Page images
PDF
EPUB

ο Πηλέα θ, ώς το νιν άβρα Κρηθείς Ιππολύτο δόλω

πεδάσαι
3 ήθελε ξυνανα Μαγνήτων σκοπών

50 πείσαισ' άκοίταν ποικίλους βουλεύμασιν,

5 ψεύσταν δε ποιητών συνέπαξε λόγον, 30 6 ώς άρα νυμφείας επείρα κείνος έν λέκτρoις 'Ακάστου 55

Επ. β'. 4 ευνάς: το δ' εναντίον έσκεν" πολλά γάρ μιν παντί θυμώ ο παρφαμένα λιτάνευεν. του δ' άρ'* οργάν κνίζον

αιπεινοί λόγοι ο ευθύς δ' απανάνατο νύμφαν, ξεινίου πατρός χόλον 6ο α δείσαις· ο δ' έφράσθη κατένευσέν τέ τοι όρσινεφής εξ

ουρανού 86 «Ζευς αθανάτων βασιλεύς, ώστ' εν τάχει 5 ποντιών χρυσαλακάτων τινά Νηρείδων πράξειν άκοιτιν,

Στρ. γ'. ι γαμβρόν Ποσειδάωνα πείσαις, δς Αιγώθεν ποτί κλειτάν

θαμά νίσεται Ισθμόν Δωρίαν·

17 ξυνανα For ξυνάνα cf. Ρ. 8. 48. Having beguiled by cun. ningly devised tales her husband, the king of the Magnétes, to be her accomplice,' not his friend.' Cf. Aesch. Prom. 559 έδνοις αγαγες Ησιόναν | πιθών δαμαρτα κοινόλεκ. τρον. For σκοπόν cf. Ο. 1. 54, 6. 59, P. 3. 27.

18 ποικίλ. Cf. ν. 42 for echo.

20 For she concocted a lying
fiotion.'
80 dpa Forsooth,'

28 she
buid.' Cf. for dpa = dpa Soph. El.
1179 and Jebb's note.

βι ευνας “Union,' ο!. Ο. 7. 6, 9. 44, Ι. 7. 30.

81 παρφαμίνα •Trying to beguile him.' 'ct. Ο. 7. 65, 66 θεών δ' όρκον μέγαν μη παρφάμεν, utter an oath guilefully.' δ' άρ' Rou. chenstein. 288. 02. απεινοί

• Bold,' 'wanton'; uttered under influence of stupendous (αιτύς, 9.υ.) passion. The combination of blane. worthiness and loftiness occurs in Bacchyl. 13. 11 6βριος ύψινόου, Aesch. Prom. 18 της ορθοβούλου θέμιδος αιτυμήτα παι, where the epithets are nearly correlatives. Lat. praeceps.

88 ξειν. πατ. Ζεύς Ξένιος.

81 ορσινεφής Epithet of Zeus the thunderor, cf. 0. 4. 1.

86 ώστ' Cr. Tuk. 8. 86 επαγ: γελλόμενοι ώστε βοηθείν, (Goodwin Ml. anl T. § 588. Render, 'to the effect that.'

86 ποντιάν Heyne. ΜΒΒ. τον. τίαν. πράξειν That he (Peleus) would be requited with.' ČI. P. 2. 40. Of course πείσαις refers back to Zeus. Cf. I. 7. 27 for the myth.

87 γαμβρόν Aε husband of

[ocr errors]

75

ο ένθα μιν εύφρονες έλαι συν καλάμοιο βοά θεόν δέκονται, γο

3 και σθενει γυίων ερίζοντι θρασεί. 40 και πότμος δε κρίνει συγγενής έργων περί

5 πάντων. το δ' Αιγίνα Θεού, Ευθύμενες, 6 Νίκας εν αγκώνεσσι πίτνων ποικίλων έψαυσας ύμνων.

'Αντ, η. ι ήτοι μεταίξαντα και νυν τεόν μέτρω σ' αγάλλει κείνος,

ομόσπορον έρνος, Πυθέα. 1 α Νεμέα μεν άραρεν μείς τ' επιχώριος, ον φίλησ'

'Απόλλων:

[ocr errors]

Amphitrito Poseidon was conneoted by marriage with the Nereids. Alya Dev Probably the Achaean λοgae, of. . 8. 203. 88

εύφρονες λαι • Festive throngs.' Cf. N. 4. 1. Dissen thinks Poseidon and the Isthmos are mentioned because Phylakidas was preparing to compete at the Isthmian games, For μιν ...θεον cf. Οd. 6. 48 ή μιν έγειρε Ναυσικάαν εύπεπλον,

89 Especially in the pankra. tion.

10 πότμος συγγενής Cl. 1. 1. 40, P. 6. 16. • The destiny that attends a man's race.'

