Page images
PDF
EPUB

5 Πυθώνος αιπεινάς όμοκλάροις επόπταις.

Στρ. β'. έστι δε τις λόγος ανθρώπων, τετελεσμένον έσλόν μη χαμαι σιγά καλύψαι θεσπεσία δ' έπέων καύχαις αοιδα πρόσφορος.

15 αλλ' ανά μέν βρομίαν φόρμιγγ', ανά δ' αυλόν επ'

αυταν όρσομεν ιππίων άθλων κορυφάν, άτε Φοίβω θήκεν "Αδραστος επ' 'Ασωπού ρεέθροις' ών εγώ

20 το μνασθείς επασκήσω κλυταϊς ήρωα τιμαίς,

Στρ. γ'. δς τότε μέν βασιλεύων κείθι νέαισί θ' εορταϊς 25 ισχύος τ' ανδρών αμίλλαις άρμασί τε γλαφυρούς άμ

φαινε κυδαίνων πόλιν. Lêto and Apollo and Artemis. Cf. kaúxas might be like åváykas, Nem. Pyth. iv. 3.

VIII. 3, and qualify επέων αοιδά, but μανύει αυδάν.] He gives the πρόσφορος without a dative is signal for a strain. The seeming awkward. Kayser, Rauchenstein interpretation of αυδάν by the and von Leutsch alter επέων, which Schol., το θαυμάζεσθαι, may have it is true may have come from v. 3 been due to a false reading ärav or and is not wanted. I would suggest to a true παιδεσσαγασθαι. Any- θεσπεσία δ' ερέω καύχας αοιδα πρόσhow the meaning of μανύει is sin- popos, ‘But I will utter loud praises gular.

meet for divine minstrelsy.' 6. For sentiment cf. Ρyth. IX. 8. αλλ'.] Resumptive, going back 93-96, Frag. 98 [86].

to υυ. 4, 5. Cf. ΟΙ. ΙV. 6. τετελεσμένον, κ.τ.λ.] “Hide not βρομίαν.] “Pealing” (Myers). Cf. by silence in abasement the achieve- Nem. ΧΙ. 8, λύρα δέ σφι βρέμεται ment of a deed of prowess. For και αοιδά. The root βρεμ properly the infinitive clause cf. Pyth, II. 24. denotes deep sound or great body of For the participle cf. Ol. ix. 103, sound. Isth. VΙΙ. 12, Nem. VI. 2.

επ' αυτάν 1. α. κορυφάν.] “For the εσλόν.] Used in this sense Nem. very prime of contests with horses.' v. 47, and almost = 'victories,' The phrase refers to four-horse “prizes, Pyth. νΙΙΙ. 73. Cf. the poet's chariot races generally. use of αρετή, Nem. V. 53.

9. 'Ασωπού.] For this stream, 7. έπέων.] Prof. Ρaley rightly which flowed on the east of Sikyôn, takes this gen. after αοιδά; other- cf. Nem. III. 4. wise we have a vapid truism.

12. άρμασι.] Böckh and Dissen καύχαις πρόσφορος.] “Is well take this dative as dependent on adapted for loud acclaim. Cf. 01. αμίλλαις, comparing oι. ν. 6. Cf. IX. 38, and for sentiment Ol. XI. also Pyth. vi. 17. 91–96. Mss. give kaúxas, which γλαφυρούς.] “Carved. Böckh. Mommsen reads. The genitive άμφαινε κυδαίνων.] Both these

φεύγε γαρ 'Αμφιάρηόν τε θρασυμήδεα και δεινάν στάσιν

30 πατρώων οίκων από τ' "Αργεος αρχοι δ' ουκ έτ' έσαν

Ταλαού παίδες, βιασθέντες λύα. 15 κρέσσων δε καππαύει δίκαν ταν πρόσθεν ανήρ. 35

Στρ. δ'. άνδροδάμαντ'Εριφύλαν, όρκιον ως ότε πιστόν, δόντες Οικλείδα γυναίκα, ξανθοκομάν Δαναών έσσαν μέγιστοι δη τόθεν. .

