Page images
PDF
EPUB

ένθα πείραν έχοντες οίκαδε κλυτoκάρπων
ου νέοντάνευ στεφάνων, πάτραν ν' ακούομεν, 125
Τιμάσαρχε, τεάν επινικίοισιν αοιδαίς

πρόπoλoν έμμεναι. ει δέ τοι
8ο μάτρω μ' έτι Καλλικλεϊ κελεύεις

Στρ. ια'. στάλαν θέμεν Παρίου λίθου λευκοτέραν

130 ο χρυσός εψόμενος αυγάς έδειξεν απάσας, ύμνος δε των αγαθών 135

εργμάτων βασιλεύσιν ισοδαίμονα τεύχει
85 φώτα κείνος αμφ' 'Αχέροντι ναιετάων εμάν

γλώσσαν ευρέτω κελαδήτιν, 'Ορσοτριαίνα 140
ίν εν αγώνι βαρυκτύπου
θάλησε Κορινθίοις σελίνοις

76. πείραν έχοντες.] Not having press the promise of the celebracontended, but as Dissen when- tion asked for, which is implied in ever they contend,' sustain a trial.' the preceding general statement,

77. ίν'.] Refers to οίκαδε. ύμνος...τεύχει φώτα. Or is the con. 79. πρόπολον.] “Much concerned struction straightforward save for with, as furnishing many victors, a natural impressive asyndeton and or, as Müller thought, as cultivators an easy omission, the drift being as of lyric poetry and music, or, as Dis- follows: If thou biddest me celesen explains, as providing choruses. brate Kallikles in song, (know that)

TOL.] This particle leads up to this is the highest possible boon; it the impressive asyndeton, infra v. shall be granted'? It should be 85 Or υ. 82. It emphasises the observed that this simile is drawn whole sentence. .

from molten gold. 81. Cf. Nem. VIII. 47. The sub- 84. Cf. for idea Ol. Ι. 113, επ' stitution of this phrase for ύμνον άλλοισι δ' άλλοι μεγάλοι» το έσχαanticipates an apodosis.

τον κορυφούται βασιλεύσι. 82. εψόμενος.] “While being re- 86. ευρέτω.] “Become aware that.' fined.' From ó xpuoòs to pôra is a Cf. for sentiment Ol. VΙΙΙ. 77 ff., XIV. virtual parenthesis (the asyndeton 19. being noteworthy), amplifying the 87. ίν'.] “Here on earth where, general notion of στάλαν Παρίου or, with Dissen, at the Isthmus λίθου λευκοτέραν. Perhaps gram- where.' Bergk reads évek'. matically the effect of minstrelsy in 88. θάλησε.] • He burst into general (illustrated by a simile in- bloom. The etymology θηλή mistroduced parathetically, cf. O. and led L. and S. The word must not P. p. xxxv.) is made a false apodosis be applied literally to σελίνοις, for (cf. Ρyth. ΧΙ. 41-45), followed the Isthmian crown was of withered, abruptly by the true apodosis, ξηρά, parsley. For the phrase cf. κείνος ευρέτω, κ.τ.λ, added to ex- ΟΙ. ΙΧ. 16, θάλλει δ' αρεταΐσι.

Στρ. ιβ'. τον Ευφάνης εθέλων γεραιός προπάτωρ

145 90 *ο σος αείσεται, παι.*

άλλοισι δ' άλικες άλλοι τα δ' αυτος άντα τύχη, έλπεται τις έκαστος εξοχώτατα φάσθαι.

150 οδον αινέων κε Μελησίαν έριδα στρέφοι,

ρήματα πλέκων, απάλαιστος εν λόγω έλκειν, 95 μαλακά μέν φρονέων έσλούς,

155 τραχύς δε παλιγκότους έφεδρος. 89. προπάτωρ.] Ι.e. ματροπάτωρ. technical use cf. II. XXIII. 714, τετρίSee the following scheme.

γει δ' άρα νώτα, θρασειάων από χειEuphanes

ρων | ελκόμενα στερεως, Ηes. Scut. I

Herc. 302, εμάχοντο πύξ τε και έλκηTimokritos,À Kallikles δόν. For the appropriate metaphor

cf. Ol. VΙΙΙ. 24, διακρίνειν δυσπαλές, Timâsarchos

ΟΙ. VI. 22, Nem. Ι. 7, VΙΙ. 70-72, Isth. (the subject of the ode). ΙΙ. 2. For the infinitive έλκειν cf. 90. So mss. against scansion. ΟΙ. VΙΙΙ. 24, Ol. VΙΙ. 25, Nem. 111.

