Page images
PDF
EPUB

55

οίκοθεν μάτευε. ποτίφορον δε κόσμον έλαβες γλυκύ τι γαρυέμεν. παλαιαισι δ' εν αρεταίς γέγαθε Πηλεύς άναξ, υπέραλλον αιχμάν ταμών

ος και Ιωλκόν είλε μόνος άνευ στρατιάς, 35 και ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν

έγκονητί. Λαομέδοντα δ' ευρυσθενής Τελαμών Ιόλα παραστάτας έων έπερσεν

60

31. οίκοθεν μάτευε.] Search at home' for examples of lofty aspirations. ,

32. παλαιαϊσι δ' εν αρεταίς.] Schol. έτι [for ήδη] πάλαι, φησίν, υμνείται ο Πηλεύς και υμνείτο. Don. needlessly alters to παλαιαϊσιν ε. α. with the full stop moved on to the end of the line, comparing Ol. xIII. 50, 51, μητίν τε γαρύων παλαιγόνων πόλεμόν τ' εν ηρωΐαις αρεταΐσιν. Render 'For among instances of ancient worth-King Pêleus delights in having cut a matchless spear, &e.” For èv=ʻin the sphere of ' cf. Ο. and P. p. XXXvii, Nem. Ι. 34. Mr Postgate takes εν π. α. with γέγαθε (a construction which may be defended by Ol. Ι. 14, αγλαΐζεται μουσικάς εν αώτη), and for the άπαξ λεγ. υπέραλλον proposes o πέραλλον for περίαλλον (cf. περάπτων, Pyth. III. 52, περόδοις, Nem. XI. 40). But υπέραλλον is supported by Frag. 39 [33], 2, ανήρ υπέρ ανδρός ισχύει. We must admit some unique forms.

Dissen's provectior aetate for év παλ. άρ. is undoubtedly wrong. His reference to δέδορκεν, Nem. IX. 41 (which clearly refers to the past yet is not an ordinary perfect) to explain the tense, does not apply to a present perfect like yéyade. Pêleus is represented as still rejoicing in the renown of his spear cutting, sung by rhapsodists, cf. II. XVI. 140-144 (repeated XIX. 387–391). The Schol. quotes τάμε for πορε in the line Πηλιάδα μελίην την πατρί φίλα πόρε Χείρων. This passage

partly explains τερπνών εφέρπουσαν χαλεπών τε κρίσιν, Frag. 108 [96]. For Peleus cf. Nem. IV. 54.

34. Peleus overcame the host of the mortal Akastos son of Pelias (according to a Schol. Pherekydes related that he was assisted by lâsôn and the Dioskuroi) and also the divine Thetis.

και.] A long syllable before Ιωλκόν to which Christ prefixes the digamma without warrant.

For hiatus cf. Mommsen, Adnot. Crit. on Ol. XIII. 34, and 0.and P. p. xlii. Isth. VΙΙ. 56 we find αοιδαι έλιπον.

μόνος άνευ στρατίας.] Dissen cites II. XXII. 39, Οd. IV. 367, ΧΧΙ. 364 for the pleonasm. The second in. stance is perhaps not to the point.

35. κατέμαρψεν.] Seized and held,' as in 01. vi. 14.

36. εγκονητί.] From the meaning of éykovéw we gather that the adverb means 'by perseverance' or by dint of activity.' Thetis could change her shape like Prôteus. Cf. Nem. Iv. 62–65. The Schol. quotes 8 Frag. of Soph. Troilus, έγημεν, ως έγημεν άφθόγγους γάμους, | τη παντομόρφω θέτιδι συμπλακείς ποτε, and again from the Achillis Erastae, τις γάρ με μόχθος ουκ επεστάτει; λέων, δράκων τε, πύρ, ύδωρ.

ευρυσθενής.] Of widely known might.' Cf. Nem, v. 4; 01, XII. 2, where my note is perhaps wrong.

37. Note the omission of any mention of Hêrakles in connection with Telamôn and Iolâos. Cf. Nem. IV. 25.

'Επ. β'. και ποτε χαλκότοξον 'Αμαζόνων μετ' άλκάν 65 έπετό οι, ουδέ μίν ποτε φόβος ανδροδάμας έπαυσεν

ακμάν φρενών. 40 συγγενεί δε τις ευδοξία μέγα βρίθει

70 δς δε διδάκτέχει, ψεφηνός ανήρ άλλοτ' άλλα πνέων

ού ποτ' άτρεκέϊ κατέβα ποδί, μυριάν δ' αρετών ατελεί νόω γεύεται.

