Page images
PDF
EPUB

DE DICTY GRÆCO,

EX JOANNE VOSSIO

DE HISTORICIS GRÆCIS.

Quatuor isti ad Trojana tempora referuntur, Sisyphus Cons, Corinnus, Dares Phrygius, et Dictys Cretensis. Sisyphus Cons, ut aiunt, Teucri scriba fuit, ac res ad llium gestas primus literis consignavit: ex eo autem et Dicty Cretensi, Homerus hausit quæ cecinit; si credimus Joanni Meleli Chronographo ; ex quo id refert Joan. Tzetzes, Chi). v. Hist. 29.

Ab aliis autem primus dicitur Corinnus, Palamedis discipulus, durante etiamnum bello Trojano, Iliadem carmine modulatus, atque id literis Doricis a Palamede inventis. Dardani quoque pugnam adversus Paphlagonas ex posuerit; omneque poëseos suæ argumentum ex eo hauserit Homerus, ut aiunt. Auctor Suidas in Kópivvos.

Dares Phrygius, sacerdos Trojanus, ab Homero celebratur Il. E. Ejus Phrygiam Iliadem sua etiamnum ætate extitisse, ait Ælianus lib. xi. Var. Hist. cap. 11. De eodem sic Photius Patriarcha in Biblioth. Cod. cxx. ubi excerpta affert ex Ptolemæi Hephæstionis nova ad variam eruditionem historia :

'Αντίπατρος δέ φησιν ο 'Ακάνθιος, Δάρητα προ Ομήρου γράψαντα την Ιλιάδα, μνήμονα γενέσθαι "Εκτορος, υπέρ του μη ανελεϊν εταίρων Axundéws, “ Antipater Acanthius refert, Daretem, qui ante Homerum Iliadem conscripsit, monitorem fuisse Hectoris, auctoremque ne Achillis socium interimeret.'

Etiam Dictys Cretensis bello Trojano Idomenea sequebatur, ac præter Italica, Suida teste, libris norem consignavit bellum Trojanum: Homerus autem eum in poëmate suo est secutus: ut quidem auctor est Tzetzes, Chil. v. Hist. 30.

Porro ex Dicty et Darete depromtum esse censet Scaliger, quod, contra Homeri et aliorum auctoritatem, perscriptum est in Chronico Eusebii ad an. 19CCCLXII. Hectoris filios Ilium recepisse, expulsis Antenoris posteris, Helena subsidium ferente. Quin hodieque extant anonymi duo de bello Trojano, qui consignarunt libros, unum sub pomine Dictys Cretensis, alterum vero Daretis Phrygii. Quod commentum ut colore aliquo melius falleret, finxit prior quendam Q. Septimium Romanum, qui per literas significaret Q. Arcadio, ut in Creta insula, cum vi tempestatis terra desedisset, in hiatu illo apparuerit Dictys sepulcrum, atque in eo a pastoribus inventa sit arcula plumbea, librum Dictys continens de bello Trojano, qui literis scriptus esset Phæniceis. De Darete autem Phrygio tale auctori placuit figmentum. Cornelium Nepotem inducit scribentem ad Crispum Sallustium, ut Athenis esset repertus autóygaços, ipsius auctoris manuscriptus, liber Daretis, quem dixi: atque ut hunc Latina toga donarit, ut amicitiæ hoc monumentum muneris loco Sallustio mittat. Sed extat genuini Cornelii Nepotis liber de Attici vita ; item, quem scripsit de Imperatoribus externis. Quid his libris purius, elegantiusque ? Quid ad ista tralatio Daretis ? Nempe, ut dici solet, aliter catuli olent, aliter sues. Recte igitur sensit Ludovicus Vives in quinto de tradendis disciplinis, cum ait, et Daretem, et Dictyn istum (quorum tamen hic aliquanto est cultior, et elegantior,) esse 'figmenta eorum qui de bello famosissimo voluerunt ludere.'

