Page images
PDF
EPUB

39—42. A prayer that divine envy may not disturb his tranquil

enjoyment of whatever pleasure presents itself as he

awaits age and death. 42, 43. For all must die alike, but are unequal in fortune. 43—47. If a mortal be ambitious, he is too puny to mount to

Olympos. 47, 48. Sweets unjustly enjoyed are in the issue most bitter. 49—51. Invocation to Apollo to grant Strepsiadas victory at

the Pythian games.

Στρ. α'. Τίνι των πάρος, ω μάκαιρα Θήβα, καλών επιχωρίων μάλιστα θυμόν τεόν εύφρανας; ή ρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ανίκ' εύρυχαίταν 5 άντειλας Διόνυσον, ή χρυσό μεσονύκτιον νίφοντα δεξαμένα τον φέρτατον θεών,

5

'Αντ. α'. οπότ'Αμφιτρύωνος εν θυρέτρους σταθείς άλοχον μετήλθεν Ηρακλείους γονείς;

[ocr errors]

2. καλών επιχωρίων.] “Local glories;' the phrase is used in a rather different sense, Pyth. v. 108.

3. η ρα.] Cf. Ρyth. IX. 37, XI. 38.

χαλκοκρότου.] An epithet of Rhea transferred to Dêmêtêr, worshipped with clash of bronze,' i.e. of cymbals or ηχεία.

πάρεδρον.] The connection between Dionysos and Dêmêtêr, wine and corn, is natural: Ter. Eun. 4. 5. 6, sine Cerere et Libero friget Venus. They are represented together on several antique gems. Mariette, Traité des pierres gravées, ΙΙ. p. 1, ΡΙ. ΧΧΧΙΙ.

5. χρυσό νίφοντα.] Snowing gold at midnight.' For the dative cf. Isth. iv. 50, Nikophôn (Athê. naeos, VΙ. p. 269 Ε), νιφέτω μεν αλφίτοις | ψακαζέτω δ' άρτοισιν, θέτω

δ' έτνει. For the adverbial use of adjective cf. OI. XIV. 11, XIII. 17. L. and S., regardless of order, join μεσ. δεξαμένα, but as the legends of Zeus and showers of gold at Argos and Rhodes (Ol. VII. 34, Philostr. Imag. 2. 27, Ροδίοις δε λέγεται χρυσος εξ ουρανού ρεύσαι και διαπλήσαι σφων τας οικίας και στενωπούς νεφέλην ες αυτούς ρήξαντος του Διός) very likely rested at least partly on a shower of meteors, μεσονύκτιον is quite appropriately attached to viφοντα. It seems as if one of these stories attached to πολύχρυσοι, αγλααι θηβαι.

7. γοναΐς.] Cf. Nem. Χ. 17. Dative of purpose; Schol. Vet. émi ταις Η. γ. Cf. Isth. VΙΙ. 27. Dissen compares however Nem. x. 69, εφορμαθείς άκοντι θοώ.

6

ή ότ' αμφί Τειρεσία πυκιναΐσι βουλαίς ;

ή ότ' αμφ' Ιόλαον ιππόμητιν; 1ο ή Σπαρτων ακαμαντολογχάν; ή ότε καρτεράς "Αδραστον εξ άλαλάς αμπέμψας ορφανών

15

'Επ. α'. μυρίων ετάρων ες "Αργος ίππιον; ή Δωρίδ' αποικίαν oύνεκεν ορθώ έστασας επί σφυρώ

Λακεδαιμονίων, έλoν δ' 'Αμύκλας
15 Αιγείδαι σέθεν έκγονοι, μαντεύμασι Πυθίοις ;

αλλά παλαιά γάρ
εύδει χάρις, αμνώμονες δε βροτοί,

Στρ. β'. και τι μη σοφίας άωτον άκρον

25 κλυταϊς επέων ροαίσιν εξίκηται ζυγέν,

20

8. Edd., after Heyne, needlessly read πυκναΐς Τειρεσίαo, but by taking las y (the accent going back in pronunciation to the preceding syllable) we can keep to the mss. In this line and the next û őr' scans as one long syllable; Mommsen reads ή for ή in both places. For αμφί βουλαίς, αμφ' Ιόλαον, “concerning, after ευφρανας θυμόν τεόν mentally supplied from above, cf. 0. and P. p. xxxvii. The construction of dupi with two different cases but the same sense in consecutive lines is remarkable.

10. Σπαρτων.] The warriors who sprung from the sown teeth of the dragon slain by Kadmos. The five survivors of their internecine fight (Ov. Met. III. 126) helped Kadmos to found Thebes and founded five Theban families. The gen. is causal, cf. Madν. 8 61 6, Rem. 1.

αλαλάς.] Cf. Nem. ΙΙΙ. 60, where in the note read & comma after Pyth. 1. 72.

