Page images
PDF
EPUB

LIST OF WORDS AND PHRASES ATTRIBUTED

TO PINDAR IN FRAGMENTS NOT GIVEN.

ακασκά-ησύχως. 'Αλέρας όζον -Τίτυον. 'Αλενάδες-Θεσσαλοι. άμεύσασθαι-- διελθείν, περαιώσασθαι. άμευσιεπής- epithet of φροντίς. αράχνης, οι spider.” αργυρέαι-epithet of Muses. αρμασίδουποι. Γαδειρίδαι (-ίται) πύλαι-Pillars of

Herakles. . εκατοντόργυιος. ελαιόω. έλασίχθων-epithet of Ποσειδών. έντεα

άρματα. εξεστακώς. ερισφάραγος. ευρύζυγος-epithet of Ζεύς. εχέτης-ο πλουσίος. Κλεός-Κλειούς.

κρατησιβίαν. λιτην-ευκταίαν (epithet of 'Aώ). μάρη-χείρ. μεριμνάματα. μνησιστέφανος- epithet of αγών. ξεινοδόκησεν-εμαρτύρησε. ολβοθρέμμονες-epithet of Kήρες. ορεικτίτου συος-όρεσκώου συός. παιδοφάγος ιχθύνκητος. πεντηκονταε(ή)ρετμοι-epithet of the

ships of the Achaeans. πρόβατα- ίπποι. ρερίφθαι έπος. Σποπάδες-Θεσσαλοι. τουτάκι. τριγλώχιν-epithet of Sicily. . υψικέρας-epithet of πέτρα. χιλιοέται (-τείς) - epithet of the

Hyperboreans.

GREEK INDEX.

αβοατί, meaning, N. viii. 9
αβρά πάσχω, F. 1 Α. 1
αγάθεος, etymol. Ν. vi. 35
αγεμών, fem. I. vii. 20
αγλαΐα, αγλαός, of victories in,

games, O. ix. 99, xiii. 14, xiv. 6;
Ρ. vi. 46, X. 28 ; Ν. i. 13, iii. 69,

ix. 31, xi. 20; Ι. ii. 18
αγλαΐα, “fame” or “ song, N. i. 13
αγλαόκαρπος, Ν. iii. 56
άδων, peculiar use of aor. part. Ο.

vii. 17; N. viii. 38 (? gnômic)
αέλιος = ήλιος, Ο. 1. 5
αελλοπόδων ίππων, Ν. i. 6
αετος, fastigium, O. xiii. 21
αι for e in Mss. Ρ. iv. 233, έόλει, υ, ε
αιανής, Ρ. i. 83; Ι. i. 49, iii. 2
αιδοίος, meaning, I. ii. 37
αιδώς, O. vii. 44; Ν. ix. 33 (αιδώ

for alei, O, xiii. 115)
αιθήρ, fem. O. i. 6
αιθύσσω, intrans. Ο. vii. 95; P. 1.

87, iv. 83 ; Ο. xi. 73
αίθω, O. i. 1
αιπυς, “sheer' (metaph.), Ο. xi. 42 ;

F. 213. 2. (Cf. απότομος, Soph.

Oed. R. 877; Eur. Alc. 118)
αισα, “ assignment,” “direction,

• standard,' .career,' 0. ix. 42;
Ν. iii. 16, vi. 13, 49; Ι. 1. 34; F.

1, 108
αιχμά for ακμά in ΜSS. Ν. ν. 54, Σ.

60; Ι. iii. 69
αιχμή, etymol. Ι. i. 24
αιών, “fate,' Ν. ii. 8; Ι. iii. 18, vii.

