Page images
PDF
EPUB

σετε.

μεν διεμάχετο ως κάμνων ασπίδα μη φέρειν, νύν δ', ως ακούω, Κοτύωριτών πολλους ήδη αποδέδωκεν. 24. "Ην ούν σωφρονήτε, τούτον ταναντία ποιήσετε και τους κύνας ποιούσε τους μεν γαρ κύνας τους χαλεπούς τας μεν ημέρας διδέασι, τας δε νύκτας αφιάσι, τούτον δέ, ήν σωφρονήτε, την νύκτα μεν δήσετε, την δε ημέραν αφή

23. 'Αλλά γάρ, έφη, θαυμάζω, ότι, ει μέν τινι υμών απηχθόμην, μέμνησθε και ου σιωπάτε, ει δε τω ή χειμώνα επεκούρησα, ή πολέμιον απήρυξα, ή ασθενούντι ή άπορούντι συνεξευπόρησα τι, τούτων ουδείς μέμνηται: ουδ' εί τινα καλώς ποιούντα επήνεσα, ουδ' εί τιν' άνδρα όντα αγαθόν ετίμησα, ως εδυνάμην, ουδέν τούτων μέμνησθε. 26. 'Αλλά μην καλόν τε και δίκαιον και όσιον και ήδιον των αγαθών μάλλον ή των κακών μεμνήσθαι.

'Εκ τούτου μεν δη ανίσταντο και ανεμίμνησκον και περιεγένετο, ώστε καλώς έχειν.

NOTES

CHAPTER I.

use in

§ 1. Recapitulation of preceding narrative.

Méxpus éti Oálattav] In iv. 5. 6 we find the corresponding phrase έστε επί το δάπεδον.

αφίκoιντο] The optative, for which αφίκoντo is read by a few MSS, throws the sentence into the oblique narration as forming a part of the original words.

$S 2–4. In accordance with the suggestion of Antileon it is voted that Cheirisophus shall be despatched to the Spartan admiral, Anaxibius, to obtain from him ships for the conveyance of the Greeks.

Ooúplos] Thurii was a city of Lucania in Magna Græcia, founded by a colony of Athenians, and situated on the gulf of Tarentum near the site of Sybaris.

Tolvuv] ‘now I for my part, said he, am wearied out.' The particle toivuv is introduced thus to soften transitions, a which it corresponds with the Latin autem. Its force is scarcely so pronounced as that of igitur in Latin with which Kühner however prefers to compare

ξυσκευαζόμενος] A participle is often added thus to απείρηκα and similar verbs, e.g. in Soph. Trach. 789 étei úteite Tollà per τάλας χθονι Ρίπτων εαυτόν, κ.τ.λ.

φυλακάς φυλάττων] For a similar cognate accusative compare στρατηγήσοντα ταύτην την στρατηγίαν (Ι. 3. 15), while φυλακάς φυλάξεις occurs again in 11. 6. 10.

(kabeúdwr)] This participle, which is admitted by Kühner into his text, is rejected by Breitenbach and bracketed by Schneider, Bornemann, and Macmichael. It appears in but one of the five leading mss, while its presence in the text may be further objected to on the score of internal evidence. The passage in the Sympos. IV. 31, ndéws uèv kaevow ÉKTETajévos, though at first sight analogous, offers no justification for the introduction of the double participle.

ώσπερ 'Οδυσσεύς] The passage which describes the arrival of Ulysses at Ithaca and how he was left asleep on the shore by the Phænician sailors (Od. XIII. 116) is rendered in Pope's version as follows:

Ulysses sleeping on his couch they bore;
And gently placed him on the rocky shore.

§ 4. και τυγχάνει] Three out of the four leading Mss read και before tuyxdvel which is retained by Kühner and all the best editors :

and he is too at the present time the admiral of the fleet.' As Kühner points out, the natural order of the sentence τυγχάνει δε και ναυαρχών (which would have offended no one) is purposely inverted by the author in order that the words plaos and vavapxwv may be placed in stronger relief.

TÉMynte) to Byzantium, where, as we gather from a passage in VII. 1. 3. the Lacedæmonian admiral was at this time stationed.

elrep] 'since you wish to go by sea,' Macmichael, a rendering which is suggestive rather of elye than of the slight doubt which is almost without exception denoted by eltep. Translate therefore if in truth you prefer to go by sea.'

$$ 5–13. A speech is made by Xenophon in which plans are proposed for the maintenance and safety of the Greeks during the absence of Cheirisophus, and other means suggested for securing their return home in case his mission should fail.

§ 6. Europla] “a supply of funds with which to make purchases,' 8rov being of course the genitive of price. This twofold want has been repeatedly referred to in the earlier books as an important consideration in determining the future course of the expedition.

