Page images
PDF
EPUB

Ζεύ πάτερ, των μαν έραται φρενί, σιγά οι στόμα πάν

δε τέλος 30 έν τιν έργων ουδ' αμόχθω καρδία προσφέρων τόλμαν παραιτείται χάριν.

55

Έπ. β'. γνώτ' αείδω θεώ τε και όστις άμιλλάται περί εσχάτων αέθλων κορυφαίς. ύπατον δ' έσχεν Πίσα 60 “Ηρακλέος τεθμόν αδείαί γε μεν άμβολάδαν

29. Theiaeos aspires to win at Olympia, cf. infra, v. 33.

ol.] For this dative cf. 01. IX. 15, Nem. VΙΙ. 22, 40, Pyth. IV. 48.

πάν, κ.τ.λ.] All issue of deed is in thy hands. i.e. των πρασσομένων έργων. We have των πεπραγμένων έργων τέλος, Ο1. ΙΙ. 1517. There the effect,' here the completion' is meant by τέλος. For sentiment, cf. Ol. XIII. 104— 106. For εν τίν, cf. Soph. Phil. 963, εν σοι και το πλείν ήμάς : 8 little different is Nem. VΙΙ. 90.

30. ουδ', κ.τ.λ.] But adding a spirit of daring to a resolution that shrinks from no toil he makes an indirect request for favour.' He hints at a wish which he is too modest to express openly, or rather he mentions incidentally in his prayer the petition which he really has most at heart, but is too diffi. dent to lay stress upon in words. Mezger renders παραιτείσθαι, eine neben hinausgehende Bitte thun,' comparing the use of παρά in παρφάμεν λόγον, Ο1. νΙΙ. 66, &c. παράγειν, Ρyth. ΧΙ. 25, Nem. VΙΙ. 27. Other commentators have rendered the verb.obtain,' supplicate for,' •decline' (L. and S.). In support of request indirectly,' 'request by the way,' not given in L. and S., cf. the use of παρεγγυάω Soph. Oed. Col. 24 (Campbell), and of παραφθέγγομαι and παραφωνέω, and perhaps Aristoph. Equit. 37.

31. The older MSS. give και όστις,

the rest χ' ώς τις. Dissen follows Hermann's more than needless alteration γνωτά θειαίω τε και όστις. Kayser with almost equal temerity reads γνώτ' αείδω οί τε και όστις. The poet says that he need not tell more precisely to Zeus or any athlete who aspires to Olympian victory what Theiaeos prayed for.

32. έσχ. αέθ. κορ.] The various contests at Olympia, each of which is a supreme contest. The superlative is reinforced by κορυφαίς, the genitive not being partitive but of definition.' Pindar twice uses έσχατος in a good sense, Isth. III. 29, with a reference to sailing to the pillars of Herakles, and 01. 1. 113, το δ' έσχατον (of greatness) κορυφούται βασιλεύσι, a metaphor from a mountain height as here. The Schol. quotes Sophokles Frag. ήδη γάρ έδρα Ζευς εν εσχάτω θεών.

ύπατον.] This sentence explains the last somewhat vague phrase. Note the order, and render Héraklês' ordinance which Pisa re. ceived is highest.' For sentiment, cf. Ol. 1. 7. For čox. cf. v. 24. For τεθμ. cf. υ. 28, Nem. XI. 27.

33. αδείαί γε μέν.] “Yet right sweetly. Though the not having won an Olympian victory was bitter, yet the Panathênaic victory was especially sweet as being an omen of an Olympian victory. This μεν =μάν, cf. Ρyth. IV. 50.

άμβολάδαν.] By way of prelude.” Cf. Pyth I. 4, Nem. VΙΙ. 77. [Don.]

εν τελεταίς δις 'Αθαναίων μιν ομφαί 35 κώμασαν" γαία δε καυθείσα πυρί καρπός ελαίας 65 έμoλεν "Ήρας τον ευάνορα λαόν εν αγγέων έρκεσιν παμποικίλους. .

