Page images
PDF
EPUB

Lydus De Mensibus

Ampelius 9. $ 6. Αpollines quinque: pri

mus Vulcani et Minervae; secundus ex Corybante; tertius Jovis filius ex Latona; quartus Sileni filius in Arcadia; quintus Ammonis filius in Lybia natus. .

Arnobius, Clemens Alexandrinus 10. ΙΙ 8 28. ναι μην 'Απόλλωνα και

μεν Αριστοτέλης πρώτον 'Ηφαίσ. του και Αθηνάς –ενταύθα δη ουκέτι παρθένος η Αθηνά-δεύτερον έν Κρήτη, τον Κορύβαντος, τρίτον τον Διός, και τέταρτον τον Άρκάδα, τον Σιληνού Nόμιος ούτος κέκληται παρ' Αρκάσιν επί τούτοις τον Λίβυν καταλέγει τον Αμμωνος· ο δε Δίδυμος ο γραμ. ματικός τούτοις έκτoν επιφέρει τον Μάγνητος.

Arnobius in Summary recognizes

three. .

9. $ 7. Dianae tres: prima Jovis

Croni (W. Cronii, Jahn Chthonii) filia ex Proserpina, quae est Liberi soror; secunda Jovis et Latonae, Apollinis soror; tertia quae vocatur Ops (MS Obs) de Glauco (W. Glauce).

5 11. Liberi quinque: primus IV c. 38. p. 82. Τέρπανδρός γε μην

Arnobius. ex Jove et Proserpina; hic ο Λέσβιος Νύσσαν λέγει τετι. agricola et inventor vini, cujus θηνηκέναι τον Διόνυσον τον υπό Five in Summary. soror Ceres; secundus Liber

τινων Σαβάζιον ονομαζόμενον, εκ ex Merone' (Muncker Melone) Διός και Περσεφόνης γενόμενον, et Flora, cujus nomine fluvius είτα υπό των Τιτάνων σπαρα. Clemens Alexandrinus. est Grauicus; tertius de Ca- χθέντα. ...κατα δε τους ποιητές biro, qui regnavit in Asia ; Διόνυσοι πέντε, πρώτος Διός και | See on Asclepius. quartus ex Saturno (W. Sa

Λυσιθέας, δεύτερος ο Νείλου, turnio) et Semela dicunt (W. ο και βασιλεύσας Λιβύης και marks a hiatus before dicunt); Αιθιοπίας και Αραβίας, τρίτος quintus Nisi et Hesionae

Καβείρου παις, όστις της Ασίας (Muncker Thyonae) filius. εβασίλευσεν, αφ' ου η Καβειρική 1 Festus p. 124 Μ. says that

τελετή τέταρτος ο Διός και Σε

μέλης, και τα Ορφέως μυστήρια Melo is a name for the Nile, ετελείτο και υφ' ου οίνος εκεbut Meros (mt. Meru) also is ράσθη πέμπτος ο Νίσου και a name connected with Bac

Θυώνης, ός κατέδειξε τριετηρίδα. chus, see Strabo xv p. 687, Solinus 52, Curtius VIII 35 Nysa sita est sub radicibus montis quem Meron incolae appellant (whence the fable of his birth from the thigh of Zeus).

$9. Veneres quattuor: prima IV 44. p. 89. οι δε άλλοι των ποιη

Arnobius. Caeli (MS hacdeli) et Diei των τέσσαρας παραδιδόασιν, μιfilia; secunda quae ex spuma αν μεν εξ Ουρανού και Ημέρας Four in Summary. nata esse dicitur, Aetheris τεχθείσαν, ετέραν δε εξ 'Αφρού, (MS et aeris) et Oceani filia;

εξ ης και Ερμού "Έρως ετέχθη, tertia quae Vulcano nupsit, τρίτην Διός και Διώνης, εξ ης και quae cum Marte se miscuit, "Αρεος τεχθήναι φασιν 'Αντέρωτα, unde Cupido natus esse dici- τετάρτης της Συρίας και Κύπρου, tur; quarta Cypri et Syriae

την λεγομένην 'Αστάρτης. "Αλλοι filia, quam Adon habuit.