Στρ. γ'. ξανθός δ' Αχιλεύς τα μεν μένων Φιλύρας εν δόμοις, 75

παίς έων άθυρε μεγάλα έργα, χερσί θαμινά 45 βραχυσίδαρον άκοντα πάλλων, ίσα τ' ανέμους, 8ο

μάχα λεόντεσσιν αγροτέροις έπρασσεν φόνον,

means

38. And one while followed he him (Iolaos) in quest of the power of the Amazons with their brazen bows.' For the hypallage see 0. and P. p. ΧΧΧV.

39. ακμάν.] Mr Fanshawe renders “ temper, comparing στομόω to temper,” to give edge (στόμα) to.'

40. ευδοξία.] Cf. note on ν. 30 supra. We use nobility' for the qualities which ennoble. Don. renders 'valour, comparing Aesch. Pers. 28, ψυχής ευτλήμονι δόξη, which I take to be .courageous resolve of soul.'

βρίθει.] Cf. Soph. Aias, 130, μηδ' όγκον αρη μηδένεί τινος πλέον | η χειρί βρίθεις ή μακρού πλούτου βάθει. Cf. Verg. Aen. 151, pietate grauem.

41. διδάκτ.] For sentiment cf. Ο1. ΙΧ. 100, ΙΙ. 86.

ψεφηνός.] Cf. Nem. VΙΙΙ. 34, Ρyth. ΧΙ. 30, ο δε χαμηλά πνέων άφαντον βρέμει.

πνέων.] Cf. the quotation in the last note. .

ατρεκέϊ.] “Unfinching? 42. κατέβα.] “He entered the list.' Cf. Ρyth. ΧΙ. 49, γυμνόν επί στάδιον καταβάντες. But cf. Nem. IV. 38.

The aorist is gnômic.

αρεταν.] “Kinds of distinction.' For the vague sense cf. Pyth. 1. 41. Generally άρεται

either merits, “virtues,' or 'victories' or 'noble deeds.'

ατελεί. ] “Ineffectual.’ L. and S. gives 'imperfect,' which is wrong.

43. τά μέν.] The answering δε would regularly come with the general sense of υ. 59-63, but the construction alters in the course of the long interval. .

44. χερσί.] For the plur. cf. Οι. ΧΙΙΙ. 95, τα πολλά βέλεα καρτύνειν χερούν, and for throwing spears with either hand cf. II. XXI. 162.

45. The boy had small weapons. ίσα τ'.] So Moschop. for ίσον τ'.

ανέμοις.] ΜSS. ανέμοισιν. Moschop. altered to ανέμοισιν | εν μάχα λέου

σιν.

46. έπρασσεν.] L. and S. wrongly compares Aesch. Prom. V. 660, πράσσειν φίλα δαίμοσιν, where δαίμοσιν is governed by φίλα, and the phrase means “What he must do or say for his conduct to be pleasing to the deities.' Render he was wont to deal slaughter in fight on savage lions.

κάπρους τέναιρε, σώματα δε παρά Κρονίδαν
Κένταυρον ασθμαίνοντα κόμιζεν,
εξέτης το πρώτον, όλον δ' έπειτ' άν χρόνον

85 5ο τον εθάμβεον "Αρτεμίς τε και θρασεί'Αθάνα,

'Αντ. γ'. κτείνοντ' ελάφους άνευ κυνών δολίων θ' έρκέων ποσσί γάρ κράτεσκε. λεγόμενον δε τούτο προτέρων 90 έπος έχω βαθυμητα Χείρων τράφε λιθίνω

Ιάσον' ένδον τέγει, και έπειτεν 'Ασκληπιόν, 55 τον φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα νόμον

νύμφευσε δ' αύτις αγλαόκαρπον
Νηρέος θύγατρα, γόνον τέ οι φέρτατον

95

47. σώματα.] Mommsen accepts plains αύξων, elevating above the the υ. 1. σώματι...άσθμαίνοντι from average.' For Cheiron's part in two Scholl.; but Dissen points out the marriage, cf. Isth. VΙΙ. 41. The that ào qua generally applies to the MSS. are somewhat in favour of wounded and dying (cf. Nem. x. 74), αγλαόκαρπον, the best υ. 1. being and that the position of σώματι αγλαόκολπον. It has been suggested would be unsatisfactory. Moreover to me that αγλαόκαρπος (which mention of Achilles' panting seems Paley renders fair-wristed) = αρισin bad taste.

