Page images
PDF
EPUB

των ουκ άπεστι. χαίρε, φίλος" εγώ τόδε τοι
πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκό
συν γάλακτι, κιρναμένα δ' έερσ' άμφέπει, 135
πόμ' αοιδιμον Αίολησιν εν πνοαίσιν αυλών,

'Επ. δ. έστι δ' αιετός ωκυς εν ποτανούς, 140 ος έλαβεν αίψα, τηλόθε μεταμαιόμενος, δαφοινόν

άγραν ποσίν

8ο οψέ περ.

ευβουλία,fearlessness and endurance, [266], μελισσοτεύκτων κηρίων εμά boldness of design and prudence. γλυκύτερος ομφά) if he thought of Don. however thinks " that Pindar its being a laboured product. The is speaking with reference to the main idea is a sweet thought. The Pythagorean division of virtue into ingredients may be suggested by four species, and that he assigns the κρατήρ νηφάλιος, of the Muses, one virtue to each of the four ages cf. Lucr. 1. 947, musaeo dulci melle, of human life (on the same princi- and of Pan, cf. Theokr. V. 58. ple as that which Shakspere has Cf. Plato, Ion, 534 A, of poets, followed in his description of the ώσπερ αι βάκχαι αρύττονται εκ των seven ages), namely, temperance ποταμων μέλι και γάλα κατεχόμεναι. is the virtue of youth (Aristot. Eth, Cf. Εur. Bacchae, 708, όσαις δε Nic. I. 3), courage of early manhood λευκού πώματος πόθος παρην got milk (P. 11. 63), justice of maturer age, and honey. (Perhaps the νέκταρ and prudence (φρονείν το παρκείμε- χυτόν of Ol. VΙΙ. was a λευκόν πώμα, vov) of old age (P. 11. 65). That he but see Isth. v. 2, 7.) Philostratos, is speaking of the virtues proper In Vitis Sophistt. p. 511, ed. Olear. to each age is clear from v. 71: W τας δ' εννοίας ιδίας τε και παραδόξους τις εξοχώτερος γένηται.”

εκδίδωσιν (Niketes), ώσπερ οι βακχείου 76. των.] I. e. τεσσάρων αρετών, θύρσοι το μέλι και τους έσμούς του Of these thou hast no Jack,' γάλακτος. For the draught of song Mezger reads έπεσσι. Αristokleidas cf. Ol. VΙ. 91, Isth. V. 2, 7-9. was not necessarily approaching With γάλα λευκόν cf. Frag. 143 old age at the date of this ode any [147], Lucr. 1. 258, candens lacteus more than Dâmophilos, Pyth. IV.

φίλος.] Nominative for vocative. 78. κιρναμένα κ.τ.λ.] “A frothed Cf. Pyth. 1. 92. For xaîpe cf. Pyth. dew crowns the bowl.' For the ΙΙ. 67, Isth. Ι. 32.

parenthesis cf. Ρyth. Χ. 45, μόλεν 77. μέλι.] Cf. Isth. IV. 54, εν δ' Δανάας ποτέ παίς, αγείτο δ' 'Αθάνα, Ι ερατείνω μέλιτι και τοιαίδε τιμαι ες ανδρών μακάρων όμιλον. καλλίνικον χάρμαγαπάζoντι, OI. XI. 79. πόμαοίδ.] Cf. Isth. IV. 24. 98, μέλιτι ευάνορα πόλιν καταβρέ- έν.] Cf. Ο1. VΙΙ. 12. χων.

The Schol. suggests that 81. For the eagle seizing the γάλα represents the natural talent hare, cf. II. XXII. 308, and coins of displayed in the ode, c the skilled Elis and Agrigentum. See Plate. labour. But Pindar would hardly μεταμαιόμενος.] Though it make apply the metaphor of honey so its swoop from afar.' often to his verse (e.g. Frag. 129 δαφοινόν.] “Tawny.'

umor.

κραγέται δε κoλoιοι ταπεινα νέμονται.
τίν γε μέν, ευθρόνου Κλειούς εθελοίσας, άεθλοφόρου
λήματος ένεκεν

145 Νεμέας Επιδαυρόθεν τ' άπο και Μεγάρων δέδορκεν

φάος.

82. ταπεινα νέμονται.] Have a low range of flight.' For νέμεσθαι “ to have a range' cf. Simonides, Frag. 5 [12] (Plato, Protag. p. 339 f.), 8, ουδέ μοι έμμελέως το Πιττάκειον | νέμεται, even the saw of Pittakos goeth not far enough to suit me,' Herod. ix. 6 fin. The poet means that it is easy for him to give lively interest to a distant event in a case where the ode of an inferior poet would fall flat.

83. γε μέν.] Ι. Θ. γε μήν, “however.'

Cf. Nem. ΙΙΙ. 33.

Κλείους.]Perhaps chosen because of the victor's name. For omens in names cf. Ol. VI. 56, Aesch. Ρ. V. 85, Nem. ΙΙ. 8.

