Page images
PDF
EPUB

ένθεν τον άπειρον ερεύγονται σκότον βληχροι δνοφεράς νυκτός ποταμοί.........

108. [96.] =B* 131. Όλβία δ' άπαντες αίσα λυσίπονον τελευτάν. και σώμα μεν πάντων έπεται θανάτω περισθενεί, ζωον δ' έτι λείπεται αιώνος είδωλον το γάρ έστι

μόνον εκ θεών" εύδει δε πρασσόντων μελέων, ατάρ ευδόν

τεσσιν εν πολλοίς ονείρους 5 δείκνυσι τερπνών εφέρπουσαν χαλεπών τε κρίσιν.

* 109. [97.] = Β* 132. Ψυχαι δ' ασεβέων υπουράνιοι γαία πωτώνται έν άλγεσι φονίοις υπό ζεύγλαις αφύκτους κακών

ευσεβέων δ' επουράνιοι ναίοισαι 5 μολπαϊς μάκαρα μέγαν αείδοντ' εν ύμνοις.

107. Μetre of υυ. 6, 7 of 106.

βληχροί.] “Sluggish. Cf. Hor. Od. 11. 14, 17, visendus ater flumine languido | Cocytus.

108. From another thrênos, Plut. Vit. Rom. c. 28.

108. 1. λυσίπονον.] After this Word Böckh inserts μετανίσσονται.

108. 4. πρασσόντων.] Cf. Nem. 1. 26. For sentiment cf. Aesch. Εum. 104, εύδουσα γάρ φρών όμμασιν λαμπρύνεται, Cic. Dim. Ι. 30. Pindar attached great importance to dreams (Pausan. IX. 23). These views as to the future state are probably due to Heraklitos or Pythagoras.

108. 5. Reveal the (correct) judgment which will be held in the future state as things pleasant and painful.

109. Theodôrêtos, Gr. Affect.

Curatio, VIII. p. 599 C; Clemens Alex. Strom. IX. p. 640, 22. Dissen suspects the genuineness of this fragment. Prof. Seymour however shows that the sentiments, if not found elsewhere in Pindar, are classical, by quoting Plato, Phaed. 81 c, ή τοιαύτη ψυχή βαρύνεται τε και έλκεται εις τον ορατόν τόπων... περί τα μνήμνατά τε και τους τάφους κυλινδoυμένη...(των φαύλων ψυχαι) αι περί τα τοιαύτα αναγκάζονται πλανασθαι δίκην τίνουσαι της προτέρας τροφής κακής ούσης, and the epigram on those who fell at Potidaea (Corp. Inscr. Αtt. 442), αιθήρ μεν ψυχάς υπεδέξατο, σώματα δε χθών, and Epicharmos (Plut. Consol. ad Apoll. 15), γα μεν εις γάν, πνεύμα δ' άνω.

109. 2. γαία.] Locative, cf. Nem.

Χ. 35.

109. 5. μάκαρα.] This use of

* 110. [98.] =Β* 133. Οισι δε Φερσεφόνα ποιναν παλαιού πένθεος δέξεται, ες τον ύπερθεν άλιον κείνων ενάτω έτεϊ άνδιδοί ψυχάς πάλιν, έκ τών βασιλήες αγανοί και σθένει κραιπνοι σοφία

τε μέγιστοι 5 άνδρες αύξοντ' ες δε τον λοιπόν χρόνον ήρωες άγνοι προς ανθρώπων καλεύνται.

111. [99.]=B* 134.

Ευδαιμόνων δραπέτας ουκ έστιν όλβος.

112. [100.] =B* 135. Πέφνε δε τρείς και δέκάνδρας τετράτω δ' αυτος πεδάθη.

* 113. [101.] = Β* 136. Aristid. Ι. 130: Επέρχεται μοι το του Πινδάρου προσθείναι *Αστρα τε και ποταμοί και κύματα πόντου την άωρίαν την σην ανακαλεί.

* 114. [102.] = Β* 137. "Όλβιος όστις ιδών κεϊν' είσ' υπό χθόνοίδε μεν βίου

τελευτάν, οίδεν δε διόσδoτον αρχάν. the singular = θεόν, is overlooked by όλβος.] Vulg. όλβιος. Cf. Nem. . L. and S.

VIII. 17. 110. Plato, Meno, p. 81 Β.

112. Scholl. Ο1. Ι. 127, Ιι. Χ. 110. 1. oίσι.] Cf. ΟΙ. ΧΙΙΙ. 29, 252. Pyth. IV. 21, 37.

πεδάθη.] Frag. 116. 8. ποινάν.] Cf. II. IX. 633.

114, Clemens Alex. Strom. III. πένθεος.] Euphemistic for αμαρ- 518. On an Athenian who had τίας.

been initiated at Eleusis. Bergk 110. 2. ενάτω.] The reference suggests Hippokratês. has been thought to be to the exile κείν' είσ'.] Μss. εκείνα κοινά είς. of a homicide.

Böckh, εκείνα κοιλάν | είσιν. 110. 3, 4. MSS. ψυχαν...των.

βίου.] Lobeck βιότου, cf. Isth. 111. Stobaeos, Floril. CIII. 6

ΙΙΙ. 23. (Serm. CCXLIX. p. 821, Weckel). F. ΙΙ.

15

115. [103.] =B4 138. Antiatt. in Βekk. Αn. I. 99, 2: "Ήτοι ουκ άρχον, αλλ' υποτασσόμενον· Πίνδαρος Θρήνοις.

116. = B4 139. "Έντι μέν χρυσαλακάτου τεκέων Λατούς αοιδαι ώριαι παιανίδες: έντι..... ελλοντος εκισύ.. στέφανον εκ διο.. αιόμεναι το δε κοίμισαν τρείς.......