§ 7. OÙv i povojaîs] with organised forays,' as the word is evidently used in contrast with the expressions αμελώς τε και άφυλάκτως πορεύεσθαι and άλλως πλανάσθαι. Muretus suggests the elegant emendation our at podpbuous, but Kühner sufficiently defends the text by the analogy of the following passage in the Cyrop. (VI. 1. 24) Enyev del εις προνομάς...όπως εν ταις αγωγαίς τας τάξεις υπομιμνήσκoιντο. The word occurs again in Hel. iv. 1. 16, though without any explanation which can help us in determining its meaning.

πλανάσθαι] In place of the infinitive Kiihner reads πλανάσθε on the authority of two out of the five leading rss. I cannot however agree with him, as the return to the oblique narration after the introduction of this parenthesis is surely an awkward and unnatural con. struction. In either case the infinitive étrijelciolac must depend on the preceding verb dokei, while nuas will refer to the generals, and TOÚTwr to the subject matter of the entire sentence.

§ 8. én lelav yap] Kühner, and with him Matt. and Jelf, understand yap in this connexion as equivalent to ye åpa (cf. Anab. vi. 4. 8 των γάρ στρατιωτών...τοιούτοι ούν κ.τ.λ.) adding the following explanation : Sæpe ydp rationem enuntiationis sequentis reddere videtur; at videtur tantum. Madvig, on the other hand, explains it as assigning a relation or circumstance which has been already pointed at by a preceding demonstrative pronoun, and would render it in English by namely' or 'that.' It is probably simply proleptic in the sense of treh as some of you will go... therefore I think' etc.

8T01] i. e. Méllel éxiévai 'and also to inform us of the direction.'

εγχειρή ποι] which has been emended by most of the editors into εγχειρή τι ποιείν, is retained by Kühner and Breitenbach on the authority of three at any rate of the five leading Mss,

the passage from Diod. XL. 8ο επεχειρήσαμεν εις τας άνω σατραπείας, which they quote in support of it, is hardly an instance in point, as the compound én Xelper is more indicative of motion, and the object likewise is more definitely expressed.

εφ' ους αν ίωσιν] By understanding δύναμιν directly as a noun of multitude, i. e. 'the troops,' 'the force,' we can avoid the necessity of supplying toÚTwv withoớs, which is the alternative explanation suggested by Kühner and the other editors.

8 9. κατά μέρος μερισθέντες] is the reading of all the MSs with the exception of one which gives μερισθώμεν φυλάττοντες. Notwith. standing, Kühner is almost the only editor who retains pepcoolévres as part of the text, Schneider and others considering it to have been added in explanation of katà uépos. They contend moreover that els μέρη μερίζειν rather than κατά μέρος μερίζειν is the legitimate phrase, an objection which is anticipated by Kühner when he proposes to disconnect the words katà utpos from the participle, and to understand them in the sense of by turns. It is doubtful however whether even this concession is needed, as the analogous phrases κατά μέρη διηρημένοι, κατ' αναπαύλας διηρημένοι are found in Thucydides (e. g. ΙΙ. 75).

Onpâr] a poetical word, denoting either the pursuit as in Soph. Aj. 2, πεϊράν τιν' εχθρών αρπάσαι θηρώμενον, or the capture as in Soph. Ant. 432 συν δέ νιν θηρώμεθ' ευθύς ουδέν εκπεπληγμένην.

§ 10. ÝCL] for which two out of the five best mss give ñ čov, is rightly retained by the editors, as the form of the sentence implies that the hypothesis is presumptively, though not actually, realised. “'Granting that we had been assured of his return.' Cf. Madv. obs. gr. p. 20, and Dem. Megal. 8 12 ουδ' αν υμείς ήθελήσατε δήπου σώζειν αυτούς, ει τούτο προύλεγον υμίν ότι σωθέντες...ουδεμίαν υμίν χάριν εξουσι της σωτηρίας.

utapxbytwv év0 áde] 'while we have ships ready on the spot.'

§ 11. Makpå aloia] naves longas. Observe that with the verbs κατάγοιμεν και φυλάττοιμεν it is πλοία alone, and not μακρά πλοία, that must be supplied. 'If therefore we were to ask for the loan of some ships of war, and (by this means) bring the craft into harbour and detain them there, unshipping their rudders...we should probably secure the necessary means of conveyance.'

andália Tapalvbuevo.] The object of this manoeuvre, the nature of which has been fully explained by Prof. Paley in his note to Eur. Hel. 1536, was of course to render escape impossible.

§ 12. ¢wonoate... el eixòs] bethink you whether it be not right,' a construction which occurs again in III. 2. 22 σκέψασθε ει άρα τούτο και μωρότατον πεποιήκασιν οι βάρβαροι, where I have discussed it in a note as peculiar to Xenophon and objectionable for the ambiguity which it causes in the sense.

ναύλον ξυνθέσθαι] to come to terms with them about the price of the passage. It is not impossible however that vaûlov may be used in the more general sense of ‘pay,' as, independent of what they were to receive in the shape of passage-money, the crews would probably require some compensation for the loss of time caused by their detention in harbour.

§ 13. ģv dpa) 'if, as may possibly be the case, these efforts on

« PreviousContinue »