Page images
PDF
EPUB

τὰ ἔνυδρα τῶν ζῴων ὀσμᾶσθαι Β, 7, § 9. θεωρία Β, 2, § 9. as ἐντελέχεια Β, Ι.
B, 9, § 5.
τὸ θρεπτικόν Β, 4, § 1 sq. Γ, 9, § 2.
Γ, 12, § 1.

ἔνυλοι λόγοι τὰ πάθη Α, 1, § 11.
ἕξις—διάθεσις Β, 5, § 5.
ἐπίηρος Α, 5, § 6.
τὸ ἐπιθυμητικόν Γ, 9, § 2.
ἡ ἐπιθυμητικὴ ψυχή Α, 3, § 12.
ἐπιθυμία Β, 3, § 2. Γ, 10, § 3.
ἐπίστασθαι Β, 2, § 12.
ἐπιστάσει μᾶλλον ἢ κινήσει ἔοικεν ἡ ἱστορία A, I, § 1.

νόησις Α, 3, § 17.

ἐπιστήμη Β, 2, § 12. Γ, 5, § 2. θεωρητική
Γ, 4, § 12. Α, 2, § 7 (Plato's).

ἐπίτασις Β, 8, § 9.
ἑρμηνεία Β, 8, § 10.

ἔσχατον Γ, 7, § 3. Γ, 10, § 2. ἔσχατον
αἰσθητήριον Γ, 2, § 11.
ἑτερόμηκες—ἰσόπλευρον Β, 2, § 1.
τὸ εὖ Β, 8, § 10. Γ, 12, § 7.
εὐθύνας διδόναι Α, 4, § 1.
εὐστέρνοις χοάνοισιν Α, 5, § 6.
εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖς παρὰ τὴν ἁφήν Β,
9, § 2.

τὰ ἐφεξῆς Β, 3, § 5.

[blocks in formation]

1.

ἴδιον. τὸ ἴδιον τῇ αἰσθήσει περὶ ὁ μὴ ἐν-
δέχεται ἀπατηθήναι Β, 6, § 2. Cf. r, 6,
§ 1. $7.

Ιππων. ψυχή ἐκ τῆς γονῆς Α, 2, § 18.

οἱ ἰχθύες ἐν τῷ ̓Αχελῴῳ Β, 8, § 9.

Κ.

καθόλου. οὐθέν ἐστιν ἡ ὕστερον Α, 1,
κατάφασις Γ, 6, § 7. § 2.
§ 5. ἐν ψυχῇ Β, 5, § 6.

κατηγορίαι Α, 1, § 3. A, 5, § 7.
ἡ κεκλασμένη Γ, 4, §7.

τὸ κενὸν κύριον τοῦ ἀκούειν Β, 8, § 5.
κέρας Β, 8, § 6.

κινεῖν Γ, 9, § 10.

κινήσεις τέσσαρες Α, 3, § 3-

Κλέων Γ, 6, § 2. Κλέωνος υἱός Γ, 1,
$7.

τὰ κοινὰ (αἰσθητὰ) Β, 6, § 3. Γ, 1, § 5.
κοινός λόγος Β, 3, § 5.

κόρη Γ, 7, § 3. Γ, 1, § 3. τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ
δέρμα Β, 8, § 6.

κόρσαι ἀναύχενες (Empedocles) Γ, 6,
§ 1.

κριτὴς ὁ κανών Α, 5, § 16.
κριτήν λαμβάνειν Α, 2, § 19.

Κριτίας, ψυχὴν εἶναι αἷμα Α, 2, § 19.
κριτικόν Γ, 9, § 1. κριτικὸν τὸ μέσον Β,
11, § 11.

κύκλος Γ, 10, § 8.

τὸ κύριον Β, 8, § 3· κύρια ὀνόματα Β,
5, § 7. κυρίως Β, 1, § 7. Β, 6, § 4.

θ.

