Page images
PDF
EPUB

curio et Penelope natum, comitem feras solitum e cubilibus excitare, et ideo capripedem figuratum esse etc.” But Schol. in Theokr. Syrine, Τον δε Πάνα ένιοι γηγενή ιστoρoύσιν, ένιοι δε Αιθέρος και νύμφης Οινόης, ως και Πίνδαρος, ένιοι δε Οδυσσέως.

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι.

* 78. 79. [70.] =B* 101. 102. .....Κινηθείς επήει γών και θάλασσαν και σκοπιαϊσιν μεγάλαις ορέων

ύπερ έστα, και μυχους δινάσσατο βαλλόμενος κρηπίδας άλσέων, και ποτε τον τρικαράνου Πτωΐου κευθμώνα κατέ

σχεθε...

[ocr errors]
[ocr errors]

......ναοπόλον μάντιν δαπέδοισιν ομοκλέα.

80. [62.]=B4 103. Schol. Αrist. Acharn. 720, Αγοράζειν εν αγορά διατρίβειν έν εξουσία και παρρησία εστίν, Αττικώς, όθεν και η Κόριννα, εστι του Πινδάρου αττικιστί, έπει και εν τώ πρώτα των Παρθενίων έχρήσατο τη λέξει.

81. [69.] = Β1 104. Schol. Theokr. ΙΙ. 10, Πίνδαρός φησιν εν τοις κεχωρισμένους των Παρθενίων (παρθένων), ότι των εραστών οι μεν άνδρες εύχονται τον Ήλιον, αι δε γυναίκες Σελήνην.

78, 79. Strabo, IX. 412, 413.

78. 3. δινάσσατο.] Qy. αλλάσ. σετο ?

βαλλόμενος.] Cf. Ρyth. V. 83, VII. 3.

78. 3. Πτωΐου.] Bergk, υulg.

Πτώου. The ode seems to have celebrated the foundation of an oracle and shrine near Akraephia between Mt Ptôon and the Lake Kôpâis.

VII. .

Υ Π Ο Ρ Χ Η Μ Α Τ Α.

ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑ ΚΟΣΙΩι 82. 83.

82. [71. 72.] =B4 105. Σύνες και του λέγω, ζαθέων ιερών ομώνυμε πάτερ, κτίστορ Αίτνας" Νομάδεσσι γάρ έν Σκύθαις αλάται Στράτων, ος αμαξοφόρητον οίκον ού πέπαται: 5 ακλεής έβα τωνδε......

83. [73.] = B' 106. 'Απο Ταϋγέτοιο μέν Λάκαιναν επί θηρσί κύνα τρέφειν πυκινώτατον έρπετον Σκύριαι δ' ες άμελξιν γλάγους αιγες έξοχώταται 5 όπλα δ' απ' "Αργεος" άρμα Θηβαίον άλλ' άπό τάς

αγλαοκάρπου
Σικελίας όχημα δαιδάλεον ματεύειν.

ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΕΙΣ Η ΛΙΟΝ ΕΚΛΕΙΨΑΝΤΑ.

* 84. [74.] = Β' 107. 'Ακτίς Αελίου, τί, πολύσκoπ' έμα θεά, έμών μάτερ

ομμάτων, 82. Schol. Nem. VΙΙ. 1. Schol. Note the absence of any formal inPyth. II. 127.

Schol. Aristoph. dication of the simile. Aves, 925. Cf. Plato, Phaedr. 236 83. Athênaeos, I. 28 A, clearly D, Meno 76 D.

from the same poem as Frag. 82. 82. 3. It is not certain that this 83. 1. Cf. Soph. Α. 8. line followed the last immediately. 83. 5. όπλα.] “Shields, cf. ΟΙ. Στράτων.] Hiero's charioteer

VΙΙ. 83. when he won the victory celebrated 83. 6. Cf. ΟΙ. ΙV. 10. by Pyth. II., to whom he had given 84. Dionys. Hal. de adm. vi the mules. Here Pindar hints that dic. Demosth. c. 7. Cf. Boetticher, a chariot also would be acceptable. Annal. Antiqu. 1853, p. 184. The

άστρον υπέρτατον εν αμέρα κλεπτόμενον,
έθηκας αμάχανον ισχύν [πτανών]

ανδράσιν και σοφίας οδόν, επισκόταν 5 ατραπόν έσσυμένα

ελάν τι νεώτερον ή πάρος;
αλλά σε προς Διός, ιπποσόα θεός, ικετεύω,
απήμον' ες όλβον τινά τράπoις Θήβαις, ώ πότνια,

πάγκοινον τέρας.
πολέμου δ' ει σάμα φέρεις τινός, η
10 καρπού φθίσιν, ή νιφετού σθένος

υπέρφατον, ή στάσιν ουλομέναν,
η πόντου κενέωσιν ανά πέδον,
ή παγετόν χθονός, ή νότιον θέρος

ύδατι ζακότω διερόν,
15 ή γαίαν κατακλύσαισα θήσεις

ανδρών νέον εξ αρχάς γένος,
όλοφύρομαι * ουδέν ό τι *
πάντων μέτα πείσομαι.

various proposed emendations of the text are given in Bergk, ed. 4. Ideler supposes that the eclipse in question occurred at 2 P.M. April 30, B.C. 463. With this fragment compare Archilochos, Frag. 74.

84. 1. εμά, κ.τ.λ.] ΜSS. έμής θεω μ' άτερ όμμάτων. Bergk, τί πολύσκoπ' εμήσω, έμών ματερ όμμάτων ;

πολύσκοπ’.] Cf. ΙΙ. ΙΙΙ. 277.

84. 2. άστρον.] Vocative in apposition with ακτίς. Cf. Philostratos Ep. 53 (72 p. 949), Ο1. Ι. 6.

84. 3. πτανόν.] Qy. πραπίδων ?

84. 4. σοφίας.] Especially augury and fore-knowledge.

84. 6. ελάν.] Το bring on Somewhat more strange-and-dreadful.' Cf. Ρyth. IV. 155.

84. 7. ιπποσόα θεός.] Blass. MSS. ίππος θοάς (θαθοάς, θαθοάς). Bergk, ίππους τε θοάς ικ.

84. 8. τράπoις.] Vulg. τράπoιο. "Turn the universal portent to un. troubled prosperity for Thebes.'

84. 10. σθένος.] Cf. Isth. III. 2.

84. 14, 15. So Hermann. The asterisks mark the lacuna which he filled up. For the sentiment cf. Εur. Phoen. 894, είς γάρ ών πολλών μέτα το μέλλον, εί χρή, πείσομαι τι γάρ πάθω; Cic. ad Fam. VI. 2. 2. Plin. Epp. VI. 20.17, possem gloriari non gemitum mihi, non uocem parum fortem excidisse, nisi me cum omni. bus, omnia mecum perire misero magno tamen mortalitatis solacio credidissem.

85. [75.] =B* 108. Θεού δε δείξαντος άρχαν έκαστον έν πράγος ευθεία δή κέλευθος αρετάν ελεϊν, τελευταί τε καλλίονες.

86. [228.]=B* 109. Το κοινόν τις αστών εν ευδία τιθείς ερευνασάτω μεγαλώνορος Ασυχίας το φαιδρόν φάος, στάσιν από πραπίδος επίκoτον ανελών, πενίας δότειραν, έχθραν κουροτρόφον.

87. [76.]= Β4 =110. Γλυκύ δ' απείροισι πόλεμος" πεπειραμένων δέ τις ταρβεϊ προσιόντα νιν καρδία περισσως.

*

88. [77.] = Β* 111. 'Ενέπισε κεκραμέν' εν αίματι, πολλά δ' έλκε' έμβαλε

νωμών
τραχύ ρόπαλον, τέλος δ' αείραις προς στιβαράς

εσπάραξε πλευράς,
αιών δε δι' οστέων ερραίσθη.

89. [78.]=B4 112.
Λάκαινα μέν παρθένων αγέλα.

[ocr errors]

85. Epist. Sokrat. 1. Aristides ΙΙ. 571.

85. 2. εν.] For ές, cf. Ρyth. II. 11.

86. Stobaeos, Florileg. LVIII. 9. Cf. Polybios IV. 31, where we are told that in this poem Pindar advised his countrymen not to resist the Persians.

86. 2. Ασυχίας.] Cf. Ρyth. VΙΙΙ. 1.

86. 3. From this line it might be inferred that Pindar was advising the patriotic party to prefer sub

mission to the Persians to intestine strife. .

87. Stob. Flor. L. 3. Eustath. p. 841, 32.

87. 1. απείροισι.] V. 1. απείρω. πεπειραμένων.]

γ. ι. εμπείρων. 88. Erotian. p. 74 (Franz).

88. 3. αιών.] Erôt. loc. cit. νωτιαίος μυελός. Perhaps this fragment is on the same subject as Frag. 145.

89. Athenaeos, XIV. 631 c.

90. [79.] =B* 113. Schol. Theokr. VΙΙ. 103, Ομόλας δε Θετταλίας όρος, ως "Έφορος και 'Αριστόδημος ο Θηβαίος, εν οις ιστορεί περί της εορτής των Ομολοίων, και Πίνδαρος εν τοις Υπoρχήμασιν.

91. [80.]= Β114. Schol. Pind. Isth. 1. 21, Ιόλαος δε ήν Ηρακλέους ηνίοχος, αλλ' ευρήματα Πινδάρου εν Yπορχήμασιν, ως και εύρημα Κάστορος, ως αυτος λέγει. Böckh, άρματα δε αυτού εύρημα κατά τα Πινδάρου κτλ.

92. [81.]=Β* 115. Schol. Pind. ΟΙ. ΧΙΙΙ. 25, Ο Πίνδαρος δε εν μέν τοις Υπoρχήμασιν εν Νάξω φησίν ευρηθήναι πρώτον διθύραμβον.

* 93. 94. [82]=B* 116. 117. Ο Μοισαγέτας με καλεί χορεύσαι.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »