Page images
PDF
EPUB

47 Alpini Medicina Aegyptiorum, & libri de Balsamo & Rha

pontico, necnon Bontii Medicina Indorum. g. copy. 78. 6d.

L. Bat. 1719 48 Marshami Canon Chronicus Aegyptiacus Ebraïcus Græcus. (liber Chronolog. & Histor.) vel

. 10s. 6d. Lips. 1676 48* Verelst's View of the rise and progress of the Engl. Government in Bengall. 10s. 6d.

1772 49 Origenis Dialog. contra Marcionitas, Exhortatio ad Marty,

rium & alia, Gr. & Lat. opera Westenii. g. cop. rare. 12s.

Basil. 1673 50 Ευχολόγιον συν 9εο αγιο νεωςι μετατυτωθεν, και

μετη πασης επιμελιας διορθωθεν. (A Greek prayer book) fine copy, very rare.

Venet. Sine ann. 51 Eusebii, polychronii in Canticum Canticorum Expositiones,

Græce. 11. ls. L. Bat. Elzev, 1617. Editio rariss.

d. Clarke's Bibl. Dict. 52 M. Pauli Veneti de regionibus Orientalibus libri 3—, cum

notis. Acced. Haithoni Armeni historia Orientalis, et Andreæ Mulleri de Chataja Disquisitio. opus rar. nent

copy well bound. 18s. Colon. Brandenburg. 1671 53 Gladwin's Persian Moonshee. good copy, neatly bd. scarce:

Calcutta 1795 54 Clogher's (Ld. Bishop of) Hebrew Bible examined in regard to its chronology. 2d. ed. 98.

1754 55 Tariki Siyah: the History of the rise of the Afghans in

Persia ; their expulsion of the House of Sefy; and their
Empire to Eshref Khan; in the Turkish Language.
Printed at Constantinople, in 1140 of the Hejhra (a. d.

1727) fine copy and very rare. 56 Tohaséh Alkibar: the Gift of the Great: being a history

of the Maritime Warfare between the Turks and the Venetians, Spaniards, &c. in the reign of Selim: prefaced with a description of Venice and the countries bordering on Turkey, in Turkish. maps. fine copy. very

Printed at Constantinople in the year 1141 of the Hejhra (a. d. 1728) 57 Tariki Fenayi: being a Chronicle of the Persian Empire

from Houshenk to the Conquest of Persia by the Arabians, in the Khalifat of Omar. 11. 11$. 6d. Printed at Const. in the year 1199 of the Hejhra (a. d. 1785.)

fine copy, rare. 58 Bynæus (Ant.) de Calceis Hebræorum sive Antiquitates

Hebr. vindicatæ. Lugd. Bat. 1724. — Bynæi Somnium. 12s.

Dord. 1695 59 Hafiz's Persian Lyrics: with paraphrases in verse and

prose; a Catalogue of the Gazels as arranged in a Manuscr. of the work of Hafiz in the Chetham Library at Manchester by Hindley. bds. 158.

1800

scarce.

60 Ouseley's Oriental Collections for Jan. Feb. and March,

1797. cuts. 78. 6d. 61 Chronicon Peregrenantis: seu Historia ultimi belli Persarum

cum Aghevanis gestis ex codice Turcico. impressa in offic. — Typogr. Constantinopolitana. Anno Hegiræ 1642. (a. d. 1729.) This very rare and valuable work

is not noticed by the compiler of the Bibl. Dicty. 62 Jones's (Sir Will.) Works: with his Life by Lord Teignmouth. 7 do. eleg. bd. 151. 15s. Od.

1799 63 Balfour's form of. Herkern, Arab. & Engl. neatly bd. 185.

Calcutta' 1781 64 Historia Christi Persice, conscripta a Patre Hieron. Xavier,

latine reddita & cum animadversionibus Lud, de Dieu. -Rudimenta linguæ Persicæ auth. Lud. de Dieu. fine copy. very scarce. 1l. 10s. Lud. Bat. 1639. See Dr. Clarke's Bibl. Dict. To 3. 122 & suppl. To 1. p. 276.

for an account of both these works. 65 Avicennæ opera, ex Arabico latine reddita ab Andr.

Alpago Bellun. omnia nunc primum in lucem edita.
Editio rariss.

Ven. apud Juntas 1546 66 Leigh's Critica Sacra. observations on all the radices, or

primitive Hebrew words of the Old Testament &c. indiff. copy. 58.

1642 67 Sonnerat Voyage, aux Indes Orientales. Planches. b. exempl. an rare.

Par. 1782 68 Maurice's Ancient History of Hindostan and Modern His

tory of India. 4 vols. uniform and clegantly bd. 101. 10s. 69 Reiske. Tharaphæ Moallakah, cum Scholiis Nahas, e.