40

were

words are elsewhere (Pyth. ix. 73, 01. XI. 66) used of victors; but here of the åywvoétns Adrastos, who conferred distinction upon Sikyon, the city whither he fed from Argos when expelled by Amphiaraos' faction, by instituting sacred games there. Pindar ignores the fact that Kleisthenes had suppressed Adrastos' games and substituted the Pythia in which Chromios gained his victory.

13. peûye.] ‘Had fled.' Lit. was in flight from.'

14. Ταλαού παίδες.] Adrastos and his brothers Parthenopaeos, Pronax, Mêkisteus and Aristomachos; these

descendants of Bias, Amphiarâos of Melampus, Kapaneus of Proetos.

λύα.] Cf. Hesych. λύα: στάσις. Meaning at first, no doubt, not faction generally, but a struggle for deliverance from oligarchy or monarchy.

15. Kpécowv.] Of superior intelligence.' Cf. Xen. Mem. I. ch.ii. SS 16 and 47, and perhaps Pyth. v. 102, κρέσσονα μεν άλικίας | νόον φέρBetal. A Schol. interprets kpelo. σων φανείς και συνετώτερος. .

καππαύει.] For καταπαύει. For the assimilation cf. 01. VIII. 38.

dikav.] 'Quarrel generally. The whole line is a gnômê, condemning protracted litigation and here ap. plied metaphorically. I have fol.

lowed most editors; as it seems to me that this line must refer to what follows on account of the asyndeton (or T') in the next line and the fact that dovtes refers to the same subject as βιασθέντες. . There is however a difficulty about Tàv apboer, which one Schol., Thiersch and Mezger avoid by explaining • For a stronger man putteth an end to the former right (of sovereignty)'; i.e. might goes before right. But it does not seem to be the poet's cue to suggest that Amphiarâos was a better man than Adrastos; while tàv apbode quite applies to the quarrel in question, which was of long standing at the time of the reconciliation, and of which the acutest part was at its beginning. The shade of meaning given to dian again is at least unusual : and lastly — why should Pindar say "might is right' just before telling of a compromise by which the former right was recovered?

16. MSS. give dvopodájav pl and άνδρομέδαν τ'. Pindar uses the epithet in reference to her bringing about Amphiarâos' death.

és öte.] Cf. Ol. VI. 2.
17. Oikleidą.] Amphiarâos.

δόντες έσσαν.] “It was after they had given...that they were.'

or tódev.] The mss. have here a lacuna. Böckh got the text from

και ποτ' ες επταπύλους Θήβας άγαγον στρατόν ανδρών

αισιαν ου κατορνίχων οδόν ουδε Κρονίων αστεροπάν ελελίξεις οίκοθεν μαργουμένους

45 20 στείχειν επώτρυν', αλλά φείσασθαι κελεύθου.

Στρ. ε'. φαινομέναν δ' άρ' ες άταν σπεύδεν όμιλος ικέσθαι

50 χαλκέoις όπλοισιν ιππείοις τε συν έντεσιν Ισμηνου

δ' επ' όχθαισι γλυκύν νόστoν έρεισάμενοι λευκανθέα σώματεπιαναν καπνόν:

55 επτα γαρ δαίσαντο πυροι νεογυίους φώτας ο δ' 'Αμφι

άρη σχίσσεν κεραυνώ παμβία 25 Ζευς ταν βαθύστερνον χθόνα, κρύψεν δ' άμ' ίπποις, 6ο

Στρ. 5.' δουρί Περικλυμένου πριν νώτα τυπέντα μαχαταν θυμόν αισχυνθήμεν. έν γάρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι και παίδες θεών.

65

on

re

the εντεύθεν δή of the Schol. ; 1iterally ·In consequence of just this.'

18. Cf. Aesch. Ag. 104-119 Ρ.), esp. 104, άδιον κράτος αίσιον, Aesch. Εum. 740, παρόρνιθας οδούς. Note that αισιαν ορνίχων is a genitive of quality after οδόν. .

21. Cf. Αrchil. Frag. 98 [63], φαινόμενον κακόν οίκαδ' άγεσθαι.

22. σύν.] For position cf. Ρyth. ΙΙ. 59, Nem. Χ. 38.