14

- fem. Ρ. iv. 186; Ν. ix. 44
ακμά, Ν. iii. 39; Ι. iii. 69
ακούω, feel, Ν. ii. 14-υπακουέμεν,

• be at the mercy of' (Prof.
Colvin), O. iii. 24

ακρόθινα, O. ii. 4
άκρον, “ first prize' (?), Ρ. xi. 55 ;

Ν. i. 11, vi. 24
άκρος, of time, P. xi. 10
ακρωτήριον, Ο. xiii. 21
αλαθείας οδος, Ι. ii. 10
αλλά, resumptive, O. iv. 6, vi. 22,

viii. 9; Ν. ix. 8, xi. 9
αλλά-γάρ, Ο. vi. 53; Ι. iii. 34, vi. 16
άλσος, etymol. Ι. ii. 28
άμαιμάκετος, etymol. Ρ. i. 14
αμαξιτόν, αdj. Ν. vi. 56
άμαυρος, etymol. Ι. iii. 66
έμπνευμα, N. 1. 1
αμφι, with acc. Ο. xi. 77 ; Ρ. ii. 15,
viii. 69; Ν. i. 54 ; Ι. vi. 9

with dat. 0. ix. 13; P. ii. 62,
v. 111; Ν. i. 29, ii. 17 (cf. Εur.
El. 945, α δ' ες γυναίκας), vi. 14,

vii. 80; Ι. iv. 55
αμφιβάλλω, Ο. 1. 8
αμφότερα, good and bad,' Ρ. i. 88-

cf. Thuk. 11. 11, 10 (Postgate)
år, omitted significantly, 0. ii. 16

(?), iii. 45, ix. 80, X. 21 ; Ρ. iv.
118, X. 21; Ι. vii. 35

om. with ôs and subj. I. i. 50
repeated, N. ix. 35
with future, N. vii. 68; I. v. 59

with fut. inf. 0. i. 109
ανά, in composition with noun, Ο.

vii. 61
αναβάλλομαι, “begin, P. 1. 4; Ν. vii.
77, Χ. 33

put off, O. 1. 80; Ν. ix. 28
ανέχω, Ν. vii. 89
ανήρ, “land-warrior, O. vi. 10
αντέχομαι, meaning of, N. 1. 33
αντιτυχών, Ν. vii. 42
αντίφθογγος, F. 102. 3
απάρχω, Ν. iv. 46

6

άπας, in every case, o. ix. 100;

Ν. ν. 16
απείρατος for -αστος, Ο. vi. 54
από γλώσσας, Ο. vi. 13; Ρ. iii. 2
απομνύω, deiero, N. vii. 70
αποπνέω, “make to breathe forth,

Ν. i. 47
άραρεν, Ν. iii. 64, ν. 44
αρετάν, distinction' (?), Ο. vii. 89 ;

Ν. iii. 42, Χ. 2
αρήγω, etymol. Ρ. ii. 63
αρίζηλος, etymol. Ο. ii. 55
αριθμός, “counting, N. ii. 23

right number' (of years), F.
104. 2
άρρηκτον, “stalwart,'Ι. τ. 47
αρχαι βέβληνται, with gen. κατά

σύνεσιν (?), N. 1. 8
-ας -αντος, fem. Ι. ν. 73
αστρον, sun, O. 1. 6
ατελής, ineffectual, Ν. iii. 42
αυάτα, etymol. Ρ. ii. 28
αυγάζομαι, meaning, N. X. 61
αύλειαι θύραι, Ν. i. 19
-αυρ- in άπαυράω, &c. Ρ. iii. 36
αυτός, exact,’ of space and time,

Ν. V. 1
αυχέω, etymol. Ο. iii. 1
'Αφροδίτα, etymol. Ρ. ix. 9
άωτος, metaphor to the superlative,

Ο. ii. 7, iii. 4, ν. 1, ix. 19 ; Ρ. iv.
131; Ν. ii. 9, iii. 29, viii. 9; Ι. i.
51, ν. 4, vi. 18

γε, Ν. iv. 4
γε μάν, Ο. xiii. 104 ; Ρ. i. 17, 50 ;

Ν. viii. 50; Ι. iii. 18.
γε μεν, Ο. xii. 5; Ρ. iv. 50; Ν. iii.

83, x. 33
γε πριν, Ν. iv. 28-πρίν γε, O. χiii.