δέ φασιν πρώτον μεν του Ουρα-
νου και Ημέρας Ουρανίαν καλου-
μένην, δευτέραν δε 'Αφρού και
Ευρυνόμης της 'Ωκεανού, και τρί-
την την συναφθείσαν Ερμή του
Νείλου, εξ ης και ο δεύτερος "Έρως
ο υπόπτερος, τετάρτην Διός και
Διώνης, ήν έγημεν "Ήφαιστος,
λάθρα δε αυτή συνελθων 'Αρης
έτεκε τον Αντέρωτα καλείται δε
πολλαχου και Πασιφάη . και
Ερυκίνη... απ' αυτής δε και Ερ-
μου τον Ερμαφρόδιτον τεχθήναι.

[blocks in formation]

Name of Divinity Parents

Other Relations Minerva

(husband, Vulcanus a); (N. D. I

son, Apollo a
B Nilus
y Jupiter B
8 Jupiter + Coryphe d.

of Oceanus

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

και 2. Martes fuere duo: primus IV 74. p. 118. δύο Πάνας φασί.

Clem. Al. ex Enoposte, ut eum Homerus τινές δέ φασι τον Πάνα έκ Κρόνου ait, et noster Mars Leucarpis, και Ρέας γενέσθαι, αντί του έκ | Prot. ΙΙ 29. 'Αρης, ως μέν Επίet alter Mars enius; secundus του νου και της υγρας ουσίας ... χαρμός φησι, Σπαρτιάτης ήν, Σοex Jove et Junone. (W. sug. τόδε το παν,

φοκλής δε Θρακα οίδεν αυτόν, gests ex Enyo poste...; secun

άλλοι δε 'Aρκάδα. dus ex Jove et Junone, ut eum Homerus dicit, est noster Mars seu Marspiter et alter Mars Enyalius.)

[blocks in formation]

Index to Notes and proper Names as well as to less usual

words and phrases.

[Where the reading is doubtful (?) is added.]

a, ab, ab utroque latere i 125, caudarum

a parte locata II 114. a sacris haberet (?)

III 84. after adjective. altissimus a II 101, re

cens ab III 11. after nouns. a puppi ventis II 125, metus

a vi i 45. after neuter verb. anima calescit ab spi

ritu II 138, conflagrare terras a tantis

ardoribus II 92. personifying use after passive v. ea quae

a terra stirpibus continentur II 83, and 127, ab his (dentibus) molitur cibus II 134, confectio a lingua adjuvari videtur ib., a nervis artus continentur II 139, ab auditu sonus est acceptus II 14, sensus & vocibus pulsus ib. See under natura

and providentia. Abbreviation, see Brachylogy. Ablative (1) of place, see loco, initio, prin

cipio, bonis domiciliis habitare II 95, aram Esquiliis consecratam III 63, nomen veterum litteris usitatius III 48; with totus, toto caelo luce diffusa II 95, corpore toto intextae venae II 138, toto corpore pertinentem II 139, tactus toto corpore fusus II 141; with idem, isdem spatiis vagatur II 103, i. s. conversiones conficere II 49: tropical, una littera ex

plicare III 62 (see below, 7). (2) of time. ludis ir 6, tam immenso

spatio Pronoea cessavit i 2 (see below 9), tempore infinito in gurgustio habitaverat ib., recentiore memoria II 6, patrum memoria II 165, nocte et die II 24: with totus, stellas totis noctibus cernimus II 105, 108, tota aestate II 130. (3) of description. (a) predicative with

sum, erat perversissimis oculis I 79, humano visu (sunt) 1 85, his vocabulis esse deos facimus I 83, iis corporibus sunt II 59, sunt admirabili constantia III 23. matre libera est III 45, matre Asteria est III 46, sit eodem ornatu II 85, eo statu sint II 87, ea figura est I 48: (with Gen. in place of epithet) hominis esse specie deos confitendum est ib.; (6) with other verbs, deos ea facie novimus i 81, veris falsa esse adjuncta tanta similitudine i 12, perturbatis animis inducuntur (di) 11 70, soliditate quadam cernatur (*) I 49, imagines ea forma incidere i 107. eximio posita est fulgore corona II 108, perhibent Ophiuchum claro lumine (?) II 109 (some of these might be classed with the following): (c) attributive with nouns, cursus incredibili celeritate II 161, glaebam nulla cohaerendi natura