Θαλής Α, 2, § 14. πάντα πλήρη θεῶν
εἶναι A, 5, § 17.

ὁ θεωρητικὸς νοῦς Β, 3, § 7. Γ, 9, § 7. λογιστικόν Γ, 9, § 3.
θεωρητικαὶ νοήσεις Α, 4, § 15.

W. AR.

Α.

λάρυγξ Β, 8, § 10.

λογισμὸς καὶ διάνοια Β, 3, § 7.

ὁ λόγος εἶδος τοῦ πράγματος Α, 1, § 11.

21

λόγοι ἔνυλοι Α, 1, § 11.

M.

μέθοδος A, 1, § 2.
μέλος Β, 8, § 9.
μεταβάλλειν Α, 3, § 6.
τὰ μεταξὺ (στοιχεία) A, 3, § 5.
μετέχειν κινήσεως Α, 3, § 2.
μήνιγξ Β, 8, § 6.
μνημονεύειν Γ, 5, § 2.

ἐν τοῖς μνημονικοῖς τίθεσθαι Γ, 3, § 4.
μονάς Α, 4, § 17 sqq. στιγμὴ μοναδική
A, 4, § 20.

μόρια τῆς ψυχῆς Γ, 9, § 2.

Ν.

νῆστις Α, 5, § 6.

νοεῖν Α, 4, § 14. νοεῖν and φρονεῖν dis-
tinguished Γ, 3, § 3. νοεῖν ἐνεργείᾳ
Γ, 7, § 7.

ἡ νόησις τὰ νοήματα Α, 3, § 13. νόησις
πρακτικὴ θεωρητική Α, 3, § 15. νόησις
as equal to περιφορά A, 3, § 15.
νόησις ἐπίστασίς τις Α, 3, § 17.

ὁ νοῦς (cf. s. v. ̓Αναξαγόρας et ἀπαθής).
ὁ νοῦς προγενέστατος πάντων Α, 5, §
12. θεωρητικός Β, 3, § 7. Γ, 10, 7.
8. πρακτικός Γ, 10, § 7. 8. ποιητι-
κός Γ, 5, § 2. παθητικός Γ, 5, § 2.
νοῦς τῷ ἐφεξῆς ἓν ὡς ὁ ἀριθμός Α, 3,
§ 13. νοῦς εἶδος εἰδῶν Γ, 8, § 2.
γραμματείῳ compared to r, 4, § 12.
νῦν δὲ as used by Aristotle B, 1, § 8.

Ξ.

τοῦ ξηροῦ ἡ ὀσμή Β, 9, § 8.

0.

"Ομηρος Α, 2, § 5. Γ, 3, § 1.
ὁμωνύμως Β, 1, § 8.

τὸ ὂν πολλαχῶς λέγεται A 5, § 7.
τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ Β, 8, § 8. ὀξὺ καὶ
ἀμβλύ Β, 8, § 8. ὀξὺ καὶ δριμύ Β,
10, § 5.

ὅρασις B, 1, § 11. Γ, 2, § 6.

όργανον and ὀργανικόν Β, 1, § 6. τὰ ὀρ-
γανικὰ μέρη τῆς πορείας Γ, 9, § 6.
ὄργανον ὀργάνων ἡ χείρ Γ, 8, § 2.
ὀργή defined A, 1, § 11.

ὄρεξις Γ, 9, § 4. Β, 2, § 8. Β, 3, § 2.
ὀρθογώνιον Β, 2, § 1.
ὁρισμός Β, 2, § 1.

ὁρμαθὸς ψαμμου Β, 8, § 3.
ὄρος Γ, 7, § 4.

τὰ ̓Ορφικὰ ἔπεα καλούμενα A, 5, § 15.
ὀσμή Β, 9.

τὸ ὅτι and διότι Α, 1, § 2. Β, 2, § 1.
οὐσία B, I, § 2. οὐσία opposed to φύσις
A, I, SI.

