Page images
PDF
EPUB

100

φάσέ νιν δώσειν μόρω,
και γαρ όταν θεοί εν πεδίω Φλέγρας Γιγάντεσσιν

μάχαν
αντιάζωσιν, βελέων υπό ριπαισι κείνου φαιδίμαν
γαία πεφύρσεσθαι κόμαν

'Επ. δ'. ένεκεν αυτόν μάς εν ειρήνα τον άπαντα χρόνον εν σχερώ

Io5 7ο άσυχίαν καμάτων μεγάλων ποιναν λαχόντ' εξαίρετον, όλβίοις εν δώμασι δεξάμενον θαλεράν "Hβαν άκοιτιν,

και γάμος δαίσαντα παρ Διϊ Κρονίδα, σεμνόν αινήσειν *λέχος*.

[ocr errors]

67. Φλέγρας.] Hiero and no doubt Chromios had defeated the Carthaginians off Phlegra near Cumae in the year before this victory at Nemea. The Phlegra where the gods fought the Giants was in Thrace. Cf. Nem. iv. 27 note.

68. αντιάζωσιν.] For the pres. cf. Goodwin, 8 74. Ι. p. 162.

For the acc. μάχαν Dissen cites Soph. Trach. 159, πολλούς αγώνας εξιών.

πεφύρσεσθαι.] Note the paulopost. fut., they (the giants) will soon find their hair befouled.'

69. χρόνον.] For the lengthening cf. υ. 51, supra.

εν σχερώ.] No Ms. gives έν, but σχερώ (-ώ). The phrase however occurs Nem. xi. 39, Isth. v. [v1.] 22. Perhaps the Hesychian σχερώ = εξής, should be read and επισχερώ divided επ-ίσχερώ, as Ηesychios betrays no knowledge of this adverbial use of σχερός.

70. ποινάν.] Recompense. Cf. Pyth. Ι. 59, κελαδήσαι π. τεθρίππων,

Pyth. II. 17, χάρις φίλων ποινιμος αντί έργων όπιζομένα.

71. γάμον | δαίσαντα.] Cf. 11. ΧΙΧ. 299, δαίσειν δε γάμον μετά Μυρμιδόνεσσιν, Οd. IV. 3, τον δ' εύρον δαίνυντα γάμον πολλοίσιν έτησιν | υιέος ήδε θυγατρός αμύμονος και ενί οίκω.

72. Ait.) So mss. always, though the word is a long monosyllable.

λέχος.] Mss. give yápov and δόμον. The former is imported from the line above, the latter is an attempt at correction, as is also the νόμον, νομόν of the Schol. It is hard to believe that Pindar would terminate the two last lines of an ode with -μον.

I therefore regard the last word as entirely lost, and suggest λέχος as giving better sense than Bergk's βίον, θρόνον οι τεθμόν, Böckh's δόμον, Heyne's έδoς or Mommsen’s νόμον. Observe that the example of rest after labour at the end of the ode is foreshadowed by the opening phrases άμπνευμα... δέμνιον.

NEMEA II.

ON THE VICTORY OF TIMODEMOS OF ATHENS IN THE

PANKRATION.

INTRODUCTION.

TIMODEMOS, son of Timonoös, of the deme of Acharnae, but of the Timodêmidae, a clan of Salamis, where he was born or brought up (vv. 13—15), won this victory probably about 0l. 75, B.C. 480—477. The ode was apparently sung at Athens (v. 24). It is a processional (monostrophic) ode. The word étápxere in the last line is thought to indicate that it was introductory to a longer εγκώμιον. .

It is impossible to draw any sound inference about the place of composition. Böckh fancies that it was composed at Nemea after the battle of Plataea with Fragment 53 [45). Perhaps the opening allusion to the Homêridae was due to Salamis being one of the aspirants to the honour of being Homer's birthplace.