DE DICTY LATINO,

EX EODEM VOSSIO

DE HISTORICIS LATINIS.

Q. SEPTIMIUS Romanus Latine creditur vertisse Dictyn
Cretensem de bello Trojano : eamque translationem di-
casse Q. Arcadio Rufino, qui sub Constantino Inp. con-
sulatum gessit anno urbis cioLXVIII. Sed quisquis auc-
tor est ejus operis, Latine, non Græce scripsit. Græcos
tamen auctores cum judicio legit atque ex iis excerpsit,
quæ

veritati consentanea viderentur. Nec tamen Constan-
tini ævo, sed sæculis aliquot post, vixisse censeo: etsi ea
sit dictionis elegantia, ut non indignus omnino Constantini
quidem sæculo videatur. Quod inprimis patet ex editione
nupera juxta Mss. Cod. emendata quæ Lutetiæ prodiit apud
Rob. Stephanum.

IDEM DE HISTORICIS LATINIS

Part. II. Lit. D.

[ocr errors]

1

Hic quoque aliquem sibi locum postulare videtur Dares
Phrygius, vel potius supposititius scriptor, qui sub hoc
nomine circumfertur. Is ex Græco a Cornelio Nepote
translatus est : si epistolæ nugaci credimus, quæ præmit-
titur. Scio Æliani ætate etiamnum extitisse Phrygiam
Daretis lliadem. Nam id satis liquet ex ejus Var. Hist.
1. xi. c. 11. Sed non dubito, quin longe alius fuerit Græ-
cus ille. Nam quem nos Latine habemus, satis prodit,

exiguæ et doctrinæ et judicii fuisse. Plane autem ar-
bitror, esse commentum hominis, qui non tam verterit,
quam scripserit Latine: immo qui haud admodum Latine
sciverit, ut omnino in Glandorpio judicium desiderem,
cum translationem eam Nepotis esse credidit. Majoris et
eruditionis, et elegantiæ, est Dictys Cretensis: de quo post-
ea dicemus. Dares Phrygius cum alibi Mstus extat, tum
Cantabrigiæ, in bibliotheca Caiana, ct Oxonii, in Collegio
Omnium Animarum.

[ocr errors]

PRÆFATIO.

Dictys, genere Cretensis de civitate Gnoso, iisdem témporibus quibus et Atrides fuit, peritus vocis ac literarum Phænicum, quæ a Cadmo Achaiam fuerant delatæ. Hic fuit socius Idomenei, Deucalionis filii, et Merionis, ex Molo, qui duces cum exercitu contra Ilium venerant, a quibus ordinatus est, ut annales belli Trojani conscriberet. Igitur de toto hoc bello sex volumina in tilias digessit

Dictys genere Cretensis de civitate figuram spectes,' inquit, •Græcæ liGnoso] Hæc veluti præfatio in libris teræ, maxime antiquiores illæ, quanostris erat, sine ulla inscriptione, at rum exempla in Eusebianis prætert seqnens epistola, quæ vulgata sub no- doctissimus Scaliger, vetustis Phænimiue Q. Septimii Romani, nulla est cum literis, quibus hodie utuntur Sain antiqnis exemplaribus. Itaque non maritani, in plerisque tam sunt simi. dubitamus quin hæc sit ab ipso scrip- les, nt vemini non pateat illas ex his tore operis, qui apposite finxit hæc esse expressas.' Samaritanas autem de Punicis literis, de arcula stannea,

literas sive Phænicias easdem et Chade sepulcro terræ moto patefacto, de nanæas fuisse validissime probavit Eupraxide, Rutilio Cretæ Consulari, nobilissimus Huetius in aureo illo et et Nerone cujus jussu liber in Græ- nunquam satis pro dignitate laudando cum sit conversiis.

