Page images
PDF
EPUB

τοιούτοί τινες γένωνται, Λεπτίνη και εί τα προ του κατεμέμφου, τί, μη και τα μέλλοντ' ήδεις και ότι 161 νη Δία πόρρω του τι τοιούτον ελπίζειν νύν εσμέν. και είημέν γ, ώ άνδρες Αθηναίοι. αλλά χρή και ανθρώπους όντας τοιαύτα και λέγειν και νομοθετεϊν, οίς μηδεις αν νεμεσήσαι, και ταγαθά μεν προσδοκάν και τους θεούς εύχεσθαι διδόναι, πάντα δ' ανθρώπιν' ηγείσθαι. ουδέ γάρ αν Λακεδαιμόνιοί ποτ' ήλπισαν εις τοιαύτα πράγματ' αφίξεσθαι, ουδέ γ ίσως Συρακόσιοι το πάλαι δημοκρατούμενοι και φόρους Καρχηδονίους πραττόμενοι και πάντων των περί αυτούς άρχοντες και ναυμαχία νενικηκότες ημάς υφ' ενός γραμματέως, δς υπηρέτης ήν, ώς φασι, τυραννήσεσθαι. ουδέ γ ο νυν ών Διονύσιος ήλπισεν άν ποτ' ίσως 162 πλοίο στρογγύλη και στρατιώταις ολίγοις Δίων ελθόντ' εφ' αυτόν εκβαλείν τον τριήρεις πολλάς και ξένους και πόλεις κεκτημένον. άλλ' οίμαι, το μέλλον άδηλον πάσιν ανθρώπους, και μικροί καιροί μεγάλων πραγμάτων αίτιοι γίγνονται. διό δεί μετριάζειν εν ταις ευπραξίαις και προορα νους το μέλλον φαίνεσθαι.

Πολλά δ' άν τις έχoι λέγειν έτι και διεξιέναι 163 περί του μηδαμή μηδε καθ' εν τούτον έχειν καλώς τον νόμον, μηδε συμφέρειν υμίν· αλλ' ίν' έν κεφαλαίω τούτο μάθητε, κάγώ παύσωμαι λέγων, τάδε ποιήσατε. σκέψασθε παρ' άλληλα και λογίσασθε προς υμάς αυτούς, τί συμβήσεται καταψηφισαμένοις υμίν του νόμου και τι μή, είτα φυλάττετε και μέμνησθε, αν υμίν εξ εκατέρου

507

[ocr errors][merged small][ocr errors]

164 φανή, ίν' έλησθε τα κρείττω. αν μεν τοίνυν

καταψηφίσησθε, ώσπερ ημείς κελεύομεν, οι μεν άξιοι παρ' υμών τα δίκαιέξουσιν, ει δέ τις εστίν ανάξιος, ως έστω, προς το την δωρεάν αφαιρεθήναι δίκην ήν αν υμίν δοκη δώσει κατά τον παρεισενηνεγμένον νόμον, ή δε πόλις πιστή, δικαία, προς άπαντας αψευδής φανήσεται. εάν δ' άποψηφίσησθε, και μη ποιήσητε, οι μεν χρηστοι διά τους φαύλους αδικήσονται, οι δ' ανάξιοι συμφοράς ετέροις αίτιοι γενήσονται, δίκην δ' ουδ' ήντινούν αυτοί δώσουσιν, ή δε πόλις τά

ναντί' ών είπον αρτίως δόξει άπιστος, φθονερά, 165 φαύλη παρά πάσιν. είναι. ούκουν άξιον, ώ

άνδρες Αθηναίοι, τοσαύτην βλασφημίαν αντί καλών και προσηκόντων υμίν αγαθών ελέσθαι. και γάρ έκαστος υμών ιδία μεθέξει της δόξης των κοινή γνωσθέντων. ου γάρ αγνοεί τούτ' ουδείς ούτε των περιεστηκότων ούτε των άλλων, ότι εν μεν το δικαστηρίω Λεπτίνης προς ημάς αγωνίζεται, εν δε τη των καθημένων υμών ενός εκάστου γνώμη φιλανθρωπία προς φθόνον και δικαιοσύνη

προς κακίαν και πάντα τα χρηστά προς τα 166 πονηρόταταντιτάττεται. ών τους βελτίοσι

πειθόμενοι, και κατά ταύθ' ημίν θέμενοι την 508 ψήφον, αυτοί θ' & προσήκει δόξετ' έγνωκέναι, και τη πόλει τα κράτιστέσεσθ' εψηφισμένοι, κάν τις άρ' έλθη ποτέ καιρός, ουκ απορήσετε των εθελησόντων υπέρ υμών κινδυνεύειν. υπέρ ούν τούτων απάντων οίμαι δεϊν υμάς σπουδάζειν και προσέχειν τον νούν, όπως μη βιασθήθ' αμαρτάνειν.

πολλά γαρ υμείς, ώ άνδρες Αθηναίοι, πολλάκις ουκ εδιδάχθηθ' ώς έστι δίκαια, άλλ' άφηρέθηθ' υπό της των λεγόντων κραυγής και βίας και αναισχυντίας, και μη πάθησε νύν· ου γάρ άξιον. 167 αλλ' & δίκαιο εγνώκατε, ταύτα φυλάξατε και μνημονεύετε, έως αν ψηφίσησθε, ίν' εύορκον θησθε την ψήφον κατά των τα πονηρά συμβουλευόντων. θαυμάζω δ' έγωγ ει τους μεν το νόμισμα διαφθείρουσι θάνατος παρ' υμίν έστιν ή ζημία, τοϊς δ' όλην την πόλιν κίβδηλον και άπιστον ποιούσι λόγον δώσετε. ου δήπου γ, ώ Ζεύ και θεοί.

Ουκ οίδ' και τι δεί πλείω λέγειν· οίμαι γάρ υμάς ουδέν άγνοείν των ειρημένων.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

P. 1, § 1. "Avâpes Slkaotal. The abrupt beginning of this speech, plunging at once into the subject without any introductory remarks, is probably due to the fact that it was immediately preceded by Phormio's speech on the same side.

delúobal. The perfect tense of an action yet in the future, seems to mark the conviction of Demosthenes that his demands could not be resisted, and that the repeal of the law was absolutely certain. Cp. 28.

του παιδός του Χαβρίου. It is remarkable that Demosthenes never names Ctesippus, probably because the sympathy of the jury would be more readily excited by the memory of Chabrias than by the name of an undistinguished youth like his son.

τούτοις ouvepeîv, 'to support the cause of Ctesippus and Apsephion.'ouvepel, because the actual parties to a suit opened the pleadings on their own behalf, though probably only in a formal manner, leaving the real advocacy of their cause to their συνήγοροι. .

κάν τις άλλος. See 8 146.

ευρομένους ατέλειαν, having managed to secure exemption for themselves. So 8 15, των ευρισκομένων τας δωρεάς.

τας λειτουργίας. See Excursus Ι.

TOÚTW THELOTŲ KTH., 'will lay the greatest stress on this argument.' Demosthenes, on the other hand, postpones the consideration of the expediency of the law, as being his weakest point.

§ 2. katnyopoûvta agrees with a suppressed tuvá; that a man, because he has an accusation to bring against some individuals, should seek to deprive all of their privileges.

Tv állkwv, partitive genitive, 'is to be classed among deeds of injustice.'

« PreviousContinue »