The rhythm like that of Nem. iv. is Lydian with Aeolian

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

1–5. As the Homêridae begin by invoking Zeus, so Timodê

mos begins his career of victory in Zeus' grove at Nemea. 6–10. He ought still, since his Fate has led him straight along

the path his fathers trod and caused him to do honour
to Athens (by winning at Nemea), to win often at the

Isthmus and Delphi.
10—12. When the Pleiades are seen, Oriôn is to be expected.

16, 17.

13—15. Salamis can rear fighting men such as the Trojan warrior

Aias and the pankratiast Timodêmos.

The Acharnians were famous of old. 17—24. Enumeration of victories of the Timodêmidae in the

Pythian, Isthmian, Nemean and the (Athenian) Olym

pian games. . 24, 25. The citizens are bidden to celebrate Timodêmos' return

as victor from Nemea.

Στρ. α'.

"Όθεν περ και Ομηρίδαι
ραπτών επέων τα πόλλ' αοιδοί
άρχονται, Διός εκ προοιμίου και όδ' ανήρ
καταβολάν ιερών αγώνων νικαφορίας δέδεκται πρώταν
Νεμεαίου

5 5 εν πολυύμνήτω Διός άλσει.

Στρ. β'. οφείλει δ' έτι, πατρίαν

1. 'Ομηρίδαι.] For this clan or school of rhapsôdists from Chios cf. L. and S., Smith's Classical Dict. under Homerus. The Schol. on this line tells us that Kynaethos of Chios introduced many verses into the Homeric poems and founded a distinguished school of rhapsodists.

2. ραπτών.] “Continuous, hence epic.' I do not feel sure that ραψωδοί did not derive their name from the tags with which they introduced and dismissed the episodes which they recited. The opening to which Pindar refers is probably preserved by Theokritos, XVII. 1. εκ Διός αρχώμεσθα, and by Aratos, Phaen. 1. Cf. Virg. Ecl. 111. 60, A Iove principium. It is as old as Alkman, cf. Frag. 2 [31], έγώνγα δ' αείσομαι | εκ Διός άρχομένα. Το

support Philochoros' derivation from ράπτειν and ωδήν 8 Schol. quotes from Hesiod εν Δήλω τότε πρώτον εγώ και "Ομηρος αοιδοί | μέλ. πομεν, εν νεαρούς ύμνοις ράψαντες αοιδήν, | Φοϊβον Απόλλωνα χρυσάορα όν τέκε Λητώ.

3. Διός έκ. πρ.] Cf. Nem. V. 25. With an exordium about Zeus.'

και.] So. Cf. Ol. VΙΙ. 7.

4. καταβολάν.] Cf. Kallim., quoted by Schol., 'Αρσινόης, ώ ξείνε, γάμον καταβάλλομαείδειν. For the metaphor from laying a foundation cf. note on Nem. 1. 8.

δέδεκται.] Hath won. Cf. ΟΙ. ΙΙ. 49, VΙ. 27, Ρyth. Ι. 80, 100.

5. άλσει.] See Pausan. ΙΙ. 15. 2. The grove was of cypresses.

6. οφείλει.] Impersonal, but there is a υ. 1. οφείλει δέ τι.

2

F. ΙΙ.

[ocr errors]

είπερ καθ' οδόν νιν ευθυπομπός
αιών ταϊς μεγάλαις δέδωκε κόσμον 'Αθάναις,
θαμά μεν Ισθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον άωτον, εν
Πυθίοισί τε νικών

15 1ο Τιμονόου παϊδ'. έστι δ' έoικός

Στρ. γ'. όρειών γε Πελειάδων μη τηλόθεν 'Ωαρίωνα νείσθαι. και μαν & Σαλαμίς γε θρέψαι φώτα μαχαταν δυνατός. εν Τροία μεν "Έκτωρ Αίαντος άκουσεν ω

Τιμόδημα, σε δ' αλκα 15 παγκρατίου τλάθυμος αέξει.

20

Στρ. δ'.

'Αχαρναι δε παλαίφατον

25 ευάνoρες όσσα δ' αμφ' αέθλοις, Τιμοδημίδαι έξοχώτατοι προλέγονται. παρά μέν υψιμέδοντι Παρνασώ τέσσαρας εξ αέθλων νίκας εκόμιξαν.

