Page images
PDF
EPUB

κείνον ού σής ουδε κις δάπτει,
δάμναται δε βρoτέαν φρένα κάρτιστον κτεώνων.

Isth. III. 2.

208. [244.] =Β* 223.
Και φέρονται πως υπό δούλειον τυχαν
αιχμάλωτοι, και χρυσέων βελέων
εντί τραυματίαι......

209. [246.] =Β* 224.
"Ίσον μεν θεόν άνδρα τε φίλον (θεώ)
υποτρέσσαι......

210. [247.] = Β* 225.
...Οπόταν θεός ανδρί χάρμα πέμψη,
πάρος μέλαιναν κραδίαν έστυφέλιξεν...

211. [248.] = Β' 226. Ούτις εκών κακόν εύρετο.

212. [250.] =Β* 227.
...Νέων δε μέριμναι σύν πόνους είλισσόμεναι
δόξαν ευρίσκοντι λάμπει δε χρόνο
έργα μετ' αιθέρ' αερθέντα...

213. [252.]= Β' 228.
....Τιθεμένων αγώνων
πρόφασις αρετάν ες αιπυν έβαλε σκότον.

212. Clem. Αlex. Strom. IV. 586. 213. Plut. An seni sit ger. resp.

C. 1.

klos, on Hes. Opp. et D. 428. Con. trast Isth. IV. 2, 3.

207. 2. Cf. “neither moth nor rust doth corrupt.”

208. Theodoros Metoch. 562.
209. Schol. II. XVII. 98.
210. Schol. Ο1. ΙΙ. 40.
211. Aristid. ΙΙ. 547.

213. 2. πρόφασις.] Cf. Ρyth. ν. 25 ft.

αιπύν.] Cf. Ο1. ΧΙ. 42, also Soph. Oed. Col. 877, απότομον εις ανάγκαν. Εur. Alc. 118, μόρος απότομος.

214. [253.] =Β* 229. Νικώμενοι γάρ άνδρες αγρυξία δέδενται ου φίλων εναντίον ελθείν.

215. [254.] = Β' 230. 'Επί λεπτο δενδρέα βαίνειν.

216. [255.] = Β' 231.
Τόλμα τέ μιν ζαμενής και σύνεσις πρόσκοπος
εσάωσεν.

217. [256.] = Β' 232.
Σχήσει το πεπρωμένον ού πύρ, ου σιδάριον
τείχος.

218. [257.] =Β* 233.
Πιστον δ' απίστοις ουδέν.

219. [258.] = B1 234. Υφ' άρμασιν ίππος, έν δ' αρότρω βούς παρά ναύν δ' ιθύει τάχιστα

δελφίς
κάπρω δε βουλεύοντα φόνον κύνα χρη τλάθυμος
εξευρείν...

220. [259.] = B4 235.
Αλίου δ' ερεθίζομαι δελφίνος υπόκρισιν
τον μέν ακύμονος εν πόντου πελάγει
αυλών εκίνησ' ερατόν μέλος.

214. Schol. ΟΙ. ΧΙΙΙ. 92. Cf. Pyth. VΙΙΙ. 85-87. 215. Liban. Epist. CXLIV. 216. Schol. Nem. VΙΙ. 87. 217. Ρlut. Vit. Marcell. c. 29. 218. Clem. Αlex. Paedag. p. 307.

219. Ρlut. de Virt. Mor. c. 12, de Tranqu. Anim. c. 14.

220. Ρlut. Quaest. Symp. VΙΙ. 5, 2, de Sollert. Anim. c. 36.

220. 1. υπόκρισιν.] Αdν. “like.' V.1. απόκρ.

221. [260.] = Β* 236. Φιλάνορα δ' ουκ έλιπον βιοτάν.

222. [261.] =Β* 237. "Όπισθε δε κείμαι θρασειάν αλωπέκων ξανθός λέων.

223. [262.] = Β' 238.
"Ενθα και ποίμναι κτιλεύονται κάπρων
λεόντων τε......

224. [265.]= Β* 239. Ιαχεί βαρυφθεγκτάν αγέλαι λεόντων.