91. άλλοισι δ' άλικες άλλοι.] Von 30. For the trainer Melêsias cf. Leutsch suggests that the poet is ΟΙ. VΙΙΙ. 54 f., Nem. VI. 66 to the thinking of the proverb ήλιξ ήλικα end. From the trainer receiving τέρπει, said to be derived from Od. such prominent honour as the xvII. 218. [Mezger.]

theme of the conclusion in Nem. iv. 93. οίον, κ.τ.λ.] “For instance, and vi, one may perhaps infer that were he to sing Melésias' praises he he engaged the poet to celebrate a would twist about (his theme of) the pupil on both occasions, cf. Pyth. struggle, locking together phrases, IV. Introd. hard to stir from his position in 95. Cf. Ο1. ΙΙΙ. 17, πιστα φρονέων, recital.'

but especially Pyth. VΙΙΙ. 82, τετρασι Aristarchos read olov and špidas. δ' έμπετες υψόθεν | σωμάτεσσι κακά In this signal instance of Pindar's φρονέων, of a Wrestler. tendency to make his metaphors εσλοίς.] • The noble,' i.e. here, appropriate to the contest in which victors and meritorious competithe person whom he is celebrating

tors in games. was victorious, στρέφοι alludes to the 96. παλιγκότους.] • Their maligeneral turning and twisting of a cious enemies.' It may be inferred Wrestler's whole body, πλέκων to from the last lines being devoted to the interlacing of his limbs with enemies that Timâsarchos' victory his opponent's (see the group of was not altogether popular. Lottatori (Florence, Uffizi), of έφεδρος.] For the meaning of which there is a cast in the Fitz. the term cf. OI. VIII. 68. It simwilliam Museum), έλκειν is a more ply means the man who draws a general term for the endeavour to by' where an odd number of commove or bear down the adversary by petitors are matched in pairs. Here tugging at him. Cookesley wrongly Melêsias and his resentful rivals makes Euphanes the subject instead are paired, but Euphanes is ready of the object of έλκειν. For the to take up his quarrel. .

NEMEA V.

ON THE VICTORY OF PYTHEAS OF AEGINA IN THE BOYS'

PANKRATION.

INTRODUCTION.

PYTHEAS, son of Lampôn, was the elder of two brothers, who were both pankratiasts, the younger of whom Phylakidas won the Isthmian victories commemorated in Isth. IV. (B.C. 478), and Isth. v. (B.C. 480). The elder brother's Nemean victory was earlier. They belonged to the noble zárpa of the Psalychidae of Aegina (Isth. v. 63). Their father Lampôn was son of Kleonikos (Isth. v. 16), and was perhaps cousin to that ingenuous creature Λάμπων ο Πύθεω, Aiylvntéwv apãra (Herod. ix. 78), who wished Pausanias to increase his fame by impaling Mardonios. Critics are cruel enough to make these two LampÔns probably identical, either Pytheas (Don.) or Kleonikos (Müller) being Lampôn’s natural father, the other his adoptive father, or else Kleonikos being a second name given to LampÔn's father Pytheas. However we know that cousins did sometimes bear the same name, and the name of the victor Pytheas is no proof that his grandfather was Pytheas. If he were not the eldest son he would be more likely to be named after another senior member of the family than after his grandfather. So that the identity of Hêrodotos' and Pindar's Lampôn is not more than possible.

The following stemma, mostly hypothetical, shows how, according to the Attic habits of Nomenclature, the victor might get his name, without his father having been adopted.

Pytheas Kleonikos

Lampôn +

Pytheas Kleonikos* Themistios*
Lampon (Herod.) Lampôn* + A Euthymenes*
Kleonikos Themistios Pytheas* Phylakidas*

[ocr errors]

The names marked with a star are mentioned by Pindar.

The rhythm is Dorian with exception of a few Lydian metres.

ANALYSIS.

vu.

1–6. The poet is not a maker of motionless statues, but his

song travels by every craft to tell of Pytheas' Nemean

victory won as a boy. 7–8. He did honour to the Aeakids and Aegina, 9—13. For which Pêleus, Telamôn and Phôkos prayed to Zeus

Hellênios. 14–17. The poet hesitates to say why Pêleus and Telamôn left

Aegina. Truth is not always to be told. 18. And silence is often the truest wisdom. 19–21. The poet is equal to uttering the high praises of the

Aeakids for wealth, athletics and war. 22-39. For them the Muses sang of the temptation of Pêleus

and his marriage with Thetis.

Farnily destiny decides as to achievements. 43—47. The victor's maternal uncle was a victor. 48–49. Acknowledgment of the services of the Athenian trainer

Menandros. 50—end. The victor's maternal grandfather was a victor at Epi

dauros in both boxing and the pankration.

40, 42.

This ode is particularly easy of general comprehension. From mention of the victor the poet passes rapidly to the myth of Pêleus, which illustrates inter alia the saw that truth is not always to be told;' a maxim which applies more or less to every family and to most individuals. Still there might be a reference to the discredit attaching to the family from the notoriety of the ivoolóratos lóyos of Lampôn, son of Pytheas, or to some other specific family skeleton. The last fifteen lines are devoted to the illustration of the poet's favorite theory that excellence is hereditary, in this case through the mother chiefly. It is likely that Pytheas intended to compete at Epidauros before long, as the poet ends off with his grandfather's exploits there.

Στρ. α'. Ουκ ανδριαντοποιός είμ', ώστ' ελινύσοντα εργάζεσθαι

αγάλματ' επ' αυτάς βαθμίδος εσταότάλλ' επί πάσας ολκάδος έν τ' ακάτω, γλυκείαοιδά,

5 στεϊχ απΑιγίνας, διαγγέλλουσ', ότι

Λάμπωνος υιός ΙΙυθέας ευρυσθενής 5 νίκη Νεμείoις παγκρατίου στέφανον,

1. From this passage Horace is said to have got his exegi monumentum aere perennius (Od. III.

30. 1).

a

ελινύσοντα.] Cf, Isth. ΙΙ. 46. Inferior MSS. read ελινύσσοντα. Editors needlessly insert μ' after it. But εργάζεσθαι properly has an initial F. An allusion to statuary was peculiarly appropriate in Aegina at this period, as Mezger remarks, quoting Schelling. Then Onâtas was flourishing.

αυτάς.] According to Dissen τας αυτας, cf. αυτά κέλευθα, II. XII. 225, αυτήν οδόν, Od. X. 263. Add Od. VΙΙΙ. 107, XVI. 138. The sense is rather on the base and nowhere else,' cf. the use of ipse, Ter. And. V. 6. 10, in tempore ipso me adue. nis, 'at the exact time. The idiom is confined to time in Latin and, generally at least, has reference to space in (Non-Attic) Greek. Perhaps θεός αυτός | ός, Οd. IV. 181, is an instance of the use of αυτός

idem, as Cookesley suggests; but that god (and none other) who'-is a more forcible rendering. .

2. επί...έν.] Just as we say on a ship but in a boat.

όλκάδος.] From of έλκω; orig. a towed raft, afterwards, as here, a vessel of burden, a merchant ship. ακάτω.] A vessel of light draught

F, II,

for carrying passengers, troops, &c.

3. στείχ'.] Only used of a voyage, I believe, here and II. II. 287, στείχοντες απ"Αργεος ιπποβότοιο. Pindar means that travellers from Aegina will mention or even recite his ode. .

διαγγέλλοισ’.] Note the preposition- in divers directions, broad.'

4. ευρυσθενής.] of physical strength, Nem, ΙΙΙ. 36, says Dissen ; but Telamôn was potent as well as physically strong. Paley renders * broad-shouldered.' I prefer .farfamed for strength.'

5. νίκη.] “Was winner of. Μss. νική, . The present νίκημι of which this form is the 3rd Sing. Imp. occurs Theokr. VΙΙ. 40. Cf. όρημι=οράω, Theokr. Sapph. II. 11. The form νίκη occurs Theokr. VΙ. 45, νίκη μάν ουδ' άλλος, ανάσσατοι εγένοντο. These forms are omitted by Curtius in his Second Excursus on the Verba Contracta. The Greek verb (Trans.), p. 246. As we find áo áuevos in Alkaeos the forms in -ημι are probably contracted from by-forms in -eya.

Cf. O. and P. p. xli. 2nd par. and oπτεύμενος (Theokr. XXIII. 34) by oπτάω. The İmpf. is used where we might expect the Aorist, in speaking of victories in games. Cf. infra, v. 43, Simonides, 153 [211], 154 [212],

4

« PreviousContinue »