84. άπο.] For position cf. Οι. VII. 12, VΙΙΙ. 47, Pyth. II. 10, 11, 59, V. 66, VIII. 99, Nem. IX. 22. For prep. with -Dev, cf. Hes. W. and D. 763, εκ Διόθεν.

δέδορκεν.] Cf. Ο1. τ. 94, Nem. IX. 41, and for the perfect cf. Ο1. Ι. 53. The phrase δέδορκ. φά. answers to άραρε φέγγος, Supra υ. 64 (Mezger). NEMEA IV.

ON THE VICTORY OF TIMASARCHOS OF AEGINA IN THE

BOYS' WRESTLING MATCH.

INTRODUCTION.

TIMASARCHOS, son of Timokritos, a harper (v. 14), of the family or clan of the Theandridae, was victorious in the boys' wrestling match at Thebes in the Herakleia, at Athens in the Panathênaea and at Nemea. This last victory was won B.C. 461, 01. 79. 3, or a little earlier. The ode was most likely processional, as it is monostrophic. The rhythm is Lydian with Aeolian measures. It was probably sung before a banquet as a pokásulov (v. 11).

ANALYSIS.

VV.

1-8. Feasting and song are the best recompense for severe

struggles. 9--13. Dedication of the ode. 13—24. Had Timokritos been alive he would have played the

lyre on the occasions of his son's victories at Nemea,

Athens and Thebes. 25—30. Telamôn's exploits as Hêrakles' comrade. 30–32. Achievements entail suffering. 33—43. The poet checks himself and bids the victor strive boldly

against calumnies. 44-68 Praise of Aeakids. 69–72. The poet again checks himself. 73–92. Praise of the victor and his family. 93–96. Praise of his trainer Melêsias.

Στρ. α'.

[ocr errors]

'Αριστος ευφροσύνα πόνων κεκριμένων ιατρός: αι δε σοφαι Μοισαν θύγατρες αοιδαι θέλεξαν νιν απτόμεναι. ουδέ θερμόν ύδωρ τόσον γε μαλθακά τέγξει 5 γυία, τόσσον ευλογία φόρμιγγι συνάορος. ρήμα δ' εργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει, ό,τι κε συν Χαρίτων τύχα γλώσσα φρενός εξέλοι βαθείας.

το

eems

1. ευφροσύνα.] “Good cheer,' cf. μαλθακά γυία, κατά Πίνδαρον, ως δόξα Pyth. IV. 129, Isth. III. 10.

ποιεί πόνον ηδύν. κεκριμένων.] • When a painful μαλθακά τέγξει.] The adjective is struggle is decided, cf. Ol. III, 21, proleptic, . bedew with soft relief,' Nem. X. 23, κρίσιν αέθλων, OI. VII. soften by moistening,' steep limbs 80, κρίσις αμφ' αέθλοις ; or when in softness' (Holmes). Mss. give labours have won a favourable ver- τεύχει, but Ρlutarch's more uncom. dict' (or distinction'), cf. Isth. mon word and tense are more likely iv. 11, Nem. vii. 7. Don. explains to be original. Edd. read tévvel, the Schol. κρίσιν λαβόντων και συν- but for the gnômic future cf. 01. τελεσθέντων, brought to a deter- VII. 3, where it is taken up by a mination.'

gnomic aorist, Ol. VΙΙΙ. 53, τερπνόν 2. ιατρός.] For the order cf. Ο. δ' εν ανθρώποις ίσον έσσεται ουδέν, and P. p. xxxvi. For the phrase cf. ΟΙ. ΙΧ. 106, μία δ' ουχ άπαντας άμμε Aesch. Choeph. 685 [P.], νύν δ', ήπερ θρέψει | μελέτα, II. XXII. 317, οίος δ' εν δόμοισι βακχείας καλής | ιατρός αστήρ είσι μετ' αστράσι νυκτος αμολελπίς ήν, παρούσαν εγγράφει. γώ έσπερος, | δς κάλλιστος εν ουρανό σοφαι.] There

to be ίσταται αστήρ, ώς αιχμής απέλαμπdouble allusion, to skill in leechcraft ευήκεος, ήν άρ' 'Αχιλλεύς | πάλλεν. and skill in poetry, in this instance. Cf. ib. 309.

3. νιν.] “Him,” the victor, im- 5. συνάορος.]“Wedded to (Holmes). plied in πόν. κεκρ., cf. Nem. VΙΙΙ. 21 Cf. Isth. VI. 19. -23. Don. Paley. Mommsen how- 6. For sentiment cf. Pyth. III. ever [comparing Pyth. III. 63, και τι 114, Frag. 98 [86], πρέπει δ' έσλoίσιν οι (Χείρωνι) 1 φίλτρoν εν θυμώ μελιγά- υμνείσθαι καλλίσταις αοιδαίς» τούτο ρυες ύμνοι | αμέτεροι τίθεν] and Mez- γάρ αθανάτοις τιμαίς ποτιψαύει μόνον ger explain νιν = ευφροσύναν, taking [ρηθέν]. θνάσκει δ' επιλασθεν καλών απτόμεναι= when they set to work;' έργον. but I prefer by their touch,' cf. 7. συν τύχα.] Cf. Nem. VI. 25. Pyth. IV. 271, χρή μαλακάν χέρα 8. φρενός εξέλοι βαθείας.] Mezger προσβάλλοντα τρόμαν έλκεος αμφιπο- compares Nem. III. 9. Paley says λείν.

the metaphor is from drawing arrows 4. ye.] The force is—that sooth- out of a quiver, but the epithet ing as water is, its soothing pro- βαθείας rather suggests choosing perties are proportionately small. from a rich store. Don. quotes However, Plutarch, de Tranqu. 6, Theognis, 1051, μή ποτ' επειγόμενος quotes thus, ουδε θ. ύ. τοσόνδε τέγξει πρήξης κακόν, αλλά βαθεία ση φρενί F. ΙΙ.

3

Στρ. β'. τό μου θέμεν Κρονίδα τε Διϊ και Νεμέα

15 10 Tιμασάρχου τε πάλα

ύμνου προκώμιον είη δέξαιτo δ' Αιακιδών
ήύπυργον έδoς, δίκα ξεναρκέι κοινών

20 φέγγος. ει δ' έτι ζαμενεΐ Τιμόκριτος αλίω

σος πατηρ έθάλπετο ποικίλον κιθαρίζων, βουλεύσαι, where the meaning may 11. προκώμιον.] Εditors and transbe a little different. See on βαθύ- lators seem agreed that the preδοξος, Ρyth. Ι. 66, Ol. ΙΙ. 54, βαθείαν lude’or proëme of the processional μέριμναν αγροτέραν.

ode sung by the kômos is meant. εξέλοι.] The optative because there I think that the whole ode is the is a special reference to the follow- προκώμιον, the beginning of the ing portion of the ode as well as to revel, and that ύμνου is a genitive what generally happens, and so av of 'material,' cf. Pyth. iv. 206, with optative almost=future. The λίθων βόμοιο, ο. 71, αδάμαντος άλoις. case is not discussed Goodwin 88 61 δέξαιτο.] Is me' or the ode' - 64 ; it should come under 8 61. 3 the implied object? The latter note.

most likely. This is the only other Kühner, in his general expla- instance of the suppression of the nation, says that the optative direct object of δέκομαι in Pindar expresses conditional supposition, besides Pyth. IV. 70. conjecture, assumption, undeter- 12. δίκα, κ.τ.λ.] • A light that mined possibility, while the sub- shines in view of all by reason of junctive expresses mere supposition, their justice in protecting aliens:' &c. (8 333. 6 of Eng. Trans. 1859). metaphor from a beacon (πυρσός). Here συν χαρίτων τυχα may be equi- . For the justice of Aeginêtans cf. Ol. valent to a protasis.

VIII. 26. 9. Wherefore,' cf. Pyth. 13. ζαμενεΐ.] Elsewhere in Pindar ν. 37, II. XVII. 404, Soph. Phil. 142. this adjective means . quickened by Paley renders το θέμεν, « to offer inspiration,'applied to Mê lea, Chei. this tribute;' Cookesley dedicate ron, Dionysos (Frag. 133 [57]) and this prelude. For θέμεν cf. υ. 81. to τόλμα [Frag. 216 [235], τόλμα τε

μοι είη.] For this phrase cf. Ρyth. μιν ζαμενής και σύνεσις πρόσκοπος 1. 29 with the pronoun suppressed, εσάωσεν]. Are we then in this pasPyth. II. 96, Ο1. 1. 115, Nem. VΙΙ. sage to take the obvious physical 25, εί ήν ε ταν αλήθειαν ιδέμεν, with meaning, or to take it causatively the pronoun in the accusative.

(Pyth. IV. 81), in a metaphysical τε- και-τε.] See O. and P. pp. sense, 'quickening,' • inspiring'? xxxvii., xxxviii. For the mention 14. έθάλπετο.] “Had been basking of the locality of the games, the in' (Holmes). victor's achievement and the god ποικίλον.] Cf. ΟΙ. ΙΙΙ. 8, φόρμιγγα of the games together, cf. Nem. I. ποικιλόγαρυν, Ol. IV. 2, ποικιλο7, άρμα δ' ορτρύνει Χρομίου Νεμέα θ' φόρμιγγος αοιδας, also of the late έργμασιν νικαφόρους εγκώμιον ζεύξαι Nem. VΙΙΙ. 15, φέρων Λυδίαν μίτραν μέλος.

καναχηδά πεποικιλμέναν.

For conΝεμ. τε πάλ. is a hendiadys, struction cf. Hes. Scut. 202, ιμερόwrestling at Nemea.'

εν κιθάριζε. The Schol. rightly takes

76.]

« PreviousContinue »