Page images
PDF
EPUB

λευρόν ξίφος· δν κράτιστον 'Αχιλέος άτερ μάχα 40
ξανθό Μενέλα δαμαρτα κομίσαι θοαίς
αν ναυσι πόρευσαν ευθυπνόου Ζεφύροιο πομπαι

'Αντ. β'. 30 προς "Ιλου πόλιν. αλλά κοινόν γαρ έρχεται κύμ' 'Aΐδα, πέσε δ' αδόκητον εν και δοκέοντα τιμά δε γίνεται,

45 ων θεος αβρόν αύξη λόγον τεθνηκότων βοαθόων του παρά μέγαν ομφαλόν εύρυκόλπου μόλον χθονός εν Πυθίοισί τε δαπέδους

50 35 κείται, Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος επεί πρόθεν,

τα και Δαναοί πόνησαν ο δ' αποπλέων

27. δν κράτιστον...κομίσαι.] “Who was the noblest...whom the waftings of... Zephyros conveyed in swift ships to recover....' For the inf. cf. Madv. § 148. For the subject cf. ΙΙ. ΙΙ. 768, ανδρών δ' αυ μέγ' άριστος έην Τελαμώνιος Αίας, | όφρ' 'Αχιλεύς μήνιεν· ο γάρ πολύ φέρτατος ήεν.

30. αλλά-γάρ.] “But (the blindness of men does not make much difference) for....' For κομίζω relating to Helenê cf. Ol. XIII. 59.

31. κύμ' Aΐδα.] For metaphor cf. passages quoted on Nem. iv. 36.

αδόκητον.] Ingloriously even on a glorious hero.' Cf. 01. 11. 29, ¿v και θαλάσσα. To be sure Ol. VΙΙ. 26, νύν εν και τελευτα shows that και = and’ can intervene between a preposition and its noun. Pyth. 11. 10, 11, δίφρoν έν (= ές as here) θ' άρματα, illustrates the position which is assumed for the preposition by Dissen and others who render 'on the inglorious and the glorious.' Prof. Paley renders "unexpected, as well as on him (one?) who is looking for it' (so too Mezger). It is ques. tionable whether δοκέων, used absolutely, would bear this sense ; and the rendering certainly is inappropriate to a suicide. My version suits the cases both of Aias and

Neoptolemos. Note the change of tense; έρχεται covers all time, πέσε refers to many points of time.

τιμά.] Dissen points out that this 'honour' is higher than mere λόγος, “fame, which latter only was enjoyed by Odysseus, while Aias and Neoptolemos gained the former also.

32. αβρόν.] Εxtension of the predicate. • Rears to dainty (or luxuriant') growth.' Pindar twice uses κύδος αβρόν. For the metaphor cf. Nem. VΙΙΙ. 40, ΙΧ. 48.

33. βοαθόων, του παρά μ.] Μss. β., (or full stop) τοι γάρ μ.

Hermann, Dissen and others read βοαθόον, τοι παρά μ. “ 'Namely of champions who would come &c.' The Schol. on υ. 68 (46) tell us that the god used to invite certain heroes to ξένια at Delphi; perhaps βοαθόοι was a frequent title of such guests. Dissen's reading gives us 'to succour them when dead.'

34. μόλον.] ΜSS. έμoλε, the singular being ascribed to Didymos by the Schol. Vet. Mezger reads tø for τοί υ. 33 (comparing Pyth. ν. 21) and μολών χθονός εν Πυθίοισι γαπέδους. It is needless to alter further than to replace the recorded v.l. μόλον.

Σκύρου μεν άμαρτεν, ίκοντο δ' εις Εφύραν πλαγχθέντες.

55

'Επ. β'. Μολοσσία δ' έμβασίλευεν ολίγον

χρόνον ατάρ γένος αιει φέρεν 40 τούτό οι γέρας. ώχετο δε προς θεόν, κτέαν' άγων Τρωΐαθεν ακροθινίων

60 ίνα κρεών νιν ύπερ μάχας έλασεν αντιτυχόντάνήρ

μαχαίρα. 37. Böckh's text. mss. transpose Pyth. 11. 66, rather than the Homeric έκοντο and πλαγχθέντες.

formula τη μιν εεισαμένη προσεΣκύρου.] The home of Neopto- φώνεε, Ιι. ΙΙΙ. 389, cf. Madν. 8 80. lemos' mother Dêidamia, daughter Such an order as we have here is of Lykomêdes.

rare except with περί, and even in 'Εφύραν.] In Thesprotia, after- this case the preposition is generally wards called Kίχυρος (Strabo VII. at the end of the clause or else close p. 324).

to the verb. For the preposition 38. Cf. Nem. IV. 51.

