Page images
PDF
EPUB

cognoscit. [4.] Interea per omnem insulam, postquam cognitum Helenam eo venisse, multi undique virile ac muliebre sexu Y confluunt : aventes dinoscere cujus gratia orbis pæne omnis ad bellum conspiravisset: ibi inter cetera Menelaus profert,s Teucrum, expulsum patria, civitatem apud Cyprum, Salaminam nomine, condidisse. Multa etiam apud Ægyptum miranda refert: et Canopi gubernatoris sui, qui ibi morsu serpentium interierat, exstructum magnificum monumentum. Dein, ubi tempus visum est, Mycenas navigat: ibi multa adversum Orestem molitus,7d ad postremum multitudine popularium cohibitus, ab eo quod coeperat negotio destitit. Inde placet cunctis Oresteme super eo facinore causam dicere apud Atheni

5 Delph. perfert.–6 Delph. miracula.7 Delph. molitur.—8 Habet Delph,

NOTÆ

6

montorio Cretam delatum fuisse ; aut 60.. Canopus urbs 120. stadiis Odyss. r. Sed falsum est, eum ibi distat ab Alexandria terrestri itinere, de Agamemnone et ejus regno ali. cognominis Canopi, qni Menelai gulquid didicisse ; quod ei tantum in in- bernator fuerat, et ibi mortuus est.' sula Pbaro contigit, a Proteo sene, Ita Mela, Solinus, et alii. Verum alii ut fuse Homer. Od. A.

nomen Canopi ante Menelaum fnisse Virile ac muliebre sexu] Sexu, contendunt; doctiqne Ægyptiorum, ut beutrius generis. Sallust. : Undique refert Aristides, existimabant, Canovirile ac muliebre sexu per vias et bum esse vocem Ægyptiacam, qnæ tecta omnium visebatur.' Sisenna Latine significet, aureum solum. 18. Histor. Tum in muro virile ac • Morsu serpentium) Hæmorroidem muliebre sexu, popnli multitudine vocat Eustath, in Dionys, serpentem omni collocata.'

illum, cujns morsu Canopus interiit. Apud Cyprum] Nam illnc etiam Historiam vide apud illum. Menelaum delatum, docet Homer. d Adversum Orestem molitur] PopaOd. A,

lum commovet, et Orestem cogit apud a Salaminam nomine] De qua Horat. eam de cæde matris causam dicere. 1. Od. 7. "Ambiguam tellure nova Qui, totius populi consensu, lapidiSalamina futuram.'

bus damnatus, consiliis amici Pyladis Et Canopi Gubernatoris sui, &c.] mortem effugit. Historiam pete ex Qui etiam urbi Canopo nomen dedit. Euripid. in Oreste. Strab. XII. Κάνωβος δ' έστι πόλις έν e Inde placet cunctis Orestem] Quiείκοσι και εκατόν σταδίοις από Αλεξαν- dam scribunt, Orestem Deorum moδρείας πεζή ιούσιν, επώνυμος Κανώβου nitu Athenas confugisse, ut ibi ab του Μενελάου κυβερνήτου αποθανόντος Areopagitis judicaretur. .

enses, ubi Areopagitarum judicium severissimum per omnem Græciam memorabatur: apud quos dicta causa, juvenis absolvitur. Erigona, quæ ex Ægistho edita erat, ubi fratrem absolutum intelligit, victa dolore immodico, laqueo interiit. Mnestheus liberatum Orestem 8 parricidii crimine, purgatumque more patrio cunctis remediis quæ ad oblivionem hujusmodi facinoris adhiberi solita erant, Mycenas remittit: ibique regnum ei concessum. Dein trans

NOTÆ

"Ubi Areopagitarum judicium seve- λίθων, καλούμενον δε ιερόν, είναι λέγουrissimum] Areopagitæ, Athenarum σιν εφ' ου ποτε άνδρες Τροιζηνίων εννέα senatores, sic dicti ab Areopago, id 'Opéotnu erdompav éri tớ póry tîs 4est, colle Martis, "Apelos adyos, quo ju- tpós. • Lapidem autem illum ante dicaturi conveniebant. Eorum judi. templum, qui sacer lapis dictns est, cia severissima habebantur; unde eum esse dicunt, super quem olim et in proverbium abiere. Vide Sui- viri novem Træzenii Orestem expiadam, Erasmum, &c. De Areopago runt a cæde matris.' Idem paulo vide doctissimi Meursii libellum. post : ' Ante templum Apollinis,’in

