγει αυλών εκίνησ' ερατόν μέλος.

221. [260.]-= B 236. Φιλάνορα δ' ουκ έλιπον βιοτάν.

222. [261.]=Β* 237. "Όπισθε δε κείμαι θρασειαν αλωπέκων ξανθός λέων.

223. [262.]= Β 238. "Ενθα και ποίμναι κτιλεύονται κάπρων λεόντων τε......

224. [265.]= Β 239. Ιαχεί βαρυφθεγκτών αγέλαι λεόντων.

225. [269.] = Β 240. Μη σιγά βρεχέσθω.

226. [280.]= Β 241. Ποτίκολλον άτε ξύλον παρά ξύλο. 318 Clem. Alex. Paedag. 8. 121 Sohol. Οd. 10. 240. 807.

122 Aristid. 2. 609 (878). 11ο Ρlut. de Virt. Mor. α. 12, Δ28 Schol. P. 2. 31 de Tranqu. Anim. 0. 14.

224 Herodian. τερί σχημ. 60. 120 Plut. Qu. Symp. 7. 5. 2, 13. Schema Pindaricum. de Sollert. Anim. 0. 36.

126 Schol. 0. 11. 68. Οι. . 220 1 υπόκρισιν Adv. like.' 4. 51. Υ.ι. απόκρ.

126 AthenaeO8 6. 248 α.

227. - B« 242. Α μεν πόλις Αιακιδών.

228, ο Β243. ......Φαν δ' έμμεναι Ζηνός υιοί και κλυτοπώλου Ποσειδάωνος.

229. = Β 245. Πρόφασις βληχρού γίνεται νείκεος.

* 230. [286.]=Β* 246. Μελιρρόθων δ' έπεται πλόκαμοι.

231. [123.]=Β* 247. Ειym. Μ. 277, 39, Διόνυσος...οι δε από του Διός και της Νύσης του όρους ωνομάσθαι, επεί εν τούτω εγεννήθη, ως Πίνδαρος, και ανετράφη.

232. [124.] = Β 248. Ρlut. de Adul. et Amic. ο. 27, «υδία γαρ επάγει νέφος και κινών έν παιδιά και φιλοφροσύνη λόγον οφρυν ανασπώντα και συνιστάντα το πρόσωπον, ώσπερ αντιταττόμενον τω Λυσίω θεώ, λύοντι το των δυσφόρων σχοινίον μεριμνών κατά Πίνδαρον.

258. [288.]= Β274. Quintil. x. 1, 109, Non enim pluvias, ut ait Pindarus, aquas colligit, sed vivo gurgite exundat (Cicero).

264. [249.]= Β 279. Liban. Οr. 1. 432 ed. Reiske, προς γάρ τώ τα δεύτερα των προτέρων πεφυκέναι κρατείν, ως έφη Πίνδαρος, το τον τετιμηκότα του περιύβρικότος είναι βελτίω μεγάλην ισχύν εις το λήθης επιθεϊναι τοϊς φαυλοτέροις έχει

887 Sobol. Aristoph. Pax 251.

126 Herodian, περί σχημ. 59. 29.

220 Cramer, Δη. Ο. 1. 98. 6. 280 Lesbonax, de Fig. 184 (Valcknger).

265 A. a B« 280. Philo, de Caritate, 11. 404 (Mang.), έπειτα δ' ότι φρονήματος υπόπλεως αλόγου γενόμενος πάς αλαζών ούτε άνδρα ούτε ημίθεον μάλλον ή *ού δαίμονα κατά τον Πίνδαρον υπολαμβάνει εαυτόν, υπέρ τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως αξιών βαίνειν.

205 Β. Β4 281. Philo, de Providentia, 11. p. 120 (Auger.), Pro honore itaque, ut dixit olim Pindarus, silentium laetabundus suscipiam.

266 see B p. 477. Ιο. Βiceliota, Rhet. Gr. VΙ. p. 395, πέντε τάξεις γλυκύτητος έννοιών, έν αίς κατά Πίνδαρον οίς χαίρει τις, τούτοις και τιμώμενος ήδεται.

273. [121.]= Β 288. Liban. Epist. ΧΧΧιν., ο μεν Πίνδαρός που φησι μήλων το χρυσών είναι φύλαξ, τα δε είναι Μουσών, και τούτων άλλοτε άλλοις νέμειν.

274. [234.] = Β 289. Stob. Flor. Οχι. 12, Πίνδαρος είπε τας ελπίδας είναι έγρηγορότων ινύπνια.

EPIGRAMMA.

Χαίρε δις ήβήσας και δις τάφου αντιβολήσας,
Ησίοδο, ανθρώποις μέτρον έχων σοφίης.

Proklos, Hês. p. 7 (Gaisford).

106 C1. 0. 6. 24, Ι. 4. 14.

LIST OF WORDS AND PHRASES ATTRIBUTED

TO PINDAR IN FRAGMENTS NOT GIVEN.