41 Cookesley points out the exception to Monk's rule that Bebe is not fem. with a proper name added, and compares Soph. Antig. 800 θεός 'Αφροδίτα. Μ88. θεάς. Note the position of Ευθύμενες.

42 ποικίλ. An echo from ν. 28. Ifavoas .Thou didst hansel.' Eu. thymenes was a pankratiast; see 1. 6. 60-52. Cf. Ι. 2. 26.

Μ88. read ή. μ. κ. ν. τεο: μάτρως αγάλλει κείνου ο. έθνος ΠυDéas, which is upintelligible. As Euthymenes is the principal theme of the preceding and succeeding sentences, he is presumably, the subject of this parenthesis, and κείνου (or κενος), if sound, must

refer to him and not, as Mommsen suggests, to Pôleus. Euthymenes, like Peleus and Telamon, has won viotory and song, and so illustrates ν. 40 πότμος κρίνει συγγενής έργων περί πάντων. ' Through his vio. torious uncle Pytheas is brought into kinship at once with victory, and with Toleus and Telamon. Render the text • Verily for having hastened in the track of thy ma. ternal uncle he is doing honor to thee, a scion sprung from the same seed,' i.e. from Themistios, another link between Pytheas and Pôleur and Telamon, The superfluous indication of the meaning of párpw is an impressive reference to v. 40. Cf. πατροπάτορος όμαιμίου N. 6. 16. Donaldson's view that lovos='blood relation'is untenable. The reading of μάτρω σ' a8 μέτρως would at once tend to the change of medv and κείνος. The change of Ερνος may be independent, for if the p were illegible covos would be a natural gue88.

44 αραρες Cf. N. 3. 64. In Pindar apape means 'is connected with' in some way, 'fits,' suits.' Here Neme& comes next,' i.e. • follows Ægina's lead' iu being the scene of the second victory won by Euthymenes. Note the periphrasis for the Æginetan month

3

[ocr errors]

90

45 άλικας δ' ελθόντας οίκοι τεκράτει
Νίσου τ' εν ευαγκεϊ λόφω. χαίρω δ' ότι

85
5 εσλoίσι μάρναται πέρι πάσα πόλις.
6 ίσθι, γλυκειάν του Μενάνδρου συν τύχο μόχθων αμοιβών

Επ. η. « επαύρεο. χρή δ' απ' 'Αθαναν τέκτον' άεθληταΐσιν

έμμεν: 60 ο ει δε Θεμίστιον ίκεις ώστ' αείδειν, μηκέτι ρίγει· δίδοι

ο φωνάν, ανά δ' εστία τεϊνον προς ζυγόν καρχασίου,
4 πύκταν τέ νιν και παγκρατίου φθέγξαι ελεϊν 'Επιδαύρω

διπλόαν
νικώντ' αρετάν, προθύροισιν δ' Αιακού
Η ανθέων ποιάεντα φέρειν στεφανώματα συν ξανθαίς

Χάρισσιν.

95

Delphinios, April or May, when 1161 δίδωμ' έπος τόδε. the Æginetan Delphinia or Hydro. 61 • Set thy nails full.' For phoria and perhaps the Pythia at the metaphor of. P. 1. 91 εξίει δ' ώσ. Megara were celebrated. μείς τερ κυβερνάτας ανήρ | ιστίον ανεμόεν. τ' For μεν...το cf. Ο. 4. 15. The Dissen cites Plat. Protug. 338 A. instances collected by Mr Bury 63 dperay For the aco. cf. v. 5 tend to establish my explanation. supra. For the meaning . victory,'

48 συν τύχο Cr. N. 4. 7, 6. 25. 'glory,' cf. I. 1. 41. For tho con. Menandros' aid was somehow 80. nexion of the Graces with victory oured by public effort.

cf. Ρ. 6. 2, Ν. 9. 54, 10. 1. προθύρ. 60 Themistios was Euthymenes' Alak. Themistios had been victor father, the victor's maternal grand. at the Aeakcia, and his statue in father, according to the best expla. the pronaos of the Aeakeion still pations. For (KELS with acc. cf. bore 'crowns of grass and flowers.' Soph. Phil. 141. Monk. plyet Probably crowns of flowers bound Wax warm' in his praise.' Dissen with grass are intended. 0. 7. 80 cites frigeo Cic. ad fam. 11. 13, μήλων κνισάεσσα πομπά is obviously Ver. 4. 25. 81801 For this im. irrelevant. Note the present tense perative cf. O. and P. p. xxx; for φέρειν, but the aorist έλειν. ihe phrase cf. Eur. Iph. in Taur.