30

7. For metaphor cf. Pyth. x. 12. Note that νιν is acc. after ευθύπομπος as well as after δέδωκε. .

8. αιών.] “Fate. Cf. Isth. III. 18. Observe that κόσμον 'Αθάναις glances at the meaning of Tιμόδημος Τιμονόου παις. Cf. Nem. III, 83.

9. δρέπεσθαι.] Cf, Ol. 1. 13.
άωτον.] Cf. Ol. ΙΙ. 7, ν. 1.
τε.] For μεν-τε cf. ΟΙ. ΙV. 15.

10. δ'.] “For.' Timodemos' antecedents make the anticipation of his future victories as reasonable as the expectation of seeing Oriôn when the Pleiades are in sight. Cf. Paley's note Hes. W. and D., 619. Catullus, LXVI. 94, uses the form Oarion. The 'n probably represents For FaF, cf. "Ώανις, Ο1. . 11.

11. ορειαν.] So called because daughters of Atlas. So Simonides quoted by a Schol., Μαιάδος ουρείας ελικοβλεφάρου, of Maia, one of the

daughters. Cf. Frag. 52 [53).

13. και μάν.] Introduces a second reason for anticipating that Timodêmos would win further victories.

14. άκουσεν.] “Felt the might of.' The Schol. cites πληγής άΐοντες, Ιι. ΧΙ. 532. Cf. ΟΙ. ΙΙΙ. 24, υπακουέμεν αυγαϊς αελίου, to be at the mercy of' [Prof. Colvin). For the opposition of Aias to Hektor cf. II. XIV. 402, XV. end, XVI. 114, 358.

σε δ', κ.τ.λ.] While thee, Timodêmos, doth power of endurance in the pankration exalt.'

16. παλαίφατον.] So Mss. Cf. Pyth. ΧΙ. 30. Böckh, -φατοι.

17. όσσα δ' αμφ' αέθλοις.] In all that concerns gains. Cf. Nem. XI. 43, το δ' εκ Διός. For αμφί cf. Nem. VI. 14, VIII. 42, Ρyth. V. 111.

18. προλέγονται.] “Are named before all others.' Comp. Isth. III. 25 [Don.].

20 αλλα Κορινθίων υπό φωτών

Στρ. ε.

έν έσλου Πέλοπος πτυχαίς
οκτώ στεφάνοις έμιχθεν ήδη
επτα δ' εν Νεμέα τα δ' οίκοι μάσσον' αριθμού 35
Διός αγώνι. τόν, ώ πολίται, κωμάξατε Τιμοδήμω συν

ευκλέϊ νόστω
25 αδυμελεί δ' εξάρχετε φωνά,

40

20. αλλά.] For μεν...άλλα cf. Οι. IX. 5.

21. I. e. at the Isthmian games. Cf. Isth. III. 11, έν βάσσαισιν Ισθμού, ib. VΙΙ. 63, "Ίσθμιον αν νάπος; but ΟΙ. ΙΙΙ. 23, έν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος, means at Olympia. He is regarded as the hero Epónymos of the Peloponnese. For πτυχαίς cf. the use of πολύπτυχος.

22. έμιχθεν.] Cf. ol. Ι. 22.

23. αριθμού.] “Too many to number' (lit. for numbering). Cf. Ol. 11. 98, επεί ψάμμος αριθμόν περιπέφευγεν, ΧΙΙΙ. 113.

24. Διός αγώνι.] The Athenian Olympia, celebrated in the Spring, between the great Dionysia and the Bendideia. There was perhaps some special reason why the Timodêmidae do not appear in connection with the Olympian games.

Note the emphatic position, and cf. υ. 10, Τιμονόου παιδ', υ. 14, δυνατός, υ. 17, ευάνoρες.

τον...κωμάξατε Τιμ.] “Him do ye celebrate in epinikian song in honour of Tim.' Cf. for dative Pyth. IX. 89, Isth. VI. 20, 21.

« PreviousContinue »