225. [269.]=Β240. Μη σιγά βρεχέσθω.

226. [280.] =Β* 241. Ποτίκολλον άτε ξύλον παρά ξύλω.

227. = B1 242. “A μεν πόλις Αιακιδών.

228. Β* 243.
Φάν δ' έμμεναι
Ζηνός υιοί και κλυτοπώλου Ποσειδάωνος.

229. = B* 245. Πρόφασις βληχρού γίνεται νείκεος.

221. Schol. Οd. X. 240. 222. Arist. ΙΙ. 509 (378). 223. Schol. Ρyth. II. 31.

224. Herodian. περί σχημ. 60, 13. Schema Pindaricum.

225. Schol. OI. XI. 58. Cf. Istb.

Iv [v]. 51.

226. Athenaeos, VΙ. 248 c.
227. Schol. Αristoph. Ραα, 251.

228. Herodian. περί σχημ. 59,
29.
223. Cramer, Αn. Oc. Ι. 95, 5.

16

F. ΙΙ.

* 230. [286.] = Β' 246. Μελιρρόθων δ' έπεται πλόκαμοι.

231. [123.] = Β' 247. Εtym. Μ. 277, 39, Διόνυσος"...οι δε από του Διός και της Νύσης του όρους ωνομάσθαι, επεί εν τούτω εγεννήθη, ως Πίνδαρος, και ανετράφη.

232. [124.]=Β* 248. Ρlut. de Adul. et Amic. c. 27, ευδία γαρ επάγει νέφος και κινών έν παιδια και φιλοφροσύνη λόγον οφρυν ανασπώντα και συνιστάντα το πρόσωπον, ώσπερ αντιταττόμενον τω Λυσίω θεώ, λύοντι το των δυσφόρων σχοινίον μεριμνών κατά Πίνδαρον.

258. [288.] =Β* 274. Quintil. x. 1, 109, Non enim pluvias, ut ait Pindarus, aquas colligit, sed vivo gurgite exundat (Cicero).

264. [249.]=Β* 279. Liban. Οr. 1. 432 ed. Reiske, προς γαρ τω τα δεύτερα των προτέρων πεφυκέναι κρατείν, ως έφη Πίνδαρος, το τον τετιμηκότα του περιυβρικότος είναι βελτίω μεγάλην ισχύν εις το λήθην επιθεϊναι τοϊς φαυλοτέροις έχει.

265 Α. = Β4 280. Philo, de Caritate, ΙΙ. 404 (Mang.), έπειτα δ' ότι φρονήματος υπόπλεως αλόγου γενόμενος πας αλαζων ούτε άνδρα ούτε ημίθεον μάλλον ή *ού* δαίμονα κατά τον Πίνδαρον υπολαμβάνει εαυτόν, υπέρ τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως αξιών βαίνειν.

265 Β. = B4 281. Philo, de Providentia, 11. p. 120 (Auger.), Pro honore itaque, ut dixit olim Pindarus, silentium laetabundus suscipiam.

265 A. Cf. Oι. ν. 24, Isth. IV. 14.

230. Lesbonax, de Fig. 184 (Valcknaer).

266 see B“ p. 477. Io. Sinceliota, Rhet. Gr. VΙ. p. 395, πέντε τάξεις γλυκύτητος εννοιών, έν αίς κατά Πίνδαρον οίς χαίρει τις, τούτοις και τιμώμενος ήδεται.

273. [121.] =Β* 288. Liban. Epist. XXXIV., ο μεν Πίνδαρός πού φησι μήλων τε χρυσών είναι φύλαξ, τα δε είναι Μουσών, και τούτων άλλοτε άλλοις νέμειν.

274. [234.]=Β* 289. Stob. Flor. CΧΙ. 12, Πίνδαρος είπε τας ελπίδας είναι εγρηγορότων ενύπνια.

EPIGRAMMA.

Χαίρε δις ηβήσας και δις τάφου αντιβολήσας,
“Ησίοδο, ανθρώποις μέτρον έχων σοφίης.

Proklos, Hes. p. 7 (Gaisford).

« PreviousContinue »