[ocr errors][ocr errors]

N EMEA VI.

ON THE VIOTORY OF ALKIMIDAS OF AEGINA IN THE

BOYS' WRESTLING MATOH.

INTRODUCTION.

ALKIMIDAB, son of Theon, one of the clan of the Bassidae (v. 82), was trained by Melesias of Athens, and therefore probably won before Ol. 80. 3, B.C. 458, about the same period as the victory celebrated in 0. 8, gained by another pupil of Melësins. The poet appears to have been engaged by the clan or Melésias rather than by the victor himself. According to K. A. Müller the Bassidae were Heracleids. That the poet composed the ode at Aegina has been inferred froin távde vâoov (v. 48); but this is not conclusive, cf. P. 9. 91, 0. 8. 25.

This like N. 5, insists on hereditary excellence, td orgyevés v. 8, and, like 0. 8 and N. 4, celebrates the Athenian aleipta Melésias. Vv. 48, 49 clearly echo—with aloar heterometrically recurrent-vv. 13, 14.

The reinforoed tautomotrio recurrenco meOétwv vv. 59, 13 is significant, suggesting that amid the praises of Aeakidae and Bassidae the poet is mainly concerned with the career of the victor Alkimidas; for rais év. αγώνιος ταύταν μεθεπων Διόθεν αισαν 18 echoed by μεθεπων δίδυμον... τούτο γαρύων είχος αγώνων απο, 80 that we have four recurrences of which one is tautometric. The exact responsion of Ilog end á viov v. 42, to 'lo Quoc v. 19, may be intentional. The exact responsion of -veri vv. 88, 16 is ourious.

The last two fect of the sixth verse with the seventh verso of the strophes and antistrophes have met with hard usage from scribes or grammarians. Critics have in most casos altered every plaoe. My latest text, which is moro consorvativo than that of my first odition, altors four placos out of the nix, viz. all oxoopt 'Avr. Band 'Art. n' Bocokhi altera all exoopt 'Ant. B', and Bergk all except Erp. a' (ohanging Erp. M', 'Aut. B'

seriously). It would only bewilder the student to record the various con-
jestures which have been propounded.
Bergk changes te répart' to répavr'. 'Aur. a'.

ευκλέα· παροιχ. το ευκλεά· οιχ. Στρ. β'.
ταύτας | αίμα πατρας tο τωυτού | Ιματος. 'Αντ. β'.
έμπεσ' "Αχιλεύς to 'Αχιλεύς (δείξε).
καββάς tο καταβάς. Στρ. γ'.

érlelkooi to ér' elkopi. 'Art.g'. For the resolution of the first syllable of the irrational choree in drew, 'Axideús, and v. 59 -os eBar cf. 0. 11. 57, 105, N. 8. 14.

The mode is Æolian; the metre lograedic.

[merged small][ocr errors][subsumed][merged small]

1 vullivulvulel uuule)
2 wuluuul-ule]
3 Llvulvulvullwule

4 vulvul-ul-ul-^]
6,6 >:vullIwulwul-too || -v1-1]
7, 8 wi-u1l|l-will-ul-ul-1]

9 L|- |- |- |- A) Vo. 1-4 and vv. 6–7 of the strophe form two periods, the first antithetio, of 7.8.8.7 foot, the second perhaps palinodio, of 4.6.4.6 foot. Vv.148 and 449 of the epode form two periods, the first antithetio mosodio of 7.4.7 foet, the socond perhaps antithetio of 6.7.7.5 feet. The ratio of the periods is thus 8 to 2 in the strophe, 2 to 8 in the epode. Tho stropho is mainly composod of socond and third Glyoonios.

* Inoisio, or olno end of verse.

+ Cachura.

« PreviousContinue »