Page images
PDF
EPUB

173. [201.]=Β* 191. Αιολεύς έβαινε Δωρίαν κέλευθον ύμνων.

174. [204.]=Β* 192. Δελφοί θεμίστων [ύμνων] μάντιες 'Απολλωνίδαι.

175. [205.]=Β* 193. ......Πενταετηρίς εορτα βουπομπός, εν και πρώτον ευνάσθην αγαπατος υπό

σπαργάνοις.

176. [206.]=Β* 194. Κεκρότηται χρυσέα κρηπίς ιεραϊσιν αοιδαίς οία τειχίζωμεν ήδη ποικίλον κόσμον αυδάεντα λόγων ος και πολυκλειτάν περ εοϊσαν όμως Θήβαν έτι

μάλλον έπασκήσει θεών 5 και κατ' ανθρώπων αγυιάς.

177. [207.]=Β* 195. Εύάρματε, χρυσοχίτων,...ιερώτατον... άγαλμα, Θήβα...

178. [209.]=Β* 196.
...Λιπαρών τε Θηβαν μέγαν σκόπελον.

179. [210.]=Β197. Ω ταλαίπωροι Θηβαι...

173. Schol. Ρyth. II. 127.

174. Schol. Pyth. iv. 4. Heyne θεμίστων, ΜSS. θεμιστών.

175. Cf. 0. and P. p. xii. 11. 15,

176. 1. κρηπίς.] Cf. Ρyth. VΙΙ. 3. 176. 2. Cf. ΟΙ. Ι. 16.

177. Schol. Ρyth. IV. 25, Ρyth. II. Inscr. Cf. Isth. 1. 1.

178. Schol. Ρyth. II. Inscr. 179. Cf. Ο. and P. p. viii. 1. 4.

16.

176. Aristid. ΙΙ. 509.

* 180.=B* 198. Ούτοι με ξένον ουδ' αδαήμονα Μοισαν επαίδευσαν κλυται Θήβαι.

181. [211.] =B4 198. Μελιγαθές αμβρόσιον ύδωρ Τιλφώσσας από καλλικράνου.

182. [213.]=Β* 199. "Ένθα βουλαί γερόντων και νέων ανδρών αριστεύοισιν

αιχμαι, και χοροί και Μούσα και Αγλαΐα.

183. [214.]=Β* 200. Οίταργείλoφoν παρ Ζεφυρίων κολώναν...

184. [215.]= B1 201. Αίγυπτίαν Μένδητα, παρ κρημνόν θαλάσσας, έσχατον Νείλου κέρας, αιγιβάται άθι τράγοι γυναιξί μίσγονται...

185. [216.]=Β* 202. ......Λευκίππων Μυκηναίων προφάται.

186. [217.]=B4 203. *Ανδρες τινές ακκιζόμενοι Σκύθαι νεκρόν ίππον στυγέοισιν λόγω κτάμενον εν φάει κρυφά δε σκολιούς γένυσιν ανδέροισιν πόδας ήδε

κεφαλάς.

180. Chrysippos, περί αποφατικων, c. 2.

181. Strabo, IX. 411, Athen. ΙΙ.

183. Schol. OI. XI. 17.
184. Strabo, ΧVΙΙ. 802.
185. Schol. Ρyth. IV. 206.

186. Zenobios, v. 59, on the proverb “Ο Σκύθης τον ίππον.

p. 41 Ε.

182. Ρlut. Vit, Lycurg. c. 21, about Sparta.

187. [218.]=B1 204. Και λιπαρώ Σμυρναίω άστει.

188. [221.]=Β* 205. 'Αρχα μεγάλας αρετάς, ώνασσ'Αλάθεια, μη πταίσης

εμάν σύνθεσιν τραχεί ποτί ψεύδει...

189.= B' 11. Ου ψεύδος ερίξω.

190. [222.]=Β* 206. Παρά Λύδιον άρμα πεζός οίχνέων.

191. [223.]=Β* 207. Ταρτάρου πυθμην πιέζει σ' αφανούς σφυρηλάτοις

..ανάγκαις.

192. [224.]=Β208. Μανίαις τ' άλαλαϊς τ' όρινόμενοι ριψαύχενι συν κλόνω.

193. [227.] =Β* 209. 'Ατελή σοφίας καρπόν δρέπειν.