υπέρ Dissen quotes Εur. Phoen. 1326, 39. φέρεν.] For the verb= habuit ήκουσε τέκνα μονομάχω μέλλειν δορά | Dissen compares Nem. ΙΙΙ. 18, Isth. εις ασπίδ' ήξειν βασιλικών δόμων ύπερ.

The tense takes us up to The slaughter suggests one of the the abolition of kingly rule in various uses of the Delphic knife, Epeiros.

cf. Aristot. Pol. 1. 2, which was 40. οι.] “This dignity in his very likely a broad two-edged knife, honour.'

The order prevents us with a point and a hook at the end. taking oi with yévos, as (?) in Pyth. I cannot accept Dissen's explanaIV. 48, αιμά οι. Cf. Oι. ΙΧ. 15, Supra, tion of αντιτυχεϊν = forte incidere

like the Homeric αντιάσει (de inπρος θεόν.] Το Delphi, to the dustriα αdire) πολέμοιο, &c. The Pythian Apollo.

Schol, says that Neoptolemos was 41. κτέαν.] “Precious objects.' variously said to have gone to Cf. Oι. VI. 4, (Φιάλαν) κορυφάν Delphi to consult the oracle about κτεάνων. All Mss. except the two Hermione's barrenness, or to sack Vatican give κτέατ' ανάγων, & false the temple, or to demand satisfacCorrection of κτεανάγων. For ακρο- tion from the god for Achilles'death θινίων cf. ΟΙ. ΙΙ. 4. The sense is (so Euripides), that he was slain here almost proleptic, prime spoils by the Delphians or by Machaereus. set apart for offerings being indi- There is another version that he cated by the term for offerings of was slain by the machinations of prime spoils.'

Orestes, Eur. Orest. 1654–6, Andr. 42. Where he met with a brawl 1085, who persuaded the Delphians about flesh in return (for his that he intended sacrilege. Pindar's offerings) and a man (Μαχαιρεύς) account of the visit is not inconsmote him with a knife. The posi- sistent with Euripides', but their tion of yl should have been quoted accounts of the reason for the by Dissen for his insertion of de attack upon him differ substanbetween ποτί and πάντα λόγον, tially.

VI. 21.

[ocr errors]

65

Στρ. γ'. βάρυνθεν δε περισσα Δελφοί ξεναγέται. αλλά το μόρσιμον απέδωκεν έχρήν δέ τιν' ένδον άλσει.

παλαιτάτω
45 Αιακιδών κρεόντων το λοιπόν έμμεναι

θεού παρ' ευτειχέα δόμον, ηρωΐαις δε πομπαίς
θεμισκόπον οικείν εόντα πολυθύτοις
ευώνυμον ές δίκαν. τρία έπεα διαρκέσει

70 ου ψεύδης ο μάρτυς έργμασιν επιστατεί 5ο Αίγινα, τεών Διός τ' εκγόνων θρασύ μοι τόδ' ειπείν

43. The MSS. reading β. περισσά not after δίκαν. The word ευώνυμος δε Δελφοί is an interesting case of recalls Aesch. Chosph. 948, ετητήdittography wrongly corrected by μως Διός κόρα, Δίκαν δέ νιν | προσleaving out the dè in the proper αγορεύομεν ι βροτοί τυχόντες καλώς. place.

Böckh (Not. Crit. p. 540) says44. According to Pausanias (1. 'Evúvopos Pindaro est bonus, prosper. 14) the Pythia herself ordered his Notat Eustathius (ad Ιι. μ. p. 852, slaughter.