MSS. Leidensibus Arabice edidit &c. Lug. Bat. 1742

Caab Ben. Zoheir. Carmen Panegyricum in laudem Muhammedis. item Amralkeisi Moallakah. cum scholiis et versione Lev. Warneri. acced. Sententiæ Arab. Im.

peratoris Ali ed. G.J. Lette. vell. very rare. Lud. 1748 70 Cambridge's (Rich. Ow.) account of the War in India from

1750 to 1760- Plates. fine copy. sc. il. Ils. 6d. 1761 71 Dalloway's Constantinople ancient and modern, calf eleg. 11. 11s. 6d.

1797 72 Home's Select Views in Mysore. fine impressions. h. b. Russia. 21 12s.6d.

1794 73 Macartney's Embassy to China. Plates. fine impr. 3 do.

eleg. bd. Russ. 71. 78. 74 Asiatic Researches. vols. 1, 2, and 5, bds. 41. 145. 6d.

Calcutta 1788 75 Vincent of the commerce and navigation of the Ancients in the Indian Ocean. 2 vo. bds. 41. 45.

1807 76 Parson's Travels in Asia and Africa. Plates.bds. 11. 5s. 1808 77 Buchanan's Journey through Mysore, Canara and Malabar. Plates, 3 vobds. 61. 6s.

1807

78 Alexander's Costume of China. mor. eleg. 71. 75. 79 Roger (Sir Abr.) Le Theatre de l'Idolatrie, ou la vraye

representation de la vie, des moeurs, de la religion &c. des Bramines, avec. figures. fort rare. 31. 135. 6d.

Amst. 1679 80 Brown's Travels in Egypt, Syria, &c. neatly bd. 1l. 118.6d. 81 Mosis Choronensis, Historia Armeniaca. Arm. & Lat. cum notis Whistoni. fine copy. rare. ll. 11s. 6d.

Lond. 1736 82 Doctrina Christiana a Petro Paulo, Sacerdote, Armeno,

versa in linguam Armenam. Arm. & Lat. Liber rariss. Lut. Paris. 1634. In a manuscript note it is said, “ Latine conscripta per Jo. Arm. Plesseium Ri

“ chelium Card." 83 Dalrymple's Oriental repertory. Plates. eleg. bd. fine copy. 21. 2s.

1793 81* Valentia's (Lord) Travels to India, Ceylon, the Red Sea. Abyssinia and Egypt. fine plates. 3 vo. bds. 91. 95.

Lond. 1809 82*

Large Paper. bds. 141. 14s. 83*

IMPERIAL Paper. with PROOF impressions and etchings of the plates. a most magnifcent Book, of which only Fifty were printed. 3vo. bds.

Lond. 1809

ANCIENT AND MODERN ORIENTAL

LITERATURE.

OCTAVO & INFRA.

84 Vetus Testamentum, Hebræum, not complete nor uniform.

5 vols. ll. 1s. Stephens. s. l. 85 Psalterium, Hebraïce. 2s. 6d.

Plantin 1615 86 Samuel, Hebr. & Lat. wants a leaf at the end. 28. 6d.

L. Bat. 1521 87 Libri Jehosuah, Judicum Samuëlis & Regum, Hebraïce,

cum interlineari versione Xantis Pagnini Beni. Ariæ Montani & aliorum.

Plantin. 1611 88 Shabbath and Eruvin, two titles of the Misna or Code of

traditional Laws, which were observed by the Pharisees in our Saviour's time; in Hebrew, with an Eng.

transl. and notes by W. Wotton, neat. 4s. Lond. 1718 89 Lettres de M. l'Abbé de *** ex-professeur en Hebreu au Sr. Kennicott Angl. neally half bd. scarce. 38. 6d.

Paris. 1771

90 Joannis Antiocheni Malalæ Historia Chronica Gr. & Lat. cum not. 6s.

Oxon. 1691 91 Fortuita Sacra : quibus subj. Commentarius de Cymbalis, 28. 6d.

Roterod. 1727 92 Sharp, Discourses touching the Antiquity of the Hebrew tongue and character. 45. 6d.

Lond. 1755 93 Bernardus de Mensuris & ponderibus antiquis. 58. Oxon

1688. Clark (Bibl. Dict.) styles this a useful work. 94 Tracts in vol. viz. – 1. Dissertations on the tree of life,

and on the Oblations of Cain and Abel by Kennicott. 1747. 2. Littleton's Observations on the life of Cicero. 1741. - 3. Observations on the conversion and apostleship of St. Paul. 1747. — 4. Heberden's Essay on Mithridatium and Theriaca. 1745.-5. Lombard's History of ancient and modern persecutions.

1747. neat. 7s. 6d. 95 Buxtorfii Synagoga Judaïca. 5s.