Στρ. γ'. έπεται δε, Θειαζε, ματρώων πολύγνωτον γένος υμετέρων

70 ευάγων τιμά Χαρίτεσσί τε και συν Τυνδαρίδαις θα

μάκις. .

[ocr errors]

vases

an

success

34. Teletals.] The Panathênaea, ceramic style of Pindar's time, the at which the prize was oil, from the designs being chiefly in black and Moplar or sacred olives, contained white with incised lines. On such in a vase burnt earth, see the

Athênê stands between two next verse. Mr Jackson has sug. columns which are usually surgested to me that Mopla means mounted by cocks.” They are in• belonging to a tribe, division.' scribed ΤΟΝ ΑΘΕΝ ΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ The winners on the Panathênaic

or TON

ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ, , vases are represented with crowns of the former of course in Pindar's olive. Athênaeos, v.11, tells us that time. Cf. P. O. Brönsted, On Panathênaic victors were crowned, Panathenaic Vases, Mon, dell' Inst. and Suidas, s. v. IIavad hvala, and di Corrisp. Arch., X. Tav. 47, Pliny, N. H. xv. 5 (4), specify the Annali, 1877, pp. 294 ff., 1878, pp. olive crown. Hence Pindar has 276 ff. O. Jahn, Kurze Beschreib. drawn augury of

d. Vasensamml. in der Pinakoth. in winning the olive crown

at zu München, no. 445 (and eleven Olympia.

others there enumerated). óupal.] Connected by Curtius 37. έπεται.] Here governs an with ona, citov, &c., but (as there accusative as in late Poets. To are few certain instances of aspira- suppose the ellipse of a preposition tion of a tenuis after a nasal) better éti or els is merely shifting the by Fick with Vambh, Lithuanian difficulty. Cookesley's ellipse of amb-iti, 'to scold,' amb-r-iti, ‘yelp.' åvá, throughout the whole line of Cf. Frag. 129 [266].

your maternal ancestryis not ad. 35. yalą.] Dative for locative, missible, especially with Dapákus, év épk. being in apposition.

repeatedly.' He seems right in dé.] For.'

objecting to Kühner's explanation 36. Taurrouklos.] 'Richly paint- that érteo Bal implies or expresses ed. For Panathênaic Amphorae motion to a place. In this case it (our Schol. speaks of údplai) cf. may imply, extension beside, if it Brit. Mus., First Vase Room, table- be not the ordinary accusative of case A, 24 (The Burgon Vase, 5th the direct object as with sequor. cent. B.C., 2). Second Vase Room, 38. eủáywv trud.] 'Honour from Table-cases E. G. Though the six successful contests. For the comamphorae there displayed belong pounded adjective instead of its to the fourth century, the archaism substantive with an epithet in the traditionally kept up imitates the genitive Matthiae compares Pyth.

αξιωθείην κεν, έων Θρασύκλου 4ο 'Αντία τε ξύγγονος, "Αργεί μη κρύπτειν φάος 75 ομμάτων. νικαφορίαις γαρ όσαις Προίτοιο τόδ' ιππο

τρόφον άστυ θάλησεν. Κορίνθου τ' εν μυχούς, και Κλεωναίων

προς ανδρών τετράκις :

v. 28, άρισθάρματον γέρας, Pyth, VI, 5, Eur. Hippol. 67, 1092.

oúv.] For the position of the preposition, cf. Pyth. 11. 59, Nem. ix. 14, 22, infra, vv. 53, 84. It is omitted in the mss. before the following, tuv-. The position of Oaμάκις seems to shew that it and the prepositional phrase are to be taken more closely with ευάγ. τιμ. than with the verb. Don. Dissen and Böckh take θαμάκις as = άμα, but it is better to render (oftentimes' as in Isth. I. 28. For the Charites, cf. supra, v. 1. The mention of the Tyndaridae leads up to the coming myth.

39. Not 'I should not think fit to veil,' but •I should think myself justified in not veiling, &c.,' i.e. 'in feeling and shewing pride.' Cf. Nem. VII. 66 for the form of expression. εών.] .

1.q. el elny. Thrasyklos and Antiâs were two of the materpal relatives of Theiaeos.