194. [229.] = B1 20. Ρlut. de Cohib. Ira, c. 8, Χαλεπώτατοι δε άγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι εν πόλεσιν (Hartung πολίεσσιν) άνδρες ή στάσιν, άλγος εμφανές, κατα Πίνδαρον. Schneidewin, άνδρες έστασαν άλ. εμ.

187. Schol. Ρyth. II. Inscr.
188. Stobaeos, Florileg. xi. 3.
189. Eustath. Pronem. 21.
190. Ρlut. Vit. Niciae, c. 1.
191. Ρlut. Consol. ad Αpoll. c. 6.

192. Plut. Quaest. Symp. VII. 5, de Defect. Orac. c. 14.

193. Stobaeos, Flor. LΧΧΧ. 4. Of οι φυσιολογούντες.

195. [230.]=211. Κακόφρονά τ' άμφάνη πραπίδων καρπόν."

196. [231.] =Β* 212. Ρlut. de Cap. er Host. Util. c. 10, Και πάσα φύσις ανθρώπου φέρει φιλονεικίαν και ζηλοτυπίαν και φθόνον κενεοφρόνων εταίρον (Xylander, εταίραν Β, νulg. εταίρων) ανδρών ως φησι Πίνδαρος.

197. [232.] = Β* 213.
Πότερον δίκα τείχος ύψιον
ή σκολιαϊς απάταις αναβαίνει
επιχθόνιον γένος ανδρών,
δίχα μοι νόος άτρέκειαν ειπείν.

198. [233.] =Β* 214. Γλυκειά οι καρδίαν ατάλλοισα γηροτρόφος συναορεί ελπίς, και μάλιστα θνατών πολύστροφον γνωμαν κυβερνά.

199. = B4 10. Ελπίσιν αθανάταις αρμώ φέρονται.

200. [152.] =Β* 215. "Αλλο δ' άλλοισιν νόμισμα, σφετέραν δ' αινεί δίκαν έκαστος.

201. [235.]=Β* 216. Σοφοι δε και το μηδέν άγαν έπος αϊνησαν περισσως.

195. Plut. de Sera Num. Vind.

C. 19.

197. Plato, de Republ. II. p. 365 B, Maxim. Tyr. XVIII. Cf. Cic. ad Attic. XIII. 38.

198. Plato, de Republ. 1. 331 Α. Compare Stob. Flor. CΧΙ. p. 12,

Πίνδαρος είπε τας ελπίδας είναι των έγρηγορότων ενύπνια (Frag. 274).

199, Eustath. Prooem. 21.

200. Cramer, Am. Ρar. ΙΙΙ. 154, 13.

201. Plut. Consol. ad Apoll. c. 28, Schol. Εur. Ηipp. 263.

202. [237.] =Β* 217. Γλυκύ τι κλεπτόμενον μέλημα Κύπριδος.

203. [239.] = Β218. “Ανίκ' ανθρώπων καματώδεες οϊχονται μέριμναι στηθέων έξω, πελάγει δ' εν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ίσα πλέομεν ψευδή προς ακτάν: ός μεν αχρήμων, άφνεός τότε, τοι δ' αυ πλουτέοντες

.....λέξoνται φρένας αμπελίνοις τόξοις δαμέντες.

204. [240.]=Β' 219. Οι δ' άφνει πεποίθασιν.

205. [241.] =B* 220. ....τώνδε γαρ ούτε τι μεμπτον ούτ' ων μεταλλακτόν...όσσαγλαά χθων πόντου τε ριπαι φέροισιν.

206. [242.] =Β* 221. 'Αελλοπόδων μέν τιν' ευφραίνοισιν ίππων τίμια και στέφανου, τους δ' εν πολυχρύσοις θαλά

μοις βιοτά

τέρπεται δε και τις εποίδμ' άλιον ναι θοά σώς διαστείβων.....

207. [243.]= B1 222. ...Διός παίς ο χρυσός

202. Clem. Αlex. Paedag. ΙΙΙ. 295.
203. Athenaeos, XI. 782 D.
204. Εtym. Mag. 178. 10.
205. Ρlut. Qu. Symp. VΙΙ. 5, 3.

206. Sextus Empir. Hypoth. Pyrrh. 1. 20 (Bekker). Cf. Hor. Od. Ι. 1.

207. Schol. Ρyth. 1ν. 408. Pro

« PreviousContinue »