[ocr errors]

ακασκά-ησύχως. 'Αλέρας δον-Τίτυον. 'Αλενάδες-Θεσσαλοι. άμεύσασθαι-διελθείν, περαιώσασθαι. άμευσιετής-epithet of φροντίς. αράχνης, δ– spider.” αργύρεαι-epithet of Muses. αρμασίδουποι. Γαδειρίδαι (-ιται) τύλαι-Pillars of

Herakles. εκατοντάργυιος. ελαιόω. ελασίχθων-epithat of Ποσειδών. έντεα-άρματα. εξεστακώς. έρισφάραγος. ευρύζυγος-epithet of Ζεύς. εχέτης-και πλούσιος. Κλεος-Κλειούς.

κρατησιβίαν. λιτών-ευκταίων (epithet of '). μάρη-χειρ. μεριμνάματα. μησιστέφανος-epithet of αγών. ξεινοδόκησεν- εμαρτύρησε. ολβοθρέμμονες-epithet of Kήρες. ορεικτίτου συδς-όρεσκώου συός. παιδοφάγος ιχθύνκήτος. πεντηκονταε(ή)ρετμοι-epithet of the

ships of the Achaeans. πρόβατα-ίπποι. δερίφθαι έπος. Σκοπάδες- θεσσαλοι. τουτάκι. τριγλώχιν-epithet of Sicily. υψικέρας-epithet of πέτρα. χιλιοέται (-τείς)-epithet of the Hy.

perboreans.

[ocr errors]

GREEK INDEX.

αβοατί, meaning, N. 8. 9
αβρά τάσχω, F. 14. 1
αγεμών, tom. Ι. 7. 80
αγλαΐα, αγλαδι, or viotories in

games, N. 1. 18, 8. 89, 9. 81, 11.

20; 1. 2. 18
αγλαΐα, “fame' or song, N. 1. 18
αγλαόκαρπος, «κρωνος, Ν. 3. 66
αδυεπής, Ν. 1. 4
αδών, peculiar use of aor. part. Ν.

8. 38 (? gnomic)
αελλοπόδων ίππων, Ν. 1. 6
αιανής, Ρ. 1. 83 ; Ι. 1. 49, 3. 2
αιδοίος, meaning, I. 2. 37
αιδώς, Ν. 9. 33 (αιδώ for αιει, 0, 18.

115).
αιπυς, “aheer' (metaph.), F. 213. 2.

(Cf. απότομος, Soph. Oed. R. 877;

Εur. Alc. 118)
aloa, assigninent,'. direction,'

•si: ndurd,' “career, N. 3. 16, 6.

13, 49; Ι. 1. 34; F. 1, 108
alxud for axud in 188. N. 5. 54, 10.

60; Ι. 3. 69
αιών, “fate, N. 2. 8; Ι. 3. 18, 7. 14

fem. Ν. 9. 44
ακμα, N. 3. 39; Ι. 3. 69
ακούω, feel, N. 2. 14
ακρον, “first prize, N. 1. 11, 6. 24
αλαθείας οδος, Ι. 2. 10
αλλά, resumptive, O. 4. 6, 6. 22, 8.

9; Ν. 9. 8, 11. 9
αλλά- γαρ, Ι. 3. 34, 6. 16
αμαξιτόν, adj. Ν. 6. 66
αμπνευμα, N. 1. 1
αμφί, with acc. P. 2. 15, 8. 69; Ν.
1. 54; Ι. 6. 9

with dat. N. 1. 29, 2. 17 (cf.
Εur. El. 945, 4 δ' ες γυναίκας), 6.

14, 7. 80; Ι. 4. 55
år, absence of, I. 7. 35

om. with os and subj. I. 1. 50

år, repeated, N. 9. 86

with future, N. 1. 68; Ι. 6.
69
ναβάλλομαι, begio, N. 7. 77, 10.
33

“put of, N. 9. 28
ανέχω, Ν. 7. 89
αντέχομαι, meaning ot, N. 1. 88
αντιτυχών, Ν. 7. 42
αντίφθογγος, F. 102. 3
απάρχω, N. 4. 46
άπας, in every case,' Ν. 6. 18; Ι.

7. 14
απομνύω, deiero, N. 7. 70
αποπνέω, “make to breathe forth,

Ν. 1, 47
άρα = άρα, Ι. 7. 59
αραρεν, Ν. 3. 64, 6. 44
αρετάν, distinction ' (?), Ν. 8. 42,

10. 2
αριθμός, “counting, N. 2. 28

‘right number' (of years), F.
104. 2
άρρηκτον, “etalwart,'Ι. 6. 47
αρχαι βέβληνται, with gen. κατά

σύνεσιν (?), Ν. 1, 8
-ας -αντος, fem. Ι. 5, 73
ατελής, ineffectual, N. 3. 42
αυγάζομαι, meaning, N. 10. 61
αύλειαι θύραι, N. 1. 19
αυτός, exact,’ of space and time,

Ν. 5. 1
áwtos, metaphor to the superlative,

Ν. 2. 9, 3, 29, 8. 9; Ι. 1. 51, 5.
4, 6. 18

βασιλέα = βασίλεια, N. 1. 39
βέλος, pang, N. 1. 48
βιαίως, “unnaturally, F. 100. 6
βίος, βίοτος, confused in 188. Ι. 3.

23, 7. 15
Βοιωτίαν ύν, F. 60

« PreviousContinue »