5): μοίρα δε δυσώνυμος προς διασ45. Funeral sacrifices were offered τολήν της αγαθής, και ως άν Πίνδαρος up to him (Neoptolemos) at Delphi είποι, ευωνύμου.' Itake it Εustathius every year (Pausan. x. 24. 5), and simply meant to express, what is he was commemorated first of all the fact, that Pindar uses the word the heroes, whose names were re- ευώνυμος (=glorious), the correlacited at the Delphic ξένια' (Don.). tive of δυσώνυμος which when quali- . The Schol., quoting Asklepiades' fying μοίρα has another correlative, , Tragoedumena, tells us that he was αγαθή. at first buried under the threshold, τρία.] Three words suffice to inbut that Menelâos had the body dicate the special import of Neopremoved to the τέμενος on the right tolemos' cult at Delphi to Sôgenes. of the entrance to the temple The witness who presides at the (Pausan. x. 24. 5). He was honoured games is perfectly fair.' The witness with yearly εναγισμοί and by the is Neoptolemos (according to RauAenianes with a θεωρία every fourth chenstein, Apollo, to Mommsen, year.

Pindar). Cf. υυ. 23, 63 for the 46. πομπαίς.] Processions and superior truth of records of athletic offerings in connection with the

prowess compared with epic fame. above-mentioned ξένια.

Mezger puts a colon after uáptus, a 48. With a view to (upholding) comma only after επιστατεί, a full fair-named justice,' = the shrine's stop after εκγόνων, but I think good name for justice. The victim εκγόνων is wanted in the next sen. of a dispute about a sacrifice was tence. . an appropriate guardian of fair- 50. •Aegina, with respect to the dealing with respect to the sacred descendants of thyself and Zeus I rites at Delphi. Mommsen, after am bold to affirm this, that by their the Schol. (citing Aristarchos), brilliant distinctions there is a. places the full stop after πολυθύτοις, , high road (for poets) of noble

'Αντ. γ. φαενναΐς αρεταίς οδόν κυρίαν λόγων

75 οίκοθεν" αλλά γαρ ανάπαυσις εν παντί γλυκεία έργω"

κόρον δ' έχει και μέλι και τα τερπνανθέ'Αφροδίσια.

φυά δ' έκαστος διαφέρομεν βιοταν λαχόντες,
55 ο μεν τά, τα δ' άλλοι τυχεϊν δ' έν' αδύνατον

ευδαιμονίαν άπασαν ανελόμενον" ουκ έχω
ειπείν, τίνι τούτο Μοίρα τέλος έμπεδον
ώρεξε. Θεαρίων, τιν δ' έoικότα καιρόν όλβου

85

80

themes derived from their home.' For the genitive εκγόνων cf. Madν. . 8 53, Rem. Aegina and Zeus were parents of Aeakos. Cf. Nem. viii. 6.

The meaning of κυρίαν is the key to the interpretation of this very difficult sentence. It is variously given as "own peculiar,' 'legitimate,' Germ. echt,' rightful,' all which renderings appear strained. I prefer to explain of regulation width,' i.e. a regular temple-road with the Delphic gauge of 5 ft. 4in., cf. Curt. Hist. of Greece, Ward's Transl. Vol. II. p. 36; in short οδ. κυρ. = οδόν αμαξιτόν, Nem. VI. 56.

For the metaphor cf. also Ol. I. 110, επίκουρος ευρών οδόν λόγων, OI. IX. 47, έγειρ' επέων σφιν οίμον λιγύν, Nem. VΙ. 47-49, Aesch. Ag. 1154, πόθεν όρους έχεις θεσπεσίας οδού κακορρήμονας, where Paley (1123) quotes λογίων οδόν, Αr. Equit. 1015, θεσφάτων οδόν, Eur. Phoen. 911. Aristophanes, Pat, 733, ήν είχομεν οδών λόγων είπωμεν, seems to have had this passage of Pindar in mind. For oik. cf. Ol. III. 44.

52. αλλά γάρ.] But enough! for.'

53. τα τερπνανθέα.] I still think that τα τέρπνάνθε''Αφροδίσια would not be good Greek unless άνθεα 'Αφροδίσια meant Aphroditeblossoms,' i.e. roses, as I suggested on Pyth. v. 21; but I have since

found an easier solution by reading τερπνανθέα. The Vatican ΜSS. support this by giving τερπνάνθε' and τερπν' ανθε', thus not accenting τερπν-, The proposed compound would not sound harsh to ears that could stand αμπνύνθη. For the metaphor cf. Ρyth. IX. 110. It may be doubted whether roses per se would induce appreciable satiety. The verse sums up the indulgence of the appetites, uéde representing generally the gratification of taste. The Schol. quotes Il. XIII. 636, πάντων μεν κόρος έστι, και ύπνου και φιλότητος | μολπης τε γλυκερης και αμύμονος όρχηθμοίο.

