Page images
PDF
EPUB

Ιφικράτην ου μόνον αυτόν ετιμήσατε, αλλά και δι' εκείνον Στράβακα και Πολύστρατον, και πάλιν Τιμοθέη διδόντες την δωρεάν δι' εκείνον

εδώκατε και Κλεάρχω και τισιν άλλους πολιτείαν 85 Χαβρίας δ' αυτός ετιμήθη παρ' υμίν μόνος» εί

δή τόθ', όθ' ευρίσκετο την δωρεάν, ήξίωσεν υμάς, 483 ώσπερ δι' Ιφικράτης και Τιμόθεον ευ τινας πεποιήκατε, ούτω και γι' αυτόν εύ ποιήσαι τούτων τινάς των ευρημένων την ατέλειαν, ους νυν ουτοι μεμφόμενοι πάντας αφαιρείσθαι κελεύουσιν ομοίως,

ουκ αν εδώκατε ταύτην αυτώ την χάριν ; έγωγή 86 ηγούμαι. είθ' οίς δι' εκείνον αν τότ' εδώκατε

δωρεάν, διά τούτους νυν αυτόν εκείνον αφαιρήσεσθε την ατέλειαν και άλλ' άλογον. ουδέ γάρ υμίν αρμόττει δοκεϊν παρά μεν τας ευεργεσίας ούτω προχείρως έχειν, ώστε μη μόνον αυτούς τους ευεργέτας τιμών, αλλά και τους εκείνων φίλους, επειδάν δε χρόνος διέλθη βραχύς, και όσο αυτούς δεδώκατε, ταύτ' αφαιρείσθαι.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΑΒΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ. 87 Oυς μεν τοίνυν αδικήσετε, ει μη λύσετε τον

νόμον, προς πολλούς άλλους οθς ακηκόατ' εισίν, ώ άνδρες δικασταί.

σκοπείτε δή και λογίσασθ' έν υμίν αυτοίς, εί τινες τούτων των τετελευτηκότων λάβοιεν τρόπο τινι του νυνι γιγνομένου πράγματος αίσθησιν, ώς αν είκότως αγανακτήσειαν. εί γάρ ών έργω πεποίηκεν έκαστος αυτών υμάς εύ, τούτων εκ λόγου κρίσις γίγνεται, και τα καλώς πραχθένθ' υπ' εκείνων, αν υφ' ημών μη

[blocks in formation]

IBRARY

[ocr errors]

καλώς ρηθή το λόγο, μάτην τοϊς πονήσασιν
είργασται, πως ου δεινά πάσχουσιν ;

"Ινα τοίνυν ειδήτ', ώ άνδρες Αθηναίοι, ότι ως 88 αληθώς επί πάσι δικαίοις ποιούμεθα τους λόγους πάντας, ους λέγομεν προς υμάς, και ουδέν έσθ' ό

τι του παρακρούσασθαι και φενακίσαι λέγεται 484 παρ' ημών είνεκα, αναγνώσεται τον νόμον υμίν,

δν παρεισφέρομεν γράψαντες αντί τούδε, όν ουκ
επιτήδειον είναι φαμεν. γνώσεσθε γαρ εκ τούτου
πρόνοιάν τιν' έχοντας ημάς, και όπως υμείς μηδέν
αισχρον ποιήσαι δόξετε, και όπως, εί τινά τις
καταμέμφεται των ευρημένων τας δωρεάς, αν
δίκαιον ή, κρίνας παρ' υμίν αφαιρήσεται, και
όπως, ούς ουδείς αν άντείπoι μη ού δεν έχειν,
έξουσι τα δοθέντα. και τούτων πάντων ουδέν 89
έστι καινόν ουδ' ημέτερον εύρημα, άλλ' ο παλαιός,
δν ούτος παρέβη, νόμος ούτω κελεύει νομοθετεϊν,
γράφεσθαι μέν, άν τις τινα των υπαρχόντων
νόμων μη καλώς έχειν ηγήται, παρεισφέρειν δ'
αυτον άλλον, όν άν τιθή λύων εκείνον, υμάς δ'
ακούσαντας ελέσθαι τον κρείττω. ου γαρ ώετο 90
δεϊν ο Σόλων, και τούτον τον τρόπον προστάξας
νομοθετεϊν, τους μεν θεσμοθέτας τους επί τους
νόμους κληρουμένους δις δοκιμασθέντας άρχειν, έν
τε τη βουλή και παρ' υμίν εν τω δικαστηρίων,
τους δε νόμους αυτούς, καθ' ους και τούτοις
άρχειν και πάσι τοις άλλοις πολιτεύεσθαι προσή-
κει, επί καιρού τεθέντας, όπως έτυχον, μη δοκι-
μασθέντας κυρίους είναι. και γάρ τοι τότε μέν, 91
τέως τον τρόπον τούτον ένομοθέτουν, τους μεν

UOOUTO

[ocr errors]

μεις π

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

OTO

υπάρχουσι νόμοις έχρώντο, καινούς δ' ουκ ετίθεσαν επειδή δε των πολιτευομένων τινές δυνηθέντες, ως εγώ πυνθάνομαι, κατεσκεύασαν αυτούς εξείναι νομοθετεϊν, όταν τις βούληται και ον αν τύχη τρόπον, τοσούτοι μεν οι εναντίοι σφίσιν αυτούς

Πρείσι είσι νόμοι, ώστε χειροτονείθ' υμείς τους διαλέξον.