65
γέρας, with υ. 1. μέρος, Ο. vii. 68
γίγνομαι, in aor. prove oneself to

be,’ Ο. xiii. 26; Ρ. ii. 72; Ν. iii.

71; Ι. vii. 25
gd-, vowel short before, 0. xiii. 100
γλάξεις, F. 75
γλέφαρον, etymol. P. 1. 8
γλυκερώτερος, fem. F. 129
γράφω, enter name, N. vi. 7
γυίον, body, Ν. vii. 73, ix. 24; F.

99. 15

B and a confused in mss. O. i. 58,

ix. 8; Ρ. iv. 84 (Εur. Bacch. 25,

678)
βαθύζωνον, O. iii. 35
βαθύς, Ο. vii. 53; Ρ. i. 66

Ο. xii. 12, xiii. 62
βασιλέα = βασίλεια, N. 1. 39
βέλος, pang, N. 1. 48
βιαίως, “unnaturally, F. 100. 6
βίος, βίοτος, αιών, life after death,

0. i. 59
βίος, βίοτος, confused in ΜSS. Ι. iii.

23, vii. 15
βλάπτειν, etymol. Ρ. ix. 94
Βοιωτίαν ύν, Ο. vi. 90; F. 60
γ dropped after ι, O. iii. 4
γάρ ών, Ι. ii. 12
γαρ, after voc. Ο. iv. 1

Δανάη, etymol. N. X. 4
de accordingly,' I. iii. 90, vi. 23

after vocative, O. vi. 103
= αλλά, Ν. xi. 48
“ also,'Ι. 1. 58

• for, ' Ν. i. 11, ii. 10, Σ. 35; Ι.i.
49, iii. 13, 29; F. 99. 9
δεδορκε, O. i. 94 (υ. perfect)
δέκομαι, with dat., Ο. xiii. 29; Ρ. iv.

23, xii. 5; Ι. ν. 4
δελφίς, Ρ. ii. 51 ; Ν. vi. 66; F. 1. 6,

219
δεύρο, Ο. viii. 51
δη = ήδη, Ν. viii. 51
dià, in composition, N. v. 3
διαπρύσιος, etymol. Ν. iv. 51
διδακται αρεται, Ρ's depreciation of,

Ο. ii. 86, ix. 100, xi. 20; Ν. iii. 41
δίδοι, Doric imper. Ο. vi. 104, vii. 89
διθύραμβος, etymol. F. 57 Α.
δίκα, “quarrel, Ν. ix. 15
δίκη, etymol. Ρ. i. 50
Δίκη, dist. from θέμις, Ο. viii. 21
Διός οδός, milky way, 0. i. 70;

F. 7. 3
Διός Κόρινθος, Ν. vii. 105
δόμον, δόμους, understood with prep.

and gen., I. ii. 34
δρακείς, Ρ. ii. 20; Ν. vii. 3
νδρεπ-, Ρ. i. 49
δρέπω, act. for mid. Ο. i. 13

e for ac in mss. N. x. 72, v. au
εγκονητί, Ν. iii. 36

6

dyw, in transition, N. i. 33; I. i.

14, v. 16
εθέλω θέλω, Ν. Σ. 84

am wont,' N. xi. 40

μέλλω (?), Ν. vii. 90
ei, concessive, O. viii. 54

with subjunctive, P. iv. 266,
274; N. vii. 11, 16, ix. 46; I. iii.

59, iv. 13
eľn, with acc. 0. i. 115; P. ii. 96;
N. vii. 25 (äv); I. i. 64, v. 7

without pron. P. i. 29, ii. 83; I.
V. 7; F. 104. 1

with dat. N. iv. 9
elvai, ellipse of, with eŰxouai, O.

vii, 23
Eiverev, that, I. vii. 33
ÅK, introd. author of an action, P.

iv. 72; by one of,' P. vi. 33
#kati, etymol. O. xiv, 18
έκνόμιος, Ν. i. 56
elậ, N. iii. 74
ελαφρος, fem. N. v. 20 ; υ. γλυκερώ-

τερος
'EXclovia, etymol. N. vii, 1
Éleliśw, etymol. P. i. 4
Elev, diff. senses, 0, i. 88 (cf. kpa-

τέω) )
étis, "expectation’ merely, N. i.