54. For Sentiment cf. υυ. 5, 6. The natural constitution, pvá, is regarded as the means by which variation is produced, fate as the cause; hence the aorist λάχοντες.

55. τα.] For the neuter pronoun referring to βιοτάν cf. the relative oία, Ο1. 1. 16.

τυχείν.] Cf. supra, υ. 11.

56. ανελόμενον.] Gerundive, by winning,' cf. Nem. 111. 16.

57. τέλος.] “Consummation.”

έμπεδον.] Εxtension of the predicate. . For sentiment cf. Pyth. III. 105, VII. 20.

58. καιρόν.] “Measure,” “proportion. Cf. Ρyth. Ι. 57, ών έραται καιρόν διδούς (θεός).

'Επ. η.

90

δίδωσι, τόλμαν τε καλών άρoμένω 6ο σύνεσιν ουκ αποβλάπτει φρενών.

ξεϊνός είμι σκοτεινόν απέχων ψόγον, ύδατος ώτε ροας φίλον ες άνδρ' άγων κλέος ετήτυμον αινέσω ποτίφορος δ' αγαθοίσι μισθός ούτος.

Στρ. δ'. έων δ' εγγύς Αχαιός ου μέμψεται μ' ανήρ 65 Ιονίας υπέρ αλός οικέων και προξενία πέπoιθ': έν τε δαμόταις

95

59. τόλμαν.] “A character for courage,' cf. Eur. Ion 600, Iph. Τ. 676, Thuk. I. 33, φέρουσα αρετήν, ΙΙΙ. 58, κακίαν αντιλαβών.

60. σύνεσιν.] Cf. ΟΙ. ΙΙ. 85, φωνάεντα συνετοίσιν, of the poet's own sayings, which are here also in part at least referred to. This word introduces the poet's self-vindication.

αποβλάπτει.] “Doth not remove by βλάβη ;' L. and S. render rain utterly,' but to tell a man he is not an utter imbecile would be taken by many people for a serious reflection on their mental powers.

61. σκοτεινόν.] Causative, cf. Pyth. IV. 81, ΟΙ. Ι. 26, VI. 76, XI. 4, Nem. VΙΙΙ. 40. The syllable before ok ought to be short, so Böckh proposed κοτεινόν = κοτήεντα, Rauchenstein κρυφαίον, Bergk κελαινόν, Hartung, είμ' απέχων σκοτεϊνών ψ. Kayser cites Ηes. W. and D. 589, πετραίη τε σκιή, but the colon seems to make Pindar's licence worse. The text is supported by Nem. IV. 40 and υυ. 12, 13, supra.

62. Cf. Nem. Ι. 24, 25, λέλoγχε δε μεμφομένοις έσλούς ύδωρ καπνό φέρειν | αντίον. Here however as smoke is not mentioned, and as Poal is not the most appropriate word for water employed to quench fire (and as it occurs v. 12 with

σκότον υ. 13) the poet probably had in view the refreshing, revivifying influence of water.

63. ετήτυμον.] Cf. υυ. 23, 49. ποτίφορος.] Cf. Nem. ΙΙΙ. 31. μισθός.] Cf. supra, υ. 16.

64. έων δ' εγγύς.] It seems unlikely that hypothetical proximity would be placed in such a prominent position in verse and sentence. I take it that a Molossian (Achaean) was present with the poet in Aegina when this ode was recited, and render—. Though he be near, an Achaean, a dweller above the Ionian sea, will not blame me.'

65. υπέρ.] Cf. Ρyth. Ι. 18. Cookes. ley rightly objects to Dissen's ad mare and explains útèp=' above,' adding less correctly. or beyond' in Strabo VΙΙ. p. 326, -αναμέμικται δε τούτοις τα 'Ιλλυρικά έθνη τα προς το νοτίω μέρει της ορεινής και (i.e. [?]) τα υπέρ του Ιονίου κόλπου. So again ib. VΙΙ. p. 324,-υπερκείται δε τούτου μεν του κόλπου (it was at least & mile off) Κίχυρος, η πρότερον "Έφυρα...εγγύς δε της Κιχύρου πολίχνιον Βουχαίτιον Κασσωπαίων, μικρόν υπέρ της θαλάσσης όν (i.e. not so far above the sea as Kichyros), Don. thinks Pindar's phrase 'peculiarly applicable to Cichyrus,' but it was in Thesprotia and reference

« PreviousContinue »