23. έρεισάμενοι.] Böckh and others read ερυσσάμενοι, having stayed delightsome return.' Cf. Od. XXIII. 244; but the phrase is not quite parallel, Hώ ρύσατ. So too in Isth. VII. 53 the object of ρύοντο, 'were wont to check,' is a person. The text is unsatisfactory. Μss. give ερυσάμενοι and έρεισάμενοι. Mommsen reads the latter. Hartung alters to απουράμενοι (cf. Hes. Scut. Herc. 173), Benedict to ολεσσάμενοι.

F. ΙΙ.

Rauchenstein proposes απωσάμενοι or ανανόμενοι. I suggest απειπάμενοι as nearer to the Ms. reading, if

εισάμενοι (having set fast Ismênos' banks delightsome turn') is to be disturbed. It is supported by the Schol., αυτόθι την οίκοι ανακομιδής απέθεντο.

23. λευκανθέα σώματ’.] “As pale corpses.' Old mss. give owpaoi (v) επίαναν; some editors read σώμασι πίαναν, taking λευκανθέα “whitewreathing' with kat vóv. As white myrtle was sacred to the dead (Isth. ΙΙΙ. 88) λευκανθέα may mean decked with myrtle.' The text is Böckh's.

24. δαίσαντο.] Carries on the metaphor of επιαναν.

'Αμφιάρη.] The nom. and acc. of this name in Pindar end in .pnos, ρηον.

This dative is from a contracted form in -ρης which changes its declension by analogy.

7

ει δυνατόν, Κρονίων, πειραν μέν άγάνορα Φοινικο

στόλων έγχέων ταύταν θανάτου πέρι και ζωώς αναβάλλομαι ως πόρσιστα, μοίραν δ' εύνομον

70 30 αιτέω σε παισιν δαρόν Αίτναίων όπάζειν,

Στρ. ζ'. Ζεύ πάτερ, αγλαΐαισιν δ' άστυνόμοις επιμιξαι λαόν. εντί τοι φίλιπποί τ' αυτόθι και κτεάνων ψυχάς έχοντες κρέσσονας

75 άνδρες. άπιστον έειπ' αιδώς γαρ υπό κρύφα κέρδει

κλέπτεται, α φέρει δόξαν. Χρομίω κεν υπασπίζων παρά πεζοβόαις ίπποις τε ναών τ' εν μάχαις

80 35 έκρινας άν κίνδυνον οξείας αυτάς,

Στρ. η'. oύνεκεν εν πολέμω κείνα θεός έντυεν αυτού

85 θυμόν αιχματάν αμύνειν λοιγών Ενυαλίου. παύροι

δε βουλεύσαι φόνου

28. "If it be possible, son of Kronos, I am for putting off as long as possible the talked-of gallant struggle for life and death with the host of Carthaginian spearmen.' For αναβάλλομαι cf. ΟΙ. Ι. 80, αναβάλλεται γάμον θυγατρός.

30. όπάζειν.] Cf. Nem. ΙΙΙ. 9. 31. άγλαΐαισιν.] “Celebrations of victories.' Cf. Ol. XIII. 15 note, Pyth. VI. 46, Nem. Ι. 13.

αστυνόμοις.] Lit. In the city' (cf.αγρόνομος, rural') i.e. enjoyed by the citizens,' generally rendered

public.' Dissen renders αγλ. αστ. decora ludicra (Ol. ix. 99) quae ad urbem pertineant.' I prefer the more usual sense of dylata, as it involves a commoner meaning of åotúvouos than the other, and compare Isth. V. 69, OI. VII. 21, XI. 11. It is not necessary to assume that the victor gave a public feast, but

the festivities in commemoration of a victory would be general.

επιμίξαι.] Cf. ΟΙ. 22, 91.

32. κτεώνων, κ.τ.λ.] “With souls too lofty to grudge their hoards.' Cf. Ρyth. VΙΙΙ. 92, έχων κρέσσονα πλούτου μέριμναν.

