Page images
PDF
EPUB

Ευθυμία τε μέλων είην, τούτ’ αίτημί σε.

133. [57.] = Β1 156. Ο ζαμενής δ' ο χοροιτύπος, ον Μαλεάγονος έθρεψε Ναΐδος ακoίτας Σειληνός.

134. [128.] =Β* 157. Ω τάλας εφάμερε, νήπια βάζεις χρήματά μοι δια

κομπέων.

135. [129.] = Β* 158. Ταϊς ιεραϊσι μελίσσαις τέρπεται.

136. [132.] =B* 159.
'Ανδρών δικαίων χρόνος σωτήρ άριστος.

137. =B4 160.
Θανόντων δε και [λόγοι] φίλοι προδόται.

138. [134.] = Β* 161.

Οι μεν κατωκάρα δεσμoίσι δέδενται..

139. = B4 162. Πίτναντες θοαν κλίμακ' ες ουρανόν αιπύν.

140. [137.] = Β' 163. 'Αλλαλοφόνους επάξαντο λόγχας ένα σφίσιν αυτοίς.

133. Pausan. ΙΙΙ. 25, 2.

134. Schol. Αristoph. Νub. 223. Seilênos is addressing the Phrygian youth Olympos.

135. Schol. Ρyth. IV. 104.
136. Dionys. Hal. de Orator.

Ant. c. 2.

137. Stobaeos, Floril. cxxvi. 2. 138. Schol. Αristoph. Ρac. 153. 139. Cramer, Αn. Or. I. 201, 14.

140. Apollon. Dysk. de Synt. II. 179 (Bekker).

141. [142.] = Β' 164. Φιλόμαχον γένος εκ Περσέος.

142. [146.] =Β* 165. Ισοδένδρον τέκμαρ αιώνος λαχούσαι.

143. [147.] =B* 166. 'Ανδροδάμαντα δ' έπει Φήρες δάεν ριπάν μελιαδέος

οίνου,
έσσευμένως από μέν λευκών γάλα χερσί τραπεζών
ώθεον, αυτόματοι δ' εξ αργυρέων κεράτων
πίνοντες επλάζοντο.

144. [148.] = Β' 167.
...Ο δε χλωραίς έλάταισι τυπείς
οιχεθ' υπό χθόνα Καινεύς σχίσαις ορθώ ποδι γάν.

145. [150.]=B* 168. Δια βοών θερμά δ' εις άνθρακιάν στέψαν πυρί δ' υπνόων τε σώματα και τότ' εγώ σαρκών τένοπαν ήδ' οστέων στεναγμόν βαρύν ήν ιδόντα διακρίναι πολλές εν καιρώ χρόνος.

146. [151.] =B4 169.
Νόμος και πάντων βασιλεύς
θνατών τε και αθανάτων

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

άγει δικαιών το βιαιότατον υπερτάτα χειρί τεκμαίρομαι 5 έργοισιν Ηρακλέος επεί Γηρυόνα βόας

Κυκλωπίων επί προθύρων Ευρυσθέος αναιτητας τε και απριάτας ήλασεν.

147. [154.]=Β* 170. Πάντα θύειν εκατόν.

148. [157.] = Β' 171. .. Κατά μέν φίλα τέκν' έπεφνεν θάλλοντας ήβα δυώδεκ', αυτόν δε τρίτον.

149. [158.]=B4 172. Ου Πηλέoς αντιθέου μόχθοι νεότατ' επέλαμψαν

μυρίοις ; πρώτον μεν 'Αλκμήνας συν υιώ Τρώϊον αμ πεδίον, και μετα ζωστήρας 'Αμαζόνος ήλθεν, και τον Ιάσονος

εύδοξον πλέον
εκτελευτάσαις έλεν Μήδειαν εν Κόλχων δόμοις.

150. [160.] = B4 173.
Σύριον ευρυαίχμαν διείπον στρατόν.

151. 152. 153. [159. 161. 162.]=B4 174—176. Pausan. VII. 2, 7; 1. 2, 1; Plut. vit. Thes. c. 28.

Aristides, 11. 68, Schol. Nem. IX. 35.
Cf. Herod. 111. 38. Some edd. pre-
fix κατά φύσιν from Gorgias p. 488 Β,
Legg. IV. 714 D, ib. III. p. 690 Β.

146. 3. Cf. Ρyth. II. 17.