τας τους εναντίους επί πάμπολύν ήδη χρόνον, 92 και το πράγμ' ουδέν μάλλον δύναται πέρας έχειν, 485 γράμ

ψηφισμάτων δ' ουδ' οτιούν διαφέρουσιν οι νόμοι, αλλά νεώτεροι οι νόμοι, καθ' ους τα ψηφίσματα δεί γράφεσθαι, των ψηφισμάτων αυτών υμίν είσιν. ν' ούν μη λόγον λέγω μόνον, αλλά και Τα τον νόμον αυτόν όν φημι δείξω, λαβέ μοι τον νόμον καθ' όν ήσαν οι πρότερον νομοθέται. λέγε.

ΝΟΜΟΣ. 93 Συντεθ' ον τρόπον, ώ άνδρες Αθηναίοι, ο Σόλων

τους νόμους, ως καλώς κελεύει τιθέναι, πρώτον μεν παρ' υμίν, εν τοις όμωμοκόσιν, παρ' οισπερ και τάλλα κυρούται, έπειτα λύοντα τους εναντίους, ίν' εις ή περί των όντων εκάστου νόμος και μη τους ιδιώτας αυτό τούτο ταράττη και ποιή των άπαντας ειδότων τους νόμους έλαττον έχειν,

αλλά πάσιν ή ταύτ' αναγνώναι και μαθείν απλά 94 και σαφή τα δίκαια. και προ τούτων γ' επέταξεν

έκθεϊναι πρόσθε των επωνύμων και τα γραμματεί παραδούναι, τούτον δ' εν ταις εκκλησίαις αναγιγνώσκειν, ίν' έκαστος υμών ακούσας πολλάκις και κατά σχολήν σκεψάμενος, αν ή και δίκαια και συμφέροντα, ταύτα νομοθετη. τούτων τοίνυν

[ocr errors]
[ocr errors]

τοσούτων όντων δικαίων το πλήθος ουτόσι μεν ουδ' οτιούν εποίησεν Λεπτίνης (ουδε γαρ αν υμείς ποτ' επείσθητε, ως εγώ νομίζω, θέσθαι τον νόμον), ημείς δ', ώ άνδρες Αθηναίοι, πάντα, και παρεισφέρομεν πολλά και κρείττω και δικαιότερον

του τούτου νόμον. γνώσεσθε δ' ακούοντες. 95 486 λαβε και λέγε πρώτον μεν και του τούτου νόμου γεγραμμεθα, είθ' ά φαμεν δεϊν αντί τούτων τεθή

λέγε.

ναι.

ΝΟΜΟΣ.

Ταύτα μέν έστιν & του τούτου νόμου διώκομεν ως ουκ επιτήδεια. τα δ' εξής λέγε, & τούτων είναι βελτίω φαμέν. προσέχετ', άνδρες δικασταί, τούτοις αναγιγνωσκομένοις τον νούν. λέγε.

ΝΟΜΟΣ.

Επίσχες. τούτο μέν έστιν εν τοις ουσι νόμοις 96 κυρίοις υπάρχον καλόν, άνδρες Αθηναίοι, και σαφές, τας δωρεάς, όσας ο δήμος έδωκε, κυρίας είναι, δίκαιον, ώ γη και θεοί.

χρήν τοίνυν Λεπτίνην μη πρότερον τιθέναι τον εαυτού νόμον, πριν τούτον έλυσε γραψάμενος. νύν δε μαρτυρίαν καθ' εαυτού καταλείπων ότι παρανομεί τουτονι τον νόμον, όμως ένομοθέτει, και ταύθ' ετέρου κελεύοντος νόμου και κατ' αυτό τούτ' ένοχον είναι τη γραφή, εάν εναντίος ή τους πρότερον κειμένοις νόμοις. λαβέ δ' αυτόν τον νόμον.

ΝΟΜΟΣ. 97 Ούκουν εναντίον, ώ άνδρες Αθηναίοι, το

κυρίας είναι τας δωρεάς, όσας ο δήμος έδωκεν, το μηδέν είναι ατελή τούτων, οίς ο δήμος έδωκεν; σαφώς και ούτωσί. αλλ' ουκ εν ώ νύν όδ' άντεισφέρει νόμω, άλλ' ά τεδώκατε κύρια, και πρόφασις δικαία κατά των ή παρακρoυσαμένων ή μετά ταύτ' άδικούντων ή όλως αναξίων, δι' ήν δν αν υμίν δοκή κωλύσετέχειν την δωρεάν. λέγε τον νόμον.

ΝΟΜΟΣ.

98 'Ακούετ', ώ άνδρες Αθηναίοι, και καταμαν- 487

θάνετε, ότι ενταύθ' ένι και τους αξίους έχειν τα δοθέντα, και τους μη τοιούτους κριθέντας, εάν αδίκως τι λάβωσιν, αφαιρεθήναι, και το λοιπόν εφ' υμίν είναι πάνθ' ώσπερ έστι δίκαιον, και δούναι και μή. ως μεν τοίνυν ουχί καλώς ούτος έχει και δικαίως ο νόμος, ούτ' έρείν οίομαι Λεπτίνην ούτ', εάν λέγη, δείξαι δυνήσεσθαι & δε προς τους θεσμοθέταις έλεγεν, ταύτ' ίσως λέγων παράγειν υμάς ζητήσει. έφη γάρ εξαπάτης είνεκα παραγεγράφθαι τούτον τον νόμον, εάν δ'

δν αυτός έθηκεν λυθή, τούτον ου τεθήσεσθαι. 99 εγώ δ', ότι μεν τη υμετέρα ψήφο του τούτου

νόμου λυθέντος τον παρεισενεχθέντα κύριον είναι σαφώς και παλαιός κελεύει νόμος, καθ' όν οι θεσμοθέται τούτον ημίν παρέγραψαν, εάσω, ίνα μη περί τούτου τις αντιλέγη μοι· αλλ' επ' εκείν'

1

« PreviousContinue »