6 Victa dolore immodico, laqueo inter. quit, 'est Orestis dictum tentorium. il] Idem anctor magni Etymologici. Nam antequam cæde matris purgaQuidam tamen scribunt, Orestem retur, nullus Træzeniorum voluit il. Erigonam uxorem duxisse, et ex ea lum domum suam recipere. Sed ilsuscepisse Ponthilum. Ita Tzetzes, lum ibi constituentes purgabant, ei. in Lycoph. Pansanias et alii.

qne cibos præbebant, donec omnino ! Mnestheus] Atqui Mnestheum fuerit expiatus. Et etiam nunc neeodem anno, quo Troja capta fuit, potes eorum, qui illum espiaverunt, interiisse certum est. Non potuit statutis quibusdam diebus eodem illo igitur Orestem purgare, qui octavo loco cænant. Non longe ab illo tendemum anno post Trojam captam Æ- torio sepultæ fuerunt purgationes gisthum interfecit. Neque verius Sui- illæ, super qnas aiunt laurum patam, das et Aristophanis Scholiastes, qui quæ adhuc ibi cernitur. Fertur eti. scribunt Orestem tempore Pandionis am Træzepios purgationes maltas Athenas venisse. Pandion enim mul- alias adhibuisse, et aquam ex Hippoto vetustior. Quare Athenæns unice crene,' &c. sequendus, qui sub Demophoonte id Quæ ad oblivionem] Remedia illa scribit accidisse. Ita Tzetzes in Ly- ad oblivionem facinoris non adhibe. cophr. Neque etiam de loco conve- bantur ; nam qui purgatus fuerat, niunt, ubi Orestes purgatus fuit, ut pon ideo minus a se perpetrati scele. neque de tempore. Dictys ait, Athe- ris memor erat : quare scripsisse nis pargatam, statim postquam abso- Dictym existimo, quæ ad ablutionem. lutus fuerit. Euripides vero, post. Abluti enim proprie dicebantur, qui quam e Taurica regione reversus fu. purgationibns istis expiati fuerant ; erit. Aliiqne, non in Attica sed in unde et Gallice adhuc dicimus, se urbe Træzene. Pausan. in Corin. laver d'un crime, se purger, &c. thiacis : Τον δε έμπροσθεν του ναού

acto tempore, accitu Idomenei Cretam venit, neque multo post Menelaus: jbi multa in patruum sæva' per eum ingesta, quod sibi per dissensionem popularium multimodis periclitanti ipse etiam insidiatus esset. Ad postremum intercessu Idomenei uterque conciliatus sibi Lacedæmona discedit. Ibi Menelaus, sicuti convenerat, Hermionam * in matrimonium Oresti despondit. [5.] Per idem tempus Ulysses Cretam appulsus est, duabus Phænicum navibus mercedis pacto acceptis: namque suas, cum sociis atque omnibus quæ ex Troja habuerat, per vim Telamonis amiserat: scilicet infesti ob illatam per eum filio necem,” vix ipse liberatus industria sua. Percontantique: Idomeneo quibus ex causis in tantas miserias devenisset, erroris initium narrare occipit: quo pacto appulsus Ismarum " multa inde per bellum quæsita præda navigaverit: appulsusque

præpositionem a ante p. crimine.-9 Delph. severe.–1 Delph. Percunctanti

NOTÆ Hermionam] De Orestis et Her. ne commentum fuisse Dictyn, propmionæ conjngio variant scriptores. ter locum illum Homeri, ubi Eumæus Nam Hyginus scribit, Hermionam, refert, sibi olim virum Ætolum dixNeoptolemo desponsatam, statim postisse, vidisse se Ulyssem apud IdomeTrojam captam, Oresti in matrimo. neum, naves suas tempestate quassas dium datam fuisse, Menelanmque reficientem. Locus est, Od. E. oñ 8é postea illam ab Oreste abduxisse et μιν εν Κρήτεσσι παρ' 'Ιδομενη ιδέσθαι, Neoptolerno tradidisse. Αlii, contra, Νήας ακειόμενον, τάς οι ξυνέαξων άελλαι. Hermionam prins Oresti desponsa- · Dixit autem illam in Creta apud tam Neoptolemo a patre Menelao Idomeneum vidisse, Naves sanantem, traditam dicunt, eamque deinde ab quas ei fregerant procellæ. Imo et ipso Mevelao abreptam. Sed hæc pagina mox sequenti aliter narrat. omnia accuratissime doctissimus Me. Ait enim, inter Scyllam et Charybdim ziriacus, in suis commentariis, in amissis navibus se in manus Phæni. Epistol. Ovid. Hermionæ Oresti. cum devenisse, ab iisque per miseri.