. σώματαποφθιμένων. 5 α μεν αχάταν Λίνον αϊλινον ύμνει, α δ' Υμέναιον, δν έν γάμοισι χρoϊζόμενον

συν πρώτον λάβεν,
εσχάτοις ύμνοισιν.: α δ' Ιάλεμον ώμοβόλο νούσα

[ότι] πεδαθέντα σθένος,
υιον Oιάγρου (τε, χρυσάορΟρφέα)...

XI.

ΕΞ Α ΔΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ.

117. [104.] = Β* 140. Τί θεός έστι; το παν.

115. Cf. Nem. VI. 5.

116. Schol. Eurip. Rhes. 892. The general sense is that paeans pertain to Apollo and Artemis, some other form of song to some other or others, but thrênoi to three muses ; Urania, mother of Linos; Terpsichorê, mother of Hymenaeos; and Kalliopê, mother of Iâlemos by Apollo, and of Orpheus by Oeagros. 116. 3. το δέ.] And again.”

τρείς.] ΜSS. only give τρ. Some equivalent of Moîrai viwy follows.

116. 6. δν έν γάμοισι.] εργάμοισι.

116. 7. Μss. σύμ πρωτ λάβεν. έσχ., κ.τ.λ. Pindar alludes either to the death of Hymenaeos when singing a nuptial song (Serv. Verg. Aen. iv. 127) or in ipsis nuptiis in lecto geniali.

116. 8. ώμοβόλω.] Hermann. . MS. ο...ω.

πεδαθέντα.] MS. παίδα θέντοι.

116. 9. The words in brackets are Bergk's from Schol. Il. xv. 256.

117, 118 (to βροτοίς). Euseb. Praep. Ευ. ΧΙΙΙ. 688 c (13). [Clem. Αlex. Strom. V. 726, τί θεός ; ό τι το παν.]

MSS.

118. [105.] = Β' 141. Θεός και τα πάντα τεύχων βροτοίς και χάριν αοιδά

φυτεύει.

119. [106.] = Β* 142.
Θεώ δε δυνατόν εκ μελαίνας
νυκτος αμίαντον όρσαι φάος,
κελαινεφέϊ δε σκότει καλύψαι καθαρόν
αμέρας σέλας.

120. [107.] =Β* 143.
Κείνοι γάρ τ' άνοσου και αγήραοι
πόνων τ' άπειροι, βαρυβόαν
πορθμόν πεφευγότες 'Αχέροντος.

121. [108.] =Β* 144. Έλασίβροντα παι Ρέας.

122. [109.]=B* 145. Θεός άτε πλέον τι λαχών.

123. [112.] =B* 146. Πυρ πνέοντος & τε κεραυνού άγχιστα δεξιάν κατά χείρα πατρός Τζεαι.

124. [114.] = Β* 147. 'Εν χρόνω δ' έγεντ'Απόλλων.

118. Also Didymos Alex. de Trin. ΙΙΙ. 1, p. 320.

φυτεύει.] Didymos, l. c. φοιτεύει.

119. Clem. Αlex. Strom. v. 708, Euseb. Praep. Ev. ΧΙΙΙ. 674 Β, Theodôrêt. Gr. Affect. Curatio, VI. 89, 27.

120. Plutarch. de Superst. c. 6,

adv. Stoicoș, c. 31.

121. Schol. Aristoph. Equit. 624. Cf. ΟΙ. ΙV. 1 and ΙΙ. 13.

122. Aristid. Ι. 11 (8).

123. Schol. II. XXIV. 100 (άτερ for άτε), Ρlutarch, Symp. Quaest. Ι. 2. 4. 124. Clem. Αlex. Strom. Ι. 383.

125. [115.] =Β148. 'Ορχήσταγλαΐας ανάσσων, ευρυφάρετρο "Απoλλον.

126. [116.] = Β' 149. Κατεκρίθη δε θνατοϊς αγανώτατος έμμεν.

127. [118.] = B* 150. Μαντεύεο Μοϊσα, προφατεύσω δ' εγώ.

128. [119.] = B4 151. Μοισανέηκε με.

129. [266.] = B4 152.
.... Μελισσοτευκτων κηρίων
εμά γλυκερώτερος ομφά.

130. [125.] = Β* 153.
Δενδρέων δε νομόν Διόνυσος πολυγαθής αυξάνοι,
αγνόν φέγγος οπώρας.

131. [126.] = Β' 154.
Ελαφράν κυπάρισσος φιλέειν,
εάν δε νομόν Κρήτας περιδαίον.
έμοι δ' ολίγον μέν γάς δέδοται, όθεν άδρυς"
πενθέων δ' ουκ έλαχον ουδε στασίων.

132. [127.] =Β* 155. Τί δ' έρδων φίλος σοί τε, καρτερόβροντα Κρονίδα, φίλος δε Μοίσαις,

125. Athen. I. 22 Β.
126. Ρlut. de EI ap. Deiph. c. 21.
127. Eustath. II. IX. 44.
128. Eustath. II. IX. 40.
129. Cram. Αn. Οα. Ι. 285, 19.
130. Plutarch. de Is. et Osir.

131. Ρlutarch. de Eail. c. 9. 131. 1. φιλέειν.] “Be contented with.'

131. 2. περιδαίον.] “Around Mt Ida.' Crete was celebrated for Cyprus-groves, cf. Plato, Legg. p. 625. Perhaps from a skolion.

132. Αthen. V. 191 F.

C. 35.

νομόν.] “Grove, cf. Frag. 131.

« PreviousContinue »