opere Evangelicæ demonstrationis. Peritus rocis ac literarum Phæni- © In Achainm] Quo nomine dicta cum] Vulgata est veteram fere om- quæ olim Græcia, post victos Achæos, nium sententia Cadmum in Græciam et mansit id nomen Achaiæ provin. literas Phænicias intulisse circa an- ciæ sub Imperatoribus Romanis, et nim mundi 2660. quo tempore Israë. in nova divisione Constantini. Merlitæ Madianitis serviebant, unde eos liberavit Gedeon. Et re vera lonnm d Deucalionis filii et Merionis ex Moantiquæ literæ eædem qnæ Phæni- lo] Vide infra initium lib. 1. ciæ, et Samaritanæ. Ut abunde pro- e Sex volumina] Ait sex volumina bavit Josephus Scaliger in erudita tantum scripta fuisse, sed in sparia illa dissertatione de literis Ionum, et illa Septimii Epistola ineptus scriptor post eam Ludovicus Capel, et Bo- ait se priorum quinque voluminom, chartas qui in suo Phaleg, 490. 'Si quæ bello contracta gestaque sunt

cer.

Phæniceis literis : quæ jam reversus senior in Cretam, præcepit moriens ut secum sepelirentur. Itaque ut ille jusserat, memoratas tilias, in stannea arcula repositas, ejus tumulo condiderunt. Verum secutis temporibus, tertiodecimo anno Neronis imperii, in Gnoso civitate terræmotus facti, cum multa, tum etiam sepulcrum Dictys ita patefecerunt, ut a transeuntibus arcula viseretur. Pastores itaque prætereuntes cum hanc vidissent, thesaurum rati, sepulcro abstulerunt: et aperta ea invenerunt tilias incognitis sibi literis conscriptas: continuoque ad suum dominum Eupraxidem quendam nomine pertulerunt: qui agnitas quænam essent literas Rutilio Rufo illius insulæ tunc Consularis obtulit. Ille cum Eupraxide ad Neronem oblata sibi transmisit, existimans in his quædam secretiora contineri. Hæc autem cum Nero accepisset, advertissetque Punicas esse literas, harum peritos ad se vocavit: qui cum venissent, interpretati sunt omnia. Cumque Nero cognovisset, antiqui viri, qui apud Ilium fuerat, hæc esse monumenta, jussit in Græcum sermonem ista transferri: b

sunt.

eundem numerum servasse, et resi- peratore; hoc certum, plures magisdua quatuor de reditu Græcorum in tratus hoc nomine præfectos a Conunum redigisse. Ubi vide quæ dicta stantino parvis et pacatis provinciis ;

in iis Creta. Notitia imperii. Mer. I In tilias digessit] Antiqui ex ar- cer. Neqne verum est ab Adriano boribus, præsertim e tilia arbore, ta. tantum et a Constantino institntos bellas conficiebant, quibus cera sile fuisse consulares, qui eo nomine properioductis ita stylo acuto scribebant. vincias regerent, quippe hæc divisio Et quod hic tilias vocat auctor, infra provinciarum, in Consulares et ProSeptimius Romanus in epistola vocat consulares, ante Constantinum fuit phyliras, quia tilia in tenuissimas plii. in usn, et ab ipso Augusto institnta, lyras acn separabatur, nt de papyro qui in provincias snas quas ipse sibi scribit Plin. Præparantur ex eo retinebat consulares mittebat, qui chartæ diviso in prætennes sed quam proprie legati consulares dicebantur, latissimas philyras.' Inde in Gloss. Neque tamen consulares illi dicti quod 'tilia, plavpa.” Et vetus Horatii inter- consules fuissent, nt vulgo persuasum pres, 'philyra est cortex tiliæ arbo- est ; nam sæpe invenias consulares ris.'

provinciarum qui post administratas Rutilio Rufo illius insulæ tunc Con provincias tum primum Consoles fie. sulari] Ita libri scripti, non præsidi, bant. Sed quod cum consularibus quod imperiti correctores vulgave- ornamentis Imperium administrarent. rant, Consulares volont in quibusdam Vide qnæ notavit Salmas. in Histor. provinciis institutos ab Adriano Im- August.

[ocr errors]
« PreviousContinue »