Page images
PDF
EPUB

@76.180

Harvard College Library

Oct. 11, 1913

Treat fund

[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Episcoporum in Ecclesias Parochiales Regularium pro Indiarum Regionibus declaratur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

QUAMVI

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

ANNO 1746.

[ocr errors]

Exordium Pontificis

serenda

UAMVIS ad confirmandum Ecclesiastici regi- providenminis ordinem, superiori Pontificatus Nostri tia in asanno videlicet octavo Idus Novemb. 1744. EpiscopoApostolicas Literas ediderimus, quarum initium rum juest: Firmandis, atque asserendis, in quibus non risdictiomodo Sacrosanctæ Tridentina Synodi Decretis, ne. Tom. IV.

A 3

PONT. ac Prædecessorum Nostrorum Romanorum PonA. VI. tificum Constitutionibus inhærentes, jurisdictionem Episcoporum in omnes, et quoscumque Regulares, Animarum curam personarum sæcularium exercentes constabilivimus; verum etiam judicia sequentes in peculiaribus controversiis prolata a Congregationibus Generalibus Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romana Ecclesiæ Cardinalium Ecclesiasticis discutiendis negotiis auctoritate Apostolica præpositorum, certos et congruos limites constituimus, quibus tum Episcopalis auctoritas in prædictorum Regularium Ecclesias, atque personas, tum exemptiones in hujusmodi rerum genere ab ipsis Regularibus prætensæ, et pluribus in Eamdem casibus eisdem debitæ, continerentur: Has tapeculiari. men alteras pari auctoritate Literas adjicere ter firma. re inten- compellimur, ut hac ipsa in re Parochialium etiam Ecclesiarum, quæ in Indiarum RegioniIndiarum bus sunt, optimo regimini, atque utiliori adRegioni- ministrationi, quantum cum Domino possumus, bus. similiter consulamus.

dit pro

[ocr errors]

Personce Sane ubicumque Animarum cura personarum Curam A. sæcularium adnexa sit Monasteriis seu Dominimarum bus Regularium Virorum sive Mulierum, quiexercen- cumque hujusmodi curam exerceat, sive is Retes, quam gularis, sive sæcularis Sacerdos existat, in his, vis Regu lares, ju. quæ pertinent ad ipsam curam, et ad Sacrarisdictio mentorum administrationem, Episcopi Diœceni Ordi. sani jurisdictioni, visitationi, et correctioni subnariorum esse debet; ipso jubente Sacro Tridentino Consubsunt cilio sess. 25. cap. 11: de Regularibus, per hæc ex Conci- verba: In Monasteriis, seu Domibus Virorum, lio Tri- seu Mulierum, quibus imminet animarum cura

dent.

personarum sæcularium, præter eas, quæ sunt de illorum Monasteriorum, seu locorum Familia, persona tam Regulares, quam Sæculares hujusmodi curam exercentes subsint immediate in quæ ad dictam Curam, et Sacramentorum administrationem pertinent, jurisdictioni, visitationi, et correctioni Episcopi in cujus Dioecesi Nemo ad sunt sita. Cujus etiam Concilii providentia ul

iis,

terius statutum est, ut nemo animarum curam ANNO in prædictis Ecclesiis, etiam ad tempus, sive 1746. amovibiliter ad nutum, exercendam, admitta - Curam astur vel deputetur, absque consensu Episcopi, sumi deet sine examine coram ipso, vel coram ipsius bet eodem Vicario antea faciendo ; sic enim decrevit : Concilio, Nec ibi aliqui etiam ad nutum amovibiles depu- consensu, tentur, nisi de ejusdem consensu, ac prævio exa. et appromine per eum, aut ejus Vicarium faciendo. batione

nisi de

anno

indulsit

Ordina

exercere

possent.