32, xi, 22
Elmoual, believe,' N. vii. 20; F.

39. 1
čußolov, “headland,' O. vii. 19
έμπα, Ν. iv. 36
év, 'according to,' P. i. 62, iv. 59;
N. x. 28; I. ii. 38

after verb, signifying 'be de-
lighted' (?), O. i. 15 (cf. xalpw ěv

τινι) )
év, adverbial (év dè), F. 57 B
év =és, P. ii. 11, 86, v. 36; F. 53. 1,
85. 2, 96

‘in dependence on,' N. vii. 90,

¿v=és, à propos of,' in the sphere

of,' O. vi. 7, xiii. 40, 51; N. i. 34,

iii. 32; I. i. 18, 34, 57, iv. 53
εν αμείβοντι, Ν. xi. 42
εν δίκα, O. ii. 16, vi. 12
εν σχερώ, Ν. i. 69, xi. 39 ; Ι. ν. 22
Evvooldas, etymol. P. iv. 33
Efapkeîv, suffice,' N. i. 32
ëčoxa, O. i. 1
étatoow, meaning, I. iii. 24
επαΐω, F. 53. 14 (cf. ακούω)
επάλτο, Ν. vi. 52
érei, ‘for else,' 0. ix. 29
éni, of reciprocity, 0. iii. 40; P. ii.

24
émißda, etymol. P. iv. 140
επινέμομαι, O. ix. 6
Šmolxouai, O. iii. 40; P. ii. 24
ËT Oual, with acc. N. x. 37
étrbyato, ' lived to see,' or 'was re-

warded by the sight of,' F. 65. 6
ÈT WVýulos, with gen. 0. xi. 78; P. i.

30
έρανος, Ο. 1. 38; Ρ. ν. 72
pya, 'crowns,' 0. xiii. 38
šprov, "contest,'0. ix. 85; I. iii. 86*
έρημος, Ο. i. 6
špxoual, with accus. P. iv. 52, 134;

I. iii. 72
és màv, 0. ii. 85, Add. to vol. 1.

(Pindar uses the Hom. ärău, P. ii.

49)
értéo Dai, O. viii. 11, ix. 83; I. v. 17
čo xatos, 'in good sense,' 0. i. 113;

N. x. 32; I. iii. 29
Štepos, euphemistic, P. ii. 34 ; N.

viii. 3
ŠTÝTuuos, etymol. O. ii. 55
Tuuos, etymol. O. ii. 55
ČTUMÓTatos, double superlative, 0.

ii. 55
Tảoxes, with gen. N. i. 32
eủvà, 'union,' 0. vii. 6, ix. 44; N.
v. 31; I. vii. 30

etyinol. I. vii. 30
eúpeiv, act. for med. O. vii. 89; P.

ii. 64
ευρυσθενής, Ν. ν. 4
ευρύχορος, Ο. vii. 18
EÛTE, etymol. O. iii. 28
EÚTUXéw -la, meaning in P., N. i. 10
eúdpoo úva, 'good cheer,' P. iv, 129;

N. iv. 1; I. ii, 10

X. 30

[ocr errors][merged small]

εύχομαι, etymol. Ο. iii. 1
εφάπτομαι, use of, with gen. And dat.

Ν. viii. 36
έφεδρος, Ο. viii. 68; Ν. iv. 96, vi.

65
έχω, with aor. part. N. i. 31
έχω μέσσον, Ν. iv. 36

ίσθι, έστω, with part. Ο. vi. 8; Ν. ix.

45, xi. 15; Ι. i. 68, vi. 27
'Ισθμός, fem. Ο. vii. 81; cf. Ρ. i. 15
ίσον, an equal share,' Ν. Σ. 86
ίσος, quantity of, N. vi. 68
ισχερώ, Ν. i. 69, note
Ζυγξ, Iynx, N. iv. 35

ζάλη, etymol. Ο. xii. 12
ξαμενής, Ν. iii. 63, iv. 13
Ζευς υψιστος, Ν. i. 60
η...ήτοι, Ν. vi. 5
, after verb of will, choice, N. x.