ὁ ὀφθαλμὸς ἡ κόρη καὶ ἡ ὄψις Β, 1, §

II.

ὄψις Β. 7. ὄψις καὶ ὅρασις Γ, 3, § 7.

Π.

πάθος A, 1, § 9.
πανσπερμία of Democritus A, 2, § 3.
παρεμφαίνεσθαι Γ, 4, § 3.
πάσχειν τὰ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων Α,
5, § 8. Β, 4, § 10. τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ
ὁμοίου A, 5, § 8. τὸ πάσχειν καὶ τὸ
κινεῖσθαι καὶ τὸ ἐνεργεῖν τὸ αὐτό Β. 5,
§ 3.

πέρατα νοήσεων Α, 3, § 15.
περικάρπιον Β, 1, § 6.
περιφορά Α, 3, § 14. § 15.
πηρώματα Β, 4, § 2. Γ, 9, § 6.
Πλάτων ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας Α, 2, §

7· ἐν τῷ Τιμαίῳ Α, 2, § 7. τοὺς
ἀριθμοὺς εἶναι τὰ εἶδη Α, 2, § 7. Γ,9,
$2.

πλωτὴρ ἐντελέχεια πλοίου Β, 1, § 13.
πλωτῆρες Α, 3, § 2.

τὰ περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν Β, 5, § 1.
πόροι Β, 9.

πραγματεύεσθαι Α, 1, § 2.

ὁ πρακτικὸς νοῦς Γ, 10, § 7. 8.

τὸ πρακτὸν ἀγαθόν Γ, 10, § 4. § 7.
προαίρεσις A, 3, § 10.

τὸ πρῶτον Β, 2, § 12. δύναμις πρώτη

[blocks in formation]
[blocks in formation]

οἱ φυσιολόγοι πρότερον Γ, 2, § 8.
φύσις opposed to οὐσία A, 1, § 1.

ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιεῖ Γ, 9, § 6.
Tà Qurá A, I, § 13. A, 5, § 26. B, 12,
§ 3. Γ, 13, 3 1.

φωνεῖ ταῦτα μόνα ὅσα δέχεται τὸν ἀέρα
Β, 8, § 10. φωνή defined B, 8, § 11.
τὸ φῶς Β, 7, § 2 sqq. Γ, 5, 8 1.

§

X.

ἡ χεὶρ ὄργανον ὀργάνων Γ, 3, § 2.
χρῶμα Β, 7.
χωριστὸν λόγῳ, μεγέθει Γ, 9, § 1.

ψαθυρός Β, 8, § 5.
ψοφητικόν Β, 8, § 6.

ψόφος - ψόφησις Γ, 2, § 4 ψόφον
ἔχειν Β, 8, § 1.

ἡ ψυχὴ ἀήρ Α, 2, § 15. αἷμα Α, 2, § 19.

αἰσθητική Β, 5 sqq. ἡ ἀναθυμίασις Α,
2, § 16. ψυχὴν μὴ εἶναι ἀριθμὸν κι-
νοῦνθ' ἑαυτόν Α, 4, § 16. μὴ εἶναι
ἁρμονίαν Α, 4, § 1-8. ψυχὴ αἱ ἀρε
χαί Α, 2, § 6. τὸ κινοῦν Α, 2, § 2.
τὸ αὐτὸ κινοῦν Α, 2, § 4 θρεπτική Β,
4, § 1 sqq. ταὐτὸ καὶ νοῦς Α, 2, § 12.
ἡ πρώτη ψυχή Β, 4, § 14 πῦρ Α, 2,
§3. § 2. § II. Tótos eidŵv г, 4, § 4
ὕδωρ A, 2, § 18. ψυχὴν ἔχειν τὸν
λίθον A, 2, § 14. φέρεται ὑπὸ τῶν
ἀνέμων A, 5, § 15.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »