Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Första

örsta delen af den valda samling af HENRIK GABRIEL PORTHANS Skrifter, hvilken Finska Litteratur-Sällskapet beslutit att utgifva och hvars närmare ombesörjande blifvit uppdraget åt undertecknade, framträder nu inför allmänhetens ögon.

Samlingen, beräknad till fem delar, är bestämd att innehålla alla de PORTHANS efterlemnade skrifter, hvilka behandla Finlands och den öfriga nordens historia, finska språket och folklitteraturen, eller andra fosterländska ämnen. Den kommer således att upptaga; de till detta område hörande af PORTHAN sjelf eller under hans ledning och inseende utgifna akademiska arbeten, med undantag likväl af de historiska urkundssamlingarne; de af honom i K. Vitterhets-, Historie- och AntiquitetsAkademiens Handlingar införda svenska afhandlingar; samt de värderikaste af hans i de äldre Åbo-tidningarne och andra blad förvarade mindre afhandlingar och uppsatser af fosterländskt intresse. För närmare upplysning om samlingens blifvande innehåll hänvisa vi till tidskriften Suomi för år 1858 (sidd. 367-370), der den af Litteratur-Sällskapet för utgifvandet fastställda plan finnes införd.

[ocr errors]

I enlighet med nyssnämnde plan innehåller denna del förra hälften af PORTHANS största och vigtigaste arbete: Annotationerna till Paul Juustens krönika öfver Finlands biskopar.

Detta arbete utgafs af PORTHAN i form af disputationer vid akademien i Åbo. Första häftet utkom år 1784, och utgifningen fortgick sedan i sexton år eller till år 1800, då med femtiondesjette häftet arbetet blef afslutadt. Det hela utgjorde en volym af 812 sidor in 4:0, jemte 38 blad register; och försedt med allmänt titelblad, ingick arbetet sedermera äfven i bokhandeln.

PORTHAN har i originalupplagan låtit sina annotationer föregås af Juustens korta krönika i dess helhet. För att åstadkomma större lätthet vid arbetets begagnande har man ansett nödigt att i denna nya upplaga ändra anordningen sålunda, att det af Juusten åt hvarje biskop egnade

särskilda stycke här omedelbart åtföljes af PORTHANS till detsamma hörande annotationer. Den Juustenska texten kan väl sägas derigenom vara söndersmulad emellan de vidlyftiga noterna, men den urskiljes i alla fall utan svårighet ifrån dessa genom de större (Cicero-) stilar, som för den blifvit begagnade.

Den långa följd af år, hvarunder arbetet utgafs, gjorde det naturligt, att PORTHAN innan dess afslutande skulle finna mycket att tillägga och förbättra vid de tidigare utgifna delarue. Han bifogade derföre också till slut en icke obetydlig mängd af sådana corrigenda et addenda». Dessa rättelser och tillägg hafva i denna upplaga blifvit troget iakttagna; tilläggen, införda hvart på sin plats, igenkännas lätt genom de klammer, inom hvilka de äro inneslutna. (Se t. ex. sid. 10 not. 2.)

För öfrigt har vårt åtgörande inskränkt sig till att verkställa en nödig förändring af de från text till noter ledande siffer- och bokstafstecken, och att efter denna upplagas paginering rätta de ofta förekommande hänvisningarne till föregående ställen i arbetet.

De talrika typografiska inkonsequenser, hvilka såsom en sjelffallen följd af det långvariga utgifvandet förekomma i originalupplagan, hafva icke alla, oaktadt den bästa vilja, kunnat undanrödjas. Att äfven ett och annat bokstafs fel insmugit sig, torde få tagas för afgjordt.

Tryckningen af följande del påbegynnes utan uppehåll.

Helsingfors i September 1839.

Sven Gabr. Elmgren.

Aug. Schauman.

M. PAULI JUUSTEN

CHRONICON EPISCOPORUM FINLANDENSIUM,

ANNOTATIONIBUS ET APPARATU MONUMENTORUM ILLUSTRATUM.

DISPUTATIONIBUS ACADEMICIS

PROPOSUIT

HENR. GABR. PORTHAN.

I.

ધાÁ

« PreviousContinue »