33. αιδώς, κ.τ.λ.) “Due love of honour (cf. Ol. vii. 44) which bringeth renown is stealthily sapped by greed.' Μss. give υπόκρυφα, but the Schol. suggests by υποκλέπτεται that there is a tmesis of the preposition.

35. •You might have formed an idea of the danger of keen fight;' because Chromios was ever in the thickest of the fray. For κεν- αν cf. Goodwin 8 42, 3 with notes 1, 3.

36. κείνα θεός.] Αιδώς, who is personified by Hesiod, W. and D., 199.

37. Perhaps the similarity of

παρποδίου νεφέλαν τρέψαι ποτί δυσμενέων ανδρών στίχας

90 χερσί και ψυχά δυνατοί λέγεται μάν "Εκτορι μεν

κλέος άνθησαι Σκαμάνδρου χεύμασιν 4ο αγχου, βαθυκρήμνοισι δ' αμφ' ακταϊς “Ελώρου, 95

Στρ. θ'. ένθ' 'Αρείας πόρον άνθρωποι καλέοισι, δέδορκεν παιδί τούτ' 'Αγησιδάμου φέγγος εν αλικία πρώτα τα

δ' άλλαις αμέραις

100

phrase to μαχατάν θυμόν, υυ. 26, 27, is intended to mark the contrast between Amphiarâos' lot and Chromios'.

38. παρποδίου.] “Imminent. Cf. Pyth. III. 60. νεφέλαν.] 'Storm-cloud.'

For the metaphor cf. Isth. VI. 27, IV. 49, 50, 1ΙΙ. 35, Verg. Aen. IX. 667, pugna aspera surgit : 1 quantus ab occasu ueniens, pluuialibus Haedis,

| uerberat imber humum; quam multa grandine nimbi | in uada praecipitant, quam Iupiter horridus austris | torquet aquosam hiemem ; et coelo caua nubila rumpit.

39. κλέος άνθησαι.] For the phrase cf. Ρyth. 1. 66.

40. See Introduction.

41. 'Αρείας.] Sc. πηγής or κρήνης ; cf. Κρόνιον (λόφον), OI. 1. 111. The Schol. gives a variant évoa 'Peias. For the compendious construction for where is the ford which

from Arês' spring, cf. II. XI. 757, και 'Aλεισίου ένθα κολώνη Γκέκληται, Soph. Trach. 638, ένθΕλλάνων αγορα Πυλάτιδες καλούνται, Ed. Rec, 1451, ένθα κλήζεται | ούμός Κιθαιρών ούτος, δν κ.τ.λ., Εur. Ion, 11-13, Isth. v. 47. Mr Postgate takes 'Apelas as acc. plur., supplying åktàs from above, as he does not see why a ford should be named from a spring. The alteration ένθα Ρείας

(Péas) has been suggested by Beck, Hartung and Bergk, Ρείας πόρον meaning 'Ióvcov zrópov (Nem. iv. 53). Cf. Aesch. Ρ. V. 837 (856, P.), ήξας προς μέγαν κόλπον Ρέας......χρόνον δε τον μέλλοντα πόντιος μυχος...... Ιόνιος κεκλήσεται. It is, however, open to question whether πόρον would be used of the sea when a river had just been mentioned, and whether it would apply to the open sea off the Helôros. Western Krête lay at the entrance to the Ionian sea from the Archipelago, and so the Krêtan cult of Rhea probably gave rise to the old name recorded by Aeschylos.

δέδορκεν.] Cf. ΟΙ. Ι. 94, “shone forth and still shines.' This perfect is like λέλoγχεν, Ο1. 1. 53.

42. τούτο.] Such. Cf. ΟΙ. ΙV. 24.

εν αλικία πρώτα.] “In his earliest prime;' i.e. when first he became distinguished. Böckh and others render wrongly in his first youth.' The battle of Helôros (Herod. VII. 154) was fought at least before B.C. 491, when Hippokrates the victor died, but at the date of this ode Chromios was probably more than forty years of age, for from v. 44 we might gather that his old age was not very distant, as indeed from the general tone of both the odes to Chromios. τα δ.] Perhaps cf. Nem. ΙΙ. 17.

men

name

« PreviousContinue »