41. őoals.] Exclamatory, though the idea of oύ δυνατόν εξελέγxeu may have originally governed it in the poet's mind. The text which is Böckh's (except the stop after odlnoev), is unsatisfactory, as the list of victories is much too small for Argos, of which Proetos was perhaps joint king before his expulsion by his twin brother Akri. sios. In Frag. 269 [141] the Schol. on Il. xiv. 319 states that Pindar said that Proetos slew Danaê. Perhaps he regained the kingdom when Akrisios fed from Perseus who subsequently to avenge Danaê de

throned and slew Proetos. This form of the legend is not incom. patible with Apollodôros' (II. 2. 6) tradition that Proetos gave Biâs and Melampus each a third of his kingdom, but differs from Ovid (Met. v. 239), who makes Perseus kill Proetos in Argos in revenge for the expulsion of Akrisios. Talaos, son of Biâs, was king of Argos, which seems to tell against the Ovidian version. The MSS. read όσαις ιπποτρόφον άστυ το (or το.) Προίτοιο θάλησε(ν), κ.τ.λ. I propose όσαις Προίτου θέσαν ιπποτρό- φον άστυ θαλήσαι, as e for αι is a common error (cf. infra, v. 72) and IIPOITOTOE CAN easily passes into -TOIO OCAN and then the last four letters are cut out as a partial repetition of OCAIC. The omission would lead to rearrangement to suit the metre.

42. Κορίνθου τ' εν μ.] At the Isthmian games. The phrase is precisely equivalent to έν βάσσαισιν 'Io quoû, Isth. 111. 11. Not“ in the recess in which Corinth stands," " Corinth which lies in the recess of the Isthmus;" for Korinth is not in a recess, but in 'a corner' of Argolis, μυχώ"Αργεος ίπποβότοιο. Korinth might be said to stand on the gulf (uvxo's) of Korinth, but the Isthmian games were held on the opposite side of the Isthmos.

This clause begins an answer to the half-question of the preceding clause.

Κλεων. πρ. ανδρ.] “At the hand of Kleðnaeans.' Cf. Nem. iv. 17.

'Αντ. γ'. Σικυωνόθε δ' αργυρωθέντες συν οινηραϊς φιάλαις απέβαν,

80 εκ δε Πελλάνας επιεσσάμενοι νώτον μαλακαϊσι κρόκαις 45 άλλα χαλκών μυρίoν ου δυνατόν

εξελέγχειν" μακροτέρας γαρ αριθμήσαι σχολάς 85 όντε Κλείτωρ και Τεγέα και Αχαιών υψίματοι πόλιες και Λύκαιον παρ Διός θηκε δρόμω συν ποδών χειρών τε νικήσαι σθένει,

90

Επ. γ. Κάστορος δ' ελθόντος επί ξενίαν παρ Παμφάη 5ο και κασιγνήτου Πολυδεύκεος, ου θαύμα σφίσιν έγγενές έμμεν άεθληταίς αγαθοίσιν έπει

95 ευρυχώρου ταμίαι Σπάρτας αγώνων μοίραν Ερμά και συν Ηρακλεί διέποντι θάλειαν,

48.

43. Σικυωνόθε.] From the Pythia founded by Adrastos at Sikyôn, cf. Nem. IX. Introd.

αργυρ.] Cf. Isth. ΙΙ. 8, with gleam of silver shining on them,' perhaps. For συν cf. L. and S. 8. υ., . 7, infrα, υ. 48.

απέβαν. So MSS. Aldine and other edd. επέβαν. Schol. Vet. interprets ανεχώρησαν, and a gloss (Triclin.) απήλθον.

44. Cf. Οί. ΧΙ. 97, 98 for the prize of a large woollen cloak, chlamys, at the(Apolline) Theoxenia or the Hermaea, or the Diaea celebrated at Pellênê.

45. χαλκ. μυρ.] The vast num. ber of prizes of bronze it is im. possible to ascertain. This included no doubt bronze shields won at Argos and τα εν 'Αρκαδία έργα of Ol. VΙΙ. 83.

46. μακρ. σχολ.] For this descriptive genitive cf. Madv. § 53 b.; the act of counting is measured or valued in terms of the time required. .

47. όντε.] Se. χαλκόν governed both by Θήκε and by νικάσαι, cf. Nem. V. 5, supra, υ. 26.

The games at Kleitôr were Koreia in honour of Persephonê and Dê. mêtêr, and at Tegeâ Aleaia in honour of Athênê Aleâ. υψίματοι.] “Upland.

θηκε.] “Set by the racecourse of Zeus as prize for men to win, &c.' L, and S. wrongly class it with Frag. 154 [164], made to win.' Join πάρ Διός δρόμο. For the Lykaeon cf. Ol. XIII. 108, Paus. VIII. 38, 5. The prize at the Lykaea was a bronze tripod. The singular verb is an instance of the so-called schema Alcmanicum.

49. Παμφάη.] Probably a maternal ancestor of Theiaeos.

51. έμμεν.] Taken twice (Mezger), that it is innate in them to be, &c. Cf. Nem. XI. 33.

52. ταμίαι.] “Kings, cf. Ρyth. V. 58.

αγών. μοίρ.] Cf. ΟΙ. VI. 79.
53. σύν.] Cf. supra, υ. 38.

8

F. ΙΙ.

100

μάλα μεν ανδρών δικαίων περικαδόμενοι. και μάν θεών πιστον γένος.

Στρ. δ'. 55 μεταμειβόμενοι δ' εναλλάξ αμέραν των μεν παρά πατρί

φίλω Διι νέμονται, ταν δ' υπό κεύθεσι γαίας εν γυάλους Θεράπνας,

105 πότμον αμπιπλάντες ομοίον έπει τούτον ή πάμπαν θεός έμμεναι οικείν τ' ουρανό είλεταιώνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος έν πο

λέμω. 6ο τον γαρ "Ίδας αμφί βουσίν πως χολωθείς έτρωσε χαλκέας λόγχας ακμά.

'Αντ. δ'. από Ταϋγέτου πεδαυγάζων δεν Λυγκεύς δρυός εν στελέχει

15

[ocr errors]

54. πιστόν.] Cf. infra, υ. 78.

55. They both together live in Olympos every other day and lie together in the tomb on the alternate days, cf. Od. xi. 303. For the temple of the Dioskuroi at Therapnae cf. Paus. III. 20.

56. γυάλοις.] The Schol. explains by υπόγεια, an underground vault,' but this seems tautological. Therapnae lay in the valley of kolan Λακεδαίμων.

58. ή.] For suppression of μάλλον cf. Madv. 3 93 c; Ιι. Ι. 117, βούλομ' εγώ λαόν σόον έμμεναι ή απολέσθαι.

59. Note the position of Πολυδεύκης.

60. αμφί βουσίν πως χολωθείς.] Cf. Ηes. Scut. Herc. 12, χωσάμενος περί βουσί. The further recital of the cause of quarrel is dismissed by πως, “as some say.' The Schol. mentions another account of the feud, namely that the Dioskuroi had carried off the brides of the

Apharêtidae, Phoebê and Elaeira, daughters of Leukippos. Apollodôros, III. 2. 3, tells us that Idâs and Lynkeus, sons of Aphareus, whose tomb was at Sparta (Paus. III. 11. 8, 13. 1), dwelt in Arênê in Messênia. They had been cattlelifting with the Dioskuroi and cheated the latter of their share of booty. The Dioskuroi in revenge made a raid and drove off into Lakônia all the cattle they found in the possession of the sons of Aphareus, for whom they lay in wait, expecting to be followed home by their foes. They were espied by the miraculous eyesight of Lynkeus, and Idâs was thus en. abled to kill Kastôr,

61. πεδαυγάζων.] Sending penetrating glances after them.' But old MSS. give πόδ', πέδ', and so suggest a doubt as to the original reading; Ας πόδ' αυγάζων, seeing its foot clearly' (cf. Pyth. XI. 36),

« PreviousContinue »