Basil. 1641 96 Betramus de politia Judaïca tam civili quam ecclesiastica Gen. 1580. — Sigonii de Republica Hebræorum. 5s.

Francof. 1583 97 Caussinus de Symbolica Aegyptiorum Sapientia Hieroglyphicis et aliis. 58.

Col. Agripp. 1631 98 Relandus de Religione Mohammedica. cum fig. 45. 6d.

Traj. 1717 99 Aliud exemplar. 5s.

Traj: 1717 100 Antiquitates Sacræ Veterum Hebræorum. c. figg. 48. 6d.

Traj. 1717 101

Exercitationes de vera pronuntiat. nominis Jehova, 3s.

Traj. 1707 102

Dissertationes Miscellaneæ. c. figg. 3 vol. in 1, 10s. 6d.

Traj. 1713 103 Windet de vita functorum statu, secundum Hebræos & Græcos, necnon de tartaro Apost. Petri. 2s. 6d.

Lond. 1677 104 Lakemacheri Observationes Philologicæ de Antiquitat.

Hebr. & Græc. Helmstad. 1725. Senofonte Efesio,
Amori di Abrocome e d'Anthia tradotti da Salvini.
Londra 1723.-Cicalata sopra una curiosa Statuetta di
Bronzo. London 1723. all bound together in 1 vol.

4s. 6d. 105 Van Dale de Oraculis Ethnicorum, et de Consecrati

onibus Ethnicis. cum. figg. 38. 6d. Amst. 1633 106 Antiquitates Ecelesiæ Orientalis, Barbarini, Allatii & aliorum. 38. 6d.

Lond. 1682 107 S. Clementis Epistolæ duæ ad Corinthios. Gr. & Lat.

cum not. Colomesii. 8vo. 3s. 6d. Lond. 1687. This piece of Clement's is not to be found in the “Coll. Patres Apostolici.”

108 Sigonius de republ, Hebræorum. 36. Mediob. 1672 109 Cunæus de republ. Hebræorum. 2s. L. Bat. Elzev. 1632 110 Heurnii Barbaricæ philosophiæ Antiquitates sc. Chaldaïcæ et Indicæ. liber rarus. v. Vogtii catal. 78. 6d.

Plantin. 1600 111 Psalmorum liber, in versiculos metrice divisus. ed. Hare. 2 vol. 7s.

Lond. 1736 112 Psalmorum liber, Hebraïce, cum annotat. Hulsii. raruss. 78. 6d.

L. Bat. 1650 113 Mosis Chorenensis Historia Armeniaca. liber rariss.

Il. ls. Amst. 1695. This curious and very rare work which belonged to WHIston and contains his Autograph, was afterwards published by him, with a Latin Transla

tion. 114 Burder's Oriental Customs. 2 vo. bds. 18s.

1807 115 The History of the Hai Ebér Yockdan, an Indian Prince: transl. by Ashwell. neat, scarce. 4s.

1686 116 Marigny's History of the Arabians under the Government of the Caliphs. 4 vo. eleg. 185.

1758 117 Asiatic Annual Register for 1799. 1800 and 1801. 3 00. h. bd. 11. 78.

1802 118 Harmer's Observations on divers passages of Scripture. 4 vo. bds. ll. 10s.

1797 119 Glanvill's Lux Orientalis. good copy. 38.

1682 120 Antiquities of Palmyra containing the History of the city and its Emperours. good copy. 4s.

1696 121 Catrou's general history of the Mogul Empire from its

foundation by Tamerlane to the Emperor Arangzeb. map. scarce, 58.

1709 122 Shuckford's sacred and profane History of the World

connected. 4th. ed. Chreighton. 4 vo. bds. 1l. 14s. 1808 123 Maurice's Indian Antiquities. 7 vols. cf. gilt. 4l. 45. 124 Jones's (Sir Wm.) Dissertations and Miscellaneous Pieces

relating to the History and Antiquities of Asia. 2 vols. calf. eleg. ll. 15.

1702 125 Relation de l'Ambassade de Mr. le Chev. de Chaumont à

la Cour du Roy de Siam. Plunches, rare. relié in vel. 10s. 6d.

1686 126 Viaggi di Pietro della Valle, in Turchia, Persia & India.

4 vols. gr. Moro. gilt leaves. very sc. 41. 4s. Ven. 1667

From the Marq. of Lansdown's Coll. 127 Tennant's Thoughts on the British Government in India. bds. 78.

Edinb. 1817 128 Bryant's Analysis of Ancient Mythology. Flates. 6 vols. bds. 31. 3s.

1807 129 Biblia Hebraica a Vander Hooght.

2 vol. fine copy. scurce.

Amst. 1705 130 Ball's Antiquities of Constantinople. plates. sc. 45.6d. 1729

« PreviousContinue »