Ulysses Cretam appulsus est, duabus cordiam reservatum. Locum adi. Phænicum navibus, &c.] Totam hanc m Filio necem] Nempe Ajaci. De historiam de vi Ulyssi per Telamo- quo supra. nem facta, et de Ulyssis Cretam ap- " Appulsus Ismarum) Apad Cicones. palsu duabus Phænicum pavibns, ab A Ciconibus ad Lotopbagos Meningis auctore nostro confictam existimo. Insolæ populos, unde Siciliam ad Nihil enim Homer. nihil Hyginus, ni. Cyclopas et Læstrygonas delatus, hil Ausonius. Suspicor etiam id om- Hom, Od, i.

ad Lotophagos, atque adversa usus fortuna, devenerit in Siciliam : ubi per Cyclopa? et Læstrygona fratres P multa indigna expertus, ad postremum ab eorum filiis Antiphate et Polyphemo 9 plurimos sociorum amiserit. Dein per mi. sericordiam Polyphemi in amicitiam receptus, filiam regis Arenen, postquam Elpenoris socii ejus amore deperibat, rapere conatus : ubi res cognita est, interventu parentis

que.—2 Delph. Cyclopem.

NOTÆ

Lotophagos] Lotophagos alios su- ita eos Græci a leone Leontinos dix. pra Mauritanos, versus Occasum, lo- ere. Cyclopes antem, qui aliam in. cat Strabo, alios in Insula Meninge, sulæ partem tenuere, Lilybæum sciliquæ et Lotophagitis dicitur, ad Syr- cet, inde a Phænicibus dicti Kheklub, tim minorem. Et eos hic intelligen- contracto nomine ex Khekleklub, id est dos esse idem docet; illic enim ara sinus, Lilybetanus sinus, ad Libyam. Ulyssis ostendebatur : fuere et alii Plura vide apud illum, in ejus Cha. Lotophagi, in recessu intimo Syrtis naan, 1. 30. majoris.

9 Antiphate et Polyphemo] Antip Per Cyclopa et Læstrygona fratres] phates ex Læstrygonibns, Polyphe. , Cyclopas et Læstry gonas fratres di. mus ex Cyclopibus. Homer, scribit cit. Nescio unde. Thucydides enim Ulyssem primo ad Cyclopas delatum, libro vi. Manaubtato MÈD Néyovrai év deinde ad insulas Vulcanias, unde ad μέρει τινι της χώρας Κύκλωπες και Λαισ. Lestrygonas. Ita ut omnino diversos τρυγόνες οικήσαι. “Ων εγώ ούτε γένος facere videatur, neque Lestrygonas έχω ειπείν, ούθ' οπόθεν εισήλθον, ή όπου etiam in Sicilia collocare; sed in Itaαπεχώρησαν. . Antiquissimi dicuntur lia circa Caietam et Formias, quæ in parte quadam regionis, (Siciliæ,) Auruncorum veterum sedes. AurupCyclopes et Læstrygones habitasse. ci autem Læstrygones. Plin. 1.5. Quorum ego neque genus possum di. "Oppidum Formiæ, Hormiæ ante diccere, neqne unde venerint, neqne quo tum, ut existimavere, antiqua Læabierint.' Illud certum est, Cyclo- strygonum sedes.' pas et Læstrygonas Siciliæ populos * Filiam regis Arenen] Nescio unde fuisse, eamque partem insulæ tenuisse, hanc historiam habuit Dictys. Minus quam postea Leontini. Hesych. saio. etiam, unde suam Tzetzes in Chiliadi. Tpuybves, ol vûv AeovtîVOL. 'Læstrygo. bus; ubi narrat Ulyssem, post occæ. nes, qui nunc Leontini.' Idem Tzet- catum Polyphemum, ejus filiam dozes in Lycophr. et alii. Et sane no. mine Elpen abduxisse: sed eam mina Læstrygon et Leontinus idem so- postea ei Læstrygonas ademisse, panare, docuit Bochartus. Sicut enim trique Polyphemo remisisse, &c. Lastrygones Punice dicti sunt a leoni- 6 Elpenoris socii] Unus fait e remi. nis moribus, quippe Læstrygon Phe- gibus Ulyssis. Vide Hom. Od. A. nicibus erat Laistriecan, leo mordax,

puella ablata per vim,' exactus per Æoli insulas“ devenerit ad Circen,' atque inde ad Calypso," utramque reginam insularum in quis 3 morabantur, et quibusdam illecebris