58
ηλίβατος, etymol. Ο. vi. 64
-ημι, forms in N. ν. 5, 11
ήν, with acc. pron. N. vii. 25 (see

είη)
ήπειρος, etymol. Ν. iv. 51

[ocr errors]

καθαρός, causative, O. 1. 26
και, actually,' Ι. i. 63

and accordingly,'N. iv. 32, x.
65

and so, F. 58. 5
even so,’ Ο. vi. 17; Ν. vii. 7

“so,’ Ο. vii. 7, xi. 91, xiii. 90;
Ν. ii. 3

between prep. and case, O. ii.
28, vi. 25, vii. 26 ; Ν. vii. 31

γάρ, Ι. iv. 4
...και, rare, O. xiii. 90

long before vowel, N. ii. 1
και-τε, O. iii. 8, xii. 18, xiii. 107;

Ρ. i. 42, iv. 149, ν. 66, x. 5, xi. 62;
Ν. iii. 61, iv. 75; Ι. i. 20, 55

(In O. iii. 8 και couples the two
instruments and the te te couple
instrumental music and vocal

music)
καίπερ, with indic. (?), Ν. iv. 36
καιρός, Ο. xiii. 47
καιρός, “moderation, O. ix. 38; Ρ.

1. 81, ix. 78; Ν. i. 18
κάπος, conn. with campus, O. iii.

θαλέω, Ν. iv. 88
θάλος, Ν. i. 2
θαμά, O. i. 17
θαμα δή και, Ν. i. 17
θεία, etymol. Ι. iv. 1
θέλω, υ. εθέλω
θέμεν, establish, N. 1. 5
Θέμις )( Δίκη, Ο. viii. 21
θεμιστείον, Ο. 1. 12
-θεν, in app. to genitive, O. ii. 46,

vii. 24
θεός, destiny,’ Ο. 1. 106
Deds (with proper name), fem. N. v. 41
θεόσδοτος, etymol. Ρ. V. 12
θεσσεσθαι, etymol. N. V. 10
θιγγάνω, with dat. Ρ. iv. 296, viii.

24 ; Ν. iv. 35

24

dropped in Aeolic, P. iii. 52
t for i, P. ii. 9, 92
ιδείν, “look with favour on’ (cf. Ο.

vii. 11), xiv. 14 (cf. Ρ. iii. 85) ; Ι.

ii. 18; F. 53. 1
ιδείν ες (έν), F. 53. 1, 100. 9
ιερόδουλος, F. 99
ιλάσκομαι, Ο. vii. 9
-ιο- for -Ο-, . vii. 85; P. viii. 66 ;

Ι. i. 26
ίον, Ο. vi. 55
ίππιος νόμος, Ο. 1. 101 ; Ι. i. 16
ίπποι, “chariot, O. i. 41, viii. 51
•ίς, acc. plur. Ρ. iii. 112

Καστόρειον, Ρ. ii. 69 ; Ι. i. 16, note
κατα, according to measure of, 0.

ix. 28 ; Ν. iii. 16 (Eur. Herc. F.

655)
κατ' ατσαν, Ρ. iv. 107, x. 26; N. iii.

16
καταβαίνω, Ν. iii. 25, 42, iv. 38
κατάκεινται, Ν. iv. 52
καταμάρπτω, seize and hold, O. vi.

14; Ν. iii. 35; Ι. iii. 53
καταπέσσω, O. i. 55
κατάρχειν, F. 57 Β
κατέχω, Ο. vii. 10; Ρ. i. 96; Ν. viii.

24 ; Ι. iii. 2
καχλάζω, Ο. vii. 2
κε, κεν, υ, αν

in protasis, P. iv. 264
κείνος, such, O. vi. 7; Ι. iii. 61 ;

υ. ούτος

« PreviousContinue »