II 82, pisces squamoso corpore II 113, amiculum grandi pondere III 83, Musae isdem nominibus III 54, obscura specie Cassiepia il 111, jubam fulgore micanti ib., corpore semifero Capricornus II 112, Arcturus nomine claro II 110, splendenti corpore Virgo ib., sidera magnitudinibus immensis II 92, continente ardore lucis

orbem (†) 1 28. (4) of manner. persuaderi non opini. one sed ad veritatem I 61, quibus vocabulis nominantur I 83, aqun nive pruinaque concresceret II 26, ratione et numero moveri II 43, jure ac lege vivunt II 154, casu fieri II 97, colere deos jure pontificio et more majorum III 49, vestigiis concludere III 23, lege nova quaestiones III 74, de incestu rogatione Peducaea III 74, ratione peccetur III 69,

opinione stultorum judicari ili 11. (6) of cause. eo errore dicebas quia II 73,

assiduitate consuescunt II 96, opiniones quae in maxima inconstantia veritatis ignoratione versantur I 43; used for a. gent, quo (numine) regantur II 4, III 10, II 16, natura tenetur II 83, cf. II 85, di

vino spiritu continetur II 19. (6) of means or instrument. cantheriis albis venisse III 11, rumoribus pugnas III 13, defectibus recurro II 50, disco capedunculis III 43, terrae bubus subi

guntur II 159. (7) of part concerned, fin point of,' figura

vastior I 97 (®), una littera explicare III 62, ornatius aspectu, motu constantius

III 23, liniamentis extremis similem I (8) of measure. uno digito redundat i

99, uno digito plus habere ib., multis partibus major quam terra II 92, multo antecellit II 145. 9) of attendant circumstances, tam immenso spatio cessaverit i 22, immenso mundo colluceat II 40, nullis calonibus venisse III 11, nullis auspiciis administrantur II 9, assensu omnium dicere II 4, his auctoribus debes moveri III 13, ejus

augurio bella gerere II 9. (10) of origin (with nascor). igne nasci

i 103, Jove natus III 42, 53, 54, 56, 57, 58, 59, Nilo natus III 42, 55, 58, cf. III 60: (with procreor) III 54, 59; (with orior) Minerva orta Nilo III 59; (with conceptus) Syria Cyproque concepta (?) II

59 Add. (11) of comparison followed by quam

clause I 38. Abdera i 120.

[ocr errors]

123.

omnes

Abderites I 63. abdico (used absolutely) 11 11. aberro a conjectura i 100. abiegnus 111 75. Abstract. see Plural; (for Concrete) animi

aegritudo commota I 9, animi fusionem I 39, volucres ex vastitate Lybiae invectas i 101, utilitas rerum 11 162, commoditas rerum III 16, hujusce terrae continuatio II 164, in hac subtilitate sermonis III 9; understood from preceding Concrete, silos capitones, quae sunt i 80, sapientem esse mundum, beatum, aeter

num, omnia haec II 21. absum. cui nihil abest II 37, absunt ab hac vi

('are unlike ') 11 67, quod abest (* which is

not the case') 111 79. Absyrtus III 48. abutor 'to turn from its natural use' 11 151,

'to use to excess,' atomorum licentia

I 65. ac, see atque. Academia: their profession of ignorance i l,

18; of freedom i 10, 17, 72, III 1; charged with obscuring truth 1 6; argued against common belief's i 11, 111 72; a deserted school I 6, 11; unpopular i 13; doctrine of eroxń i 1l; of probability 1 12; distinguished for rhetoric 11 108; profess to hold the traditional faith ni 19; procax Academia i 13; Academicorum calum

niam II 20. Academica, Cicero's treatise in four books

I 11. Acantho (?) 111 54. accedo. ad cognitionem ('to attain to') 11 153

and Addenda. accessus X recessus, ad res salutares II 34; of

tides III 24; of the sun II 50. accido. corpora quaeque his accidant bodies

and their attributes' 11 82; accidat tra

bes (quotation) (?) 111 75. accipere plagam 1 70; interitum III 32; ma

gistrum male 'treat badly '192; auditione II 95; aliquid extrinsecus III 29; accep

tum refero III 86. accipiter, worshipped in Egypt 111 47. Accius (Actius Mss) quotation from his