τόκεια (Theokr. XXIV. 72) ; but 49. δ' έπειτ' άν.] Böckh altered Hermann on

καρποτρόφοι, Εur. to τ' έπειτεν needlessly.

Ion, 475, says that καρπός is not 52. λεγόμενον, κ.τ.λ.] “Oft-told used of children, but of seed, as is this story of men of yore which Δίοισι καρπούς, Ion, 922. “BrightI have to tell.' For ley. cf. Pyth. wristed' could only apply to a v. 101. Dissen and others take the braceleted wrist. For bracelets in gen. as one of origin with the par- connection with Thetis, cf. Il. ticiple as in 01. VIII. 44, which I XVIII. 393—405, if Paley is right explain differently.

as to όρμους meaning bracelets.' 55. μαλακόχειρα.] Cf. Ρyth. IV. But if we compare Ο. ΙΙ. 72, άνθε271, χρή μαλακάν χέρα προσβάλ- μα δε χρυσου φλέγει τα μεν χερσόθεν λοντα τρόμαν έλκεος αμφιπολεϊν. απ’ αγλαών δενδρέων, ύδωρ δ' άλλα

νόμον.] ΜSS. also give νομόν, and φέρβει όρμοισι των χέρας αναπλέκοντι, a Schol. interprets by διανέμησιν, κ.τ.λ., we need not demur to the apportionment.'

Render νόμον, epithet of the nymphs in the “practice.”

Homeric hymn to Dêmêtêr being 56.

“And presided at the wed- applied by Pindar to Thetis in the ding of Nêreus' bright—(?) daughter literal sense, bestower (or 'posand cherished for her her match- sessor ') of brilliant fruits.' It is less offspring, developing all his possible that the original was αγcharacter by fitting lore' (or “im- λαόκουρον, in reference to Achilles. proving his courage in all respects In uncials p and i were very easily by fitting exercises '). Mezger ex- confused. .

[ocr errors]

ατίταλλεν εν αρμένοισι πάντα θυμόν αύξων

100

'Επ. γ'.

όφρα θαλασσίαις ανέμων ριπαισι πεμφθείς 6ο υπό Τρωΐαν δορίκτυπον αλαλάν Λυκείων τε προσμένοι και Φρυγών

105 Δαρδάνων τε, και εγχεσφόροις επιμίξαις Αιθιόπεσσι χείρας εν φρασί πάξαιθ', όπως σφίσι

μη κoίρανος οπίσω πάλιν οίκαδ' ανεψιός ζαμενής Ελένoιο Μέμνων μόλοι.

Στρ. δ'. τηλαυγές άραρε φέγγος Αιακιδάν αυτόθεν 65 Ζεύ, τεον γαρ αίμα, σέο δ' αγών, τον ύμνος έβαλεν 115

οπό νέων επιχώριον χάρμα κελαδέων.

ΙΙΟ

59. Cf. Nem. VΙΙ. 29.

60. δορίκτυπον.] It is hard to say whether this refers to the δούπος ακόντων in actual ight or to a clashing of spears accompanying the battle cry.

I decidedly incline to the former explanation.

αλαλάν.] Cf. Frag. 192 [224], Pyth. Ι. 72. ο φοίνιξ ο τυρσανων τ' αλαλατός, “the warrior host, ' Isth. VI. 10, εξ άλαλάς, “ from battle.' Compare the use of αύτας, Nem. ΙΧ. 35.

61. Δαρδάνων τε.] For τε...και... Te see O. and P., p. xxxvii. The Phrygians and Dardani were from the north of Asia Minor, the Lycians from the south.

επιμίξαις χείρας.] Cf. Ρyth. IV.213, κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μίξαν.

The Aethiopis ascribed to Arktinos seem to have been popular in Aegina. Cf. Nem. VIII. 30.

62. έν φρασί πάξαιθ'.] Cf. Ρyth. VIII. 9, καρδία κόταν ενελάση.

σφίσι.] To their sorrow.' Dat. incommodi to μή κoίρανος...μόλοι, or almost to έν φρασί πάξαιθ', όπως μή, κ.τ.λ. being the direct object. .

63. ξαμενής.] Inspired. Cf. Ρyth. IV. 10, Pyth. ix. 38. Perhaps the kinship in prophetic faculty as well as in blood accounts for his being here called cousin of the seer Helenos rather than of any other son of Priamos. But Helenos was connected with Aegina by the services which he rendered to the Aeakid Neoptolemos, for whom cf. Nem. VII. 35–49. Tithônos was brother to Priamos.

64. άραρε.] Depends therefrom, = ήρτηται, i.e. from the Trojan war, and Memnôn's slaughter especially which spread their bright fame as far as Aethiopia. Cf. Nem. VΙ. 47 –55, Isth. IV. 39-45.

65. Zeu.] An exultant shout of invocation, the Bod of v. 67. See

υ. 10.

yáp.] The particle introduces the reasons for the invocation. Cf. 01.

ΙV. 1.

[blocks in formation]

120

βοά δε νικαφόρω συν 'Αριστοκλείδα πρέπει, ος τάνδε νάσον ευκλέϊ προσέθηκε λόγω

και σεμνόν αγλααίσι μερίμναις 70 Πυθίου Θεάριον. εν δε πείρα τέλος διαφαίνεται, ών τις εξοχώτερος γένηται,

'Αντ. δ'. έν παισι νέοισι παίς, εν ανδράσιν ανήρ, τρίτον 125 εν παλαιτέροισι μέρος έκαστον οίον έχομεν

βρότεoν έθνος. Ελά δε και τέσσαρας αρετάς 130 75 ο θνατος αιών, φρονείν δ' ενέπει το παρκείμενον.

67. σύν.] Tmesis, συμπρέπει. Mezger compares Aesch. S. c. Th. 13, Suppl. 458 for the adj. συμπρεπής with a copula.

68. προσέθηκε.] “Wedded to.' For the phrase cf. Ol, I. 22, κράτει τε προσέμιξε δεσπόταν.

69. άγλααΐσι μερίμναις.] “By active yearnings for victory.' For the order cf. O. and P. p. xxxvi. For αγλ. cf. OI. XIV. 6.

70. Πυθίου θεάριον.] A temple or hall in Aegina belonging to the college of Pythian θεωροί or sacred ambassadors to Delphi. To this college the victor doubtless belonged. There were similar colleges of perpetual θεωροί at Mantinea, , Thuk. v. 47, Troezên, Paus. II. 31. 9, Naupaktos, Thasos, and the four Pythii at Sparta. Müller, Dorier, ΙΙ. 18, Aeginetica, p. 134 f.

εν δε πείρα, κ.τ.λ.] “In actual trial is clearly shown perfection of those qualities in which one shall have proved himself pre-eminent.' I cannot agree with Paley in rendering τέλος “result, though highest result' would convey the same

as perfection. Mezger rightly opposes this τέλος το ατελής νόος, υ. 42.

This closing passage is very difficult to understand. .

72. τρίτον...μέρος.] Αccusative

of general apposition; but here it comes under

• extent, range, sphere.' Madv. § 31 c.

73. έκαστον.] Sc. μέρος, in short, in each stage such as our mortal race hath in life.' So the Schol.

74. έλα.] Not merely brings,' but forms a series of.'

75. ο θνατός αιών.] There is a balance of evidence in favour of θνατός against μακρός which would hardly need the article. Render

The sum of mortal life brings even four virtues, for it bids us (as a fourth virtue) exercise prudence with regard to the present.' Cf. Ρyth. IV. 280-286. From this passage we get a clear definition of φρονείν το παρκείμενον, the fourth virtue characteristic of advanced age (proved to be so by the use of the verb élą), and have no men. tion of justice; while from Pyth. 11. 63–65, we get courage as the virtue of early manhood, and βουλαί, 1. θ. ευβουλία, as that of πρεσβύτεροι οι παλαίτεροι. Cf. Frag. 182 [213]. But looking back to the exploits of Achilles aet. 6, it is hard to extract the first virtue characteristic of boyhood so as to identify it with temperance, indeed I think that the four virtues are two species of Opáo os, and two of

sense

« PreviousContinue »