12. For the theme cf. Pyth. V.

64–76, Pyth. 1. 65. For the order Δωρίδ' αποικίαν... Λακεδαιμονίων cf. Isth. III. 36, Pyth. IV. 214-216.

12, 13. ορθώ...επί σφυρώ.] Cf. Hor. Epp. II. 1. 176, securus cadat an recto stet fabula talo, where Orelli quotes Pers. 5. 104, recto υivere talo, Eur. Helen. 1449, ορθώ βήναι ποδί. Cf. also O1. ΧΙΙΙ. 72, ανά δ' έπαλτορθω ποδί. Kallim. in Dian. 128, των δ' ουδέν επί σφυρών ορθόν ανέστη.

15. μαντεύμασι.] Causal dative.

16. αλλά... γάρ.] “But, since....' κώμας έπεισεν, « then, this being the case, celebrate, &c.' The αλλά dismisses the topic of the ancient glories of Thebes somewhat sadly, still they are not dead but only asleep, cf. Isth. 111. 41.

17. αμνάμονες.] A hit at the Lacedaemonians for not helping Thebes before Oenophyta.

18. σοφίας.] “Poetry.” άωτον.] Cf. Isth. Ι. 51. 19. κλυταϊς.] “Sounding' ? Cf. Ο1. ΧΙV. 19, Isth. ν. 17.

20 κώμαζ' έπειτεν αδυμελεί συν ύμνω

και Στρεψιάδα φέρει γάρ Ισθμοί
νίκαν παγκρατίου σθένει τέκπαγλος ιδείν τε μορφά-
εις, άγει τ' αρετάν ουκ αίσχιον φυάς. 30

'Αντ. β'. φλέγεται δ' ιοβοστρύχοισι Μοίσαις,

μάτρωΐ θ' ομωνύμω δέδωκε κοινόν θάλος, 25 χάλκασπις ο πότμον μεν "Αρης έμιξεν,

35 τιμά δ' αγαθοίσιν αντίκειται. ίστω γαρ σαφές, όστις εν ταύτα νεφέλα χάλαζαν αίματος προ φίλας πάτρας αμύνεται, 40

'Επ. β'. λοιγόν [αμύνων] εναντίο στρατώ,

αστών γενεά μέγιστον κλέος αύξων 30 ζώων ταπό και θανών.

ροαίσιν] Dat. of means with εξίκηται, of remote object with υγέν.

ζυγέν.] Cf. Isth. III. 3. The metaphor is here of a tree planted by the water side, only slightly different from that of Nem. VIII. 40. Edd. placed a full stop after this word.

20. κώμα.] “Revel in the k6mos.'

21. Στρεψιάδα.] Dat. commodi, cf. Nem. 11. 24.

φέρει.] “He is winner of, cf. Nem. ΙΙΙ. 18.

22. νίκαν παγκρατίου.] Cf. Isth. ΙV. 19, αρετά παγκρατίου.

σθένει, κ.τ.λ.] Cf. Nem. ΙΙΙ. 19, Ο1. VΙΙΙ. 19, ΙΧ. 94 for sentiment ; also Ιsth. V. 47-49.

άγει αρετάν.] “He holds virtue to be as fair a possession as fair physique' (Isth. v. 47). For ävec cf. Soph. Αnt. 34, το πράγμ' άγειν | ουχ ώς παρ' ουδέν. Dissen renders άγει, habet'...veluti merces, opes, Od. Ι. 184.

αίσχιον.] Predicative, as is usual with this construction. For such

an accusative which Cookesley says does not occur cf. Madv. § 1b, Rem. 3, χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ή αδελφούς (Χen. Memor. 2. 3. 1). Dissen does not take the neuter adjective as predicative, though Matthiae, to whom he refers, gives no parallel case. Mommsen reads αισχίω.

23. φλέγεται.] Cf. OI. IX. 22, Isth. III. 61.

δ'.] “Accordingly, cf. Isth. III. 90.

ιοβοστρύχοισι.] So Schmid. Μss. δ' ιοπλοκάμοισι against scansion, Mommsen δε Ειοπλόκοισι. Cf. Ο1.

VI. 30.

24. κοινόν.] Cf. Ρyth. v. 96, VI. 15. Of interest to him.'

θάλος.] “Wreath, but used with reference to vv. 18, 19.

25. An inversion of the use of uloyw found 01. 1. 22.

26. αντίκειται.] “Is the meed’ in return for their life.

27. For metaphor cf. Isth. IV. 49, Simonides, Frag. 89, 106.

28. αμύν.] Thiersch, άντα φέρων. 30. ζώων.] Participle.

τυ δέ, Διοδότοιο παι, μαχαταν αινέων Μελέαγρον, αινέων δε και "Εκτορα 45 'Αμφιάρηόν τε, ευανθέαπέπνευσας αλικίαν

Στρ. γ'. 35 προμάχων άν' όμιλον, ένθ' άριστοι

50 έσχον πολέμοιο νεΐκος εσχάταις ελπίσιν. έτλαν δε πένθος ου φατόν αλλά νύν μοι Γαιάοχος ευδίαν όπασσεν εκ χειμώνος. άείσομαι χαίταν στεφάνοισιν αρμόζων. ο δ' αθανάτων μη θρασσέτω φθόνος

55

'Αντ. γ. 4ο και τι τερπνόν εφάμερον διώκων

έκαλος έπειμι γήρας ές τε τον μόρσιμον

από...θανών.] Tmesis.

31. Strepsiadâs, the uncle of the victor.

32. αινέων.] “Aemulatus, Dissen. Meleagros was brother to Hêrakles' wife Deianeira, and is thus connected with Theban legends. Hek. tôr was said to be buried in Thebes by the fountain Oedipodia, Paus. ΙΧ. 18.

Aristot. (Pseudepigraph. Bergk 46 [41]), "Έκτορι τόνδε μέγαν Βοιώτιοι άνδρες έτευξαν τύμβον υπέρ γαίης, σημεπιγιγνομένοις. These two heroes fell fighting for their country like Strepsiadâs, the victor's uncle. The allusion to Am. phiarãos is less special, but not open

to reasonable objection. Bergk's violent alteration to ev' 'Αμφιάρειον involving alterations of the two corresponding verses is quite unwarrantable. If Strepsiađâs fell near Amphiarâos' shrine, that would quite account for the mention of the hero.

36. έσχον πολέμοιο νεΐκος.] Ηοmeric, cf. II. XIV. 57, ΧΙΙΙ. 271.

ελπίσιν.] For the sense cf. Nem. I. 32.

38. For metaphor cf. Isth. III. 35.

40. εφάμερον.] Not “short-lived, L. and S., but in diem. Cf. Eur. Cycl. 336, φαγείν τουφ' ημέραν.

διώκων.] For the (to us) inversion of participle and verb cf. Isth. IV. 56, ν. 15. For sentiment cf. Pyth. VΙΙΙ. 92, εν δ' ολίγω βροτών | το τερπνόν αύξεται. ούτω δε και πιτνει χαμαι, I αποτρόπω γνώμα σεσεισμένον. Cookesley quotes, Ille potens sui | laetusque deget cui licet in diem | dixisse uixi. Hor. Od. III. 29, 41.

34. άλικίαν.] “His manhood's prime in its full blossom.' Cf. Si. monides, Frag. 114 [61], αφ' ίμερτην έπνεεν ηλικίην.

41. The poet himself was about sixty-six at the assumed date of this ode, but the prayer ral application. Here ékalos seems to mean “in unambitious ease, i.e. holding aloof from party strife. He seems to warn his oligarchical hearers not to aim at supremacy in the state, but to rest content in the assurance that democratic

of gene

αιώνα. θνήσκομεν γαρ ομώς άπαντες
δαίμων δ' άϊσος' τα μακρά δ' εί τις

60
παπταίνει, βραχύς έξικέσθαι χαλκόπεδον θεών έδραν
και του πτερόεις έρριψε Πάγασος

Έπ. γ'. 45 δεσπόταν εθέλοντ' ες ουρανού σταθμούς

65 έλθεϊν μεθ' ομάγυριν Βελλεροφόνταν Ζηνός. το δε παρ δίκαν γλυκύ πικροτάτα μένει τελευτά.

άμμι δ', ώ χρυσέα κόμα θάλλων, πόρε, Λοξία, 70 5ο τεαίσιν αμίλλαισιν

ευανθέα και Πυθόϊ στέφανον.

licence, το παρ δίκαν γλυκύ, will be punished in good time.

44. παπταίνει.] Cf. Ο1. Ι. 114, Isth. VΙΙ. 13.

βραχύς.] “Too puny to,' cf. Nem. x. 19 for construction, and for sentiment Pyth. x. 27, ο χάλκεος ουρανος ου ποτ' άμβατός αυτοίς.

Ö TO..] mss. ŐT(so Böckh, “quandoquidem”). Schol. ο γάρ δή.

45. Medic. Μss. εθέλοντεσ ουρανουσ σταθμούσ.

47. Ζηνός.] For order cf. Ο.

and P. p. XXXvi, Isth. IV. 19, 20, 43, 44, ν. 28, 30, ib. 39, 40, VΙΙ. 28, 29, ib. 49, 50.

49. χρυσέα.] Lit. " with luxuriant golden hair.” The Pythian games fell about four months after the first Isthmian games in an Olympiad. .

51. ευανθέα.] Cf. supra, o. 34. και.] “Even.'

Πυθόϊ.] So Choeroboskos (Bekker, Anec., Τom. ΙΙΙ. p. 1202). Perhaps aidóï should be read Il. x. 238.

« PreviousContinue »