Medea II 89, from the Atreus III 68, from

uncertain plays III 41, 90. accommodorovVOLKELÓW I 41; naturae accom

modatum i 104, ad hanc praesensionem nibil acc. II 45, ad artus finiendos accom

modatas II 139. accubitio 1 94. Accusative (of Oblique Complement) invo

cant illum et Jovem et dominatorem II 4; (of Duration) compared with Abl. I 22 n.; (of Motion to a country) Aegyptum pro

fugisse III 56; after aufugio u 111. acer. ingenium 11 16; mens II 18; sensus II

30, 42; umores II 59. acerbum cor (quotation) III 68, acerbos e Ze

nonis schola exire 111 77. Achaia (in Rhodes) III 54 n. Acheron III 43. Achilles worshipped in Astypalaea III 45. acies mentis II 43, 45, ipsa qua cernimus (=

pupula) II 142. acquierunt II 125. actio vitae (verbal of agere vitam) 1 2 Add.,

45 (?), 103, corporis 11 139, actiones ad

hibeo II 58. actuosa virtus i 110 Add. acumen 'sting' 11 114; ex acuminibus auspi

cium II 9. acutulae conclusiones III 18.

ad ('as regards') ad agnitionem animi pul

cherrima i 1, ad speciem pulchriores II 87, ad figuram vastíor() 1 97, ad rationem praestantior II 155, ad ornatum decoras II 151, nihil interest ad fortunam III 89, interesse aliquid ad mentis aciem II 43, nec ad speciem nec ad usum desiderant (?) I 99, ad cogitationem valent i 105; (' with a view to') quanta ratio ad conservationem bestiarum appareat II 128, ad scientiam homini data est II 163; ('according to') exerceamur ad similitudinem bellicae disciplinae II 161, ad numerum (=kat a pOuóv) 1 49, ad veritatem persuaderi X opinione (=npòs adenDelav) I 61, ad harmoniam canere III 27; ad eum (' to his house') i 15; ad unum

I 44; ad extremum II 118; ad quoddam tempus II 51; esse ad omne tempus (“suited to ') III 83; ad quem primas deferebant i 15; aggredior ad disputationem III 7, cf. 1 57; arripio ad reprehendendum í 167; adhibitis

manibus ad inventa II 150. addo. extrinsecus spiritum addant () 11 136. addubito I 14, 11 118. adduco 11 136 (?); adducor ut putem 11 17. adeo, X recedo, stellae 11 51. adeo adv. II 105. adhibeo, actiones II 58, ignem II 151, odores

ad deos I 112; cultus adhibetur homini

I 94 Add. aditus difficiles habebat ad pastum 11 123. Adjective (in-bilis with active force) insatia

bilis Ii 98, praestabilis III 26, patibilis

III 29. (as substantive), pontificii I 84.

pl. as adverb), truculenta tuetur II 110 (poet.). (of antecedent; made sub-predicate in relative clause), natura quam cernit ig. notam II 89, calore quem multum habet II 136, stellae quas tu innumerabiles III 23, deos qui a te innumerabiles explicati

sunt III 93. (used for participle) vanas (=vanas oï

σας) II 5. (otiose) ficta simulatio 1 3. adjicio. frigoribus adjectis 'by the applica

tion of cold' II 26; adjectae voces II

144. adjungo. ad hanc providentiam adjungi

multa possunt 11 140, tempus hiemi ad. junctum 11 49, adj. linguae radicibus II 136, os adjunctis naribus spiritu augetur

II 134. adminicula vites apprehendunt 11 120. admirabilitas caelestium rerum II 90, cum

admirabilitate maxima 11 101. admirabiliter 11 132. admiratio est in 'we may wonder at' 11 124. admiror congressune an natura congregatae

sint (?) 11 124; 'to express wonder' 1 24,

91, cf. Cato 3, 4, Orat. II 29. admisceri genus (quotation) III 68, partim

admiscentur in unam (quotation) in 108. admotio digitorum 11 150. adnectitur ad linguam stomachus II 136. Adonis III 59. adulatio, canum amans dominorum II 158. adumbratas deorum formas 1 75. adunca corpuscula i 66. aduncitas rostrorum II 122. adventicius tepor 11 26. Adverb (expressing opinion of speaker rather

than mode of action) creduntur stul. tissime 11 70, latent utiliter II 143.

« PreviousContinue »