146. 8. αναιτητας.] Böckh for αναιρείται.

147. Strabo, ΙΙΙ. 155.

148. Schol. II. X. 252. On the slaughter by Hêrakles of Nêleus and his sons. Cf. Frag. B4 135.

149. Schol. Eurip. Andr. 796. Text Böckh.

150. Strabo, ΧΙΙ. 544.

151--153. Pindar is reported to say that the Amazons founded the temple of Artemis of Ephesos on their expedition against Athens; that Peirithoos and Thêseus carried off Antiope and that she had a son Démophôn by Theseus.

154. 155. 156. 157. 158. [164–168.] =B* 177–179. Πεπρωμέναν θηκε μοίραν μετατραπείν άνδροφθόρον, ουδε σιγά κατερρύη. Τροχον μέλος ται δε Χείρωνος εντολαί. Αίνιγμα παρθένου δ' εξ αγριάν γνάθων. 'Έν δασκίοισιν πατήρ νηλεεί νόω δ'. δ' ουδέν προσαιτέων εφθεγξάμαν έπι.

159. [169.]=Β* 178. Νόμων ακούοντες θεόδματος κέλαδον.

160. [170.] =B* 179. Υφαίνω δ' 'Αμυθαονίδαις ποικίλον άνδημα.

161. [172.]=B* 180.
Μη προς άπαντας αναρρήξαι τον αχρείον λόγον
έσθ' ότε πιστοτάτα σιγάς οδός" κέντρον δε μάχας και
κρατιστεύων λόγος.

162. [174.] =B* 181.
....Ο γάρ εξ οίκου ποτί μώμον έπαινος κίρναται.

163. [175.] =B4 182.
Ω πόποι, οιαπατάται φροντίς επαμερίων
ουκ ειδυλα.

*

154-158. Priscian. de Metr. Comic. p. 248 (Lindemann), quoting Heliodôros. Specimens of Pindar's treatment of Iambic metre.

159. 10. p. 251. Cf. perhaps Pyth. III. 90, Nem. v. 23.

160. Schol. Nem. VΙΙ. 116. Cf.

Nem. VΙΙΙ. 15, Isth. III. 61.

161. Clem. Αlex. Strom. Ι. 345. Cf. Nem. V. 17, 18.

161. αχρείον] ΜSS. αρχαίον.
162. Schol. Nem. VΙΙ. 89.
163. Aristid. ΙΙ. 547.

1

164. [177.] =B4 183.
"Ος Δολόπων άγαγε θρασυν όμιλον σφενδονάσαι,
ιπποδάμων Δαναών βέλεσι πρόσφορον.

165. [179.]=Β* 184.
Υπερμενές ακαμαντόχαρμαν Αίαν.

166. [184.] =Β* 185. "Έτι δε τειχέων ανακικύει καπνός.

167. [185.] =B4 186. Αυτόν με πρώτιστα συνοικιστήρα γαίας έσδεξαι τεμενoύχoν.

168. [186.]=Β* 187.
"Ηρωες αιδοίαν έμίγνυνταμφί τράπεζαν θαμά.

169. [190.] =B4 188.
Φθέγμα μέν πάγκοινον έγνωκας Πολυμνάστου Κολο-
φωνίου ανδρός.

170. [197.]=Β* 189.
Πανδείματι μεν υπέρ πόντιον "Ελλας πόρον τρόν.

171. [198.]=B4 190.
“A Mιδύλου δ' αυτώ γενεά......

172. [199.]=B4 4. Κεϊ μοί τιν' άνδρα των θανόντων.

164. Strabo, ΙΧ. 131.

165. Choeroboskos, I. 106 (Bek. ker, Anecd. ΙΙ. 1183).

166. Εtym. Gud. 321, 54 έστι δε του χέκων ακύει κ. Cramer, Am. Ρar. IV. 35, 24, έστι δε ταχέων κακίει κ. Text Böckh.

167. Αpoll. de Synt. ΙΙ. p. 138 (Bekker).

168. Ρlut. Quaest. Symp. II. 10, 1.

169. Strabo, XIV. 642.

170. Schol. Αristoph. Vesp. 306.
Var. lect. πανδείμαντοι. Hermann
(γέφυραν) τάν δείματο. For ιρον cf.
Aesch. Pers. 741 [P.].

171. Schol. Ρyth. VΙΙΙ. 53.
172. Schol. Isth. IV. Inscr.

« PreviousContinue »