Page images
PDF
EPUB

inseriori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege.> Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, numquam inferioris ordinis amicis. Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam parem, quod is

anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnis 70 per se posse esse ampliores volebat. Quod faciendum imitan

dumque est omnibus, ut, si quam praestantiam virtutis ingeni fortunae consecuti sunt, impertiant ea suis communicentque cum proximis, ut, si parentibus nati sint humilibus si pro- 1 pinquos habeant imbecilliore vel animovel fortuna, eorum augeant opes eisque honori sint et dignitatis ut in fabulis, qui aliquamdiu propter ignorationem stirpis et generis in

famulatu fuerunt, cum cogniti sunt et aut deorum aut regum filii inventi, retinent tamen caritatem in pastores, quos patres is multos annos esse duxerunt. Quod est multo profecto magis in veris patribus certisque faciendum. Fructus enim ingeni et virtutis omnisque praestantiae tum maximus capitur, cum

in proximum quemque confertur. 71 XX LUt igitur ei, qui sunt in amicitiae coniunctionisque 20

necessitudine superiores, exaequare se cum inferioribus debent, sic inferiores non dolere se a suis aut ingenio aut fortuna aut dignitate superari. Quorum plerique aut queruntur semper aliquid aut etiam/exprobrant, coque magis, si habere se putant quod officiose et amice et cum labore aliquo z suo factum queant dicere:podiosum sane genus hominum

officia exprobrantium, quae meminisse debet is, in quem 72 collata sunt, non commemorare qui contulit. Quam ob rem,

ut ei, qui superiores sunty submittere se debent in amicitia, sic quodam modo inferiores extollere. Sunt enim quidam, 30 qui molestas amicitias faciunt, cum ipsi se contemni putant: quod non fere contingit nisi eis, qui etiam contemnendos se arbitrantur, qui hac opinione non modo verbis, sed etiam

[ocr errors]

opera levandi sunt. Tantum autem cuique tribuendum, 73 (primum quantum ipse efficere possis,deinde etiam quantum

ille, quem diligas atque adiuves, sustinere. Nonenim neque?

tu possis, quamvis excellas, omnis tuos ad honores amplissi5 mos perducere, ut Scipio P. Rupilium potuit consulem

efficere, fratrem eius Lucium non potuit. Quod si etiam possis quidvis deferre ad alterum, videndum est tamen quid ille possit sustinere. Omnino amicitiae corroboratis iam con- 74

firmatisque et ingeniis et aetatibus iudicandae sunt nec, si to qui ineunte aetate/venandi aut pilae studiosi fuerunt, eos habere necessarios quos tum eodem studio graeditos į dilexerunt. Isto enim modo nutrices et paedagogi iure vetustatis plurimum benevolentiae postulabunt. Qui negle

gendi quidem non sunt, sed alio quodam modo aestimandi: 15 aliter amicitiae stabiles permanere non possunt. Disparis

enim mores disparia studia secuntur, quorum dissimilitudo dissociat amicitias, mec ob aliam causam ullamboni improbis, improbi bonis amici esse non possunt, nisi quod tanta est inter eos, quanta maxima potest esse, morum studiorumque distantia. Recte etiam praecipi potest in amicitiis, ne in- 75 temperata quaedam benevolentia, quod persaepe fit, impediat magnas utilitates amicorum. Nec enim, ut ad fabulas redeam, Troiam Neoptolemus capere potuisset, si Lycomeden, apud

quem erat educatus, multis cum lacrimis iter suum impedi25 entem audire voluisset. Et saepe incidunt magnae res, ut

discedendum sit ab amicis: quas qui impedire volt, quod desiderium non facile ferat, is et infirmus est mollisque natura et ob eam ipsam causam in amicitia parum iustus? Atque in 76

omni re considerandum est, et quid postules ab amico et quid 30 patiare a te impetrari.

XXI. Est etiam quaedam calamitas in amicitiis dimittendis non numquam necessaria: iam enim a sapientum familiaritatibus ad volgaris amicitias oratio nostra delabitur.

20

Erumpunt saepe vitia amicorum tum in ipsos amicos, tum in alienos, quorum tamen ad amicos redundek infamia. Tales igitur amicitiae sunt remissione usus eluendae et, ut Catonem dicere audivi, dissuendae magis quam discindendae, nisi quaedam admodum intolerabilis iniuria exarserit,ut neque ;

rectum neque honestum sit nec fieri possit ut non statim 77/alienatio disiunctioque

facienda sit. Sin autem aut morum aut studiorum commutatio quaedam, ut fieri solet, facta erit, _aut in rei publicae partibus <dissensio intercesserit—loquor

enim iam, ut paulo ante dixi, non de sapientum, sed de 10 communibus amicitiis-cavendum eritne non solum amicitiae depositae, sed etiam inimicitiae susceptae videantur. Nihil enim est turpius quam cum eo bellum gerere, quocum familiariter vixeris. , Ab amicitia Q. Pompei meo nomine se removerat, ut scitis, Scipio; propter dissensionem autem, 15

quae erat in re publica alienatus esta collega nostro Metello: cutrumque egit graviter ac moderate et offensione animi non 78 acerba.? Quam ob rem primum danda opera est ne quae

amicorum discidia fiant:ysin tale aliquid evenerit,ut exstinctae potius amicitiae quam oppressae esse videantur. Cavendum vero ne etiam in gravis inimicitias convertant se amicitiae, ex quibus iurgia maledicta contumeliae gignuntur.> Quae tamen si tolerabiles erunt, ferendae sunt et hic honos veteri amicitiae tribuendus, ut is in culpa sit qui faciat, non is qui patiatur iniuriam.

Omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum 'una cautio est atque una provisio,ut ne nimis cito diligere 79 incipiant neve non dignos. Digni autem sunt amicitia,

quibus in ipsis inest causa cur diligantur: rarum genus; et quidem omnia praeclara rara, nec quicquam difficilius quam 30 reperire quod sit omni ex parte

in suo genere perfectum. Sed Lplerique neque in rebus humanis quicquam bonum norunt nisi quod fructuosum sit, et amicos tamquam pecudes eos

20

[ocr errors]

I

[ocr errors]

IO

i potissimum diligunt, ex quibus sperant se maximum fructum le esse capturos./Ita pulcherrima illa et maxime naturali carent 80

amicitia per se et propter se expetita, nec ipsi sibi exemplo is sunt, haec vis amicitiae et qualis et quanta sit,

ipse enim se 5 quisque diligit,non ut aliquam a se ipse mercedem exigat

caritatis suae, sed quod per se quisque sibi carus est; quod

nisi idem in amicitiam transferetur, verus amicus numquam É reperietur est enim is, qui est tamquam alter idem>Quod si 81

hoc apparet in bestiis volucribus nantibus agrestibus, cicuribus feris, primum ut se ipsae diligant, id enim pariter cum omni animante nascitur, deinde ut requirant atque appetant ad quasse applicent eiusdem generis animantis, idque faciant cum desiderio et cum quadam similitudine amoris humani, {quanto id magis in homine fit natura, qui et se ipse diligit et | 15 alterum anquirit, cuius animum ita cum suo misceat, ut efficiat paene unum ex duobus !

XXII. Sed plerique perverse,>ne dicam impudenter782 habere talem amicum volunt, quales ipsi esse non possunt,

quaeque ipsi non tribuunt amicis, haec ab eis desiderant. 20 Par est autem primum ipsum esse virum bonum, tum

alterum similem sui quaerere. In talibus ea, quam iam dudum tractamus, stabilitas amicitiae confirmari potest, cum homines benevolentia coniuncti primum (cupiditatibus eis quibus ceteri serviunt imperabunt, deinde

aequitate iustiti25 aque gaudebunt omniaque alter pro altero suscipiet neque

quicquam umquam nisi honestum et rectum alter ab altero postulabit, neque solum colent inter se ac diligent, sed etiam Zverebuntur.Nam <maximum ornamentum amicitiae tollit,

qui ex ea tollit verecundiam. Itaque in eis perniciosus est 83 30 error, qui existimant libidinum peccatorumque omnium patere

in amicitia licentiam. Virtutum amicitia adiutrix a natura data est, non vitiorum comes, ut, quoniam _solitaria non posset virtus ad ea quae summa sunt pervenire, coniuncta et

[ocr errors]

IO

15

consociata cum altera perveniret. Quae si quos inter societas aut est aut fuit aut futura est, eorum est habendus ad sum

mum naturae bonum optimus beatissimusque comitatus. 84 Haec est, inquam, societas, in qua omnia insunt, quae putant

homines expetenda, honestas gloria tranquillitas animi atque iucunditas, ut et, cum haec adsint, beata vita sit, et sine his esse non possit. Quod cum optimum maximumque sit, si id volumus adipisci, virtuti opera danda est, sine qua nec amicitiam neque ullam rem expetendam consequi possumus: ea vero neglecta qui se amicos habere arbitrantur, tum se 16

denique errasse sentiunt, cum eos gravis aliqui casus experiri 85 cogit. Quocirca, dicendum est enim saepius, cum iudicaris,

diligere oportet; non, cum dilexeris, iudicare. Sed cum
multis in rebus neglegentia plectimur,tum maxime in amicis
et diligendis et colendis; praeposteris enim utimur consiliis 15
et acta agimus, quod vetamur vetere proverbio. _Nam, im-
plicati ultro et citromvel usu diuturno vel etiam officiis, re-

pente in medio cursu amicitias exorta aliqua offensione 86 disrumpimus, (XXIII) quo etiam magis vituperanda est rei

maxime necessariae tanta incuria. <Una est enim amicitia in rebus humanis, de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt, quamquam a multis virtus ipsa contemnitur et venditatio) quaedam atque ostentatio esse dicitur; multi divitias despiciunt, quos parvo contentos tenuis victus cultusque delectat; honores vero, quorum cupiditate quidam inflammantur, quam as multi ita contemnunt, ut nihil inanius, nihil esse levius existiment! Itemque cetera, quae quibusdam admirabilia videntur, permulti sunt qui pro nihilo putent. De amicitia omnes ad unum idem sentiunt, et ei qui ad rem publicam se contulerunt, et ei qui rerum cognitione doctrinaque delec- 30 tantur, et ei qui suum negotium gerunt otiosi, postremo ei qui se totos tradiderunt voluptatibus, sine amicitia vitam esse nullam, si modo velint aliqua ex parte liberaliter vivere.

20

20

25

30

« PreviousContinue »