3 Delph. quibus.

NOTA

tum.

* Interventu patris puella ablata per είν αλί κείται, "Ενθα μέν'Ατλαντος θυγάrim) Polypbates, pater puellæ, adve- τηρ, δoλόεσσα Καλυψώ, Ναίει εύπλόκαμος, pieus eam per vim Ulyssi abstraxit, SELV, Oeds. Egregia quædam insula ipsumqne ex insula abegit, &c. longe in mari jacet, Ubi Atlantis filia,

"Æoli insulas] Æoliæ, eædem et dolosa Calypso, Habitat, pulchrico. Valcaniæ et Hephæstiades, septem ma gravis Dea. Ubi fuerit illa in. insulæ occidno Siciliæ littori opposi. sula, vix hodie certo dici possit; nam tæ. Earam olim rex Æolus; qui in quod eam aliqui statuunt circa Sicisua potestate ventos habere dictus diam, vel juxta Lacinium promontoest, qnia ex nebulis et fumo futura rium, id omnino a vero abborret : flabra ventorum prædicebat. Ita nam ex Homero discimus, Ulyssem Diodor. Serv. et alii. Sed optime ex Ogygia Corcyram delatum decima docuit Bochartus, ipsom Æoli nomen octava die navigationis, cum tamen fabulæ locum dedisse : qol enim Phæ. vento secondo usus fuisset. Remo. nicibus est deala, procella, tempes- tior ergo fuit illa insula ac vulgo opilas. Unde Æolns creditus Phænici. nantur. Ego libenter crederem per bus esse rex qolim, id est, tempesta- Ogygiam hic Ægyptum Homerum in.

tellexisse : eam enim et Ogygiam, et ' Ad Circen] Quam in insula Æea insulam olim dictam fuisse, certum habitasse scribit Homer. Illa autem est. Huc accedit quod Od. A. Pro. insala nunc Italiæ promontorium a tens Menelao dicit, se Ulyssem vi. Circe Circeium dictum. De quo Ser- disse in insula in domo Calypsus. vius in Æn. Jl. Qui nunc Circeius Jam Proteus Ægyptius fuit, vel cermons a Circe dicitur, aliquando, ut te Pharius : necesse est igitur ipsum Varro dicit, insula fuit; nondum sic. in Ulyssem incidisse in vicino quocatis paludibus, quæ eam dividebant dam loco, sive Ægyptum dicas, sive a continente. Et ante Servium Theo- alium quem. Sane ex Strabone facipbrastas histor. Plant. J. 8. scripsit, le colligas, Egypto vicinam insulam déyen tods dyxwpious, ús évtaūda ý fuisse, neqne commentitiam, ut qui. Κίρετη κατοικει, και πρότερον μεν ούν νήσον dam putavere. Ita enim ille libro 1. είναι το Κιρκαϊον. Νύν δε υπό ποταμών Quibus etiam Platonis illud commoτινών προσκεχώσθαι, και είναι ηλόνα. “Di. de subjungit, nempe fieri posse ut cere iocolas ibi Circen habitasse, ac

non sit figmentum id, quod de Atlan. prius quidem fuisse insulam. Nunc tide insula' (sic dicebatur Ogygia) antem a fluminibus quibusdam agges.

' fertur, de qua is ait tradidisse Solotam esse terram, et continentem fac- nem, qui ita ab Ægyptiis didicisset

sacerdotibus, deletam eam esse, cum Ad Calypso] Atlantis filiam, quæ fuerit aliquando continente tota non Ogygiam Insulam habitabat. Hom. minor insula.'

τις νήσος απόπροθεν
Delph, et Var, Clas.
Dict. Cret,

S

tam.'

Od. H. 'aguin

« PreviousContinue »