Equidem aliàs beatæ memoriæ Prædecessori Ordinarii Nostro Sancto Pio Papæ V. ex parte claræ me- S. Pius V. moriæ Philippi II. Hispaniarum Regis Catholici exposito, quod in partibus Indiarum Maris 1567, ex Oceani, propter deficientiam Presbyterorum, speciali Officia et munia Parochialia a Religiosis Viris bus causis exercebantur, qui magno animarum fructu ' at ReguIndorum conversiones promovebant, et Ecclesiæ lares in Sacramenta eisdem administrando, ac Verbum IndiisMaDei prædicando et explicando, Religioni ac pie- ris Oceani tati utilem navabant operam; idem Pius Præ- independecessor, supplicationibus super hoc ex parte denter ab dicti Philippi Regis humiliter sibi porrectis in- riisCuram clinatus, per suas Literas incipien. Exponi Nobis, datas apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xxiv. Martii anno MDLXVII., omnibus et singulis Religiosis, quorumcumque etiam Mendicantium Ordinum, in dictis Indiarum partibus, in eorundem Ordinum Monasteriis vel de suorum Superiorum licentia extra illa commorantibus, ut in locis ipsarum partium eis de simili licentia assignatis, vel assignandis, Officium Parochi, Matrimonia celebrando, et Ecclesiastica Sacramenta ministrando, prout eatenus consueverunt, ( dummodo ipsi in reliquis ejusdem Concilii Tridentini formam observarent) exercere, et Verbum Dei, quatenus Indorum illarum partium Idioma intelligerent, de suorum Superiorum licentia, in eorum Capitulis Provincialibus obtenta, prædicare, ac confessiones audire, libere, et licite valerent, seclusa etiam Ordinariorum Locorum licentia, per hæc expressa verba: Ordinariorum Loco

PONT. rum, et aliorum quorumcumque licentiâ minime A. VI. requisitá, facultatem, auctoritate Apostolica concessit, et indulsit: Volens insuper, et eadem auctoritate statuens, Ne in locis dictarum partium, in quibus essent Monasteria Religiosorum, qui animarum curam exercerent, aliquid per Episcopos innovaretur.

dent.

ConcesVerum hujusmodi Privilegium, sive Indultum sionem a Sancto Pio Prædecessore, ut præfertur, conhujusmo- cessum, immutatis forsan rerum circumstandi effectu tiis, executione et effectu caruisse oportet. Sicaruisse quidem aperte conspicimus Episcopos prædictaplura suarum Regionum, non multos post annos, suam in præmissis auctoritatem, et jurisdictionem resumpsisse. Etenim in prima Synodo Limana I. Provinciali anno Domini 1582. celebrata, præDisposi- sidente in ea Sancto Turribio, tunc, dum in tio Synodi humanis agebat, Ecclesia Limanæ Archiepiscopo, cialis Li- ipsius Synodi Cap. 16. ita expresse cautum reperimus Nullus posthac Clericus Parochiam Bo 1582. Indorum absque Episcopi collatione suscipiat, vel administret qui aliàs susceperit, etiamsi proprio Rectore Parochia destituta sit, anathemate feII. riatur. Idem a Regularibus observetur. Eidemque Et Sy- Limanæ Synodo consonat Provincialis itidem Synod. Pro nodus Mexicana anno Domini MDLXXXV. sub vincialis bonæ memoriæ Petro Moja de Contreras Aranno 1585 chiepiscopo congregata, et successive, nempe

Provin

manæ an

Mexicanæ

[ocr errors]

et

anno MDLXXXIX. ab Apostolica_Sede_examinata, et approbata, quæ sub Titulo: De Visitatione propriæ Provinciæ §. III. statuit, ut infra videlicet; Visitent Episcopi Ecclesias, quas Doctrinas vocant, seu Conditiones, uhi Religiosi commorantur etc. Visitent etiam Religiosos in prædictis Doctrinis, seu Conditionibus degentes, quoad Animarum curam, quam exercent; eosque paterno zelo corrigant, eorum honori et bonæ famæ prospiciant, atque id omne præstent, quod ad effectum ejusmodi necessarium sit, juxta Decretum Sacri Concilii Tridentini; Collimantibus in eumdem scopum his, quæ præscribuntur inferius, Tit. de Regularibus, et Mo

« PreviousContinue »