Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

In 's Gravenhage en te Amsterdam,
BIJ DE GEBROEDERS VAN CLEEF.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ADJUDANTEN der kommandanten van

de artillerie inspectien. Besluit van
den 23ste december 1829, no. 12 bepaa

. ... Ü
lingen inhoudende nopens derzelver
benoeming

Bladz. 246.
ADJUDANTEN van "Generaals, zullen,

wanneer dezelve , uit gedetacheerde
infanterie officieren bestaan, à la
suite worden gevoerd. Zie ORGA-

NISATIE DER INFANTERIE.

van kleeding en

wapening. Zie KLEEDING EN WAPE-

NING (Administrateurs pan) :1 Athari:

ADMINISTRATIE BOEK. Verzending vans, 13

een nieuw model titelblad van het nisi

kompagnies administratie-boek endü

bepaling wanneer hetzelve zal worthy-

den ingevoerd. Circulaire van den natt

26sten november 1829, Litt P. 211,

. id Set

ADMINISTRATIE DER KORPSÉN. Bepa..?ij

lingh van het fonds vana i admini-poe tuubiqi
stratie kosten over het jaar 1829. TVA
Zie ADMINISTRATIE FONDS: BIJ. DE ...elok:

His little bit o
Verordening over de wijze van rediger

betaling der schadeloosstelling voor

fourages, voor de paarden van de

hoofd- officieren der korpsen te voets,

Circulaire van den 13den februarij 1829.

CLI

Litt. I.

AD-

[ocr errors]

KORPSEN

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »