Page images
PDF
EPUB

ενθένδ' αφορμαθέντες υψηλών πόλιν αμφινέμονται,
πλείστα μεν δώρ' αθανάτοις ανέχοντες,
έσπετο δ' αενάου πλούτου νέφος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΩι A MYNTA 97. 98.

97. [85.] =Β* 120.
Όλβίων ομώνυμε Δαρδανιδών,
παι θρασύμηδες 'Αμύντα.

* 98. [86.] =Β* 121.
.Πρέπει δ' έσλoίσιν υμνείσθαι καλλίσταις αοιδαίς:
τούτο γάρ αθανάτοις τιμαίς ποτιψαύει μόνον [ρηθέν]:
θνάσκει δε σιγαθεν καλόν έργον.

[blocks in formation]

96. 2. Cf. Ρyth. ΧΙΙ. 2.

96. 3. For the theme cf. ΟΙ. ΙΙΙ. 39, 40.

96. 4. νέφος.] Apparently suggested by the shower of gold at Rhodes, cf. Isth. VI. 5 note.

97. Schol. Nem. VII. 1, Diôn Chrysost. Orat. II. p. 25 (Vol. 1. 28, ed. Emper).

98. Dion. Hal. de Vi Dic. Demosth. c. 26. From the same en. kômion as Frag. 97.

98. 1. For sentiment cf. Nem. .

λασθέν.

99. Athenaeos, XIII. 573 c. Part of a skolion performed at the temple of 'Αφροδίτη Ουρανία when Xenophôn of Korinth" offered a sacrifice before competing for the Olympian games, and according to Korinthian custom engaged a number of εταίραι, ιερόδουλοι to attend the ceremony. Such ιερόδουλοι are still found in connection with temples in India. The skolia of Pindar seem to have differed from ordinary drinking songs in being choric, or at least accompanied by a choric dance, executed in this case by 100 εταίραι.

99. 1. Πολύξεναι.] For this feminine cf. Nem. III, 2.

ΙΙΙ. 29.

98. 2. ποτιψαύει.] Cf. Ρyth. IX. 120, Isth. III. 29.

98. 3. Cf. Nem. IV.6,Isth. III. 58.

δε σιγαθέν.] So Barnes. δ' επιταθέν. Sylburg, Böckh, επι

MSS.

Πειθούς έν άφνειό Κορίνθω,
αίτε τας χλωράς λιβάνου ξανθά δάκρη

θυμιάτε, πολλάκι ματέρ' ερώτων ουρανίαν πτάμεναι 5 νόημα ποττάν Αφροδίταν,

Στρ. β'. υμίν άνευθ' απαγορίας έπoρεν, ώ παίδες, ερατειναΐς εν ευναίς μαλθακάς ώρας από καρπόν δρέπεσθαι. συν δ' ανάγκα παν καλόν......

Στρ. γ'.

το αλλά θαυμάζω, τί με λέξoντι Ισθμού

δεσπόται τoιάνδε μελίφρονος άρχάν ευρόμενον σκολίου ξυνάορον ξυναίς γυναιξίν.

Στρ. δ'. διδάξαμεν χρυσόν καθαρά βασάνω.

ω Κύπρου δέσποινα, τεον δεύτ' ες άλσος 15 φορβάδων κοράν αγέλαν εκατόγγυιον Ξενοφών τε

λέαις επάγαγευχωλαίς ιανθείς.

99. 5. νόημα.] “Soaring in soul.' Cf. Soph. Αίας, 693. ποττάν.]

The poet seems to adopt the dialect of Korinth. Cf. Ol. XIII. 3 note fin.

99. 6. άνευθ' απ.] So Bergk or επαγoρίας. Böckh, ύμμιν άτάνωθεν απ. The goddess is wont to make no excuse for allowing you &c.; i.e. she deems it proper.

99. 8. ώρας καρπόν.] Cf. Ρyth.

ΙΧ. 37, Nem. VΙΙΙ. 1.

από...δρέπ.] Tmesis. Causative middle.

99. 9. The constraint is the enthusiasm excited by the goddess.

δ'.] “For.'

99. 13. διδάξαμεν.] Frequentative aorist. “We prove.'

99. 15. εκατόγγυιον.] Here γυίον probably means the whole body, as in Nem. VΙΙ. 73, IX. 24.

ΘΕΟΞΕΝΩι ΤΕΝ ΕΔΙΩι.

* 100. [88.] =Β* 123.

Στρ.

Χρήν μεν κατά καιρον ερώτων δρέπεσθαι, θυμό, συν

αλικία
τας δε Θεοξένου ακτίνας προσώπου μαρμαρυζοίσας

δρακείς
δς μη πόθω κυμαίνεται, εξ αδάμαντος
ή σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν

'Αντ. 5 ψυχρά φλογί, προς δ' 'Αφροδίτας ατιμασθείς ελικο

βλεφάρου ή περί χρήμασι μοχθίζει βιαίως, ή γυναικείο θράσει [ψυχραν] φορείται πάσαν οδον θεραπεύων. αλλ' εγώ τάσδ' έκατι κηρός ως δαχθείς έλα

'Επ. τράν μελισσών τάκομαι, ευτ' άν ίδω παίδων νεόγνιον

ές ήβαν 1ο εν δ' άρα και Τενέδω Πειθώ τένα εν

και Χάρις υιόν 'Αγησιλάου.

100. Αthen. ΧΙΙΙ. p. 601 c. For Theoxenos cf. O. and P. p. xv.

100. 1. Cf. Frag. 104.

100. 2. μαρμαρυζοίσας.] Edd. μαρμαριζ., but one MS. gives text, for which cf. μαμαρυγή.

100. 4. μέλαιναν.] Cf. Aristoph. Ranae, 470.

100. 5. ψυχρα.] Oxymoron and causative use; chilling.'

100. 6. βιαίως.] “Unnaturally, cf. Plato, Tim. p. 64 D, Aristot. Eth. Nicom. I. 5. 8.

γυνακείω.] Either alter to γυναιkelov Opáoos or take the text as a

Pindarie dative with θεραπεύων, in attendance on bold-faced women.'

100. 7. ψυχράν.] Probably corrupted by the proximity of yuxpậ, υ. 5.

100. 8. τάσδ' έκατι.] MSS. ó' έκατι. Bergk πας δέατι. By the influence of Aphroditê.'

έλα | ιραν.] Bergk. MSS. ελεηράν (έλεκράν). But τράν μελισσών (Μss. μέλισσαν) is out of order. Qy. έργον μελισσών ?

100. 9. ές.] Cf. Frag. 53. 1.

100. 10, 11, Qy. Πειθώ...Χάριν υιός ?

[ocr errors]

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΩι Α ΚΡΑΓΑ ΝΤΙΝΩι.

101. [89. 94.] = B4 124. "Ω Θρασύβουλ', ερατάν όχημ' αοιδών τούτό του πέμπω μεταδόρπιον έν ξυνώ κεν είη συμ

πόταισίν τε γλυκερόν και Διονύσοιο καρπό και κυλίκεσσιν 'Αθαναίαισι

κέντρον

δείπνου δε λήγοντος γλυκύ τρωγάλιον 5 καίπερ πεδ' άφθονον βοράν.

ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩι. 102. 103.

102. [91.] = Β' 125.
Τον ρα Τέρπανδρός ποθ' ο Λέσβιος εύρεν
πρώτος εν δείπνοισι Λυδών
ψαλμόν αντίφθογγον υψηλάς ακούων πηκτίδος.

* 103. [92.] = B4 126. Μηδ' άμαύρου τέρψιν εν βίω πολύ του φέρτιστον ανδρι τερπνός αιών.

101. Αthenaeos, XI. p. 480 c, ΧΙV. p. 641 Β. Böckh thinks that this skolion was sung at a feast in celebration of a Panathênaic victory, perhaps that mentioned Isth. ΙΙ. 19.

101. 2. έν ξυνώ.] At once.'

101. 3. 'Αθαναίαισι.] The best kind of kylix was manufactured in Attica. F. Blass, Mus. Rhen. XIX. 306, makes αοιδάν, είη, καρπό the ends of the lines of a three-lined strophe, and joins on to this fragment Frag. 203.

102. Αthen. ΧΙV. 635 D.

102. 1. τόν.] The βάρβιτος Or μάγαδις.

102. 3. αντίφθογγον.] “Of opposite sound.' Terpander, oppressed by the shrillness of the πηκτίς, Conceived the idea of the deep-toned βάρβιτος. For this sense of υψηλός cf. υψόφωνος.

103. Αthen. ΧΙΙ. 512 D. From a poem in praise of Hiero of Syrakuse. Böckh refers it to the skolion, whence comes Frag. 102.

* 104. [236.]=Β* 127.
Είη και εράν και έρωτα χαρίζεσθαι κατα καιρόν
μη πρεσβυτέραν αριθμού δίωκε, θυμό, πράξιν.

105. [90.] =Β* 128.
Χάριτάς τ' 'Αφροδισίων έρώτων,
όφρα συν Χιμάρω μεθύων 'Αγάθωνί τε καλώ
κότταβον.

Χ.

ΘΡΗΝΟΙ.

* 106. 107. [95.] =B* 129, 130. Toίσι λάμπει μέν μένος αελίου ταν ενθάδε νύκτα

κάτω, φοινικορόδοις δ' ενί λειμώνεσσι προάστιον αυτών και λιβάνω σκιαρόν και χρυσέους καρπούς βεβριθός. και τοι μεν ίπποις γυμνασίοις τε, τοι δε πεσσούς, 5 τοι δε φορμίγγεσσι τέρπονται, παρά δέ σφισιν ευ

ανθής άπας τέθαλεν όλβος οδμα δ' έρατών κατά χώρον κίδναται αιει θύα μιγνύντων πυρί τηλεφανεί παντοία θεών

επί βωμούς.

104. Αthen. ΧΙΙΙ. 601 c. Cf. Frag. 100. 1.

104. 1. είη.] Cf. Isth. Ι. 64.

ερωτι.] Bergk conjectured έρωσιν, and o at the end of the verse, referring it to Frag. 100.

104. 2. Do not pursue amours when older than the (natural) tale (of years).' For construction of. Isth. III. 31.

πράξιν.] See L. and S. 8.υ. ΙΙ. 3. 105. Ath. Χ. 427 D.

105. 2. Χιμάρω.] MSS. χειμάρω, Böckh χειμάρρω. Text, Bergk

comparing Polyb. xxix. 1.

106, 107, 108. Plutarch. Cons. ad Apoll. c. 35, de Occulto Viv. c. 7 (σκυθί- for σκιερ-).

106. 1. Contrast OI. II, 61, where the vernal equinox is perpetual. Perhaps the poet could have reconciled the two statements.

106. 3. σκιαρόν.] Hermann. . Böckh σκιαρά. 106. 7. μιγνύντων.]

• Since they are ever mingling.' Cf, Pyth. VIII, 43, 85.

« PreviousContinue »